Uitgaven

15,19%
€ 25.791
x €1.000
15,19% Complete

Inkomsten

65,52%
€ -115.934
x €1.000
65,52% Complete

Saldo

1270,96%
€ -90.143
x €1.000

9. Programma Baten en lasten

Uitgaven

15,19%
€ 25.791
x €1.000
15,19% Complete

Inkomsten

65,52%
€ -115.934
x €1.000
65,52% Complete

Saldo

1270,96%
€ -90.143
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Gooise Meren is financieel gezond en belast inwoners en ondernemers niet zwaarder dan voor de gemeentelijke financiële huishouding nodig is. Het bestuur van Gooise Meren gaat zorgvuldig om met de middelen die ze tot haar beschikking heeft gekregen om al haar taken uit te voeren en Gooise Meren een gemeente te laten zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. We kiezen voor een zorgvuldige en behoedzame wijze van begroten, zonder dat een groter beroep gedaan hoeft te worden op inwoners dan nodig is. Wij staan voor een gedegen financieel beleid en een sluitende begroting. De begroting dient dan ook meerjarig reëel en structureel in evenwicht te zijn. Het is belangrijk om gedegen en strak te begroten en genoeg weerstandsvermogen en -capaciteit te hebben, zodat financiële risico's kunnen worden opgevangen zonder dat dit een nadelig effect heeft op de lopende begroting en de gemeentelijke taken.

9.1 Sluitende begroting

9.2 Belastingen

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Prim. Begroting 2022 Begroting 2022 (na wijziging) Realisatie 2022
Lasten
638 Uitkeringen Gemeentefonds 36 0 0 0
639 Belastingen 996 634 705 739
640 Overige baten en lasten 382 248 1.651 204
646 Overhead 17.840 20.943 21.141 20.589
Totaal Lasten 19.255 21.826 23.497 21.532
Baten
638 Uitkeringen Gemeentefonds -81.938 -82.009 -94.136 -95.803
639 Belastingen -13.975 -11.672 -11.642 -12.012
640 Overige baten en lasten -2.254 -1.656 -1.872 -1.327
646 Overhead -462 -2 -2 -543
Totaal Baten -98.630 -95.340 -107.652 -109.686
Resultaat voor bestemming -79.375 -73.514 -84.156 -88.154
Toevoegingen
640 Overige baten en lasten 195 0 4.259 4.259
641 Rekening van baten en lasten 5.390 0 0 0
Totaal Toevoegingen 5.586 0 4.259 4.259
Onttrekkingen
640 Overige baten en lasten -3.918 -300 -7.335 -6.248
Saldo reserves 1.667 -300 -3.076 -1.989

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2022 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2022
Onderdeel programma 9 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat; nadere toelichting zie programma 9.

1.190 V
Algemene uitkering
Er zijn extra middelen ontvangen (decembercirculaire) die niet meer in de begroting verwerkt konden worden. Het gaat hier met name om de extra middelen voor de Energietoeslag (€ 1,3 mln.)
1.667 V
Belastingen
De proceskosten i.v.m. de WOZ-waarden worden nooit begroot, omdat wij van mening zijn dat wij juist waarderen.
-95 N
Belastingen
De extra opbrengsten komen enerzijds doordat oude jaren nog zijn opgelegd betreffende niet-woningen en anderzijds door ontwikkelingen en hogere stijgingen in de woningmarkt (1% afwijking) dan eind 2021 ingeschat.  
364 V
Overige baten en lasten
Op basis van begrotingswijzigingen uit o.a. de voorjaars- en najaarsnota was een voordeel van € 922k begroot, maar dat wordt niet apart geboekt, maar meegenomen in het rekeningresultaat.
922 V
Reserves
De feitelijke onttrekkingen, ter dekking van specifieke activiteiten (o.a. College-uitvoeringsprogramma), zijn gebaseerd op de gerealiseerde lagere uitgaven. Met name de uitgaven i.v.m. de sloop van de Tweemaster zullen pas in 2023 plaatsvinden en leiden daardoor in 2022 tot een lagere onttrekking van € 365k. Ook de uitgaven t.b.v. het maatschappelijk steunfonds, Leefbaarheid en Veilig vlaggen zijn in 2022 lager uitgevallen dan geraamd en leiden daarmee tot een lagere onttrekking.
-1.087 N

Overige verschillen < € 70.000

-50 N
Totaal 2.911 V

Doorbelasting
Toelichting verschillen doorbelastingen per programma

Realisatie 2022 t.o.v. begroting inclusief wijzigingen 2022
Programma Omschrijving programma (x € 1.000) (V= Voordeel, N=Nadeel)
1 Inwoners en Bestuur -567 N
2 Veiligheid -19 N
3 Openbare Ruimte en Verkeer -7 N
4 Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme -132 N
5 Duurzaamheid en Water 47 V
6 Werk en Inkomen 170 V
7 Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd 123 V
8 Sport, Cultuur en Recreatie 3 V
9 Algemene baten en lasten 1.190 V
Totaal doorbelastingen exploitatie 807 V
Totaal doorbelastingen investeringen -3 N

Toelichting doorbelastingen

Terug naar navigatie - Toelichting doorbelastingen

De onderschrijding van € 807.000 (2%) op de afdelingsbudgetten (inclusief overheadkosten) wordt voornamelijk veroorzaakt door vacatures die niet konden worden ingevuld, omdat het nog steeds moeilijk is om goede mensen te vinden.