Een deel van de ambtelijke organisatie heeft de training ‘De 4 sleutels van een slimme participatieaanpak’ van SIR communicatie en participatie gevolgd. Daarnaast is de ambtelijke organisatie geïnformeerd over de Participatieleidraad, de 7 stappen voor het maken van een participatie- en communicatieplan, die geplaatst is op intranet. Deze wordt gebruikt in verschillende projecten, zoals de participatieaanpak rond de gebiedsontwikkeling  Bussum-Zuid.
In 2022 zijn de eerste stappen gezet om tot een participatieverordening te komen (een juridische verankering van de kaders rond participatie), zoals het formeren van een projectgroep en het in beeld brengen van het proces.
Ook is een aanzet gemaakt om tot een participatiehandreiking te komen, inclusief een impactscan voor initiatiefnemers. 
De raad is meegenomen in de wijzigingen die voortvloeien uit de Omgevingswet; het mogelijk maken van verplichte participatie bij initiatieven die niet in het omgevingsplan passen.