Regionaal is een eerste aanzet gedaan om het Transformatiefonds te herijken. Het regionale rapport Ruimte voor werk, dat voor deze herijking is geschreven, laat duidelijk een gebrek aan ruimte voor bedrijven en schuifruimte zien. De regionale bestuurders hebben nog geen overeenstemming bereikt over de inzet/werking van het transformatiefonds voor het behoud van ruimte voor werk.