Wegens het ontbreken van middelen is er in 2022 nog niet gestart met het verbeteren van ecologische verbindingen door omvorming van gazons en extra aanplant van struiken en bomen. Wel hebben we op een ecologische wijze ons beheer uitgevoerd, conform de beheerplannen. In de begroting 2023 zijn de benodigde financiële middelen wel opgenomen, zodat we in 2023 kunnen starten met het uitvoeren van maatregelen uit het biodiversiteitsactieplan Gooise Meren.

In 2022 hebben we samen met een groot aantal stakeholders voor het hele grondgebied van Gooise Meren een programma Biodiversiteit opgesteld. Hiermee willen we de samenwerking op het gebied van biodiversiteit bevorderen en daarmee de impact van de te nemen maatregelen voor de natuur vergroten.