Het vernieuwende samenwerkingsproces met bewoners rond de Emmalocaties is verder geïntensiveerd bij het opstellen van het Stedenbouwkundig programma van eisen. Het Ontwikkelteam dat bestaat uit vijf personen uit de directe omgeving, de gemeentelijke projectleider, een stedenbouwkundig specialist, een communicatieadviseur en een penvoerder, heeft samen nagedacht over de stappen die gezet moeten worden, voorbereidend werk verricht en bedacht hoe iedereen bij de inhoud betrokken kan worden. Hiermee versterken we de  betrokkenheid en invloed van inwoners op hun eigen (leef)omgeving en maken we gebruik van ieders kennis en kunde.
Nieuwe initiatieven zijn eerst integraal ambtelijk beoordeeld in een gezamenlijk overleg waaraan collega’s van verschillende afdelingen en teams hebben deelgenomen. 
Voor het werken vanuit de gedachte van de Omgevingswet zijn trainingen gegeven voor integrale samenwerking. Dit heeft opgeleverd dat de initiatieven integraal beoordeeld worden en dat er een stuurgroep fysiek domein is opgericht. Deze bespreekt elke twee weken de initiatieven en projecten in het fysiek domein met als doel betere afstemming tussen de verschillende afdelingen (M&O, VTH, BORG, PRO).