1. Blz. 1 Begroting 2022
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
   2. Blz. 5 Hoofdlijnen
    1. Blz. 6 Beleid
     1. Blz. 7 1.1 Samen werken aan een duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren
     2. Blz. 8 1.2 Structureel sluitende begroting en duurzame balans
     3. Blz. 9 1.3 Opgaven voor 2022
    2. Blz. 10 Financiën
     1. Blz. 11 2.1 Solide begroting
     2. Blz. 12 2.2. Financieel beeld Programmabegroting 2022-2025
     3. Blz. 13 2.3 Financiële positie
     4. Blz. 14 2.4 Structureel en reëel evenwicht van de meerjarenbegroting als één van de uitgangspunt van het financieel beleid
    3. Blz. 15 Leeswijzer
     1. Blz. 16 Leeswijzer
   3. Blz. 17 1. Programma Inwoners en Bestuur
    1. Blz. 18 Ambitie
    2. Blz. 19 1.1 Burgerparticipatie en Overheidsparticipatie
     1. Blz. 20 Doelstellingen
      1. Blz. 21 1.1.1 Doelstelling - Meeweten, Meedenken, Meedoen en Meebeslissen
       1. Blz. 22 Professionaliseren van participatie in onze organisatie
       2. Blz. 23 Vernieuwend Samenwerken
       3. Blz. 24 Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt
      2. Blz. 25 1.1.2 Doelstelling - Werken aan vitale en leefbare wijken
       1. Blz. 26 Opstellen wijkagenda's
      3. Blz. 27 1.1.3 Doelstelling - Stimuleren van initiatieven uit de samenleving
       1. Blz. 28 Initiatieven meer faciliteren
    3. Blz. 29 1.2 Inclusie
     1. Blz. 30 Doelstellingen
      1. Blz. 31 1.2.1 Doelstelling - Inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving
       1. Blz. 32 Uitvoeren van de lokale inclusie agenda ‘Iedereen doet mee, 2022-2025’
    4. Blz. 33 1.3 Klantgerichte dienstverlening
     1. Blz. 34 Doelstellingen
      1. Blz. 35 1.3.1 Doelstelling - Dienstverlening meer digitaal
       1. Blz. 36 Digitale aanvragen producten Burgerzaken
      2. Blz. 37 1.3.2 Doelstelling - Archief bij de tijd
       1. Blz. 38 Besluitvorming fusie Archiefdienst
      3. Blz. 39 1.3.3 Doelstelling - Verbeteren van onze dienstverlening
       1. Blz. 40 Inrichten bredere frontoffice dienstverlening
       2. Blz. 41 Verbeteren managementinformatiesystemen
       3. Blz. 42 Het meten van klanttevredenheid
    5. Blz. 43 1.4 Samenwerken met overheden
     1. Blz. 44 Doelstellingen
      1. Blz. 45 1.4.1 Doelstelling - Een strategisch perspectief op samenwerking
       1. Blz. 46 Er is een strategisch perspectief op samenwerking
       2. Blz. 47 Uitvoering strategische nota verbonden partijen
       3. Blz. 48 Uitvoering geven aan de Regionale samenwerkingsagenda
       4. Blz. 49 Uitvoering MRA agenda
       5. Blz. 50 Verbeteren besluitvorming Regio
       6. Blz. 51 Versterken samenwerking MRA
    6. Blz. 52 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 53 Toelichting financiële verschillen
   4. Blz. 54 2. Programma Veiligheid
    1. Blz. 55 Ambitie
    2. Blz. 56 2.1 Criminaliteit
     1. Blz. 57 Doelstellingen
      1. Blz. 58 2.1.1 Doelstelling - Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning
       1. Blz. 59 Voortzetten van de aanpak ondermijning
      2. Blz. 60 2.1.2 Doelstelling - Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes
       1. Blz. 61 Aanpak inbraken, insluipingen, autokraken en fietsendiefstallen
       2. Blz. 62 Versterken samenwerking met inwoners om buurten veiliger te maken
       3. Blz. 63 Aanpak Cybercrime
    3. Blz. 64 2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing
     1. Blz. 65 Doelstellingen
      1. Blz. 66 2.2.1 Doelstelling - Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen
       1. Blz. 67 Samenwerken met buurgemeenten, deelnemen aan regionale piketten en opleiden en trainen
       2. Blz. 68 Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid
      2. Blz. 69 2.2.2 Doelstelling - Brandveilig leven bevorderen
       1. Blz. 70 Inzet van de wijkbrandweer
       2. Blz. 71 Verbinden van partijen
      3. Blz. 72 2.2.3 Doelstelling - Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s
       1. Blz. 73 Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst
    4. Blz. 74 2.3 Sociale veiligheid
     1. Blz. 75 Doelstellingen
      1. Blz. 76 2.3.1 Doelstelling - Effectieve aanpak van personen met ernstige veiligheidsproblemen
