Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een verbonden partij is een rechtspersoon, waarin de gemeente zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen beschikbaar stelt, die zij mogelijk kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partijen verhaald kunnen worden op de gemeente. In praktijk is deelname in NV’s, BV’s, VOF’s, CV’s en Gemeenschappelijke Regelingen (per definitie) een verbonden partij. Ook stichtingen en (coöperatieve) verenigingen kunnen onder verbonden partijen vallen, als de gemeente een zetel in het bestuur heeft en financiële risico’s loopt.
Voor de raad is inzicht in de verbonden partijen belangrijk, aangezien het gaat om afwegingen over de taken en activiteiten waartoe de raad de kaders uitzet. Voor het aangaan en onderhouden van contacten met verbonden partijen is het van belang om af te wegen wat de meest doelmatige wijze is om een taak uit te voeren, welke manier de meeste garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd zoals de gemeente voor ogen staat en hoe er voldoende inhoudelijk en financieel inzicht in het uitvoeren van een taak wordt gekregen.
Eventuele financiële risico’s van de verbonden partijen zijn meegenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Overzicht verbonden partijen Gooise Meren

Naam verbonden partij Vestigingsplaats Bijdrage in 2022 
Gemeenschappelijke regelingen    
Regio Gooi en Vechtstreek Bussum 12.872.000
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Hilversum 4.567.108
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Lelystad 938.231
Werkvoorzieningschap Tomingroep Hilversum 1.603.173
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Naarden pm
     
Vennootschappen en coöperaties    
BNG Bank N.V. Den Haag pm
GEM Crailo BV Laren pm
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. Harderwijk 36.485
     
Stichtingen en verenigingen    
Stichting Goois Natuurreservaat Hilversum  574.340
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Bussum N.v.t.  (renteloze lening)
     
Overige verbonden partijen    
Metropoolregio Amsterdam (bestuurlijk convenant) Amsterdam pm
Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer Hoorn 10.599

Totaal

  20.601.936

 

Regio Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Regio Gooi en Vechtstreek
Regio Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 1: Inwoners en bestuur;
Programma 3: Openbare ruimte en verkeer;
Programma 7: Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd;
Programma 9: Algemene baten en lasten
Taakvelden 0.4 Overhead 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
1.2 Openbare orde en veiligheid 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
3.1 Economische ontwikkeling 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 7.1 Volksgezondheid
5.5 Cultureel erfgoed 7.3 Afval
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.4 Milieubeheer
6.2 Wijkteams 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
6.5 Arbeidsparticipatie 8.1 Ruimtelijke Ordening
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8.3 Wonen en bouwen
Deelnemende gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang Intergemeentelijke beleidsvorming- en afstemming dan wel uitvoering van taken op terreinen waarvan vaststaat dat dit toegevoegde waarde heeft in vergelijking met taakbehartiging door de individuele gemeente.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft rechtstreekse invloed op de besluitvorming.
Elke gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd op basis van een verdeelsleutel van één stem per 10.000 inwoners (met een minimum van twee stemmen per lid).
Financieel belang / bijdrage 2022 De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2022 bedraagt € 12.872.000
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen € 12.745.000 € 15.080.000
Vreemd vermogen € 64.772.000 € 58.191.000
Solvabiliteitsratio 0,16 0,21
Geraamd resultaat 2022 Op basis van de voorlopige jaarrekening 2022 Regio Gooi en Vechtstreek is het resultaat € 8.380.000 positief. Voorgesteld wordt om € 6.059.000 te muteren op de bestemmingreserves en € 721.000 te verrekenen met de gemeenten. Daarnaast wordt vanuit de reserve Bescherming en Opvang € 6.375.000 gerestitueert aan de regiogemeenten.

Bestuurlijke ontwikkelingen
In 2022 is het proces van het opstellen van  de Regionale Samenwerkingsagenda 2022 - 2025 gestart.  Het Algemeen Bestuur heeft ervoor gekozen de opgaven te benoemen waar de gemeenten gezamenlijk aan willen werken en heeft deze voorgelegd. In 2023 wordt een en ander uitgewerkt in de definitieve een agenda, die de Raden vaststellen. Weesp is in  2022 definitief uitgetreden uit het samenwerkingsverband met de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Door afspraken met Amsterdam blijft en deel van de taken van Weesp bij de Regio. Niettemin heeft het uittreden van Weesp negatieve financiële gevolgen. Voor een deel van de diensten geldt namelijk dat de omvang van die taken met het terugtreden van Weesp niet wezenlijk verandert. 

