In 2022 hebben we gewerkt aan de verschillende sporen van de Omgevingswet. Het thematische programma Biodiversiteit is door het college vastgesteld, de omgevingsvisie is aan de raad voorgelegd, de modules voor het DSO zijn ingekocht en gekoppeld met de landelijke systemen. Daarnaast zijn de collega’s getraind in werkprocessen en houding en gedrag. Voor het opstellen van het gemeentebrede omgevingsplan is gestart met een plan van aanpak. Hierin geven we aan welke stappen we nemen tot 2030. De routekaart wordt in 2023 voorgelegd aan de raad.