Jaarrekening 2022

Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De jaarrekening bestaat uit de programmarekening (inclusief toelichting) en de balans. De onderdelen zijn opgebouwd op basis van de geldende voorschriften. Hierna wordt een korte toelichting gegeven op de verschillende onderdelen.


4.1 Balans
In de jaarrekening presenteren we de balans per 31 december 2022. De balans bestaat uit de bezittingen, vorderingen, liquide middelen (activa) en eigen vermogen en de schulden (passiva).

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
In de waarderingsgrondslagen staat per onderdeel van de balans aangegeven via welke methode deze is opgenomen en gewaardeerd in de balans. Bij de vaste activa staat een overzicht waarin per soort investering de afschrijvingstermijn wordt vermeld.

4.3 Toelichting op de balans
Bij de toelichting op de balans worden per onderdeel een of meer gedetailleerdere overzichten gepresenteerd, zoals de voorschriften dat vereisen. De toelichting is verdeeld in de vaste en vlottende activa en de vaste en vlottende passiva. Verder is er een verloopoverzicht toegevoegd.

4.4 Overzicht van baten en lasten
Het overzicht van baten en lasten toont de betreffende lasten en baten per programma. In het programmaverslag worden ze dan ook per programma gepresenteerd. In het overzicht van baten en lasten staan de totalen per programma in één overzicht. Dit overzicht geeft de gerealiseerde cijfers 2021 weer, de cijfers uit de programmabegroting 2022 en de werkelijke cijfers 2022. De gegevens per programma zijn exclusief eventuele mutaties in de reserves. Die mutaties staan apart vermeld waardoor het resultaat voor en na inzet van reserves gepresenteerd kan worden.

4.5 Toelichting op overzicht van baten en lasten
In de toelichting gaan we in op de incidentele baten en lasten, onvoorziene uitgaven en begrotingsrechtmatigheid. Tot slot hebben we een verplicht onderdeel opgenomen over topinkomens.

4.6 SiSa verantwoording
Tot de bijlagen behoort ook de SiSa verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa.

4.7 Gebeurtenissen na balansdatum
Eventuele gebeurtenissen die zich na afsluiting van het boekjaar op 31 december 2022 hebben voorgedaan worden hier toegelicht.

4.8. Controleverklaring
Het oordeel van de accountant over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2022 is hier opgenomen.

4.1 Balans

4.1 Balans per 31 december 2022

Terug naar navigatie - 4.1 Balans per 31 december 2022
Activa (x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2022
Vaste Activa
Materiele Vaste Activa € 177.948 € 190.012
§  Investeringen met een economisch nut € 91.236 € 97.854
§  Investering met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven € 46.791 € 47.614
§  Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een Maatschappelijk Nut € 39.921 € 44.544
Financiële vaste activa € 36.737 € 37.499
§ Kapitaalverstrekkingen aan:
§  Deelnemingen € 252 € 252
§ Overige langlopende leningen € 79 € 79
§ Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer € 36.405 € 37.168
Totaal Vaste Activa € 214.684 € 227.511
Vlottende Activa
Voorraden € 2.323 € 3.005
§  Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie € 2.315 € 2.997
§  Gereed product en handelsgoederen € 8 € 9
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar € 14.653 € 17.184
§  Vorderingen op openbare lichamen € 9.212 € 11.237
§  Uitzettingen in `s Rijks schatkist met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar € 0 € 1
§  Overige vorderingen € 5.442 € 5.946
Liquide Middelen € 10 € 219
§  Kassaldi € 6 € 6
§  Banksaldi € 4 € 214
Overlopende Activa € 5.440 € 7.483
§  Nog te ontvangen bedragen van het Rijk € 817 € 3.139
§  Nog te ontvangen bedragen van Overige Nederlandse overheidslichamen € 1.295 € 1.049
§  Overige nog te ontvangen voorschotbedragen € 2.477 € 2.781
§  Overige vooruitbetaalde bedragen € 850 € 515
Totaal Vlottende Activa € 22.426 € 27.892
 Totaal Activa € 237.110 € 255.403
Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat € 0 € 0
Passiva (x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2022
Vaste Passiva
Eigen Vermogen € 50.456 € 54.493
§  Algemene reserve € 29.489 € 32.891
§  Bestemmingsreserves € 15.576 € 14.510
§  Resultaat € 5.390 € 0
§  Gerealiseerd resultaat lopend boekjaar € -0 € 7.093
Voorzieningen € 18.639 € 20.127
§  Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's € 7.755 € 9.119
§  Onderhoudsegalisatievoorzieningen € 4.491 € 4.413
§  Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting € 6.394 € 6.594
Vaste Schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer € 126.180 € 149.120
§ Onderhandse leningen van:
§  Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen € 13.433 € 12.467
§  Binnenlandse banken en overige financiële instellingen € 80.448 € 94.615
§  Binnenlandse bedrijven € 8.502 € 8.502
§  Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden € 23.500 € 33.000
§  Waarborgfondsen € 297 € 536
Totaal Vaste Passiva € 195.275 € 223.740
Vlottende Passiva
Netto - Vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar € 26.987 € 17.214
§  Overige kasgeldleningen € 10.000 € 0
§  Banksaldi € 5.442 € 4.788
§  Overige schulden € 11.545 € 12.426
Overlopende Passiva € 14.848 € 14.449
§  Nog te betalen bedragen € 6.065 € 4.968
§  Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk € 5.127 € 5.373
§  Vooruit ontvangen bedragen overige Nederlandse overheidslichamen € 1.607 € 2.246
§  Overige vooruit ontvangen bedragen € 2.049 € 1.863
Totaal Vlottende Passiva € 41.835 € 31.663
Totaal Passiva € 237.110 € 255.403
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt € 108.366.524 € 109.639.449

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Terug naar navigatie - 4.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening 2022 is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Financiële verordening
gemeente Gooise Meren.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden. Is dat anders dan staat dat bij het desbetreffende balansonderdeel.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Voor de jaarrekening hanteren wij overeenkomstig de voorschriften het baten- en lastenstelsel, waarbij uitgaven en ontvangsten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden alleen meegenomen als zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. Investeringslasten komen niet ten laste van het jaar waarin de rekeningen zijn betaald, maar worden gespreid over de jaren waarin de investering wordt gebruikt.

