We hebben lokaal en regionaal ingezet op de aanpak van thema's zoals autokraken, woninginbraken en fietsendiefstallen. 
In 2022 zijn er in drie casussen een last onder dwangsom opgelegd voor het vervoeren van inbrekerswerktuigen. Daarbij hebben we voor het eerst een last onder dwangsom opgelegd aan een fietsendief. 
Sinds de invoering van deze maatregel enkele jaren geleden is slechts eenmaal een dwangsom verbeurd. Dit gebeurde toen een persoon voor de tweede keer werd aangehouden met inbrekerswerktuigen De maatregel lijkt dan ook effect te hebben op het weren van inbrekers in onze gemeente, althans het hen moeilijk te maken om zich met inbrekerswerktuigen in onze gemeente te begeven. 
Op wijkniveau zijn trends waargenomen en daar is in samenwerking met de politie extra aandacht aan besteed. Dit monitoren wij voortdurend.
In buurtbijeenkomsten en via social media is aan mensen in wijken met een hoog aantal autokraken gevraagd om verdachte situaties te melden en preventief gedrag te verbeteren.
De controle op het digitaal opkopersregister (DOR) is volledig geïmplementeerd. De controles zijn verricht door de Boa's.