De kosten voor de inzet van individuele maatwerkvoorzieningen voor jeugd zijn ook in 2022 gestegen. Casussen zijn complexer geworden en komen dus eerder voor de inzet van individuele voorzieningen in aanmerking. Ook vermoeden we dat er sprake is van na-ijleffecten van corona op de jeugd-GGZ. Met name wat betreft mentale problemen en eenzaamheidsproblematiek bij jeugdigen.

Om de toegang aan te scherpen hebben we ingezet op minder gebruik van individuele maatwerkvoorzieningen jeugd. We hebben daarvoor de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Gooise Meren 2021 geïmplementeerd. Deze gaven onze consulenten handvatten om met ouders en jeugdigen het goede gesprek te voeren over de eigen mogelijkheden en eigen probleemoplossend vermogen (eigen kracht).

'In dialoog verwijzen' hebben we gerealiseerd  door de inrichting van het Regionaal Expertteam. Onze jeugdconsulenten bespreken zeer complexe casussen met dat team. Dat gebeurde samen met onder andere ouders en jeugdigen, de jeugdhulpverleners en experts, om zo tot een gedragen oplossing te komen. 

Voor Uitvoeringsagenda Verblijf zijn we aan de slag met de omvorming van jeugdhulp met residentieel verblijf in grotere groepen naar verblijf in een meer gezinsgerichte vorm, zoals gezinshuizen. Bovenregionaal (Noord-Holland) wordt samengewerkt aan de omvorming van de Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg) en de open 3 milieu-voorzieningen (een verblijfsvoorziening met verblijf, scholing en vrijetijdsbesteding op één terrein) naar kleinschaligere voorzieningen.

Voor Onderzoek en toegang verblijf zijn we bezig met 'Actieleren', aan de hand van concrete casuïstiek en begeleid door Hogeschool Windesheim. Deze werkwijze ondersteunt onze jeugdconsulenten, verwijzers en zorgaanbieders om anders om te gaan met uithuisplaatsing en crisis in gezinnen. Inzet daarbij is om op basis van een verdiepende analyse uithuisplaatsing te voorkomen en in plaats daarvan het gehele gezinssysteem te steunen, zodat ouders en jeugdigen met ambulante ondersteuning met elkaar verder kunnen. 

De pilot Eenvoudige zorg, complexe situaties is in de praktijk anders vormgegeven. Het selecteren van gezinnen op basis van stapeling bleek vanwege de privacywetgeving een onmogelijke opgave. Veel winst kon worden behaald door te beoordelen of, en zo ja hoe de ingezette hulp effectief is (geweest). Dit gebeurt door de jeugdconsulenten van de gemeente. Daarmee is voor jeugd deze maatregel van regionaal naar lokaal verschoven. Voor Gooise Meren hebben we dit uitgewerkt in het Verbeterplan Versterkte procesregie, Eigenaarschap en Gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarin is beschreven hoe we het jeugdteam versterken, zodat de jeugdconsulenten regie kunnen voeren, ook bij complexe situaties.