Uitgaven

23,79%
€ 40.406
x €1.000
23,79% Complete

Inkomsten

2,03%
€ -3.594
x €1.000
2,03% Complete

Saldo

519,02%
€ 36.812
x €1.000

7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Uitgaven

23,79%
€ 40.406
x €1.000
23,79% Complete

Inkomsten

2,03%
€ -3.594
x €1.000
2,03% Complete

Saldo

519,02%
€ 36.812
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Transformatie in het sociaal domein
Het leidende principe in het sociaal domein is de zogenaamde transformatiegedachte. Het doel is de zelfredzaamheid van mensen te versterken en hun participatie te verhogen, waardoor hun sociale en economische situatie verbeteren. Dan neemt de druk op (intensieve) professionele of specialistische zorg of ondersteuning af en blijft er voldoende ruimte voor hen die daadwerkelijk zwaardere vormen van zorg en ondersteuning nodig hebben. Het gaat om het creëren van een nieuwe balans tussen de informele en de formele ondersteuning en zorg en daarnaast om het effectiever maken van de inzet van professionele ondersteuning om het stelsel op termijn houdbaar en betaalbaar te houden. Dit vergt ander gedrag van professionals en inwoners, een andere cultuur bij instellingen en professionals, andere werkwijzen en vooral ook het anders met elkaar omgaan van inwoners/cliënten, professionals, instellingen en gemeenten.

Ambitie: inclusie
Bij meedoen aan het maatschappelijke leven gaat het om betekenisvolle contacten en zinvol bezig zijn (wonen, werken, sporten, vrienden maken en dergelijke). Meedoen heeft een positief effect op de ervaren gezondheid en welzijn van onze inwoners. Het draagt bij aan een gezonde en vitale samenleving waarin iedereen talenten kan ontwikkelen, waar kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien en kansen krijgen, waar inwoners in verbinding staan met elkaar en mee kunnen doen aan het ‘gewone’ leven. Alle inwoners doen zo lang mogelijk zelfstandig, volwaardig en met een aanvaardbare kwaliteit mee aan de samenleving en worden ondersteund waar nodig. De mens staat centraal, niet de ondersteuningsbehoefte. De mensen moeten op hun krachten worden aangesproken. De Inclusie-agenda betreft meer terreinen dan het sociaal domein, zie daarvoor programma 1.

Krachtenveld
We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat de praktijk echter weerbarstig is. De maatschappij is niet maakbaar. Er zijn autonome factoren die de transformatie in het sociaal domein complex maken, zoals de vergrijzing, de toename van het aantal kleinere huishoudens, en het feit dat kwetsbare inwoners steeds langer thuis wonen. Wat de transformatie bemoeilijkt zijn in de eerste plaats het tekort aan passende woningen (met zorg) en de wachtlijsten in de specialistische hulp en ondersteuning (mede door personeelstekort in de zorg). Ook de volgende landelijke trends zijn van invloed op de transformatie: individualisme, de afname van de vrijwillige inzet, en het feit dat minder mensen dan verwacht manteltaken op zich nemen. Daarnaast is in de praktijk de inzet van de eigen kracht van inwoners lastiger te realiseren dan gedacht. We zien tegelijk een toenemend beroep van inwoners op ondersteuning en hulp bij de gemeente. Ook kent de Zorgverzekeringswet (Zvw) minder dekking en is de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) verscherpt, waardoor er vaker en langer een beroep wordt gedaan op de gemeente (Jeugdwet/Wmo). De betaalbaarheid en houdbaarheid van de jeugdhulp en Wmo staan door dit alles onder druk. We zien een toename van het aantal jeugdigen dat hulp nodig heeft en ook een stijging in de kosten per jeugdige. Ook doen volwassenen vaker een beroep op geïndiceerde begeleiding. De invoering van het inkomensonafhankelijke abonnementstarief (vaste lage eigen bijdrage per huishouden) draagt hier negatief aan bij, zoals onder meer de toename van huishoudelijke hulp laat zien. Het voorgaande is een landelijk beeld.

Coronacrisis
Naast het boven geschetste krachtenveld is er de coronacrisis. Het blijkt essentieel dat we binnen het sociaal domein kunnen terugvallen op een duurzame en solide structuur van samenwerking en afstemming. Lokaal (en regionaal) blijven we samen met onze maatschappelijke partners adequaat en flexibel inspelen op hulp- en ondersteuningsvragen van onze inwoners. De coronacrisis is op dit moment niet voorbij en grijpt nog steeds fors in op de wijze waarop inwoners werken, leven, leren en zorgen. Zowel op de korte als de lange termijn. De bestrijding van de pandemie legt grote vraagstukken in de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de zorg onder een vergrootglas. De meervoudigheid van deze crisis maakt daarmee dat kwetsbare inwoners nog kwetsbaarder zijn geworden op het gebied van de arbeidsmarkt, inkomen, welbevinden en gezondheid (psychische druk, eenzaamheid).