Dividendopbrengsten van deelnemingen gelden als baat op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Balans
Vaste Activa

Materiële vaste activa

In de balans worden, zoals artikel 35 BBV aangeeft, onder de materiële vaste activa afzonderlijk opgenomen:
• investeringen met een economisch nut
• investeringen met een economisch nut, waarvoor om de kosten te drukken een heffing kan plaatsvinden
• investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Bij de materiële vaste activa staat vermeld welke in erfpacht zijn uitgegeven.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de boekwaarde. Dat is de verkrijgingsprijs met aftrek van eventuele investeringsbijdragen en de cumulatieve afschrijvingen. De geschatte levensduur vormt de basis voor de afschrijvingen. In geval van verwachte duurzame waardeverminderingen wordt dit in mindering gebracht op de boekwaarde.

Gronden en terreinen vallen niet onder afschrijvingen.


In erfpacht uitgegeven gronden
De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (in dit geval de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening gold).


Afschrijven
De afschrijving van de geactiveerde kosten voor een bepaald actief begint in het jaar dat volgt op het jaar waarin het actief in gebruik werd genomen. De gemeente Gooise Meren past bij afschrijvingen de lineaire methode toe.


Afschrijftermijnen
De afschrijvingsbedragen van gerealiseerde investeringen zijn gebaseerd op de afschrijftermijnen zoals vermeld staan in de in 2018 vastgestelde nota Activabeleid. De verwachte levensduur speelt daarbij uiteraard een rol.  Voor investeringen vanuit voormalige fusie gemeenten Naarden, Bussum en Muiden hanteren wij de afschrijvingstermijnen als destijds bepaald.


Financiële vaste activa
Op grond van artikel 36 BBV vallen onder financiële activa:
• de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen
• verstrekte langlopende leningen aan deelnemingen, woningbouwcorporaties en overige verbonden partijen
• overige langlopende leningen
• overige uitzettingen (verstrekkingen) met een looptijd langer dan een jaar
• bijdragen aan activa die eigendom van derden zijn

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen uitstaande geldleningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Mocht de waarde van de aandelen onverhoopt structureel tot onder de verkrijgingsprijs dalen, dan vindt afwaardering plaats.

Is afwaardering van financiële activa noodzakelijk dan staat het verschil in één keer als een last in de rekening van lasten en baten.

Vlottende activa

Voorraden
Bouwgronden die nog niet in de exploitatie zijn opgenomen staan gewaardeerd of tegen de verkrijgingsprijs of tegen een lagere marktwaarde.

De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Bouwgronden in exploitatie die als onderhanden werken zijn opgenomen, worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel tegen de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die daar rechtstreeks aan kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken). Ook een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten vallen onder de vervaardigingsprijs. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen als de realisatie daarvan als voldoende betrouwbaar wordt gezien. Als daar geen sprake van is, worden de verkoopopbrengsten volledig afgetrokken van de vervaardigingskosten.

Gereed gekomen producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of als de marktwaarde lager uitvalt dan de kostprijs tegen de marktwaarde. Dat laatste doet zich vooral voor bij incourante voorraden.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Mocht de vordering niet inbaar blijken dan is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt op basis van de geschatte kans de vordering alsnog te innen statistisch vastgesteld.

Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa staan tegen de nominale waarde vermeld. 

Vaste passiva
Ook de vaste passiva zijn opgenomen voor nominale waarde, tenzij dit bij het desbetreffende balanshoofd anders staat vermeld.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen vallen ook de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten.

Reserves
In het BBV staan reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen mogen worden beschouwd en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De gemeenteraad beslist over de noodzakelijke omvang van de reserves. Daarom worden de reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kennen bestemmingsreserves op het eind van het verslagjaar geen negatieve stand. Krijgt een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de verplichting in kwestie of als dat zich voordoet het voorspelbare verlies. Hierop bestaan twee uitzonderingen, namelijk de voorzieningen voor wachtgelden en pensioenen. Deze wordt bijgehouden op contante waarde. De egalisatievoorzieningen voor onderhoud zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen. Daarbij houden we rekening met de kwaliteitseisen die daarvoor zijn geformuleerd. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen - opgenomen in het jaarverslag - wordt het beleid daarover uiteengezet.
De voorziening grondexploitaties wordt conform artikel 63, lid 7, BBV gewaardeerd tegen de contante waarde.

Vaste schulden met een rente-typische looptijd van één jaar of langer
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Gedane aflossingen zijn daarvan afgetrokken. De vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer.
 
Vlottende passiva
De vlottende passiva staan tegen de nominale waarde vermeld.

Overlopende passiva
Ook de nog te betalen bedragen, nog te besteden specifieke uitkeringen en de overige vooruit ontvangen bedragen zijn opgenomen voor de nominale waarden.

Borg- en garantstellingen
Als de gemeente leningen waarborgt, is het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten - buiten de balanstelling - per einde boekjaar opgenomen.

4.3 Toelichting op de balans

4.3.1 Vaste activa

Terug naar navigatie - 4.3.1 Vaste activa

Materiele Vaste Activa

Overzicht onderdelen materiële vaste activa (x € 1.000) 1-1-2022 31-12-2022
Gronden uitgegeven in erfpacht 322 319
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 46.791 47.614
Overige investeringen met een economisch nut 90.914 96.994
Totaal investeringen economisch nut 138.027 144.927
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut 39.921 44.544
Totaal 177.948 189.471

Overzicht investeringen met een economisch nut waarvoor om de kosten te verminderen een heffing kan worden geheven:

(x € 1.000) Boekwaarde 1-1-2022 Investeringen Des-investeringen Afschrijvingen Bijdrage derden Boekwaarde 31-12-2022
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 44.999 3.349 0 1.158 1.404 45.786
Vervoermiddelen 43 0 0 10 0 32
Machines, apparaten en installaties 22 0 0 11 0 11
Overige materiele vaste activa 1.727 130 0 72 0 1.784
Totaal 46.791 3.479 0 1.252 1.404 47.614

Toelichting:

In 2022 is er voor ca. € 3,5 miljoen geïnvesteerd. Hiervan is circa € 3,35 miljoen besteed aan rioleringsprojecten. Voor de Riolering Beerensteinerlaan zijn de uitgaven voor circa € 0,8 mln. gedekt door een onttrekking uit de voorziening vervangingsinvestering riolering. Tevens werd voor de investeringen Riolering Beerensteinerlaan en - Vlietlaan circa € 0,6 mln.  aan subsidies Klein infrastructuur en  specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen ontvangen. De overige € 0,13 mln. is besteed aan begraafplaatsen. 

