Met de raad is afgesproken om in de programmabegroting zoveel mogelijk programma’s te voorzien van eigen beleidsindicatoren, die informatie geven over de effectiviteit van het beleid en daarmee sturingsmogelijkheden bieden. De ontwikkeling van eigen beleidsindicatoren vordert gestaag, maar het proces is nog niet afgerond. Zo is in de in 2022 opgestelde begroting van 2023 de groenindex toegevoegd. Gezien het belang van sturen op resultaten gaan we verder met dit proces. De resultaten hiervan zullen in de begroting van 2024 zichtbaar zijn.