Uitgaven

5,8%
€ 9.852
x €1.000
5,8% Complete

Inkomsten

0,38%
€ -676
x €1.000
0,38% Complete

Saldo

129,38%
€ 9.176
x €1.000

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Uitgaven

5,8%
€ 9.852
x €1.000
5,8% Complete

Inkomsten

0,38%
€ -676
x €1.000
0,38% Complete

Saldo

129,38%
€ 9.176
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding
Cultuur, cultuurhistorie, sport en recreatie zijn belangrijke op zichzelf staande waarden; deze waarden zijn ook van betekenis voor de sociale structuur van de gemeente. Het mes snijdt aan twee kanten. We willen sport, cultuur en recreatie inzetten om de verbinding tussen inwoners te versterken. Het aanbod van voorzieningen zal daarom breed toegankelijk moeten zijn om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en verbinding tussen inwoners te realiseren.
Kunst en cultuur zijn een essentieel onderdeel van de samenleving. Het is belangrijk voor het welzijn van inwoners en levert een bijdrage aan maatschappelijke vorming. Dat geldt zeker voor kennismaking met cultuur door met name kinderen. Samenwerking tussen culturele instellingen wordt bevorderd. De artistieke, maatschappelijke, economische en ruimtelijke waarden van cultuur brengen we tot uiting in ons beleid.
De gemeente is trots op haar cultuurhistorisch erfgoed. Dit cultureel bezit (erfgoed) draagt bij aan de kwaliteit van wonen en (samen)leven. Deze kwaliteiten willen we meer benutten ten behoeve van educatie, recreatie, toerisme, ontmoeting en verbinding. Door het erfgoed voor meer mensen toegankelijk te maken wordt de betrokkenheid van inwoners met de gemeente bevorderd. Ook voor bezoekers en investeerders is die historische identiteit van belang. Het maakt onze gemeente interessanter voor toeristisch bezoek en is ook een steeds belangrijker vestigingsfactor. We zetten ons in om verduurzaming van het cultuurhistorisch erfgoed te bewerkstelligen.
Sport en bewegen dragen op positieve en laagdrempelige wijze bij aan vitale en gezonde inwoners en een inclusieve samenleving. De gemeente stimuleert (sportief) bewegen van jeugdige en kwetsbare inwoners en ondersteunt (sport)aanbieders zich (door) te ontwikkelen tot betrokken en vitale organisaties. Daarvoor zetten we buurtsportcoaches in en verlenen we subsidies voor kleinschalige sportevenementen. Gooise Meren draagt bij aan een duurzame en toegankelijke beweeg- en sportinfrastructuur.
We bieden inwoners en bezoekers van jong tot oud mogelijkheden om zelfstandig te recreëren en te spelen. Om dit te bereiken zorgen we ervoor dat er sprake is van een aantrekkelijke buitenruimte waar jong en oud kunnen ontspannen en genieten door te bewegen en te spelen. Dit doen we onder andere door de instandhouding van parken en bij de vraag van de jeugd passende speelplaatsen. Met de inzet van buurtsportcoaches en door het creëren van doorgaande wandel- en fietsroutes stimuleren we dat jong en oud voldoende kunnen bewegen.
 
Corona
De coronacrisis stelt ons voor nog een andere belangrijke opgave, namelijk hoe voorkomen we dat onze maatschappelijke infrastructuur zo hard wordt geraakt dat waardevolle organisaties omvallen? We zien dat deze organisaties bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven met expertise en de organisatie van activiteiten. Die infrastructuur willen we waar mogelijk overeind houden. Om dit te bewerkstelligen hebben we steunmaatregelen ingezet. We blijven ons inzetten voor de ontplooiing van verenigingen en inwoners in de fase van de coronacrisis waarin weer meer activiteiten mogelijk zijn.

8.1 Kunst en Cultuur

8.2 Cultureel Erfgoed

8.3 Sport

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.4 Spelen en recreëren

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Prim. Begroting 2022 Begroting 2022 (na wijziging) Realisatie 2022
Lasten
633 Culturele vorming 1.852 1.724 1.808 1.712
634 Sport 3.033 3.402 3.363 3.283
635 Kunst 873 829 3.665 3.593
636 Monumenten en musea 576 595 661 585
637 Recreatie 204 282 298 280
642 Speelvoorzieningen 446 556 489 398
Totaal Lasten 6.983 7.387 10.284 9.852
Baten
633 Culturele vorming -22 -14 0 -1
634 Sport -385 -560 -560 -360
635 Kunst -5 0 0 -5
636 Monumenten en musea -102 -96 -96 -127
637 Recreatie -2 -9 -9 -8
642 Speelvoorzieningen -3 0 0 -3
Totaal Baten -519 -678 -664 -503
Resultaat voor bestemming 6.464 6.709 9.619 9.349
Onttrekkingen
634 Sport -158 -150 -173 -173

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2022 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2022
Onderdeel programma 8 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.
3 V
Monumenten en musea
De lasten voor het beheer en onderhoud van monumenten en musea vallen lager uit dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het veilig maken van de vlaglocaties en de asbestsanering van het Comeniusmuseum niet in 2022 zijn uitgevoerd.
99 V
Speelvoorzieningen
Door leveringsproblemen met betrekking tot materialen heeft de voortgang bij het onderhoud aan speelvoorzieningen vertraging opgelopen.
93 V

Overige verschillen  < € 70.000

76 V

Totaal

271 V