We hebben de extra middelen voor jeugdzorg ingezet voor de volgende activiteiten:

We hebben deelgenomen aan twee pilots ter verbetering/versnelling van de jeugdbeschermingsketen. In de eerste pilot, Onderzoekstafel, hebben we de Beschermingstafel van de Regio Gooi en Vechtstreek (Overleg Veilig Verder) ingezet als start van het onderzoek door de Raad van de Kinderbescherming. Door het onderzoek in één keer te doen met alle betrokken partijen aan tafel, ook de ouders en zo mogelijk het kind,  creëren we tijdswinst, omdat niet alles na elkaar hoeft te worden gepland.
In de tweede de pilot, Toetsen ter Tafel, geldt hetzelfde principe en wordt met alle betrokkenen aan tafel de afsluiting van een jeugdbeschermingsmaatregel getoetst.

Ook hebben we stappen gezet in de transformatie van Verblijf in een instelling naar Zo thuis mogelijk wonen. Dit doen we via bovenregionale samenwerking in de provincie Noord-Holland via Een Thuis voor Noordje. Wij willen samen met onze partners het aantal jeugdigen dat in een verblijf in een instelling verblijft, verminderen. We zetten daarbij in op het omvormen van langdurig verblijfsgroepen naar gezinsgerichte vormen van verblijf in kleinschaligere vormen. Ook stimuleren we pleegzorg en gezinshuizen. Onze jeugdconsulenten hebben ook deelgenomen aan het Actieleertraject Verblijf, samen met onze ketenpartners. Hiermee willen we onze deskundigheid in probleemanalyses verbeteren. Zodat we er voor kunnen zorgen dat vaker voor een lichte voorziening wordt gekozen in plaats van een opname in een verblijfsinstelling.

Ook bekostigen we uit deze middelen het Regionaal Expertteam waarin onze jeugdconsulenten samen met onder andere ouders en jeugdigen, de jeugdhulpverleners en experts zeer complexe casussen bespreken om tot een gedragen oplossing te komen. In 2022 is dit Expertiseteam ingericht en is één casus behandeld.

Verder hebben we de middelen ingezet voor de bekostiging van de autonome stijging van vraag naar en verlening van individuele maatwerkvoorzieningen jeugdhulp. Dat betreft ook de inzet van Jeugd-GGZ als een individuele maatwerkvoorziening.

Verder wilden we deze middelen ook inzetten voor de versterking van grip op de lokale huisartsenroute. Daar zijn we niet aan toegekomen vanwege capaciteitstekort in personele zin.