In regionaal verband is in 2022 de haalbaarheid onderzocht van het pilotproject In Between Places Plus (IBP+). Gemeente Gooise Meren heeft in dit kader een eerste verkenning gehouden naar de IBP+ doelgroep. Doel van het project is het creëren van een voorziening met tijdelijke huisvesting gecombineerd met begeleiding. Er is behoefte aan deze vorm van huisvesting voor mensen die tussen wal en schip vallen. De voorziening is een vervolg op In Between Places van Dudok Wonen, speciaal voor de doelgroep van mensen die een dak boven het hoofd nodig hebben maar niet in aanmerking komen voor andere regelingen. De 'plus' in IBP+ is de begeleiding die nodig is om (weer) op eigen benen te staan en om een woning te vinden binnen twee jaar. IBP+ is een succes als de doelgroep, mensen die tussen wal en schip vallen, binnen twee jaar op eigen initiatief een woning vindt en tijdens het verblijf in IBP+ voldoende (woon)vaardigheden opbouwt om zelfstandig een huishouden te runnen. In Gooise Meren is naar schatting behoefte aan 30 wooneenheden IBP+. In 2022 hebben we samen met de corporaties geïnventariseerd welke mogelijkheden wij hiervoor zien in Gooise Meren. Deze inventarisatie is nog niet afgerond.

Daarnaast hebben we in 2022 samen met corporaties gewerkt aan de totstandkoming van een regeling om aangepaste woningen (Wmo) beschikbaar te houden voor de doelgroep die deze aanpassingen nodig heeft. Sinds de invoering van het abonnementstarief is het aantal aanvragen voor woningaanpassingen flink gestegen. Dat roept de vraag op naar de doelmatigheid van de investeringen die de gemeente doet om de woningen aan te passen. Beter lijkt het om te voorkomen dat aangepaste woningen bewoners krijgen die de voorzieningen niet nodig hebben, terwijl mensen die de voorzieningen wel nodig hebben in gewone woningen komen, die vervolgens moeten worden aangepast. De regeling zal in 2023 worden afgerond en vastgesteld.

Medio 2022 is in regionaal verband het project Regionale wooncoach geëvalueerd. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de eindevaluatie van het project met hierin de resultaten, conclusies en aanbevelingen. Het werk van de wooncoach is inmiddels geïmplementeerd in de werkprocessen van de corporaties en dit heeft geleid tot een effectieve  samenwerking van wooncoaches bij de diverse corporaties en gemeentelijke partners.

Samen met woningcorporatie De Alliantie en andere corporaties zijn we in 2022 gestart met  een pilot Combinatiewoningen. Doel is het realiseren van 25 combinatiewoningen die worden bewoond door 50 individuele 1-persoonshuishoudens. Een combinatiewoning (of deelwoning) is een woning die niet volledige technisch is gesplitst maar wel eigen voorzieningen heeft in een eigen afsluitbare woonruimte. Het worden twee zelfstandige woningen met ieder een eigen huurcontract met de corporatie. In de pilot onderzoeken we ook de behoefte aan zorg van alleenstaande ouderen. Daarbij valt te denken aan een samenlevingsvorm waarbij één van de bewoners bijvoorbeeld bepaalde ondersteuning aan de andere bewoner biedt. Voor dit onderdeel in de pilot wordt Vivium Zorggroep betrokken. De pilot heeft een doorlooptijd van 2,5 jaar. In 2022 is gewerkt aan het in kaart brengen en oplossen van de  (complexe) vraagstukken op juridisch, technisch, financieel, sociaal en fiscaal gebied.