We starten in januari 2023 met een pilot  jongerenwerker in een school voor voortgezet onderwijs in Naarden.

De Rekenkamercommissie heeft in 2022 onder andere aanbevolen om de gemeentelijke jeugdconsulent in stelling  te brengen als inhoudelijke regisseur. Deze aanbeveling ligt in lijn met de door ons gewenste versterking van het jeugdteam en de verbeteringen in regievoering door de jeugdconsulenten zoals beschreven in  het Verbeterplan Versterkte procesregie, Eigenaarschap en Gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gelet op de urgentie van de noodzakelijke verbeteringen zijn wij met het jeugdteam in 2022 gestart met een ontwikkeltraject regievoering, met als doel de kwaliteit van de regievoering op passende jeugdhulp te verbeteren. We hebben daarbij ingezet op deskundigheidsbevordering van de jeugdconsulenten, stevigere aansturing van het team op de door ons gewenste vorm van regievoering en op versterking van het jeugdteam door dit uit te breiden met onder andere een gedragswetenschapper en twee jeugdconsulenten.

Vanwege een gebrek aan personele capaciteit hebben we niet onderzocht hoe wij de huisartsen vanuit de uitvoeringsdienst kunnen faciliteren bij Jeugd-GGZ verwijzingen. De capaciteit hebben we ingezet voor het opstellen en starten van de uitvoering van Verbeterplan Versterkte procesregie, Eigenaarschap en Gezamenlijke verantwoordelijkheid en voor het begeleiden van het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar de processen Jeugdzorg.

In 2022 zijn we gestart met het inkooptraject Jeugd Verblijf voor Jeugdzorg Plus (gesloten instelling) omdat het bestaande contract afliep en er dan opnieuw hoort te worden ingekocht.

We hebben onze deelname aan het Buitenshuisproject geëvalueerd. Het blijkt beoogde effect van het wegnemen van stress bij kinderen van wie ouders psychische en/of verslavingsproblemen hebben,  blijkt te worden behaald. Daarom hebben we het project structureel ingebed.

We hebben regionaal afspraken gemaakt voor de uitvoering van gedwongen kinderbeschermingsmaatregelen. De landelijke norm is om voor elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel binnen vijf dagen na uitspraak van een rechter een vaste jeugdbeschermer in te zetten en om binnen zes weken een gedragen plan van aanpak te hebben. Door gebrek aan personeel lukte het niet om aan elk kind binnen vijf dagen een vaste jeugdbeschermer te koppelen. Om toch tijdig aan de slag te gaan is nu de afspraak dat eerst een instroommedewerker actief met het gezin aan de slag gaat om een plan van aanpak te maken en hulp in te zetten. Daarna wordt het gezin alsnog overgedragen aan een vaste jeugdbeschermer.