Programma Financiële beheersing
We hebben in het afgelopen jaar de nadruk gelegd op het vergroten van het financieel bewustzijn in onze organisatie. Vanuit de verschillende rollen zijn zaken opgepakt die het financieel denken zichtbaarder moesten maken. De college- en raadsvoorstellen zijn aangescherpt op het onderdeel financiële toelichting. Er zijn richtlijnen opgesteld waaraan bestuurlijke voorstellen moeten voldoen. Er is een dashboard budgetbeheer ontwikkeld voor de sturing en monitoring voor het management, met extra aandacht voor de personeelsbudgetten. Periodieke overleggen tussen de vakafdeling en ondersteunende afdelingen (waaronder financiën) zijn geïntensiveerd als het gaat om het voorbereiden van bestuurlijke beleidsstukken.

Er is binnen de GroeiMee academie een standaard training gemeentelijke financiën. Zoals aangegeven is het creëren van financieel bewustzijn een proces van de lange adem: door de inhoudelijke processen te verbeteren en zichtbaarder te maken zien we dat medewerkers beter op de hoogte zijn van onze spelregels en elkaar beter weten te vinden. Het meetbaar maken van de effecten van de zaken die we hebben opgepakt is complex, aangezien het hier gaat om houding en gedrag.  


Eind 2022 is gestart met de verbetering van de interne Planning & Control (P&C) cyclus, met de volgende doelen:
1 .het vergroten van de duidelijkheid ten aanzien rollen, taken en planning;  
2. het verbeteren van de kwaliteit van P&C producten op de onderdelen doelmatigheid, rechtmatigheid en leesbaarheid;
3. het vergroten van het bewustzijn van en betrokkenheid bij het P&C proces.

Ontwikkelen financiële instrumenten/ opstellen financieel beleid
We hebben in 2022 geïnventariseerd welke financiële documenten en instrumenten geactualiseerd moeten worden. In het begrotingsjaar 2023 worden concrete voorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarnaast is ook gekeken naar actualisatie van inhoudelijke financiële thema's. Sommige thema's hebben een puur beleidsinhoudelijk effect, waar andere een weerslag krijgen in onze P&C documenten. Een voorbeeld is de werkwijze rond prijsontwikkelingen: door de ontwikkelingen in de wereld hebben de afspraken rondom prijsontwikkelingen als eerste een nieuwe dimensie gekregen. In de begin november vastgestelde begroting is, naast de reguliere prijsontwikkeling, rekening gehouden met de extreme prijsstijgingen in de bouw- en energiesectoren, om zodoende ruimte te houden voor ambities in met name de openbare ruimte.

Het voorstel in de begroting om de mogelijkheid voor het instellen van subsidieplafond te onderzoeken heeft niet plaatsgevonden. In het nieuwe coalitie-akkoord 2022-2026 is dit niet als speerpunt aangemerkt.