Covid en de Oekraïne

In het begin van 2022 heeft de Regio te maken gehad met een hoog ziekteverzuim ten gevolge van Covid. Met name de GAD en de GGD hebben extra personeel moeten inhuren om de dienstverlening op peil te houden. De Regio heeft een coördinerende rol gespeeld bij het ontbinden van het contract met Gazprom in het kader van het uitvoeren  van sanctiebeleid tegen Rusland.  Daarmee was de regio Gooi en Vechtstreek een van de eerste regio's die deze stap heeft genomen. 

Inhoudelijke ontwikkelingen
De Regio werkt met zeven programma’s: sturing, inkoop en contractbeheer, maatschappelijke dienstverlening, Jeugd en gezin, gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD).  Daarnaast valt ook de Vervoer BV onder de verantwoordelijkheid van het Regiobestuur. De Regio had te maken met drie majeure opgaven voor de begroting 2022 – 2025: naast het vertrek van Weesp uit de Regio zijn dit de bezuinigingsopgave en de kostenstijging bij het GAD. 

De opgave voor de Regio was om vanaf de Begroting 2022 – na correctie van de lonen – een 3% lagere gemeentelijke bijdrage realiseren. Deze opgave is ten dele gerealiseerd, maar vraagt de komende jaren nog inspanning. Met betrekking tot afval (GAD) had de Regio te maken met een forse kostenstijging. De vergoeding voor afval als grondstof is drastisch afgenomen, terwijl de kosten voor inzameling, verwerking en transport juist toenamen. De situatie in 2022 was  gunstiger. In 2022 is met name de vraag naar PMD toegenomen, zodat de inkomsten van de GAD een stijgende lijn vertonen. Daar staat weer tegenover dat de kosten voor personeel zijn toegenomen. Door een hoog ziekteverzuim heeft de GAD extra krachten moeten inhuren om de dienstverlening op peil te houden. Per saldo is de balans evenwel positief.  De verenigingen zijn gecompenseerd voor de derving van inkomsten, vanwege beleidswijzing van de GAD rond het ophalen van oud papier. De Regio is in gesprek met de verenigingen om voor hen andere manieren te vinden om extra inkomen te verwerven. Dit proces wordt voorgezet in 2023.

Op het vlak van sociaal domein zien we een gestage groei van kosten, die voor gemeenten een grote druk op de begroting legt. De overdracht van taken naar gemeenten (2015) heeft niet geleid tot een afname van een beroep op individueel gerichte zorg, integendeel. De Regio heeft met gemeenten een plan ontwikkeld om het beroep op de zorg en toenemende kosten te beheersen. De uitvoering is in dit jaar gestart. De resultaten zullen later moet blijken. 

De Vervoer BV heeft in 2022 te maken gehad met een significante vermindering van aanvragen voor Wmo vervoer, waardoor de inkomsten ver achterbleven bij de verwachtingen, ten gevolg van met name Covid. Tegen het eind van het jaar is het aantal aanvragen weer gestegen, maar nog onder de prognoses. Het tekort aan chauffeurs is in 2022 opgelost. De klanttevredenheid is hoog. 

Risico's

Behalve de voorziene risico's op het vlak van lonen en prijzen en de tekorten bij de Vervoer BV hebben zich in 2022 geen risico's geactualiseerd. 
 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Ontwikkelingen

De opgave van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) is om de functionele samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) en Veiligheidsregio Utrecht (VRU) te vergroten, gericht op het behalen van schaalvoordelen. De intensivering van de samenwerking met VRF krijgt hierbij prioriteit. De samenwerking met Utrecht en Flevoland gezamenlijk richt zich de komende jaren op een gezamenlijk kennis- en oefencentrum, de gezamenlijke meldkamer en een gezamenlijk veiligheidsbureau. Voor verdere ontwikkelingen, risico’s en uitgevoerde taken, verwijzen wij naar de jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de Veiligheidsregio.

Risico's

In de paragraaf weerstandsvermogen van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek staan de risico’s opgesomd. Voor de opsomming van de risico's wordt verwezen naar voornoemde paragraaf van de Programmabegroting 2022.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 2: Veiligheid
Taakvelden 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang De veiligheidsregio heeft tot doel door samenwerking doelmatig georganiseerde en gecoördineerde preventieve en repressieve brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen en rampen in het verzorgingsgebied te verzorgen.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft zes leden. De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Financieel belang / bijdrage 2022 De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2022 bedraagt € 4.567.108
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen € 4.778.792 € 4.765.124
Vreemd vermogen € 32.157.023 € 30.190.596
Solvabiliteitsratio 0,13 0,14
Geraamd resultaat 2022 Op basis van de voorlopige jaarrekening 2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is het resultaat ca. € 125.000 negatief. Voorgesteld wordt om dit resultaat te dekken door een onttrekking aan de reserve Veiligheidsbureau.

