In 2022 is de inkoop gerealiseerd van Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Nieuwe producten in de inkoop zijn de crisiskaart, de respijtvoorziening B&O en mantelzorgondersteuning GGZ en verslaving. Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen (HMD) is doorontwikkeld, een succesvolle aanpak die heeft geleid tot minder huisuitzettingen. De openstelling van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) voor beschermd wonen en de herindicaties van alle beschikkingen hebben geleid tot een daling van de regionale wachtlijst voor BW van 133 in 2020 naar 76 (waarvan 55 actief) in 2022. In het kader van de aanpak Verward gedrag is met de regiogemeenten en alle betrokken partners een uniform werkproces 'Niet-acute zorg onbegrepen gedrag' ontwikkeld. In Gooise Meren is een pilot Herstelgericht werken en inzet ervaringsdeskundigheid gestart bij de gemeentelijke Uitvoeringsdienst Sociaal Domein en Versa Welzijn. De eerste resultaten zijn positief. Deze pilot loopt door in 2023.

Het Rijk heeft in 2022 besloten de doordecentralisatie van de (centrumgemeente)middelen voor Beschermd Wonen en de aanpassing van het bijbehorende verdeelmodel Beschermd Wonen uit te stellen naar 2024. Er zijn voorbereidingen getroffen bijvoorbeeld bij de regionale inkoop. Er is een nieuw product Beschermd Thuis ontwikkeld dat een variant is op Beschermd Wonen, waarbij de inwoner in zijn/haar eigen woning de geplande en ongeplande 24-uurszorg en –begeleiding (thuis) ontvangt.