       1. Blz. 77 Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving
       2. Blz. 78 Voortzetten persoonsgerichte aanpak
      2. Blz. 79 2.3.2 Doelstelling - Zorg- en Veiligheidshuis
       1. Blz. 80 Inzet Zorg-en Veiligheidshuis
      3. Blz. 81 2.3.3 Doelstelling - Integrale aanpak (kwetsbare) jongeren
       1. Blz. 82 Verminderen overlast jongeren
       2. Blz. 83 Voortzetten integrale aanpak van risicojongeren
      4. Blz. 84 2.3.4 Doelstelling - Radicalisering en polarisatie
       1. Blz. 85 Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen
       2. Blz. 86 Opleiden en trainen van medewerkers
    5. Blz. 87 2.4 Handhaving
     1. Blz. 88 Doelstellingen
      1. Blz. 89 2.4.1 Doelstelling - Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid
    6. Blz. 90 Wat mag het kosten
    7. Blz. 91 Toelichting financiële verschillen
    8. Blz. 92 Beleidsindicatoren
   5. Blz. 93 3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren
    1. Blz. 94 Ambitie
    2. Blz. 95 3.1 Verkeersveiligheid
     1. Blz. 96 Doelstellingen
      1. Blz. 97 3.1.1 Doelstelling - Er is in 2040 een hoge mate van verkeersveiligheid bereikt.
       1. Blz. 98 Onveilige plekken risicogericht aanpakken
       2. Blz. 99 Aanleren juist verkeersgedrag door verkeerseducatie
       3. Blz. 100 Schoolomgevingen verkeersveiliger maken
       4. Blz. 101 Verkeersgedrag beïnvloeden
    3. Blz. 102 3.2 Leefbaarheid
     1. Blz. 103 Doelstellingen
      1. Blz. 104 3.2.1 Doelstelling - Er is in 2040 sprake van een optimale kwaliteit van de leefomgeving
       1. Blz. 105 Terugdringen geluidshinder
       2. Blz. 106 Terugdringen geuroverlast en verbeteren luchtkwaliteit
       3. Blz. 107 Stimuleren van burgerinitiatieven
       4. Blz. 108 In balans houden van leefbaarheid en bereikbaarheid
    4. Blz. 109 3.3 Innovatie en duurzame mobiliteit
     1. Blz. 110 Doelstellingen
      1. Blz. 111 3.3.1 Doelstelling - In 2040 is 50% van de voertuigen ‘zero emissie’
       1. Blz. 112 Inrichten van ‘zero emissie zones’
       2. Blz. 113 Ontwikkelen laadpalenbeleid
      2. Blz. 114 3.3.2 Doelstelling - Vergroten gebruik deelvoertuigen
       1. Blz. 115 Bevorderen gebruik deelfietsen, deelauto’s en andere deelconcepten
    5. Blz. 116 3.4 Bereikbaarheid
     1. Blz. 117 Doelstellingen
      1. Blz. 118 3.4.1 Doelstelling - Gooise Meren is goed bereikbaar per weg en per spoor
       1. Blz. 119 Optimaliseren/ realiseren van een hoogwaardig fietsnetwerk
       2. Blz. 120 Creëren van voldoende en passende mogelijkheden om fietsen (en fietsachtigen) te parkeren
       3. Blz. 121 Versterken van OV knooppunten
       4. Blz. 122 Ontwikkelen van mobiliteitshubs met voorzieningen voor deelvoertuigen en distributie (pakketten)
       5. Blz. 123 Autoluw maken van het winkelgebied Bussum centrum, Naarden-Vesting en Muiden centrum.
       6. Blz. 124 Tegengaan van ongewenst doorgaand verkeer door verblijfsgebieden
    6. Blz. 125 3.5 Toegankelijkheid
     1. Blz. 126 Doelstellingen
      1. Blz. 127 3.5.1 Doelstelling - In 2040 is de fysieke buitenruimte veilig en gemakkelijk toegankelijk
       1. Blz. 128 Toegankelijkheid leidend maken bij het uitvoeren van onderhoud wegen
       2. Blz. 129 Inzetten van alternatieve vormen van vervoer
    7. Blz. 130 3.6 Parkeren
     1. Blz. 131 Doelstellingen
      1. Blz. 132 3.6.1 Doelstelling - In 2040 is een gastvrij parkeerbeleid gerealiseerd dat op hoofdlijnen voor heel de gemeente geldt en tegelijkertijd maatwerk biedt per woonkern, doelgroep en soort gebied.
       1. Blz. 133 Optimaliseren van bestaande parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen.
       2. Blz. 134 Modernisering van de gehele parkeerketen
    8. Blz. 135 3.7 Samenwerken
     1. Blz. 136 Doelstellingen
      1. Blz. 137 3.7.1 Doelstelling - In 2040 werkt een betrokken samenleving samen met de gemeente aan vraagstukken op gebied van mobiliteit en parkeren.
       1. Blz. 138 Realiseren van een gelijkwaardige samenwerking met inwoners, ondernemers, convenantpartners en maatschappelijke partijen
       2. Blz. 139 Bieden van krachtig samenspel met medeoverheden als Regio Gooi en Vechtstreek, Metropoolregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland