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Ontwikkelingen

De OFGV is druk bezig met de implementatie van de Omgevingswet (in werking 1 juli 2023 ). Ook voor de OFGV zal de Omgevingswet ingrijpende gevolgen hebben voor de wijze van werken. Er zullen bijvoorbeeld grote gevolgen zijn voor de bodemtaken, die voor 80% van de provincies naar de gemeenten overgaan.

2023 is het laatste jaar van een periode van 3 jaar, waarvoor de kostenverdeelsystematiek (KVS) is vastgesteld.  In 2023 worden weer nieuwe waarden voor de KVS vastgesteld op basis van de ervaringscijfers van de afgelopen 3 jaar én een prognose voor de toekomst.

Het Regionaal Beleidskader voor de Vergunning, Toezicht en Handhavingstaken (welke de OFGV voor de gemeenten uitvoert) wordt in 2023 geactualiseerd. Dit Beleidskader wordt aangepast op nieuwe wetgeving en er worden nieuwe doelen en prioriteiten opgesteld door de partners. Duurzaamheid en energiebesparing zullen daar onderdeel van uit gaan maken. De looptijd van het vigerende Beleidskader is verlengd voor 2023.

Risico's 

Gooise Meren heeft al haar milieutaken (zowel basistaken als plustaken) ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV). Bij een eventueel faillissement van de OFGV loopt Gooise Meren het maatschappelijke risico dat milieutaken niet meer uitgevoerd zullen worden. Dit kan ook niet overgenomen worden door eigen medewerkers, omdat er binnen het ambtelijk apparaat geen milieukennis (meer) aanwezig is. Aangezien in ieder geval de wettelijke verplichting bestaat om basistaken bij een uitvoeringsdienst onder te brengen (binnen de eigen regio) zal Gooise Meren, net als de andere partners bij de OFGV, ook financieel moeten ingrijpen om het voortbestaan van de OFGV, en daarmee de uitvoering van de wettelijke milieutaken, te garanderen.

De OFGV heeft voor de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet enkel incidenteel budget geraamd. Er is op dit moment geen actuelere informatie om de financiële effecten structureel te ramen, maar dit wordt continu gemonitord.

De financiering van de bodemtaken wordt voor 2023 door de Provincie Noord-Holland gedragen. Het is nog niet duidelijk hoe de financiering voor 2024 zal worden gedekt, of om welke bedragen het gaat. Per december 2022 zijn er geen verdere onvoorziene kosten in dit verband bekend. 

De KVS berekening wordt op basis van de gemaakte kosten en prognose voor de uitvoering van de wettelijke taken, telkens voor een periode van 3 jaar, vastgesteld. De jaarlijkse bijdrage fluctueert hierdoor elke 3 jaar en als gemeente Gooise Meren hebben we hier maar zeer beperkt grip op.

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Openbare ruimte en verkeer
Taakvelden 7.4 Milieubeheer
Deelnemende gemeenten De provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten Almere, Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Gooise Meren en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang Een robuuste uitvoeringsdienst ten behoeve van een adequate uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Flevoland, de provincie Noord-Holland en de regio Gooi en Vechtstreek, waarmee een verbetering van de kwaliteit en de integraliteit van de uitvoering van de taken wordt beeogd. De uitvoering is bij de uitvoeringsdienst belegd met het behoud van de eigen bevoegdheden van alle deelnemers. Tevens kan de OFGV taken verrichten op basis van de WABO voor zover de deelnemers hiertoe opdracht verlenen.
Bestuurlijk belang Gemeenten en provincies zijn opdrachtgever van de Omgevingsdienst en vormen samen het Algemeen Bestuur (AB). De stemverdeling in het AB is gebaseerd naar rato van de ingebrachte financiële bijdrage per deelnemende partij aan de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang / bijdrage 2022 De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2022 bedraagt € 938.231, bestaande uit de reguliere bijdrage van € 925.409 en de bijdrage voor de directe productiekosten van € 12.822.
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen € 1.642.644 € 2.580.357
Vreemd vermogen € 4.266.090 € 5.500.290
Solvabiliteitsratio 0,28 0,32
Geraamd resultaat 2022 Op basis van de voorlopige jaarrekening 2022 OFGV is het resultaat ca. € 949.000 positief