De toerekening van overhead aan investeringen en Grex gebeurt door het doorbelasten van de interne uren op basis van een integraal uurtarief.

Overzicht overige Investeringen met een economisch nut:

(x € 1.000) Boekwaarde 1-1-2022 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdrage derden Boekwaarde 31-12-2022
Gronden uitgegeven in erfpacht 322 0 4 0 0 319
Gronden en terreinen 6.174 -30 0 0 0 6.145
Woonruimten 106 0 0 10 0 96
Bedrijfsgebouwen 73.729 9.897 453 3.195 1.199 78.780
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 6.639 2.333 128 606 1.913 6.325
Vervoermiddelen 1.052 1 0 183 0 869
Machines, apparaten en installaties 2.264 1.720 75 510 0 3.399
Overige materiele vaste activa 949 723 2 285 5 1.380
Totaal 91.236 14.644 661 4.790 3.117 97.312

Toelichting investeringen:

De investeringen op grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreffen sportvelden.

De investeringen op machines, apparaten en installaties betreffen voornamelijk automatisering en verbeteren binnenklimaat Gooilandschool.

De investeringen op overige materiële vaste activa betreffen voornamelijk programma digitalisering, onderwijsleerpakketten en sportmaterialen Sporthal Bredius.

Toelichting desinvesteringen:
De desinvesteringen op gronden uitgegeven in erfpacht betreft de verkoop gronden van Limburg Stirumlaan.

De desinvestering op bedrijfsgebouwen en overige materiële vaste activa betreft de sloop noodgebouwen Koningin Emmaschool.

De desinvestering op grond-, weg en waterbouwkundige werken betreft de verkoop Tijdelijke accommodatie SC Muiden aan gemeente Amsterdam.

De desinvestering op machines, apparaten en installaties betreft de afboeking van de 'oude' telefooncentrale als gevolg van de implementatie van de nieuwe telefooncentrale. 

Toelichting grootste/belangrijkste bijdragen derden:

De bijdrage van derden aan bedrijfsgebouwen betreft voornamelijk een specifieke uitkering stimulering sport voor Sporthal Bredius en een overboeking van de voorbereidingskosten nieuwbouw Tweemaster naar het uitvoeringskrediet.  De bijdrage van derden aan grond-, weg- en waterbouwkundige werken wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitgaven van Hockeyveld Bredius te verdelen naar de diverse investeringen Hockeyveld Bredius en is er een specifieke uitkering stimulering sport ontvangen voor de renovatie velden BFC, HCAW Bussum en SDO de Kuil.

Toelichting
Volgens artikel 63 lid 3 van de BBV moet melding worden gemaakt van investeringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie heeft zich niet voorgedaan.

Toelichting grootste/belangrijkste investeringen:
De investeringen in bedrijfsgebouwen betreffen de volgende projecten:

Projectnaam Uitgaven
Sporthal Bredius € 6.484.877
Verbouwing Brandweergarage Muiden € 1.764.416
Voorbereidingskrediet Zonnegeluidswal Naarderwoonbos € 304.554
Voorbereidingskrediet Vondelschool € 289.638
Integraal Kindcentrum Muiden € 251.382
Voorbereidingskrediet nieuwbouw ONS € 234.236
Opslagruimte Sportpark Zuid € 177.511
Herontwikkeling Hocras-locatie € 176.177

 

Overzicht van investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut:

(x € 1.000) Boekwaarde 1-1-2022 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdrage derden Boekwaarde 31-12-2022
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 39.921 6.569 0 1.184 762 44.544
Totaal 39.921 6.569 0 1.184 762 44.544

Toelichting grootste/belangrijkste investeringen:

De investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige projecten betreffen de volgende projecten:

Projectnaam Uitgaven Inkomsten
Herinrichting Stationsgebied € 1.498.733  
Kunstwerken Burgemeester van Wettumweg € 747.907  
Wegen Vlietlaan € 734.359 € 271.746
Kunstwerken Burgemeester van Wettumweg € 717.906  
Voorbereidingskrediet Spiegelstraat € 326.305  
Herstel Vestingwallen (Verder met de Vesting Muiden) € 226.317 € 71.970
Damwand de Goog € 225.101  
Wegen Beerensteinerlaan € 192.269 € 113.664
Inrichting openbare ruimte centrum Keverdijk € 183.188  
Uitvoeringskrediet Schootsvelden Zuidoost € 179.479  
Openbare verlichting Mariahoeve € 173.726 € 826
Schoolstraat/Kapelstraat Bussum € 167.416 € 3.000
Plantsoen Vlietlaan € 144.640  
Busbaan Bredius € 127.539  
Vervanging speeltoestellen 2018 € 124.128  
Openbare verlichting Vlietlaan € 111.593  
Voorbereidingskrediet verder met de Vesting Muiden € 105.347  
GOMM Muiderberg van der Helstpark € 103.458  
Openbare verlichting Beerensteinerlaan € 102.613  

 

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa
Financiële vaste activa
Overzicht financiële vaste activa (x € 1.000) Boekwaarde 1-1-2022 Toename Aflossingen Afschrijvingen Afwaardering duurzame waarde vermindering Boekwaarde 31-12-2022
Kapitaalverstrekkingen aan:
§  Deelnemingen 252 0 0 0 0 252
Overige langlopende leningen 79 0 0 0 0 79
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 36.406 1.945 1.183 0 0 37.168
Totaal 36.737 1.945 1.183 0 0 37.499

