Uitgaven

13,34%
€ 22.651
x €1.000
13,34% Complete

Inkomsten

9,35%
€ -16.546
x €1.000
9,35% Complete

Saldo

86,07%
€ 6.104
x €1.000

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Uitgaven

13,34%
€ 22.651
x €1.000
13,34% Complete

Inkomsten

9,35%
€ -16.546
x €1.000
9,35% Complete

Saldo

86,07%
€ 6.104
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

 

“Duurzaamheid is een zodanig gebruik van de aarde en de bewoners van deze aarde dat er geen sprake is van uitputting en toekomstige generaties er ook plezier van kunnen hebben.’’ Deze definitie van duurzaamheid (John Elkington, 1994) is richtinggevend voor de ambitie van het college en vertalen we in dit programma naar maatregelen die ten goede komen aan de kwaliteit van het klimaat, energie, groen en water. We geloven dat we het meeste kunnen bereiken door in te spelen op de kracht en energie in de samenleving: duurzaamheid is een thema dat veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aanspreekt en hen inspireert tot activiteiten en projecten die bijdragen aan een samenleving waar wij graag willen wonen, werken en recreëren.

We streven naar een duurzame, klimaatbestendige en toegankelijke buitenruimte. Een openbare ruimte die met aandacht en samen met de gebruikers is ingericht en door ons wordt onderhouden en beheerd. Met meer groen en biodiversiteit en minder stenen. Hiermee dragen we bij aan een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving, houden we het stedelijk gebied in de zomer koel en voorkomen we het uitdrogen van de grond.

Groen is een kernkwaliteit van onze gemeente, die we willen houden en versterken, want een groene leefomgeving is essentieel voor de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners, voor de biodiversiteit, het opvangen van de effecten van klimaatveranderingen en de uitstraling van onze kernen, buitenwijken en buitengebieden. Onze ambitie is om als groene gemeente nog groener te worden.
Samen met onze partners werken wij aan behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden. Hierin hebben Goois Natuurreservaat, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een grote rol. Veel natuurgebieden rondom Gooise Meren zijn in bezit en beheer van deze organisaties. Deze natuurgebieden zijn nationaal en internationaal van belang en zijn op rijksniveau (Natura 2000-gebieden) en provinciaal (Natuurnetwerk Nederland) beschermd.

We willen een betrouwbare en (kosten)efficiënte (afval)waterketen waarmee de volksgezondheid, de bodem en het grond- en oppervlaktewater worden beschermd. En waarmee we een bijdrage leveren aan een hoogwaardige, klimaatbestendige woon- en leefomgeving met mogelijkheden tot recreatie op en langs het water. Daarnaast focust dit programma op de (duurzame) uitvoering van taken op het vlak van milieu, natuur en afval.

5.1 Duurzaamheid

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.2 Klimaatadaptatie

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.3 Groen, natuur en milieu

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.4 Begraafplaatsen

5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens

5.6 Grip op water

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Prim. Begroting 2022 Begroting 2022 (na wijziging) Realisatie 2022
Lasten
616 Afval en afvalstoffenheffing 5.952 6.505 6.516 6.555
617 Riolering en rioolheffing 4.354 4.362 4.369 4.631
618 Begraven 1.217 1.136 1.153 1.161
619 Water 626 637 1.172 1.206
620 Groen 4.283 4.511 4.162 4.254
621 Natuur en milieu 2.273 1.928 2.157 2.099
643 Ongediertebestrijding 93 46 48 49
645 Duurzaamheid 1.150 594 1.715 2.696
Totaal Lasten 19.948 19.720 21.292 22.651
Baten
616 Afval en afvalstoffenheffing -7.167 -8.002 -8.002 -8.068
617 Riolering en rioolheffing -5.885 -6.018 -6.012 -6.032
618 Begraven -816 -789 -789 -889
619 Water -12 -28 -99 -115
620 Groen -352 -328 -163 -184
621 Natuur en milieu -378 -1 -276 -449
643 Ongediertebestrijding -1 0 0 -1
645 Duurzaamheid -391 0 -767 -769
Totaal Baten -15.003 -15.166 -16.109 -16.507
Resultaat voor bestemming 4.945 4.554 5.183 6.144
Toevoegingen
620 Groen 130 0 0 0
Onttrekkingen
620 Groen -9 0 -41 -39
621 Natuur en milieu -21 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -30 0 -41 -39
Saldo reserves 99 0 -41 -39

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

 

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2022 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2022
Onderdeel programma 5 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.
47 V
Riolering en rioolheffing
De rioolheffing is een kostendekkende heffing. In de berekening van de kostendekking worden ook lasten en baten meegenomen die niet op het product Riolering worden geboekt. De berekening van de kostendekking riolering  laat voor 2022 een dekking van meer 100% zien. Het overschot wordt gestort in de Voorziening Egalisatie Rioolheffing (nadeel ten opzichte van de bijgestelde begroting € 134k). Voor een nadere onderbouwing van de berekening van de kostendekking wordt verwezen naar de paragraaf Lokale Heffingen. Vooruitlopend op de vaststelling van het vGRP heeft een inhaalslag van de rioolinspecties plaatsgevonden (€ 115k nadeel).
-249 N
Begraven
Er is de afgelopen jaren een voorzichtige stijging van het aantal uitvaarten te zien. Op begraafplaats Nieuw-Valkenveen is daarnaast in 2021 een natuurbegraafplaats geopend, waar veel belangstelling voor is. Beide trends hebben bijgedragen aan de toename van inkomsten van begraafrechten (€55k). Ook de baten voor onderhoud graven waren hoger dan begroot (€ 32k).
83 V
Groen
De overschrijding op het product Groen is met name veroorzaakt door inhuur medewerker grondzaken (€65k nadeel).
De stormschade bij bomen is grotendeels binnen het product groen opgevangen (totaal tekort exclusief snippergroen €23k).
-88 N

Natuur en Milieu
Bij Dierenwelzijn is sprake van een voordeel van € 126k ten opzichte van de begroting door de vrijval van de gereserveerde subsidie oude jaren voor de exploitant van de kinderboerderijen en hertenkampen.