Werkvoorzieningschap Tomingroep

Terug naar navigatie - Werkvoorzieningschap Tomingroep

Ontwikkelingen

Door verliezen bij Tomingroep sinds 2019 is geconstateerd dat de bestuursopdracht/businessmodel niet goed functioneert. De verwachting dat de daling van de SW-populatie (en de daarmee gepaard gaande afname van de SW-rijkssubsidies sinds 2015) kon worden gecompenseerd met inzet vanuit de P-wet uitkeringsgerechtigden is niet haalbaar gebleken. Het Algemeen Bestuur van Tomingroep heeft in 2020 opdracht gegeven om toekomstscenario’s uit te werken voor het bedrijf, in samenhang met het Sociaal Domein, de inclusieve arbeidsmarkt en de economische ontwikkelingen. In 2021 heeft het AB op basis daarvan een  hernieuwd bedrijfsplan vastgesteld voor de periode 2022-2025. Daarin zijn nieuwe afspraken gemaakt;  Tomingroep transformeert naar een werk-leerbedrijf waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich kunnen ontwikkelen, waarna zij bij voorkeur uitstromen naar een betaalde baan (al dan niet met loonkostensubsidie) in de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast blijft Tomingroep werkgever voor de oorspronkelijke doelgroep SW-medewerkers. In 2022 heeft Tomingroep de eerste fasen doorlopen in de transformatie van een werkgever met voornamelijk vaste dienstverbanden naar een werkgever die werknemers doorontwikkelt.

Risico's 

De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Vooralsnog staat de BV garant voor afdekking van dit risico. Mochten de winst en de Algemene Reserves van de BV echter niet volstaan, moeten de deelnemende gemeenten zelf extra bijdragen.

 

Werkvoorzieningschap Tomingroep
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 6: Werk en Inkomen
Taakvelden 6.4  Begeleide participatie
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren, Eemnes en Almere.
Doel/Openbaar belang Het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een Wsw-indicatie en vanuit de Participatiewet. Tevens is de doelstelling zoveel mogelijk werknemers uit die doelgroepen richting de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden/ontwikkelen. Om dit te bereiken maakt de gemeenschappelijke regeling gebruik van Tomin BV, waar zij een honderd procent deelneming in heeft. De BV heeft een aantal bedrijfsactiviteiten ingericht om de doelstellingen te behalen.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft acht leden en wordt geadviseerd door een ambtelijk secretaris en twee ambtelijke adviesgroepen (beleid en financiën). De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en in het dagelijks bestuur.
Financieel belang / bijdrage 2022 De gemeentelijke bijdrage voor 2022 bedraagt € 1.603.173 (rijksvergoeding o.b.v. septembercirculaire 2022). De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Vooralsnog staat de BV garant voor afdekking van dit risico. Mochten de winst en de Algemene Reserves van de BV echter niet volstaan, zullen de gemeenten zelf extra moeten bijdragen.
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen € 5.568.000 € 7.262.000
Vreemd vermogen € 6.206.000 € 4.627.000
Solvabiliteitsratio 0,47 0,61
Geraamd resultaat 2022 Het netto resultaat voor 2022 bedraagt € 1,7 miljoen positief. Dit resultaat is met name positief beinvloed door een extra Rijksbijdrage in verband met corona en door de ophoging van het macrobudget voor loonprijsontwikkeling. Voorgesteld wordt het positieve resultaat als bestemmingsreserve op te nemen ter dekking van tekorten van het Werkvoorzieningsschap Tomingroep en/of Tomingroep BV in de komende jaren.

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Ontwikkelingen

Er is een breed gedragen bestuurlijk streven in de regio om een nieuwe, goed uitgeruste archiefdienst op regionaal niveau in te richten. In 2022 zijn met de partners verdere voorbereidingen getroffen voor het samengaan van de archiefdiensten. Hiervoor is een nieuwe planning gemaakt. De samenwerking met het streekarchief in Hilversum is geïntensiveerd.
 

Risico's 

Bij onvoldoende investeren in de archiefdienst voldoet de gemeente niet aan de archiefwettelijke verplichting om overheidsinformatie duurzaam te bewaren, te beheren en ter beschikking te stellen voor de samenleving. Wat dit laatste betreft moet ook de archiefdienst mee in de digitalisering van de dienstverlening.

 

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 9: Algemene baten en lasten
Taakvelden 0.4 Overhead
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Huizen
Doel/Openbaar belang Het Gemeentearchief voert voor de aangesloten gemeenten de Archiefwet uit v.w.b. de historische archivering. Tevens wordt jaarlijks per aangesloten gemeente aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren geïnspecteerd en daarmee toegezien op de kwaliteit van de gemeentelijke Informatiehuishouding.
Bestuurlijk belang Centrumregeling waarbij gemeente Gooise Meren 1 vertegenwoordiger heeft in de commissie van advies.
Financieel belang / bijdrage 2022 Gemeente Huizen is jaarlijks een vergoeding aan de centrumgemeente Gooise Meren verschuldigd.
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen n.v.t. n.v.t.
Vreemd vermogen n.v.t. n.v.t.
Solvabiliteitsratio n.v.t. n.v.t.
Geraamd resultaat 2022 n.v.t.

BNG Bank N.V.

Terug naar navigatie - BNG Bank N.V.

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden in 2022.