4.3.2 Vlottende activa

Terug naar navigatie - 4.3.2 Vlottende activa
Voorraden
Overzicht opgenomen voorraden (x € 1.000) 1-1-2022 31-12-2022
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 2.315 2.997
Gereed product en handelsgoederen 8 9
Totaal 2.324 3.005
Onderhanden werk, Bouwgronden in exploitatie
Bouwgronden in exploitatie (x € 1.000) Bredius
Boekwaarde 01-01-2022 7.346
Verliesvoorziening -5.032
Boekwaarde 01-01-2022, incl. verliesvoorziening 2.314
Investeringen en overige vermeerderingen:
§  Grondaankopen
§  Bouwrijp maken 308
§  Rentekosten 110
§  Overige bestedingen 169
§  Storting in Alg Res Grondexploitatie (tbv volkshuisvestingsfonds)
§  Bij resultaatbestemming storten in Algemene Reserve Grondexploitatie
Opbrengsten (verminderingen)
§  Verkopen
§  Overige opbrengsten
§  Bij resultaatbestemming onttrekken uit Algemene Reserve Grondexploitatie
§  Winst uitname
Mutaties in verliesvoorziening 96
Boekwaarde 31-12-2022 7.933
Verliesvoorziening -4.936
Boekwaarde 31-12-2022, incl. verliesvoorziening 2.997
Nog te verwachten kosten:
§  Bouwrijp maken 959
§  Rentekosten 424
§  Overige bestedingen 334
Nog te verwachten opbrengsten:
§  Verkopen -4.411
§  Overige opbrengsten -
Verwacht eindresultaat o.b.v. eindwaarde (nadeel) 5.239
Verwacht eindresultaat o.b.v. netto contante waarde (nadeel) 4.936

Toelichting:
Om te bepalen met welke verliesvoorzieningen voor de lopende grondexploitaties we te maken krijgen, zijn we uitgegaan van de contante waarde van de toekomstige baten en lasten. De in 2019 getroffen verliesvoorziening voor de grondexploitatie Bredius kon in 2022 € 0,1 miljoen naar beneden worden bijgesteld. Voor een verdere toelichting verwijzen we u graag naar paragraaf grondbeleid.

Uitzettingen

Terug naar navigatie - Uitzettingen
Overzicht Uitzettingen met een rentetypische looptijd van 1 jaar of minder (x € 1.000) Balanswaarde 31-12-2021 Boekwaarde 31-12-2022 Voorziening oninbaarheid Balanswaarde 31-12-2022
Vorderingen op openbare lichamen 9.212 11.237 0 11.237
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 0 1 0 1
Overige vorderingen:
Debiteuren 5.465 8.353 -2.249 5.965
Overige vorderingen -24 -18 0 -18
Totaal 14.653 19.572 -2.249 17.184

Debiteuren en liquide middelen

Terug naar navigatie - Debiteuren en liquide middelen
De post debiteuren is als volgt opgebouwd: Vordering Voorz. Dub debiteuren
Privaat rechtelijk 3.765.601 -478.701
Publiek rechtelijk 2.497.621 -745.057
Sociale zaken Terugvordering en verhaal 2.090.191 -1.024.980
Totaal 8.353.413 -2.248.738
Overzicht liquide middelen (x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2021 Boekwaarde 31-12-2022
Kassaldi 6 6
Bank saldi 4 214
Totaal 10 219

Schatkistbankieren

Terug naar navigatie - Schatkistbankieren

Het schatkistbankieren houdt in dat de centrale overheden hun liquide middelen, als die een gemeente gerelateerde norm overstijgen, onder moeten brengen bij het ministerie van Financiën. Dit gebeurt in de vorm van een rekening-courant, zoals bij een bank. De genoemde norm is ingesteld op 2% van het begrotingstotaal en was voor 2022 € 2.872.000. De gemeente zou dus gemiddeld per kwartaal niet meer dan € 2.872.000 positief mogen staan op alle bankrekeningen samen. Onderstaand overzicht laat zien dat wij in 2022  geen drempelbedrag hebben overschreden.

 

Drempelbedrag schatkistbankieren (x € 1.000)     1e kwartaal 2022 2e kwartaal 2022 3e kwartaal 2022 4e kwartaal 2022
1.     Gemiddeld buiten de schatkist  1.717  986 489 1.203
2.     Drempelbedrag 2.872 2.872 2.872 2.872
3.      Ruimte onder het drempelbedrag (2-1)   1.155 1.886 2.383 1.669
4.    Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0

 

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa

De vooruit ontvangen bedragen van het Rijk en overige Nederlandse overheidsinstanties betreffen subsidies om de kosten voor meer andere investeringsprojecten te dekken. In onderstaand overzicht staat per subsidie het verloop ervan in 2022. Deze bedragen moeten nog ontvangen worden. De kosten voor het project zijn hiervoor al gemaakt.

Overlopende activa gerubriceerd (x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2021 Boekwaarde 31-12-2022
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:
§  het Rijk 817 3.139
§  overige Nederlandse overheidslichamen 1.295 1.049
Overige nog te ontvangen voorschotbedragen 2.477 2.781
Overige vooruitbetaalde bedragen 850 515
Totaal 5.440 7.483

Verloopoverzicht nog te ontvangen voorschotten van EU, Rijk en Provincies

Terug naar navigatie - Verloopoverzicht nog te ontvangen voorschotten van EU, Rijk en Provincies

Overzicht van de in de balans opgenomen voorschotbedragen (x € 1.000) die we nog van Europese en Nederlandse overheidsinstanties moeten ontvangen.

