Uitgaven

3,83%

€ 6.501

x € 1.000
3,83% Complete

Inkomsten

0,08%

€ -140

x € 1.000
0,08% Complete

Saldo

89,69%

€ 6.362

x € 1.000

2. Programma Veiligheid

Uitgaven

3,83%

€ 6.501

x € 1.000
3,83% Complete

Inkomsten

0,08%

€ -140

x € 1.000
0,08% Complete

Saldo

89,69%

€ 6.362

x € 1.000

Inleiding

Veiligheid blijft voor de gemeente Gooise Meren een belangrijke prioriteit voor een goed en prettig leefklimaat. Als gemeente willen we dat inwoners, ondernemers en bezoekers niet alleen veilig zijn, maar zich ook veilig voelen. We hebben daarbij oog voor het belang van zowel verlaging van de criminaliteit en overlast, als ook een verhoogd veiligheidsgevoel van onze inwoners. Dit doen we onder meer door de sociale cohesie en betrokkenheid in de buurt te versterken, en samen met de inwoners te kijken naar preventie en verbeteringen in de wijken. Eigen verantwoordelijkheid is daarbij een belangrijk aspect. Daarnaast zetten we samen met andere betrokken hulpdiensten (ketenpartners) zoals de politie, in op betere handhaving.

Als het gaat om veiligheid werken we ‘cyclisch’; eerst preventie, dan maatregelen, dan nazorg en evaluatie. De evaluatie kan aanleiding geven tot aanpassingen op het gebied van preventie, etc. Veiligheid is een continu proces, je moet er aan blijven werken.

2.1 Criminaliteit

2.1.1 Doelstelling - Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Zo gaan we dat doen

2.1.2 Doelstelling - Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes

Zo gaan we dat doen

2.2 Fysieke veiligheid/rampenbestrijding en crisisbeheersing

2.2.1 Doelstelling - Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen

Zo gaan we dat doen

2.2.2 Doelstelling - Brandveilig leven bevorderen

Zo gaan we dat doen

2.2.3 Doelstelling - Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s

Zo gaan we dat doen

2.3 Sociale veiligheid

2.3.1 Doelstelling - Effectieve aanpak van personen met ernstige veiligheidsproblemen

Zo gaan we dat doen

2.3.2 Doelstelling - Zorg- en Veiligheidshuis

Zo gaan we dat doen

2.3.3 Doelstelling - Integrale aanpak (kwetsbare) jongeren

Zo gaan we dat doen

2.3.4 Doelstelling - Aanpak radicalisering en polarisatie

Zo gaan we dat doen

2.4 Handhaving

Wat heeft het gekost?

 

 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Prim. Begroting 2022 Begroting 2022 (na wijziging) Realisatie 2022
Lasten
605 Brandweer en rampen 5.080 5.284 5.303 5.287
606 Handhaving 1.316 749 1.176 1.214
Totaal Lasten 6.397 6.033 6.479 6.501
Baten
605 Brandweer en rampen -21 0 0 -30
606 Handhaving -257 -66 -66 -109
Totaal Baten -277 -66 -66 -140
Resultaat voor bestemming 6.119 5.967 6.413 6.362

Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2022 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2022
Onderdeel programma 2 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelasting
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.
- 19 N

Overige verschillen: < € 70.000

71 V
Totaal 52 V

Beleidsindicatoren

Eigen indicatoren Veiligheid

Nr. Omschrijving indicator 2018 2019 2020 2021 2022 Streef - waarde Bron
1. Percentage inwoners dat zich ‘s avonds onveilig voelt - 0,9% - 1% - Nog bepalen Veiligheidsmonitor 2019 -  VM 2021
2. Percentage inwoners dat sociale overlast ervaart  - 9,1% - 10% - Nog bepalen Veiligheidsmonitor
3. Totaal aantal geregistreerde misdrijven GM ≤ voorgaand jaar   2.856 2.975 2.771 2.499 2.362 Nog bepalen RVS - politie

De wettelijk verplichte beleidsindicatoren zijn opgenomen in bijlage 3.