 

Risico's 

Geen bijzonderheden in 2022.

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 9: Algemene baten en lasten
Taakvelden 0.5 Treasury
Deelnemende gemeenten Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen
Doel/Openbaar belang BNG Bank N.V. is de bank van en voor overheden en instellingen met maatschappelijk belang. Het is de huisbankier van de gemeente.
Bestuurlijk belang De gemeente Gooise Meren heeft 100.698 van de 55.690.720 aandelen in zijn bezit. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).
Financieel belang / bijdrage 2022 De aandelen staan voor € 251.745 op de balans (= € 2,50 per aandeel)
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen € 5,1 mrd. € 4,6 mrd.
Vreemd vermogen € 144,0 mrd € 107,5 mrd.
Solvabiliteitsratio n.v.t. n.v.t.
Geraamd resultaat 2022 Het gerealiseerde resultaat is € 300 mln. Van dit resultaat wordt voorgesteld € 139 mln. aan de aandeelhouders uit te keren.

GEM Crailo BV

Terug naar navigatie - GEM Crailo BV

Ontwikkelingen

Eind 2017 zijn de gronden van Crailo aangekocht door de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren. De gemeenten hebben op 19 december 2017 besloten tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Crailo (hierna: SOK) en tot oprichting van GEM Crailo BV. De GEM Crailo B.V. is op 1 mei 2018 opgericht om de Gebiedsontwikkeling uit te voeren, er is op dat moment ook een projectdirecteur aangesteld.
In 2019 is een stedenbouwkundig plan voor Crailo opgesteld dat op 4 maart 2020 is vastgesteld door de raden van Laren, Hilversum en Gooise Meren. Vervolgens is door de GEM Crailo een ontwerp bestemmingsplan verbrede reikwijdte opgesteld dat in het najaar van 2020 is vrijgegeven voor zienswijzen. Het bestemmingsplan is door de drie betrokken gemeenten vastgesteld op 7 juli 2021.
In 2022 is verder gewerkt aan de uitgiftestrategie en het beheersconcept van de buurtschap Crailo. Er is een tenderprocedure doorlopen voor de uitgifte van het Kazernekwartier die heeft geleid tot een voorlopige gunning aan een ontwikkelende partij. Verder zijn in 2022 een aantal van de bestaande opstallen circulair gesloopt.

De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Conform afspraken in de SOK hebben partijen gekozen om in de financieringsbehoefte van GEM Crailo B.V. te voorzien door middel van externe financiering. Op 18 december 2018 is een collegebesluit genomen om de akte van borgtocht voor de garantstelling voor deze externe financiering te ondertekenen, voor Gooise Meren is dat een bedrag van € 9 miljoen. Door de GEM wordt vanaf 2019 jaarlijks een jaarplan opgesteld. Deze wordt in de AVA behandeld. Hierin wordt ook de beheersmaatregel van monitoring en rapportage en risico- management opgenomen.

 
 

Risico's 

Voor de herontwikkeling van Crailo is door de raad een Grondexploitatie vastgesteld. Op dit moment is het netto eindresultaat positief. Wanneer het netto eindresultaat negatief is, dan draaien de aandeelhoudende gemeenten op voor het verlies. De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Beheersmaatregel is monitoring en rapportage en risico- management binnen de GEM Crailo BV. Daarnaast worden de gemeenteraden gevraagd garant te staan voor de externe financiering. De deelnemende gemeenten draaien op voor hun deel, voor Gooise Meren is dat een bedrag van € 9 miljoen.

 

GEM Crailo BV
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Openbare ruimte en verkeer
Taakvelden 8.1 Ruimtelijke Ordening
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren
Doel/Openbaar belang Het doel van de Gebiedsontwikkeling is om een innovatieve en ambitieuze woonwijk te realiseren, waarbij duurzaamheid en de groene omgeving centraal staan, in combinatie met ruimte voor vormen van bedrijvigheid en natuur, zoals beschreven in het Ambitiedocument Buurtschap Crailo, waarvoor het Ruimtelijk kader het vertrekpunt is geweest.
Bestuurlijk belang Aan ieder der aandeelhouders van GEM Crailo BV komt in de aandeelhoudersvergadering van GEM Crailo BV stemrecht toe in de verhouding van deelname van kapitaal in GEM Crailo BV (45% gem. Hilversum, 45% gem. Gooise Meren, 10% gem. Laren.
Financieel belang / bijdrage 2022 Gem. Hilversum neemt voor 45% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.
Gem. Gooise Meren neemt voor 45% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.
Gem. Laren neemt voor 10% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen € 1.000 aandelenkapitaal € 1.000 aandelenkapitaal
Vreemd vermogen Zie toelichting Zie toelichting
Toelichting Het volgestorte aandeelkapitaal van Gem Crailo BV bedraagt (oprichting 1 mei 2018) € 1.000. Het aandeel van Gooise Meren daarin is 45% (€ 450). GEM Crailo BV heeft een kredietfaciliteit bij de BNG Bank van € 20 mln. De gemeente Gooise Meren staat voor 45% borg (gemeente Hilversum voor 45% en gemeente Laren voor 10%).
Solvabiliteitsratio n.v.t. n.v.t.
Geraamd resultaat 2022 Het saldo contante waarde van de volledige Grex GEM Crailo per 1-1-2023, verdisconteerd met 2%, bedraagt € 5.738.000, gebaseerd op een winstgevende eindwaarde per 31-12-2031 van € 6.857.000. Het financieel resultaat van de verbonden partij vloeit voort uit de intergemeentelijke grondexploitatie, die jaarlijks geactualiseerd wordt.