 

Subsidienummer (x € 1.000) Beschrijving Saldo per 31-12-2021 Toevoegingen 2022 Ontvangen 2022 Saldo per 31-12-2022
het Rijk:
Algemene uitkering Gemeentefonds Algemene uitkering Gemeentefonds 713 713 1.612 1.612
Bekostigingsreg opvang ontheemden 0 763 763
TOZO 2022 0 46 46
BBZ 2022 0 5 5
POR/202211/000016 SPUK D19 Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden 0 73 73
SPUKSPRT22323 Spuk 2022 0 536 536
BSK-2012/217796 Railscherm Uitvoering (2015/2016) 104 0 0 104
Overige Nederlandse overheidslichamen:
105994 Fietsvoorziening Bussum Zuid 0 11 11
1459262/1472321 Landstraat 0 5 5
1049696/1757709 Provincie Noord Holland Sportlocatie Bredius Muiden 226 226 0
1050457/1757766 Provincie Noord Holland Aansluiting De Krijgsman 360 360 0
1583876/1707436 Provincie Noord Holland Beerensteinerlaan 300 300
TOZO 2021 195 195 0
Veiligheidsregio 2021 214 214 0
INW/BSK-2020/2030160 Klein infrastructuur subs. Beerensteinerlaan 0 200 200
INW/BSK-2020/2030160 Klein infrastructuur subs. Vlietlaan 0 532 532
Totaal 2.112 1.708 3.783 4.187

4.3.3 Vaste passiva

Terug naar navigatie - 4.3.3 Vaste passiva

Reserves en voorzieningen

Een groot deel van het vermogen van de gemeente bestaat uit reserves en voorzieningen. Het verschil zit hier in: reserves maken deel uit van het eigen vermogen dat in principe vrij besteedbaar is; voorzieningen daarentegen behoren tot het vreemd vermogen dat met het oog op reële risico's of egalisatie van onvermijdelijke kosten is gevormd. Bijvoorbeeld groot onderhoud of verplichtingen.

Reserves

Samen met het saldo van rekening van baten en lasten vormen de reserves het eigen vermogen van de gemeente. Het totaal van het eigen vermogen bedroeg eind 2022 afgerond € 54 miljoen en is als volgt onderverdeeld:

 

Het eigen vermogen van de gemeente Gooise Meren (x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2021 Boekwaarde 31-12-2022
Algemene Reserves 29.489 32.891
Bestemmingsreserves 15.576 14.510
Resultaat na bestemming 5.390 7.093
Totaal 50.455 54.494
Overzicht verloop reserves:
Reserves (x € 1.000) Saldo 31-12-2021 Toevoeging Onttrekking Resultaat bestemming Saldo 31-12-2022
Toevoeging Onttrekking
Algemene Reserve 29.489 168 858 4.091 0 32.891
Totaal Algemene reserve 29.489 168 858 4.091 0 32.891
Bestemmingsreserves:
Algemene reserve Grondexploitatie 1.598 305 696 1.206
Reserve Parkeren Centrum Bussum/Scapino 2.179 0 0 2.179
Reserve Godelinde 2.451 0 65 2.387
Reserve Sociaal Domein 1.503 0 255 1.248
Bovenwijkse voorzieningen Krijgsman 40 0 0 40
Reserve Grote projecten Muiden 641 0 0 641
Egalisatiereserve Primair 34 0 1 33
Reserve uitbreiding sportvoorzieningen 889 0 173 716
Reserve Groen beleidsplan 121 0 39 81
Reserve MFC Keverdijk 150 0 0 150
Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs 1.905 0 379 1.526
Reserve Stim. fonds betaalbare woningen 500 0 0 500
Reserve Dek kap.last. dak Villa Zeezicht 515 103 0 618
Reserve Dek kap.last. Grote Proj. Muiden 3.050 0 0 3.050
Reserve Dek kap.last. Tijd. huisv onderw 0 134 0 134
Totaal bestemmingsreserves 15.576 541 1.607 0 0 14.510
Totaal reserves 45.065 710 2.465 4.091 0 47.401