Strategie voortzetten
We leggen meer nadruk op normaliseren en demedicaliseren (lees: niet problematiseren). We moeten blijven investeren in informele zorg, algemene voorzieningen, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Met investeringen in een sterke sociale basis dragen we bij aan twee effecten: prettig samenleven in vitale en verbonden wijken en buurten én preventie en herstel: mensen in een kwetsbare situaties kunnen gewoon meedoen. We investeren in terreinen waar we maatschappelijk rendement verwachten. Hoewel dit een lange adem nodig heeft en het effect ervan moeilijk in geld uit te drukken is, blijven we geloven in de ingezette koers van hulp- en ondersteuning dichtbij. Preventie en vroegsignalering zijn essentieel, omdat we problemen eerder zien en bij voorkeur zelfs kunnen voorkomen. Door vroeg te signaleren, bespreken en zo nodig in te grijpen, kunnen we duurder maatwerk voorkomen. We realiseren daarmee een verschuiving van dure individuele specialistische inzet naar de algemene voorzieningen in de wijk, die een breed pakket bieden op het gebied van leefbaarheid, zorg en ondersteuning. Als hulp- en ondersteuning echt nodig zijn zetten we de goedkoopst mogelijke adequate oplossing in.
Samen met de Regio Gooi en Vechtstreek voeren we regionale maatregelen uit om zorgkosten van geïndiceerd maatwerk Jeugd/Wmo te beheersen (uit de verkenning Naar een financieel gezond sociaal domein). De kortetermijnmaatregelen voeren we zo snel mogelijk in en de impact hiervan monitoren we samen met de Regio. Ook voeren we lokale maatregelen uit. De beheersmaatregelen hebben kort gezegd betrekking op de toegang, dat wil zeggen op in-, door- en uitstroom geïndiceerd maatwerk, het versterken van algemene voorzieningen, de effectiviteit van zorg (onder andere samenwerking tussen organisaties), en op het verder toerusten van consulenten. De lokale en regionale maatregelen zijn verwerkt in de begroting.
De extra gelden voor jeugdhulp zetten we lokaal en regionaal in voor een integrale aanpak, vanuit de eerder geschetste transformatiegedachte. De vraag daarbij zal zijn: Hoe willen we dat onze kinderen opgroeien? In plaats van: Hoe organiseren we de hulp goed?

Het bovenstaande is een langdurige opgave die vertaald is in diverse nieuwe nota's die na vaststelling, in 2022 in uitvoering zijn gegaan, zoals de Jeugdnota, Gezondheidsnota, en het Actieplan Mantelzorg.

7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.3 Sterke sociale voorzieningen: samenleven en een leven lang meedoen

7.4 Omzien naar elkaar

7.5 Gezonde leefomgeving en leefstijl

7.6 Bescherming en Opvang

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.7 Dierenwelzijn

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Prim. Begroting 2022 Begroting 2022 (na wijziging) Realisatie 2022
Lasten
626 Onderwijshuisvesting 3.712 3.540 4.333 4.022
627 Overige onderwijs 1.837 1.988 2.604 2.500
628 Collectieve voorzieningen 4.552 3.891 4.270 4.241
629 Maatwerkvoorzieningen wmo 11.066 9.886 11.044 11.247
630 Maatwerkvoorzieningen jeugd 13.018 12.432 13.149 13.796
631 Opvang en beschermd wonen 2.055 5.300 2.150 1.394
632 Gezondheidszorg 2.957 2.585 2.678 2.969
Totaal Lasten 39.198 39.623 40.228 40.169
Baten
626 Onderwijshuisvesting -25 0 0 -92
627 Overige onderwijs -325 -230 -674 -675
628 Collectieve voorzieningen -13 0 -30 -78
629 Maatwerkvoorzieningen wmo -583 -450 -560 -648
630 Maatwerkvoorzieningen jeugd -40 0 0 -95
631 Opvang en beschermd wonen -1.574 -5.388 -2.000 -1.387
632 Gezondheidszorg -32 0 0 -40
Totaal Baten -2.592 -6.067 -3.264 -3.015
Resultaat voor bestemming 36.606 33.555 36.964 37.154
Toevoegingen
626 Onderwijshuisvesting 0 0 134 134
627 Overige onderwijs 0 0 103 103
Totaal Toevoegingen 0 0 237 237
Onttrekkingen
626 Onderwijshuisvesting -708 -96 -623 -443
627 Overige onderwijs -1 -2 -2 -1
628 Collectieve voorzieningen -207 -270 -320 -136
Totaal Onttrekkingen -916 -368 -945 -580
Saldo reserves -916 -368 -708 -343

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2022 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2022
Onderdeel programma 7 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen

Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.

123 V

Onderwijswijshuisvesting

De budgetten voor onderhuisvesting laten per saldo een voordeel zien van € 225k. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitstel van de sloop van de Tweemaster en lagere beheer- en exploitatielasten.

225 V

WMO

De overschrijding op openeinde regeling Wmo (€ 236k) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de stijgende vraag naar WMO middelen zoals huishoudelijke hulp.

-236 N

Jeugd

De lasten voor jeugd zijn € 570k hoger dan geraamd, ten opzichte van 2021 laten de lasten een stijging zien van € 815k. De hogere lasten zijn een gevolg van de stijging van de vraag naar jeugdzorg waarbij zwaardere en daarmee ook duurdere vorm van zorg nodig is. 

-570 N

Opvang en beschermd wonen

Zowel de baten als de laten van Opvang en beschermd wonen zijn naar aanleiding van de overgang naar de Wlz vanaf 2022 lager geraamd. De uiteindelijke baten en lasten zijn  circa € 600k lager dan geraamd.

0 N

Reserves
De feitelijke onttrekkingen, ter dekking van specifieke activiteiten (kapitaallasten Godelindeschool, tijdelijke huisvesting onderwijs, Innovatiebudget, Wijkcoaches en actieplan ‘Iedereen doet mee’), zijn gebaseerd op de gerealiseerde lagere uitgaven (€ 364k). De lagere lasten leiden daarmee tot een lagere onttrekking (lagere baten) van gelijke omvang.

0 N

Overige verschillen 

Diverse posten < € 70.000

-98 N
Totaal - 556 N