Het regionale WSP heeft werkgevers ondersteund bij het vinden van personeel en werkzoekenden bij het vinden van een baan. Door goede matching zijn werknemers zoveel mogelijk van werk naar werk begeleid om daarmee te voorkomen dat zij (langdurig) in een uitkeringssituatie geraken, en zijn werkgevers geholpen met continuïteit in hun bedrijfsvoering.  
In 2022 heeft het WSP op regionaal niveau 422 plaatsingen naar werk verzorgd. Daarvan gaat het in 130 gevallen om Oekraïense werkzoekenden. 

In het begeleiden van inwoners naar werk waren naast het WSP ook diverse andere organisaties betrokken: het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT), Leerwerkloket (LWL) en het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL), gemeenten en het UWV. In de tweede helft van 2022 zijn de bovengenoemde organisaties in onze arbeidsmarktregio gestart met de voorbereidingen van een geïntegreerde samenwerking en gezamenlijke aansturing van het WSP, RMT, LWL en RBL. Vanuit het Rijk zijn hiertoe middelen beschikbaar gekomen. In 2022 hebben voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden om in 2023 dit regionale Werkcentrum op te zetten, waar werkgevers en werkzoekenden terecht kunnen met alle vraagstukken over vacatures, werk en participatie.