Toelichting aard en reden reserves 2022

Terug naar navigatie - Toelichting aard en reden reserves 2022
Naam Algemene Reserve
Aard Algemene reserve
Reden Bufferfunctie voor opvangen van tegenvallers en afdekken risico’s.
Onttrekking Onttrekkingen in 2022 (totaal € 857.667):
-          € 100.000 Invoering Omgevingswet
-          € 29.958 Uitvoering leefbaarheidsplan
-          € 110.000 Budgetoverheveling decemberwijziging 2021
-          € 130.000 Voorbereidingskosten en uitvoering procesplan ontwikkeling pand De Vonk
-          € 410.000 Beveiligd baggeren Singelgracht
-          € 77.709 Maatschappelijk ondersteuningsfonds
Toevoeging Toevoeging in 2022 (totaal € 4.259.046):
-          € 4.090.862 Jaarrekening resultaat 2021
-          € 168.184 Vrijval reserve tijdelijke huisvesting onderwijs (Jaarstukken 2021)
Naam Algemene reserve grondexploitatie
Aard Bestemmingsreserve
Reden Dekking voor onzekere toekomstige exploitatiesaldi grondexploitaties door verrekening van winsten en verliezen.
Onttrekking Onttrekkingen in 2022 (totaal € 696.197):
-          € 526.937 Sloopkosten (incl. begeleiding) en afboeken boekwaarde noodgebouwen Kon. Emmaschool
-          € 47.675 Natuurboulevard 2.0
-          € 121.585 Pre-projectfase
Toevoeging Toevoegingen in 2022:
-          € 304.546 Vrijval verliesvoorziening Grex Bredius (Jaarstukken 2021)
Naam Reserve Parkeren Centrum Bussum
Aard Bestemmingsreserve
Reden Reserve is ingesteld om het openbaar parkeren in Bussum te verbeteren.
Onttrekking Geen onttrekkingen in 2022.
Toevoeging Geen toevoegingen in 2022.
Naam Reserve Godelindeschool
Aard Bestemmingsreserve
Reden Ter dekking van de kapitaallasten voor de realisatie van een unilocatie Godelindeschool is een reserve ingesteld.
Onttrekking Onttrekking 2022:
-          € 64.508 Kapitaallasten Godelindeschool
Toevoeging Geen toevoegingen in 2022.
Naam Reserve Sociaal Domein
Aard Bestemmingsreserve
Reden De reserve wordt aangehouden in verband met de transformatie van het sociaal domein ter uitvoering van de plannen vanuit het college uitvoeringsprogramma.
Onttrekking Onttrekkingen in 2022 (totaal € 255.228):
-          € 123.080 Innovatiebudget
-          € 1.890 Faciliteren wijkcoaches
-          € 10.688 Actieplan ‘Iedereen doet mee’
-          € 96.320 PIAM-gelden
-          € 23.250 Werken aan Werk
Toevoeging Geen toevoegingen in 2022.
Naam Reserve Bovenwijkse voorzieningen Krijgsman
Aard Bestemmingsreserve
Reden Ontwikkeling van bovenwijkse voorzieningen gerelateerd aan de kosten van de aanleg van de toerit A1 en de brug naar de Krijgsman.
Onttrekking Geen onttrekkingen in 2022.
Toevoeging Geen toevoegingen in 2022.
Naam Reserve Grote projecten Muiden
Aard Bestemmingsreserve
Reden Voor de grote projecten In Muiden is in 2013 een bestemmingsreserve ingesteld. Het doel is om de financiële voor- en nadelen van de projecten die onder het projectbureau vallen via deze bestemmingsreserve te laten lopen. Hierdoor wordt de reguliere begroting van de gemeente niet beïnvloed door zaken aangaande het projectbureau.
Onttrekking Geen onttrekkingen in 2022.
Toevoeging Geen toevoegingen in 2022.
Naam Egalisatiereserve Talent Primair
Aard Bestemmingsreserve
Reden Bedoeld om de interne rentekosten van een verstrekte renteloze lening te dekken. Deze lening maakt de continuering mogelijk van de stichting voor openbaar onderwijs, Talent Primair, Naarden.
Onttrekking Onttrekking 2022:
-          € 690 Interne rentekosten 2022
Toevoeging Geen toevoegingen in 2022.
Naam Reserve Uitbreiding Sportvoorzieningen
Aard Bestemmingsreserve
Reden Dekking kapitaallasten van investeringen ten behoeve van de optimalisatie en uitbreiding van sportvoorzieningen in Naarden.
Onttrekking Onttrekking 2022:
-          € 172.775 Kapitaallasten sportvoorzieningen Naarden
Toevoeging Geen toevoegingen in 2022.
Naam Reserve Groen Beleidsplan
Aard Bestemmingsreserve
Reden Deze reserve is ingesteld om de komende jaren de kwaliteit van het openbaar groen in Muiden te verbeteren.
Onttrekking Onttrekking in 2022:
-          € 39.352 Openbaar groen in de wijk Mariahoeve te Muiden
Toevoeging Geen toevoegingen in 2022.
Naam Reserve MFC Keverdijk
Aard Bestemmingsreserve
Reden Ter dekking van de kapitaallasten voor de realisatie van een multifunctioneel centrum (MFC) Keverdijk was een reserve ingesteld. Het MFC wordt echter door een derde ontwikkeld en besloten is om alleen nog een bedrag te reserveren voor de afkoop van de huur voor 25 jaar door de gemeente van een deel van het MFC.
Onttrekking Geen toevoegingen in 2022.
Toevoeging Geen toevoegingen in 2022.
Naam Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs PO
Aard Bestemmingsreserve
Reden Deze reserve is ingesteld om de kosten van tijdelijke huisvesting voor het primair onderwijs te dekken.
Onttrekking Onttrekkingen in 2022 (totaal € 378.662):
-          € 168.184 Vrijval exploitatielasten tijdelijke huisvesting (jaarstukken 2021)
-          € 133.942 Vormen kapitaallastenreserve tijdelijke huisvesting onderwijs
-          € 76.536 Exploitatielasten tijdelijke huisvesting onderwijs
Toevoeging Geen toevoegingen in 2022.
Naam Reserve Stimuleringsfonds betaalbare woningen
Aard Bestemmingsreserve
Reden In deze reserve worden de afkoopsommen bestemd zoals die zijn genoemd in de Compensatieregeling indien de realisatie van sociale woningbouw binnen het bouwplan én op een alternatieve locatie niet mogelijk blijkt en de initiatiefnemer toestemming van het College heeft om tot financiële compensatie over te gaan. De reserve (het Stimuleringsfonds) is bedoeld om de realisatie van sociale huurwoningen en onrendabele middeldure huurwoningen te stimuleren. Initiatiefnemers kunnen een bijdrage uit dit fonds krijgen als zij in hun plannen meer dan de vereiste 1/3de sociale woningen en/of extra onrendabele huurwoningen realiseren.
Onttrekking Geen onttrekkingen in 2022.
Toevoeging Geen toevoegingen in 2022.
Naam Reserve Dekking kapitaallasten dakherstel Villa Zeezicht
Aard Bestemmingsreserve
Reden Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten van de investering in het herstel van de dakconstructie van Villa Zeezicht te dekken.
Onttrekking Geen onttrekkingen in 2022.
Toevoeging Toevoeging 2022:
-          € 103.000 Extra kosten dak Villa Zeezicht
Naam Reserve Kapitaallasten Grote Projecten Muiden
Aard Bestemmingsreserve
Reden Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten van de investering in de Ontsluitingsweg A1 Krijgsman/Bredius - 3 bruggen te dekken.
Onttrekking Geen onttrekkingen in 2022.
Toevoeging Geen toevoegingen in 2022.
Naam Reserve Dekking Kapitaallasten tijdelijke huisvesting onderwijs
Aard Bestemmingsreserve
Reden Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten van de investering in de tijdelijke huisvesting onderwijs te dekken.
Onttrekking Geen onttrekkingen in 2022.
Toevoeging Toevoeging in 2022:
-          € 133.942 T.b.v. vormen reserve kapitaallasten

