Hieronder zijn enkele projecten opgenomen die in voorbereiding en/of uitvoering zijn. De overige projecten worden toegelicht op de website (bestuur.gooisemeren.nl/plannen-en-projecten).


1. Achterlaatlocaties Emmaschool
In 2022 werkte een Ontwikkelteam, waarin ook omwonenden vertegenwoordigd zijn, samen met de klankbordgroep burgerparticipatie van de gemeenteraad aan de uitwerking van de projectopdracht naar een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Ook de buurt werd daarbij betrokken, tijdens de Passende Puzzelroutes in april 2022. Het concept-SPvE is 19 november 2022 aan belangstellenden en belanghebbenden voorgelegd met het verzoek feedback te geven. In het eerste kwartaal van 2023 wordt het definitieve SPvE ter vaststelling aangeboden aan de raad. Daarbij wordt ook een voorstel gevoegd hoe de volgende projectfase wordt ingericht. Ook over dit voorstel hebben belangstellenden eind 2022 kunnen meedenken.

2. Bensdorp
Als gevolg van het faillissement van de aannemer zijn onderdelen van dit project vertraagd. De kwaliteit van project Bensdorp is desondanks overeind gebleven en het project is in 2020 alsnog volledig opgeleverd. Nog niet alle commerciële ruimtes en ruimtes voor cultureel-/maatschappelijke functies zijn ingevuld. Waar mogelijk werken wij mee aan alternatieve invullingen die passen bij de ambitie van het project. 

3. BOR-gronden
Het ontwerp-bestemmingsplan en concept-beeldkwaliteitsplan zijn op 10 november 2022 ter inzage gelegd. Op 21 december 2022 sloot deze terinzagetermijn. Er zijn 90 zienswijzen ingediend. Deze worden verwerkt in een zienswijzenota.
De anterieure overeenkomst is ondertekend op 31 oktober 2022. Hierin is onder andere een dekking voor de plankosten en kosten voor bovenwijkse voorzieningen vastgelegd.

4. Brandweerkazerne Muiden
Voor de zomer van 2021 is het uitvoeringskrediet voor de bouw van de brandweerkazerne in Muiden beschikbaar gesteld door de raad. De aanbesteding is gehouden in de 2e helft van 2021 en 2022 stond in het teken van de bouw.
In januari 2023 verhuist de brandweer naar dit nieuwe gebouw en per 1 februari is het in bedrijf. Ook de politie en de buitendienst hebben hier dan een plek.

5. Bredius
In het najaar van 2021 is een uitvraag gedaan voor het onderdeel met de woningen en deze is voor de zomer van 2022 gegund aan een ontwikkelaar. In de 2e helft van 2022 is het ontwerp verder uitgewerkt. De verwachting is dat de bouw in de zomer 2023 begint.
De bouw voor de sporthal is gegund in 2021 en 2022 stond in het teken van de bouw. In januari 2023 is dit gebouw klaar.
Het laatste onderdeel van het sportcomplex is dan nog het halve hockeyveld. Aanleg daarvan start in het voorjaar van2023 en er kan vervolgens vanaf 1 september op gespeeld worden.

6. Crailo
Eind 2017 zijn de gronden van Crailo aangekocht door de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren. De GEM Crailo B.V. is op 1 mei 2018 opgericht om de gebiedsontwikkeling uit te voeren. Op 7 juli 2021 zijn het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor het buurtschap door de drie gemeenten vastgesteld. 

In 2022 is GEM Crailo gestart met de tender voor deelgebied Kazernekwartier. Het gebied wordt een mix van wonen, werken en andere (maatschappelijke) voorzieningen, ondergebracht in de bestaande bebouwing en op de verschillende bouwvelden. De komende maanden wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen GEM Crailo en de winnende marktpartij opgesteld en ondertekend. Met deze overeenkomst wordt de eerste gronduitgifte een feit.

7. De Krijgsman
In 2022 zijn door de gemeente 225 woningen vergund. Met de woningbouw zijn we nu halverwege; inmiddels is door ontwikkelaar KNSF de 650e woning aan bewoners overgedragen. Circa 30% van het te leveren openbaar gebied is nu in beheer bij onze gemeente. In 2022 opende het Kindcentrum Muiderkring haar deuren en is gestart met de realisatie van het eerste kinderdagverblijf. Plannen voor een tweede zijn in de maak. Ook is gestart met de bouw van een fullservice supermarkt. Deze opent in de tweede helft van 2024 haar deuren.

8. De Vonk  
De raad stelde op 16 februari 2022 het procesplan vast. De voorbereidende werkzaamheden die in het procesplan staan beschreven zijn uitgevoerd. Het college heeft de aanbestedingsdocumenten vastgesteld. Deze documenten bestaan uit een selectieleidraad, een inschrijvingsleidraad en een concept-concessieovereenkomst. De aanbesteding is op 14 oktober 2022 gepubliceerd. Geïnteresseerde partijen konden zich aanmelden tot en met 18 november 2022. Er zijn drie partijen geselecteerd die een inschrijving mogen doen. Zij hebben hiervoor de tijd tot eind januari 2023. Na een beoordeling van de inschrijvingen maken we de voorlopige gunning bekend.


