Begin 2022 heeft de Waarderingskamer een uitgebreid onderzoek gedaan naar onder andere het project Taxeren op basis van gebruiksoppervlakte’; de omzetting van waarderen op basis van inhoud naar oppervlakte, dat in 2021 is afgerond. Voor zowel de uitvoering als de kwaliteit van de uitkomsten hebben wij de beoordeling 'goed' gekregen. Het uitgangspunt om de gevolgen voor de WOZ-waardes en de OZB-tarieven zo klein mogelijk te houden is gerealiseerd. De totale WOZ-waarde kwam overeen met de vooraf verwachte stijging, waardoor ook de opbrengsten (middels het OZB-tarief) overeen kwamen met de gemaakte prognoses. 

Naar aanleiding van de nieuwe WOZ-waardes, op basis van oppervlakte, is de gemiddelde totale waardestijging bepaald. Vervolgens zijn de bandbreedtes bepaald op 10% boven en onder deze gemiddelde waardestijging. Dit is een gebruikelijke bandbreedte in taxatiekringen en wordt ook toegepast in omliggende gemeenten. Vervolgens is het beperkt aantal excessen dat buiten deze bandbreedte viel onderzocht. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat enkele hogere stijgingen in het algemeen kwamen door de waardestijgingen in de woningmarkt en niet door de omzetting van inhoud naar oppervlakte.

Op basis van deze uitkomsten is gekozen voor uitgebreide algemene communicatie richting de inwoners. Zo zijn ze via de krant en de website uitgebreid geïnformeerd over de omzetting naar oppervlakte. Op de achterkant van het aanslagbiljet is een nadere toelichting gegeven. Bij alle communicatiemiddelen is aangegeven dat men met vragen contact kan opnemen met de gemeente. Dit is door een klein aantal mensen gedaan. Deze vragen zijn adequaat en naar tevredenheid beantwoord. De verwachte toename van het aantal bezwaarschriften naar aanleiding van deze transformatie heeft zich niet voorgedaan.