In 2022 is de ontwerp-omgevingsvisie door de commissie MER beoordeeld en heeft deze ter inzage gelegen. Alle zienswijzen zijn verwerkt in de reactienota. De ontwerp-omgevingsvisie en alle bijlagen liggen nu ter vaststelling voor aan de raad. Er is een start gemaakt met een plan van aanpak om te komen tot een gebiedsdekkend omgevingsplan. Dit plan van aanpak wordt ook aan de raad ter goedkeuring voorgelegd. Het programma Biodiversiteit is met veel stakeholders opgesteld en vastgesteld oor het college.