Uitgaven

4,49%
€ 7.632
x €1.000
4,49% Complete

Inkomsten

1,64%
€ -2.905
x €1.000
1,64% Complete

Saldo

66,64%
€ 4.726
x €1.000

1. Programma Inwoners en Bestuur

Uitgaven

4,49%
€ 7.632
x €1.000
4,49% Complete

Inkomsten

1,64%
€ -2.905
x €1.000
1,64% Complete

Saldo

66,64%
€ 4.726
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Vernieuwing van de democratie is één van de ambities van dit programma. Hoe kunnen we samen aan de slag met de opgaven die er liggen en maken we optimaal gebruik van de aanwezige kennis in de samenleving? Hoe kunnen we goed omgaan met alle initiatieven vanuit de samenleving? Hoe krijgen en houden we de beweging gaande? We hebben in het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet en veel geleerd. Zo geeft onze 'participatieleidraad' uit 2021 handen en voeten aan onze visie op burgerparticipatie. Deze toont dat onze gemeente een samenwerking met de omgeving ambieert op de hoogst mogelijke treden van de participatieladder.  'Hoogst mogelijke’ is wat anders dan ‘de hoogste treden’. Wat mogelijk is, daarover gaan we met elkaar in gesprek. Participatie staat bij ons hoog in het vaandel. 

Onze dienstverlening is klantgericht en ondersteunend en we streven we naar kwaliteit en efficiëntie. We willen meer doen met digitale mogelijkheden. We willen ook dat inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving. Elk mens moet kunnen leren, wonen, werken, sporten, deelnemen aan activiteiten, vrienden maken en houden. De gemeente kan de inclusieve samenleving niet alleen realiseren. Dat lukt alleen sámen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Daarom voeren we een programma Inclusie uit. Tot slot streven we naar een krachtige, doeltreffende samenwerking met mede-overheden, waarbij we zelfbewust en kritisch zijn op doelen en middelen.

 

1.1 Burgerparticipatie en overheidsparticipatie

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.2 Inclusie

1.3 Klantgerichte dienstverlening

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.4 Samenwerken met overheden

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 Prim. Begroting 2022 Begroting 2022 (na wijziging) Realisatie 2022
Lasten
601 Bestuur 2.836 2.256 2.552 2.413
602 Bestuursondersteuning 703 1.356 2.533 2.882
603 Burgerzaken 1.279 1.414 1.523 1.794
604 Raadsondersteuning 540 584 584 501
647 Samenkracht en participatie 31 49 49 40
Totaal Lasten 5.390 5.660 7.241 7.632
Baten
601 Bestuur 0 0 0 -1.791
602 Bestuursondersteuning -102 -101 -101 -148
603 Burgerzaken -866 -664 -749 -960
604 Raadsondersteuning -1 0 0 -6
Totaal Baten -968 -765 -850 -2.905
Resultaat voor bestemming 4.422 4.895 6.391 4.726

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

 

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2022 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2022
Onderdeel programma 1 Verschil (x € 1.000) 

V/N

(V = Voordeel, N = Nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.
 -567 N

Bestuur

Voor het bepalen van de hoogte van de voorziening Pensioenen en Wachtgelden wethouders wordt o.a. gerekend met een bepaalde rekenrente. Als gevolg van een (fors) hogere rekenrente, kon deze voorziening gedeeltelijk vrijvallen.

1.825 V

Bestuur

Voor de invoering van de WOO is via de algemene uitkering geld ontvangen. Volledige besteding van dit budget is niet noodzakelijk gebleken.

95 V

Burgerzaken

In 2022 zijn (iets) meer reisdocumenten en rijbewijzen uitgegeven. Dit leidt per saldo tot een voordeel.

97 V

Burgerzaken

Om de verkiezingen corona-proof te laten verlopen is via de algemene uitkering extra budget ontvangen. Omdat bij vorige verkiezingen al extra (structurele) maatregelen waren genomen, is er nu geld over.

91 V
Overige verschillen: < € 70.000 195 V
Totaal 1.665 V