126 V

Duurzaamheid
Een gebrek aan capaciteit heeft geleid tot een onderuitputting ter hoogte van € 135k.

135 V

Risicovoorziening lening Warmtebedrijf
Op dit moment kan naar het oordeel van de accountant onvoldoende worden aangetoond dat de lening vanuit de exploitatie van een warmtenet of anderszins volledig kan worden terugbetaald. Op grond van het BBV moet daarom voor dit specifieke risico een voorziening worden gevormd.

-1.132 N

Overige verschillen 

Diverse posten < € 70.000

117 V
Totaal 961 N

 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Eigen indicatoren Duurzaamheid

Nr. Omschrijving indicator 2018 2019 2020 2021 2022 Streefwaarde Bron
1. % Woningen met geregistreerde zonnepanelen op het dak 4,6% 6,4% 9,0% 12,0% 13,2% N.v.t. Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
2. % Circulaire inkoop (euro's) ten opzichte van totale inkoop door eigen organisatie brons zilver - zilver goud 2025: goud Spend-analyse, contractregistratie, afdeling Inkoop
3. CO2 Footprint eigen organisatie

548 ton CO2

595 ton CO2 - - - 2050: energieneutraal Milieubarometer

Toelichting:

1. Percentage woningen met geregistreerde zonnepanelen op dak.
2. De meetmethodiek van de MRA is dusdanig opgezet dat gewerkt wordt met bandbreedtes:
Zilver: tussen 20 en 49% wordt circulairiteit meegenomen in inkoopopdrachten.
Goud: tussen 50 en 79% wordt circulairiteit meegenomen in inkoopopdrachten.
3. Niet bekend. De CO2 footprint geeft aan de hand van een aantal thema's inzicht in de CO2 uitstoot van de gemeentelijke organisatie. In 2050 moet de eigen organisatie energieneutraal zijn.

De wettelijk verplichte beleidsindicatoren zijn opgenomen in bijlage 3.

 

 

Kengetallen Duurzaamheid

Terug naar navigatie - Kengetallen Duurzaamheid
Nr. Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022 Bron
1. Totaal elektriciteitsgebruik woningen (bemeten) (kWh) 76,3 mln. kWh 75,3 mln. kWh 75,8 mln. kWh 78,8 mln. kWh nog niet bekend Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
2. Totaal aardgasverbruik woningen (m3) (temperatuur gecorrigeerd) 42,8 mln. m3 42,7 mln. m3 41,4 mln. m3 41,6 mln. m3 nog niet bekend Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
3. Opbrengst zonneprojecten Wattnu - - 154.631 kWh 146.197,9 kWh 218.015 kWh Wattnu
4. Aantal duurzaamheidsleningen - - 55 24 61 Afdeling M&O

Toelichting:

  1. Dit cijfer geeft het totaal elektriciteitsgebruik weer van alle woningen in de gemeente Gooise Meren. In werkelijkheid is het elektriciteitsverbruik hoger, omdat stroom geleverd door zonnepanelen op het dak niet zijn meegerekend.
  2. Dit cijfer geeft het totaal aardgasgebruik weer van alle woningen in de gemeente Gooise Meren. In de cijfers is rekening gehouden met de invloed van temperatuurschommelingen. Het daadwerkelijke gasverbruik ligt dus hoger of lager, omdat in een jaar veel meer koude dagen heeft geteld. Of juist heel weinig aantal koude dagen telt.
  3. De totale opbrengst van zonne-energie geleverd door zonnepanelen geplaatst door de energiecoöperatie Wattnu.
  4. Duurzaamheidsleningen: 61 verstrekt in 2022. Vanaf de start van de lening in 2020 zijn in totaal 140 leningen verstrekt.

Groenindex

Terug naar navigatie - Groenindex

 

Naam indicator Eenheid Gooise Meren 2021 Gooise Meren 2022 Streefgetal
Groenindex Aandeel biomassa * 0,5160 0,4990 0,5

* Gebaseerd op satellietbeelden en afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Bosperceel = 1.0; een versteende wijk zonder groen en tuinen = 0,0.

Toelichting:

De groenheid per wijk in de gemeente Gooise Meren laat in 2022 dezelfde patronen zien als in 2021.
De gemiddelde groenheid in Gooise Meren is in 2022 een fractie lager dan in 2021 (0.499 in 2022 versus 0.516 in 2021). Dit verschil is zo klein dat hier weinig conclusies uit kunnen worden getrokken. 
Wel lijkt het zo dat er een trendbreuk is opgetreden tussen de jaren 2016-2017 en de jaren erna. Waarschijnlijk hebben de droge zomers van 2018, 2019, 2020 en ook het huidige jaar 2022 ervoor gezorgd dat de vegetatie structureel minder groen is geworden dan in de jaren voor 2018.
De groenspreiding binnen de wijken en de gemeente is wel duidelijk toegenomen. Niet duidelijk is of dit nu een effect van het weer/klimaat is, of dat het groenbeleid een rol speelt. Waarschijnlijk is het een combinatie van klimaat en kleine lokale vergroeningsprojecten, zoals Westzijde stationsgebied Bussum en de Vlietlaan.