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Voorzieningen (x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2021 Boekwaarde 31-12-2022
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 7.755 9.119
Onderhoudsegalisatievoorzieningen 4.491 4.413
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 6.394 6.594
Totaal 18.639 20.126
Overzicht verloop voorzieningen:
Voorzieningen (x € 1.000) Saldo 31-12-2021 Toevoeging Onttrekking Vrijval Saldo 31-12-2022
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's:
Spaarpremies hypotheken ambtenaren 70 6 0 75
Afkoop onderhoud graven 1.382 146 128 1.399
Voorziening wachtgeld en pensioenen 5.767 1.891 2.327 5.331
Voorziening Personele kosten 536 1.205 559 1.182
Voorziening lening Warmtebedrijf 0 1.132 0 1.132
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 7.755 4.379 3.015 0 9.119
Onderhoudsegalisatievoorzieningen:
Voorziening onderhoud gebouwen 718 820 526 1.013
Voorziening onderhoud wegen 2.815 1.662 2.068 2.409
Voorziening onderhoud Kunstwerken 841 364 214 991
Voorziening onderhoud Water 116 0 107 9 9
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 4.491 2.846 2.915 9 4.413
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting:
Egalisatie rioolheffing 6.238 193 0 6.431
Egalisatie afvalstoffenheffing 98 7 0 106
Egalisatie sociale recherche 58 8 8 58
Vervangingsinvest. riolering 0 826 826 0
Totaal door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 6.394 1.035 834 0 6.594
Totaal voorzieningen 18.639 8.260 6.764 9 20.126

Toelichting aard en reden voorzieningen 2022

Terug naar navigatie - Toelichting aard en reden voorzieningen 2022
Naam Voorziening Spaarpremies Hypotheken Ambtenaren
Aard Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Reden Deze voorziening is ingesteld om de uitkering van het benodigde kapitaal zeker te stellen. De deelnemers in de regeling zijn daardoor gegarandeerd van de aflossing van de hypotheek aan het eind van de looptijd.
Naam Voorziening Afkoop Onderhoud Graven
Aard Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Reden Deze voorziening is Ingesteld om de lasten en baten te egaliseren voor het onderhoud aan graven waarvoor een afkoopsom is ontvangen.
Naam Voorziening Wachtgeld en Pensioenen
Aard Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Reden Bedoeld om wachtgeldverplichtingen van voormalig personeel en wethouders te bekostigen, evenals de pensioenen van wethouders.
Naam Voorziening Personele Kosten
Aard Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Reden Ingesteld om wachtgeldverplichtingen van voormalig personeel en de financiële gevolgen van sociaal plan te bekostigen. Met ingang van 2022 wordt ook rekening gehouden met de verplichtingen van spaarverlof.
Naam Voorziening lening Warmtebedrijf
Aard Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Reden Ingesteld om risico af te dekken dat de aan het Warmtebedrijf verstrekte lening in het kader van de aanleg van een warmtenet in Muiderberg niet volledig kan worden terugbetaald.
Naam Diverse onderhoudsvoorzieningen
Aard Onderhoudsvoorzieningen
Reden Ingesteld voor het egaliseren van de jaarlijkse onderhoudslasten van het (groot) onderhoud van gemeentelijke gebouwen, wegen, civieltechnische kunstwerken en waterwegen.
Naam Egalisatievoorzieningen rioolheffing en afvalstoffenheffing
Aard Door derden beklemde middelen voor een specifieke aanwending
Reden Bestemd voor de egalisatie van lasten in relatie tot de daarvoor ingestelde heffing of leges.
Toelichting Het saldo van de op basis van het GRP gerealiseerde lasten voor groot onderhoud en investeringen en de baten uit de rioolheffing wordt in de egalisatievoorziening riolering verrekend. Voor vervangingsinvesteringen in de riolering is een aparte voorziening gevormd.
Naam Egalisatievoorziening Sociale recherche
Aard Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending
Reden Met het doel incidentele investeringsuitgaven te egaliseren.
Naam Vervangingsvoorziening riolering
Aard Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending
Reden Deze voorziening wordt ingesteld ten behoeve van toekomstige vervangingsinvesteringen, conform artikel 44, lid 1d BBV.
Toelichting Jaarlijks wordt op basis van het GRP een toevoeging gedaan aan Vervangingsvoorziening riolering. Op basis van de werkelijke vervangingsinvesteringen in het jaar vind de onttrekking aan deze voorziening plaats.

Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer

Terug naar navigatie - Vaste schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer
Vaste Schulden (x € 1.000) Saldo 31-12-2021 Vermeerdering Aflossingen Saldo 31-12-2022 Rentelast
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 13.433 0 967 12.467 96
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 80.448 21.929 7.761 94.615 1.592
Binnenlandse bedrijven 8.502 0 0 8.502 0
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 23.500 10.000 500 33.000 566
Waarborgsommen 297 245 6 536
Totaal 126.180 32.174 9.234 149.120 2.254

Toelichting 
Dit jaar hebben wij 3 langlopende leningen afgesloten met een totaal van € 31,9 miljoen om ingeplande projecten te realiseren. In 2022 is € 9,2 miljoen afgelost. De totale schuld is met € 22,7 miljoen toegenomen. 

4.3.4 Vlottende passiva

Terug naar navigatie - 4.3.4 Vlottende passiva
Vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar (x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2021 Boekwaarde 31-12-2022
Overige kasgeldleningen 10.000 0
Banksaldi 5.442 4.788
Overige vlottende schulden:
Crediteuren 9.500 12.466
Overige schulden 2.045 -41
Totaal 26.987 17.214

Toelichting
De gemeente Gooise Meren heeft  1 kortlopende lening van in totaal € 10 miljoen afgelost. 

Overlopende passiva

Terug naar navigatie - Overlopende passiva
Overlopende passiva (x € 1.000) Boekwaarde 31-12-2021 Boekwaarde 31-12-2022
Nog te betalen bedragen 6.065 4.968
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:
§  het Rijk 5.127 5.373
§  overige Nederlandse overheidslichamen 1.607 2.246
Overige vooruit ontvangen bedragen 2.049 1.863
Totaal 14.848 14.449

Toelichting 

De vooruit ontvangen bedragen van het Rijk en overige Nederlandse overheidsinstanties betreffen subsidies om de kosten voor onder andere investeringsprojecten te financieren. In onderstaand overzicht wordt per subsidie het verloop in 2022 weergegeven. Deze bedragen hebben we dus ontvangen en moeten nog gebruikt worden. 

