Companen heeft in 2021 in de gemeente Gooise Meren onderzoek gedaan naar de huidige en toekomstige vraag naar en aanbod van passende (sociale huur)-woningen en woonvormen voor mensen met een zorgvraag. Dit onderzoek vormde in 2022 de basis voor het participatietraject met alle stakeholders voor de totstandkoming van een gezamenlijke visie op wonen en zorg en een uitvoeringsprogramma. Er zijn drie bijeenkomsten gehouden met een groot aantal ketenpartners. Aan deze bijeenkomsten namen vertegenwoordigers deel van inwoners, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Daarnaast is een werkbezoek gebracht waarbij ook een delegatie van de gemeenteraad aanwezig was en is een gesprek gevoerd met gemeenteraadsleden. Ook zijn vertegenwoordigers van de cliëntenraden van Kwintes en GGZ Centraal geïnterviewd en is een burgerpeiling gehouden onder oudere inwoners via het inwonerspanel van Gooise Meren. Tijdens het participatieproces hebben alle partijen met elkaar vier themagebieden benoemd waarop zij zich verbinden:

1.  Inclusieve wijken en kernen

2. Voldoende passend woningaanbod

3. Passende dienstverlening, zorg en begeleiding

4. Samenwerken en verbinden

Gezamenlijk is een uitvoeringsagenda opgesteld met acties op de vier thema's. De gezamenlijke woonzorgvisie en het uitvoeringsprogramma zijn in concept gereed en zullen in het eerste kwartaal van 2023 een plek krijgen in een lokaal akkoord Wonen en Zorg.
Daarin leggen we de uitgangspunten, ambities en afspraken vast met woningcorporaties, gemeente, zorg- en welzijnspartijen, zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van inwoners. Deze krijgen een plek in lokale prestatieafspraken.