    9. Blz. 140 Wat mag het kosten
    10. Blz. 141 Toelichting financiële verschillen
    11. Blz. 142 Investeringen
   6. Blz. 143 4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
    1. Blz. 144 Ambitie
    2. Blz. 145 4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving
     1. Blz. 146 Doelstellingen
      1. Blz. 147 4.1.1 Doelstelling - Klaar voor de omgevingswet
       1. Blz. 148 Instellen van een Omgevingstafel
       2. Blz. 149 Opstellen routekaart
       3. Blz. 150 Vaststellen Omgevingsvisie en opstellen Omgevingsplan
       4. Blz. 151 Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie
       5. Blz. 152 Kwalitatieve verbetering bouwen
      2. Blz. 153 4.1.2 Doelstelling - Gebiedsontwikkeling met kwaliteit
       1. Blz. 154 Onderzoeken projecten op PAS regelgeving
       2. Blz. 155 Voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen
      3. Blz. 156 4.1.3 Doelstelling - Uitvoeren ruimtelijke projecten
       1. Blz. 157 Participatie en communicatie
       2. Blz. 158 Uitvoering projecten
    3. Blz. 159 4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling
     1. Blz. 160 Doelstellingen
      1. Blz. 161 4.2.1 Doelstelling - Meer vitale wijken en kernen
       1. Blz. 162 Gemeente ondersteunt ondernemers
       2. Blz. 163 Kernwinkelgebied centrum Bussum
       3. Blz. 164 Marketingorganisatie Gooise Meren
       4. Blz. 165 Aantrekken Manager vitale kernen
       5. Blz. 166 Aanbesteding Buitenreclame
      2. Blz. 167 4.2.2 Doelstelling - Werken aan meer werkplekken
       1. Blz. 168 Onderzoek Toekomstbestendigheid Bedrijventerreinen
       2. Blz. 169 Aandacht voor schuifruimte en behoud van werklocaties
       3. Blz. 170 Regionaal: Werkplan werklandschappen
       4. Blz. 171 Visie op transformatie
      3. Blz. 172 4.2.3 Doelstelling - Verbeteren dienstverlening aan ondernemers
       1. Blz. 173 Pro-actief accountmanagement en inzet Manager Vitale Kernen
      4. Blz. 174 4.2.4 Doelstelling - Bevorderen recreatie en toerisme
       1. Blz. 175 Opstellen Ligplaatsenverordening
       2. Blz. 176 Activiteiten gemeentebrede marketingorganisatie
       3. Blz. 177 Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen
       4. Blz. 178 Uitvoering Visie aan de Gooise Kust
    4. Blz. 179 4.3 Goed wonen in Gooise Meren
     1. Blz. 180 Doelstellingen
      1. Blz. 181 4.3.1 Doelstelling - Passend (meer en beter) woningaanbod
       1. Blz. 182 Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad
       2. Blz. 183 Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters
       3. Blz. 184 Opstellen doelgroepenverordening
       4. Blz. 185 Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad
      2. Blz. 186 4.3.2 Doelstelling - Wonen met zorg
       1. Blz. 187 Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg
       2. Blz. 188 Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders
      3. Blz. 189 4.3.3 Doelstelling - Huisvesting statushouders
       1. Blz. 190 Uitvoeren taakstelling
      4. Blz. 191 4.3.4 Doelstelling - Bieden compensatieregeling
       1. Blz. 192 Toepassen en monitoren compensatieregeling
    5. Blz. 193 4.4 Gemeentelijk vastgoed
     1. Blz. 194 Doelstellingen
      1. Blz. 195 4.4.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed
       1. Blz. 196 Gemeentewerven
       2. Blz. 197 Onderzoek naar bezettingsgraad
       3. Blz. 198 Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem
       4. Blz. 199 Panden en gronden afgestoten
       5. Blz. 200 Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties
      2. Blz. 201 4.4.2 Doelstelling - Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed
