In 2022 hebben we actief ingezet op het begeleiden van uitkeringsgerechtigden. Daartoe hebben wij de Tomingroep, regionale arbeidsmarktprogramma’s en lokale voorzieningen voor re-integratie ingezet.

Tomingroep
Met Tomingroep zijn voor de periode 2022-2025 nieuwe afspraken gemaakt over het bieden van werk en trajecten aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tomingroep heeft in 2022 de eerste fasen doorgemaakt in de ontwikkeling naar een werk-leerbedrijf. Tomingroep is niet langer enkel een werkgever met langdurige dienstverbanden, maar is in 2022 ook een werkgever geworden die werknemers tijdelijk in dienst heeft en ontwikkelt naar werk buiten de Tomingroep. 
In 2022 zijn 13 mensen met een Loonkostensubsidie werkzaam geweest bij Tomingroep en 55 personen werkten in een WSW-dienstverband.  

Regionale Arbeidsmarktprogramma’s
Om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen zijn in regionaal verband de arbeidsmarktprogramma’s Werken aan Werk en Perspectief op Werk uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een breed scala aan scholing- en opleidingstrajecten. Er is samengewerkt met partners binnen de arbeidsmarkt, zoals het Leer-Werkloket, Tomingroep en het WSP. Het meest succesvolle project is Zorgstart, dat is begonnen in 2021. Per eind 2022 zijn in totaal 184 personen uit de regio naar een baan in de zorg begeleid. In 2022 zijn 65 personen naar overige werksoorten begeleid. Sinds de start van de regionale programma’s (eind 2020) zijn 320 inwoners aan een baan geholpen. Met nog een jaar te gaan na 2022 liggen we op koers om de doelstelling van 500 plaatsingen naar werk te behalen. 

Lokale voorzieningen
Er was ook in 2022 sprake van enerzijds kraptesectoren (zoals de zorg) en anderzijds de goede ontwikkelingen van de economie -en daarmee een toenemende vraag naar arbeidskrachten- die zich onverwacht snel heeft hersteld na de coronaperiode. 2022 was het eerste volledige jaar waarin de uitstroompremie is toegepast. Deze premie is een incentive voor het aanvaarden en behouden van werk en het helpen verminderen van de armoedeval, die onder bepaalde voorwaarden wordt toegekend.  In 2022 is de premie 31 keer toegekend aan uitkeringsgerechtigden die daarvoor in aanmerking kwamen. In 2022 zijn in totaal 89 personen uitgestroomd uit ons uitkeringsbestand naar werk in loondienst en 8 naar zelfstandig ondernemerschap.