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Terug naar navigatie - Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Ontwikkelingen

In 2022 heeft de coöperatie haar statuten gewijzigd. Dit houdt onder ander in dat de coöperatie geen A- en B-leden meer kent, maar dat alle leden gelijkwaardig zijn. De gemeente Gooise Meren was voorheen B-lid en was daarmee niet gelijkwaardig aan de A-leden. In de praktijk zal de statutenwijziging weinig verandering brengen in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de gemeente Gooise Meren.

Afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de (toekomstige) opgaven van het maaien van waterplanten zich moeilijk laten voorspellen. Voor onder andere de gemeente Gooise Meren pakken de ontwikkelingen nadelig uit, omdat met name de problematiek in het Gooimeer groot is. In 2022 hebben leden ingestemd met het voorstel van de coöperatie om de maaiwerkzaamheden in de periode 2023-2026 te bekostigen. De gemeente Gooise Meren zal vanaf 2023 een hogere bijdrage leveren dan in voorgaande jaren. Binnen de coöperatie is optimisme over de jaren na 2026, omdat men verwacht dat maatregelen in de Randmeren positief gaan uitpakken voor de waterplantenproblematiek.

Risico's 

Geen bijzonderheden in 2022.
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 5: Duurzaamheid en Water;
Programma 8: Sport en Recreatie, Cultuur en Toerisme
Taakvelden 2.4 Economische havens en waterwegen
Deelnemende gemeenten Alle gemeenten gelegen aan Gooi- en Eemmeer en Veluwerandmeren
Doel/Openbaar belang 1. Het behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de recreatie binnen het gebied van de Randmeren;
2. Het behartigen van de belangen van de natuur binnen het gebied van de Randmeren;
3. Het bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon binnen het gebied van de Randmeren;
4. Het bevorderen van de watersportsector in het gebied van de Randmeren;
5. Recreatief beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen in de Randmeren, streven naar het versterken van de natuurwaarden in het gebied en het gebied op de recreatieve kaart zetten via gebiedspromotie.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit 5 leden. De gemeente Gooise Meren heeft op basis van haar jaarlijkse bijdrage 4 stemmen in de algemene ledenvergadering.
Financieel belang / bijdrage 2022 De gemeentelijke bijdrage voor 2022 bedroeg € 28.985 en op basis van aanvullende afspraken is een extra bijdrage van € 7.500 gedaan. Leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie en zijn op geen enkele wijze verplicht om bij te dragen in een eventueel tekort bij de ontbinding van de coöperatie.
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen € 12.949.407 n.n.b.
Vreemd vermogen € 710.228 n.n.b.
Solvabiliteitsratio 0,95 n.n.b.
Geraamd resultaat 2022 n.n.b.

Stichting Goois Natuurreservaat

Terug naar navigatie - Stichting Goois Natuurreservaat

Bestuurlijke ontwikkelingen 
Amsterdam en de provincie Noord Holland zijn in 2022 uit het GNR getreden en hebben hiervoor een uittreedsom betaald. De overblijvende deelnemers zijn in overleg over de wijze waarop de uittreedsom moeten worden beheerd. In 2023 zal hier een besluit over worden genomen. 

Inhoudelijke ontwikkelingen
Geen bijzonderheden in 2022.
 
Financiële ontwikkelingen
Door het uittreden van de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam uit het GNR is voor 2022 de btw-compensatie hoger dan begroot in de meerjarenbegroting. Dit verschil is verwerkt in het 2e Voortgangsverslag 2022.

Risico's 

Niet volledig ontvangen van de geraamde terug te vorderen btw
Het GNR is door de Belastingdienst aangemerkt als samenwerkingsverband dat met betrekking tot de omzetbelasting de transparantieregeling mag toepassen. Als gevolg hiervan kan de door de stichting betaalde btw worden doorgeschoven naar de participanten. De participanten kunnen de doorgeschoven btw verrekenen via het btw-compensatiefonds. In het geval van een lagere realisatie van btw belaste activiteiten ontstaat er mogelijk een lager saldo aan terug te vorderen btw. 