       1. Blz. 202 Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker
       2. Blz. 203 Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek
       3. Blz. 204 Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties
      3. Blz. 205 4.4.3 Doelstelling - Duurzame inzet van vastgoed
       1. Blz. 206 Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan
       2. Blz. 207 Toegankelijkheid voor iedereen
       3. Blz. 208 Verduurzamen eigen vastgoed
    6. Blz. 209 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 210 Toelichting financiële verschillen
   7. Blz. 211 5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen
    1. Blz. 212 Ambitie
    2. Blz. 213 5.1 Duurzaamheid
     1. Blz. 214 Doelstellingen
      1. Blz. 215 5.1.1 Doelstelling - Gooise Meren is in 2050 een energieneutrale gemeente
       1. Blz. 216 Onderzoeken van concrete mogelijkheden binnen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie
       2. Blz. 217 Wijkaanpak: bij elkaar brengen van inwoners en ondersteunen van collectieve inkoopacties
       3. Blz. 218 Inzetten op zonnepanelen op daken
      2. Blz. 219 5.1.2 Doelstelling - Alle wijken van Gooise Meren zijn in 2050 aardgasvrij
       1. Blz. 220 Uitwerken van de Transitievisie Warmte (TVW)
       2. Blz. 221 Aanleg warmtenet in Muiderberg
       3. Blz. 222 Opstellen van het eerste Wijkuitvoeringsplan
      3. Blz. 223 5.1.3 Doelstelling - Opgavegericht werken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren
       1. Blz. 224 Het faciliteren van projecten en activiteiten
      4. Blz. 225 5.1.4 Doelstelling - Gemeente Gooise Meren geeft het goede voorbeeld
       1. Blz. 226 Gemeente Gooise Meren gaat naar 50% circulair inkopen in 2025
      5. Blz. 227 5.1.5 Doelstelling - Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade
       1. Blz. 228 Communiceren over het belang van fairtrade
    3. Blz. 229 5.2 Klimaatadaptatie
     1. Blz. 230 Doelstellingen
      1. Blz. 231 5.2.1 Doelstelling - Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050
       1. Blz. 232 Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen
       2. Blz. 233 Uitvoeren Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie
      2. Blz. 234 5.2.2 Doelstelling - Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden
       1. Blz. 235 Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen
       2. Blz. 236 Inwoners informeren over klimaatadaptatie
       3. Blz. 237 Mee-afkoppelen particulieren
    4. Blz. 238 5.3 Groen, natuur en milieu
     1. Blz. 239 Doelstellingen
      1. Blz. 240 5.3.1 Doelstelling - Versterken van de biodiversiteit in de gemeente
       1. Blz. 241 Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand
       2. Blz. 242 We geven uitvoering aan de maatregelen uit het Biodiversiteitsactieplan
      2. Blz. 243 5.3.2 Doelstelling - Uitvoeren Milieubeheer
       1. Blz. 244 Opstellen nota bodembeheer
    5. Blz. 245 5.4 Begraafplaatsen
     1. Blz. 246 Doelstellingen
      1. Blz. 247 5.4.1 Doelstelling - Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen
    6. Blz. 248 5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens
     1. Blz. 249 Doelstellingen
      1. Blz. 250 5.5.1 Doelstelling - Opvolging van het regionaal uitvoeringsprogramma VANG
       1. Blz. 251 Verder met afval en grondstoffeninzameling
    7. Blz. 252 5.6 Grip op water
     1. Blz. 253 Doelstellingen
      1. Blz. 254 5.6.1 Doelstelling - Zorgdragen voor stedelijk water
       1. Blz. 255 Beheer en onderhoud van riolering en gemalen
       2. Blz. 256 Beperken nadelige gevolgen voor het milieu
       3. Blz. 257 Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan volgende planperiode
