Voorafgaand aan de coalitieonderhandelingen en -vorming is in maart 2022 het document Strategische verkenningen opgesteld. Dit document geeft inzicht in de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Aan de hand van deze ontwikkelingen zijn de dilemma’s geschetst die voor onze gemeente relevant zijn. Dit vormde de basis voor het uitzetten van een realistische koers en het in beeld brengen van de gewenste maatschappelijke effecten voor de gemeente Gooise Meren. Tevens is in het voorjaar in de Perspectiefbrief 2023 de financiële positie geschetst. Dit alles heeft zijn beslag gekregen in de programmabegroting 2023 en wordt voor de jaren 2024 en verder vormgegeven in het nog uit te werken College uitvoeringsprogramma.