De pilot Toetsingstafel is geëvalueerd en betrokken partijen willen dit als reguliere werkwijze inbedden. De pilot Onderzoekstafel is nog niet afgerond vanwege onvoldoende casussen. Omdat beide pilots in samenhang worden bekeken, volgt een voorstel voor structurele inbedding in 2023.