      2. Blz. 258 5.6.2 Doelstelling - Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten
       1. Blz. 259 Schoonmaken van stranden en watergangen
       2. Blz. 260 Vervangen van oeverbescherming
      3. Blz. 261 5.6.3 Doelstelling - Versterken waterrecreatief potentieel
       1. Blz. 262 Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer
    8. Blz. 263 Wat mag het kosten?
    9. Blz. 264 Toelichting financiële verschillen
    10. Blz. 265 Beleidsindicatoren
    11. Blz. 266 Kengetallen Duurzaamheid
    12. Blz. 267 Investeringen
   8. Blz. 268 6. Programma Werk en Inkomen
    1. Blz. 269 Ambitie
    2. Blz. 270 6.1 Werk
     1. Blz. 271 Doelstellingen
      1. Blz. 272 6.1.1 Doelstelling - Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt
       1. Blz. 273 Van school naar werk
       2. Blz. 274 Van uitkering naar werk
       3. Blz. 275 Van werk naar werk
      2. Blz. 276 6.1.2 Doelstelling - Aandacht voor inburgeraars
       1. Blz. 277 Begeleiden van inburgeraars
    3. Blz. 278 6.2 Inkomen
     1. Blz. 279 Doelstellingen
      1. Blz. 280 6.2.1 Doelstelling - Bieden van inkomensondersteuning
       1. Blz. 281 Bieden van passende inkomensondersteuning
       2. Blz. 282 Bieden van toegankelijke schuldhulpverlening
    4. Blz. 283 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 284 Toelichting financiële verschillen
    6. Blz. 285 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 286 Kengetallen Werk en Inkomen
   9. Blz. 287 7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
    1. Blz. 288 Ambitie
    2. Blz. 289 7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein
     1. Blz. 290 Doelstellingen
      1. Blz. 291 7.1.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar
       1. Blz. 292 Voorkomen van zwaardere vormen van ondersteuning en inzetten lichtere ondersteuning
       2. Blz. 293 Inzet extra rijksmiddelen Jeugd voor oplossen knelpunten, in combinatie met transformatie jeugdhulp
       3. Blz. 294 Lokale en regionale maatregelen om zorguitgaven jeugdhulp te beheersen
      2. Blz. 295 7.1.2 Doelstelling - Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder
       1. Blz. 296 We monitoren uitgaven Wmo-maatwerk
       2. Blz. 297 Lokale en regionale maatregelen om uitgaven Wmo-maatwerk te beheersen
       3. Blz. 298 Voorkomen van zwaardere vormen van ondersteuning en inzetten lichtere ondersteuning
       4. Blz. 299 Wmo-hulpmiddelen nieuw aanbesteden
       5. Blz. 300 Verzamelaanvragen woningcorporaties / zorgaanbieders
      3. Blz. 301 7.1.3 Doelstelling - Informatievoorziening optimaliseren
       1. Blz. 302 Meer wegwijs en samenwerking in de wereld van hulp- en ondersteuning
    3. Blz. 303 7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar
     1. Blz. 304 Doelstellingen
      1. Blz. 305 7.2.1 Doelstelling - Preventie en vroegsignalering inzetten
       1. Blz. 306 Opstellen integrale jeugdnota
       2. Blz. 307 Bevorderen van een kansrijke start
       3. Blz. 308 Maatschappelijke diensttijd
      2. Blz. 309 7.2.2 Doelstelling - Voorkomen van onderwijsachterstand
       1. Blz. 310 Uitvoeren vernieuwd onderwijskansenbeleid
      3. Blz. 311 7.2.3 Doelstelling - Realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting
       1. Blz. 312 We wijzigen het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) naar een huisvestingsprogramma
       2. Blz. 313 Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs
    4. Blz. 314 7.3 Sterke sociale voorzieningen: samenleven en een leven lang meedoen
     1. Blz. 315 Doelstellingen
      1. Blz. 316 7.3.1 Doelstelling - Collectieve voorzieningen versterken
       1. Blz. 317 Voldoende laagdrempelige algemene voorzieningen.