9. Gemeentehuizen
In Muiden zijn de bouwwerkzaamheden nagenoeg afgerond.
Voor de kerst zijn de woningen in Muiden ter verhuur aangeboden via Woningnet. Er zijn toewijzingsregels overeengekomen waarbij inwoners van Muiden en daarna heel Gooise Meren als eerste aan de beurt komen. Voorwaarde is dat zij een corporatiewoning achterlaten. Vijf woningen zullen met voorrang aan senioren worden aangeboden.
De bouw op de locatie van het oude gemeentehuis in Naarden is in 2022 afgerond.

10. Keverdijk
Begin 2020 is de bouw van het nieuwe multifunctioneel centrum (MFC) Keverdijk gestart. Het gebouw is eind 2021 opgeleverd en in gebruik genomen door de partijen uit de gezondheidszorg, Versa Welzijn, wijkcentrum De Schakel en de bibliotheek Gooi- en Meer. In 2021/2022 zijn de 21 eengezinswoningen (sociale huurwoningen) door Dudok gebouwd en opgeleverd. De bouw van twee appartementencomplexen door Dudok en de bouw van de moskee door de VIGN vindt plaats in 2023. Aansluitend wordt de inrichting van de buitenruimte door de gemeente afgerond. Begin 2024 is het project helemaal afgerond.

11. Mariënburg
Slokker Vastgoed BV is bezig de plannen voor een duurzame herontwikkeling van Mariënburg verder uit te werken. Een ontwerp-bestemmingsplan is in 2022 aan de raad ter toetsing aangeboden en de anterieure overeenkomst wordt uitonderhandeld. De planning is om voor de zomer 2023 het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te leggen. Na verwerking van de ingebrachte zienswijzen wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de raad.

12. Naarden buiten de Vesting
In 2022 werken we, samen met de convenantspartners en belanghebbenden, aan de twee overgebleven projecten: Optimalisatie van de Naardertrekvaart en de Havenkom in Naarden. Voor het project Optimalisatie Naardertrekvaart is een Programma van Eisen en een voorlopig ontwerp vastgesteld. Hierbij is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Hierna is gestart met de uitwerking naar een definitief ontwerp. Voor het project Havenkom is een eerste schetsontwerp gemaakt en besproken met belanghebbenden, waaronder Stichting Monumentenbezit.

13. Stationsomgeving Naarden-Bussum
De verbouwing en het groot onderhoud van station Naarden-Bussum is in 2022 afgerond. Ook de westelijke entree is in 2022 gerealiseerd en in gebruik genomen. Als onderdeel van dit project heeft de Parallelweg nieuwe riolering en bestrating gekregen. Ook is de inrichting van het gedeelte van de Slochterenlaan ter hoogte van de Action aangepast en onder andere ingericht als fietsstraat.

14. Stork locatie
Beide scholen in dit gebied zijn inmiddels gereed en in gebruik genomen. Uni-locatie Godelindeschool in oktober 2018, het Wellant-college na de zomervakantie van 2019. In maart 2020 is de sloop van het oude Wellant voltooid. In 2022 zijn alle woningen opgeleverd en zijn de nieuwe inwoners er ingetrokken. Het openbaar gebied is ingericht en de Breughellaan die als bouwweg heeft gediend is hersteld. Op 14 december 2022 is het speelveld feestelijk geopend. Alle kinderen tussen de 4 en 11 jaar uit het Rembrandtpark en van de nieuwe bewoners hebben via een enquête de inrichting en nieuwe naam van het speelveld kunnen kiezen. Dat is Buytenboel geworden. Het Tiny forest wordt in 2023 afgemaakt en dan is dit project helemaal gereed.

15. Gebiedsontwikkeling rondom Naarderheem in Naarden
Het bestemmingsplan met de nieuwe bestemming voor het Naarderheem is op 2 september 2022 onherroepelijk geworden. Voor fase 2, het resterend deel van de kavel, is een flexibele bestemming opgenomen, waarvan in 2025/2026 duidelijk wordt welke invulling deze krijgt.

16. Transformatie Hocras locatie, Bussum
In 2022 is met de ontwikkelende partij een anterieure overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst is de basis voor de verdere ontwikkeling van de locatie.
Daarnaast is het stedenbouwkundige plan verder uitgewerkt, waarbij de beoogde VO-school ruimtelijk is ingepast. Voor de school is in overleg met het schoolbestuur een schetsontwerp uitgewerkt. Daarmee is het stedenbouwkundig plan compleet. Dit wordt begin 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Aansluitend wordt het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd.

17. Verder met de vesting Muiden-Entree Muiden-Zuidwest
De deelprojecten zijn duidelijk gedefinieerd en de kaders zijn duidelijk. De middelen uit het programma Groene Uitweg zijn toegekend. De gemeenteraad heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld, waarna de ontwerpfase in gang is gezet.
Het participatieproces is van start gegaan en de eerste bijeenkomsten met bewoners en belanghebbenden hebben plaatsgevonden. De landschapsontwerper heeft een begin gemaakt met het voorlopige ontwerp.