Bij de beoordeling van nieuwbouwinitiatieven houden we vast aan de verdeling minimaal 1/3 sociale huur en minimaal 1/3 middelduur. Daarnaast scherpen we de definitie van sociale huur zodanig aan dat deze woningen bij voorkeur gerealiseerd worden door toegelaten instellingen. Met deze woningcorporaties heeft de gemeente prestatieafspraken over de instandhoudingstermijn van de sociale huurwoningen, over woonruimteverdeling, inkomensgrenzen, huisvesten van bijzondere doelgroepen en statushouders, etcetera. 

We hebben onderzocht of een 'blijverslening' een effectief instrument zou zijn om oudere eigenaar-bewoners  te stimuleren om hun woning aan te passen om daar langer te kunnen blijven wonen. Ervaringen van andere gemeenten wezen uit dat van een dergelijke blijverslening nauwelijks gebruik wordt gemaakt. In de afweging van kosten en baten van een blijverslening heeft het college besloten af te zien van invoering.

De Taskforce Versnelling Sociale Woningbouw is begin 2021 opgericht met als doel belemmeringen voor sociale woningbouw weg te nemen en kansen op te sporen om te zorgen dat woningcorporaties 350 sociale huurwoningen toevoegen voor 2025, wat is afgesproken. Gemeente en woningcorporaties werken intensief samen in de Taskforce. Zij constateerden dat de doelstelling van 350 sociale huurwoningen erbij voor 2025 waarschijnlijk net niet gehaald wordt. Deels vanwege gebrek aan locaties, deels vanwege ambtelijk capaciteitsgebrek voor het beoordelen van woningbouwplannen en het aanpassen van bestemmingsplannen. Daarom hebben zij gezamenlijk het initiatief genomen om versneld aan de slag te gaan met een gebiedsvisie voor Bussum-Zuid, waar corporaties veel bezit hebben en ook inbreidingsmogelijkheden zien. Met steun van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en provincie Noord-Holland wordt deze gebiedsvisie samen met de plannen van de woningcorporaties versneld ontwikkeld. De Gebiedsvisie Bussum-Zuid, inclusief het doorlopen participatietraject, wordt half 2023 verwacht.