Eventueel Faillissement 
Bij faillissement van het GNR zullen de participanten als eigenaren van de stichting de financiële gevolgen voor hun rekening krijgen. Het faillissement kan gevolgen hebben voor het beheer van de natuur en de recreatieve voorzieningen. De kans op faillissement is gering, aangezien tekorten worden aangevuld naar de procentuele verdeling van alle participanten.

 

Stichting Goois Natuurreservaat
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Openbare ruimte en vervoer
Taakvelden 5.7 Openbaar groen en (openlucht recreatie)
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren
Doel/Openbaar belang De instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van aldaar gelegen terreinen, ten einde ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden.
Aan het publiek door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon verzekeren.
Bestuurlijk belang Het bestuur van de stichting heeft 8 leden. Iedere gemeente is met één collegelid vertegenwoordigd, de overige 3 leden (waaronder de voorzitter) zijn ongebonden bestuursleden. De gemeente Gooise Meren heeft in het bestuur 3 van de in totaal 14 stemmen.
Financieel belang / bijdrage 2022 De gemeentelijke bijdrage voor 2022 bedroeg € 574.340 (dit is inclusief de bijdrage voor het beheer van de rijwielpaden).
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen € 1.867.016 € 2.028.000
Vreemd vermogen € 967.033 € 1.216.000
Solvabiliteitsratio 0,66 0,63
Geraamd resultaat 2022 Het resultaat over 2022 bedraagt € 57.000 positief.

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Terug naar navigatie - Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Ontwikkelingen

Talent Primair heeft te maken met de volgende uitdagingen in 2021 en 2022:
• Nationaal Programma Onderwijs. De scholen zijn bezig met het ontwikkelen van de plannen voor de besteding van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs. Uitvoering van deze plannen start in schooljaar 2021-2022.
• Hoog ziekteverzuim. In combinatie met het lerarentekort blijft dit een belangrijk aandachtspunt. Voor een aantal scholen is dit een groter knelpunt dan voor andere scholen.

Op basis van de financiële rapportages van Talent Primair is het resultaat negatief, maar het eigen vermogen is voldoende om dit negatieve resultaat op te kunnen vangen.
 
 

Risico's 

Een maatschappelijk risico is het toenemende lerarentekort. Talent Primair en de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek voeren hier regelmatig overleg over en onderzoeken hoe kwalitatief goede leraren willen (blijven) werken in onze regio. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het lerarentekort nog groter is geworden, onder andere door langdurig verzuim van leraren die corona hebben gehad. Vanwege het Nationaal Programma Onderwijs is de arbeidsmarkt nog krapper geworden.

Er zijn geen bijzondere financiële risico's.

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 7: Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
Taakvelden 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Weesp, Wijdemeren,  Stichtse Vecht en Laren.
Doel/Openbaar belang De gemeenten zijn wettelijk verplicht openbaar onderwijs aan te bieden. De gemeenten hebben er dus groot belang bij dat de scholen met openbaar onderwijs goed worden bestuurd. Talent Primair oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit inzake de openbare basisscholen in de deelnemende gemeenten. Om de regie op de werkzaamheden van de stichting te behouden is door de gemeenteraden binnen het werkgebied van Talent Primair een samenwerkingsovereenkomst aangegaan.
Bestuurlijk belang De gemeenten zien toe op de financiën en werkzaamheden van de stichting en op het functioneren van het bestuur. Daartoe bestaat een bestuurlijke Regiegroep op grond van een samenwerkingsovereenkomst tussen de voornoemde gemeenten. De bestuurlijke Regiegroep bestaat uit 7 leden. Het betreft de collegeleden met Onderwijs/Talent Primair in portefeuille vanuit de deelnemende gemeenten. De stichting heeft een College van Bestuur (CvB) van maximaal 3 leden en een Raad van Toezicht (RvT) van maximaal 7 natuurlijke personen. In de huidige praktijk bestaat het CvB uit één directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de stichting. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de onder de stichting ressorterende scholen. In de huidige statuten is opgenomen dat 3 leden van de RvT worden benoemd op voordracht vanuit de gemeenten waar de stichting scholen exploiteert.
Financieel belang / bijdrage 2022 De gemeente Gooise Meren heeft  een renteloze lening van € 274.413 (€ 132.913 Naarden /€ 96.500 Bussum/€ 45.000 Muiden) verstrekt aan de rechtsvoorganger van de huidige stichting.
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen* € 4.902.660 € 5.092.043
Vreemd vermogen* € 5.228.935 € 5.581.625
Solvabiliteit EV / VV* 0,94 0,91
Geraamd resultaat 2022* n.n.b.