Verloopoverzicht van vooruit ontvangen bedragen van EU, Rijk en Provincies in 2022

Terug naar navigatie - Verloopoverzicht van vooruit ontvangen bedragen van EU, Rijk en Provincies in 2022

Overzicht van de in de balans opgenomen voorschotbedragen (x € 1.000) die we van Europese en Nederlandse overheidsinstanties hebben ontvangen.

Subsidienummer (x 1€ 1.000) Beschrijving Saldo per 31-12-2021 Toevoegingen 2022 Ontvangen 2022 Gemaakte kosten 2022 Saldo per 31-12-2022
Europees overheidslichamen:
Het Rijk: 5.127 5.372
Sportakkoord 2021-2022 68 22 46
2033144 H12 Preventieakkoord en preventieaanpakken 0 20 20
11323934/1501407 Vergroten fietsvoorziening Bussum Zuid 0 7 7
ZONmw preventieakkoord 2022 0 28 28
1036127 Sportakkoord 2021 15 15 0
SUVIS21-01198134 Uitkering ventilatie in scholen 41 41
SUVIS21-00797173 Uitkering ventilatie in scholen 148 148 0
SUVIS21-00901741 Uitkering ventilatie in scholen 173 173 0
BSK-2020/230160 SPV deel II 0 257 257
Additionele middelen aanpak energie armoede 0 318 318
2022-0000215301 Onderwijsroute 0 50 50
Wattnu C55 0 566 566
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 0 246 618 518 346
Wet inburgering 2022 0 270 270
Geluidsanering voorbereiding 7 7 0
BSV 2011057265 Railschermenproject voorbereiding 423 278 145
BS2018106003 Geluidsanering Landstraat uitv.1e 2e term 6 6 0
IenW/BSK-2018/170767 Geluidsanering Huizerweg Oost uitv. 46 46
IenW/BSK-2018/170757 Geluidsanering Centuurbaan uitv. 20 3 17
IenW/BSK-2018/178339 Geluidsanering Brinklaan,Kerkstr, Nieuwstraat uitv. 76 76
IenW/BSK-2018/234657 Geluidsanering Laarderweg uitv. 150 119 31
IenW/BSK-2018/195655 Geluidsanering Huizerw.West uitv. 216 183 33
IenW/BSK-2019/315 Geluidsanering Generaal de la Reylaan 365 115 250
IenW/BSK-2020/230160 Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 3.271 552 2.719
1145797 Comeniusmuseum Naarden 2 2 4
1145861 Stadsarchief Burgerweeshuis Naarden 4 4 8
1145886 Muizenfort gebouw C Muiden 5 2 7
1146647 St. Nicolaaskerk Muiden 5 5 10 0
1148461 Kazerne Muiden 5 6 11
1155176 Grote Kerk Naarden 22 23 45
IenW/BSK-2020/178877 Geluidsanering fase 1 gevelmaatregelen 50 41 9
1146022 Stadhuis Naarden 8 9 17
1164678 Toren Muidenberg 0 4 4
Overige Nederlandse overheidslichamen: 1.608 2.246
11323934/1501407 Vergroten fietsvoorziening Bussum-Zuid 60 -7 53 0
Controle Toegangsbewijzen 111 111 0
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 246 -246 0
Sociale Recherche 2022 383 383 0
1911010/1936640 Waterpoort Vecht 0 212 212
1913074/1925192 Biodiversiteit Kernen 0 56 56
869975 / 879883 Verder met de Vesting 134 134
803140/842741 Stimuleringsfonds bedrijventerreinen Gooise Meren 75 75
St. Afvalfonds Verpakkingen (Nedvang) 81918/20026101 27164 38 29 9
1517212/1533562 Verder met de Vesting Muiden 560 1.200 1.760
Totaal 6.735 568 3.082 2.766 7.619

Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen

Terug naar navigatie - Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen

Op 1 januari 2022 bedroeg het saldo aan directe borgstellingen met externe partijen € 9.500.227. Deze partijen hebben bij het afsluiten van de geldlening een verzoek ingediend bij de gemeente voor een garantstelling en hebben deze ook verkregen. De gemeente staat garant voor 100 procent of een lager percentage van die geldleningen. Het bedrag waarvoor de gemeente eind 2022 nog garant staat is € 6.210.473. De afname van € 3.289.754 heeft te maken met de jaarlijkse aflossingen en in het bijzonder met de overname van de lening van Spant! waar de gemeente eerder garant voor stond. In 2022 heeft de gemeente geen betalingen hoeven doen voor de rente en aflossing waarvoor zij garant staat. 

Geldnemer Hoofdsom % Schuldrestant Schuldrestant
 (in €) 31-12-2021 31-12-2022
St. Openbare Bibliotheken Naarden-Bussum 0 100% 85.764 0
Sportfondsen-Naarden b.v. 0 100% 2.553 0
Hockeyclub Naarden 220.020 100% 220.020 220.020
Hockeyclub Naarden 79.980 100% 58.224 52.892
Rock Steady B.V. 650.000 100% 57.500 30.000
Rock Steady B.V. 325.000 100% 28.750 15.000
Rock Steady B.V. 325.000 100% 28.750 15.000
t Spant 0 100% 3.052.500 0
Tennisclub Het Spieghel 175.000 100% 30.625 21.875
St. kinderopv. Bussum/Naarden 248.067 50% 86.823 74.420
Onderwijs VPCO 580.000 100% 518.081 510.430
St. Vrije School Michael 804.000 100% 704.635 692.836
SIVOG 4.320.000 100% 2.376.000 2.268.000
GEM Crailo B.V. 5.000.000 45% 2.250.000 2.250.000
TV Hakkelaars