Metropoolregio Amsterdam

Terug naar navigatie - Metropoolregio Amsterdam

Algemeen

De MRA werkt met een 4 jaarlijks programma. In 2020 is de MRA Agenda 2020 - 2024 opgesteld, waarin de doelen en ambities voor de komende periode zijn opgenomen. Er is gekozen voor een compacte agenda bestaande uit vier opdrachten op het gebied van samenwerking, economie, wonen en mobiliteit. Iedere opdracht wordt nader vorm gegeven in een aantal uitvoeringslijnen (in totaal 19). Elke uitvoeringslijn kent een tweetal MRA partners die als trekker functioneren. De MRA begroting voor 2022 volgt de MRA agenda 2020 - 2024 qua indeling en uitvoeringslijnen. De regiogemeenten zijn trekker van 3 uitvoeringslijnen: landschap, vernieuwende mobiliteit en wonen (bereikbare steden).

Bestuurlijke ontwikkelingen 

In 2022 is de nieuwe governance van de MRA ingevoerd. Daarbij hebben raden een grotere rol gekregen. Er is een zogenaamde Raadtafel ingesteld, waarin iedere raad vertegenwoordigd is. De Raadtafel adviseert het MRA Bestuur en de MRA Algemene Vergadering en geeft gevraagd én ongevraagd advies over de processen die de gemeenteraden en Provinciale Staten aangaan. Daarnaast zijn nieuwe instrumenten geïntroduceerd die moeten bijdragen aan een betere informatiepositie van raden en meer sturingsmogelijkheden: de meerjarenagenda, termijnagenda en voortgangsnota, waarbij de raden steeds een zienswijze kunnen geven. 

Inhoudelijk ontwikkelingen 

Gooise Meren heeft namens de Regio Gooi en Vechtstreek samen met de provincie Noord Holland het trekkerschap op het thema landschap verkregen. In dit kader wordt onder meer samen met diverse partners uitvoering gegeven aan het project. De MRA heeft voorts de zogenaamde verstedelijkingsstrategie opgeleverd. Deze is door alle partners in 2022 vastgesteld en moet richting geven aan het gecoördineerd werken aan de ruimtelijke opgaven. Voor Gooise Meren is ook het project Amsterdam Bay Area belangrijk zijn. Dit project betreft de plannen en de brede ruimtelijk gevolgen, inclusief die op het vlak van natuur en mobiliteit, van Almere Pampus. In samenspraak met de Regio hebben de belangen voor doorstroom en natuur van onze gemeente een goed plek gekregen in dit project, dat de komende jaren nadere contouren zal krijgen. 

Risico's

Er hebben zich in 2022 geen risico's geactualiseerd. 

 

Metropoolregio Amsterdam
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 4: Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
Taakvelden 3.1 Economische ontwikkelingen
8.1 Ruimtelijke Ordening
8.3 Wonen en bouwen
Deelnemende gemeenten 33 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam; provincie Noord-Holland, provincie Flevoland; Vervoersregio Amsterdam
Doel/Openbaar belang Doel van de MRA is het versterken van de regio, opdat zij een aantrekkelijk vestigingsgebied blijft om te wonen, werken en ontspannen, zowel voor huidige als toekomstige inwoners en bedrijven.
Bestuurlijk belang Gooise Meren heeft zitting in Regiegroep (functioneert als AB)
Financieel belang / bijdrage 2022 De gemeentelijke bijdrage maakt onderdeel uit van de bijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek bedraagt voor € 88.824.
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen n.v.t. n.v.t.
Vreemd vermogen n.v.t. n.v.t.
Solvabiliteitsratio n.v.t. n.v.t.
Geraamd resultaat 2022 n.v.t.

Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer

Terug naar navigatie - Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden in 2022.

Risico's

Geen bijzonderheden in 2022.

Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 5: Duurzaamheid, Water en Groen
Taakvelden 5.7 Openbaar groen en (openlucht recreatie)
Deelnemende gemeenten Almere, Amsterdam, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Gooise Meren, Hoorn (regievoerder), Koggenland, Stede Broec en Waterland
Doel/Openbaar belang Het verankeren van de samenwerking tussen gemeenten voor het maaien van waterplanten in het IJmeer en Markermeer en het bindend vastleggen van de voorwaarden waaronder deze samenwerking plaatsvindt.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft tien leden. De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Financieel belang / bijdrage 2022 De gemeentelijke bijdrage voor jaar 2022 bedroeg € 10.599.
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen € 141.983 € 100.262
Vreemd vermogen n.v.t. n.v.t
Solvabiliteitsratio n.v.t. n.v.t.
Geraamd resultaat 2022 n.n.b.