       2. Blz. 318 Hernieuwen subsidieafspraken Versa Welzijn
      2. Blz. 319 7.3.2 Doelstelling - Wonen met zorg
    5. Blz. 320 7.4 Omzien naar elkaar
     1. Blz. 321 Doelstellingen
      1. Blz. 322 7.4.1 Doelstelling - Sociaal verbonden gemeenschap
       1. Blz. 323 Lokaal netwerk "Een tegen Eenzaamheid"
      2. Blz. 324 7.4.2 Doelstelling - Mantelzorgers worden ondersteund naar behoefte
       1. Blz. 325 Uitvoering van mantelzorgondersteuning.
    6. Blz. 326 7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl
     1. Blz. 327 Doelstellingen
      1. Blz. 328 7.5.1 Doelstelling - Gezond leven voor iedereen
       1. Blz. 329 Bevorderen van een gezonde leefstijl
       2. Blz. 330 Nieuw gezondheidsbeleid 2022-2025
    7. Blz. 331 7.6 Bescherming en Opvang
     1. Blz. 332 Doelstellingen
      1. Blz. 333 7.6.1 Doelstelling - Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen
       1. Blz. 334 Uitvoeren van het beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025
      2. Blz. 335 7.6.2 Doelstelling - Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling
       1. Blz. 336 Faciliteren Veilig Thuis
       2. Blz. 337 Evaluatie actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021'
       3. Blz. 338 Versnellen jeugdbeschermingsketen
       4. Blz. 339 Kennis over meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stimuleren
    8. Blz. 340 7.7 Dierenwelzijn
     1. Blz. 341 Doelstellingen
      1. Blz. 342 7.7.1 Doelstelling - Zorgen voor een goed leven voor dieren
       1. Blz. 343 Notitie Dierenwelzijn uitvoeren
    9. Blz. 344 Wat mag het kosten?
    10. Blz. 345 Toelichting financiële verschillen
    11. Blz. 346 Investeringen
   10. Blz. 347 8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie
    1. Blz. 348 Ambitie
    2. Blz. 349 8.1 Kunst en Cultuur
     1. Blz. 350 Doelstellingen
      1. Blz. 351 8.1.1 Doelstelling - Bevorderen van Kunst en Cultuur
       1. Blz. 352 De waardevolle eigendommen laten taxeren
       2. Blz. 353 Kwaliteit
       3. Blz. 354 Opstellen beleidsnota cultuur
      2. Blz. 355 8.1.2 Doelstelling - Culturele ontwikkeling van kinderen
       1. Blz. 356 Doorvoeren wijziging cultuureducatie
    3. Blz. 357 8.2 Cultureel Erfgoed
     1. Blz. 358 Doelstellingen
      1. Blz. 359 8.2.1 Doelstelling - Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed
       1. Blz. 360 Samenwerken met erfgoedpartners
       2. Blz. 361 Actualiseren erfgoedbestand
       3. Blz. 362 Opstellen cultuurhistorische waardenkaart
       4. Blz. 363 Faciliteren monumenteigenaren
       5. Blz. 364 Vergroten mogelijkheden verduurzamen erfgoed
    4. Blz. 365 8.3 Sport
     1. Blz. 366 Doelstellingen
      1. Blz. 367 8.3.1 Doelstelling - Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners
       1. Blz. 368 Inzet van buurtsportcoaches
       2. Blz. 369 Subsidiemogelijkheden voor sport- en beweegaanbieders
      2. Blz. 370 8.3.2 Doelstelling - Realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties
       1. Blz. 371 Uitvoeren van het sportakkoord in samenwerking met betrokken verenigingen, sportorganisaties en andere betrokken partijen
      3. Blz. 372 8.3.3 Doelstelling - Een eenduidig en transparant beleid m.b.t. tot sportverenigingen
       1. Blz. 373 Implementatie geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties
      4. Blz. 374 8.3.4 Doelstelling - Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur
       1. Blz. 375 Duurzaamheid en toegankelijkheid vergroten bij sportaccommodaties
    5. Blz. 376 8.4 Spelen en recreëren
     1. Blz. 377 Doelstellingen
      1. Blz. 378 8.4.1 Doelstelling - Voldoende (inclusieve) speelplaatsen
       1. Blz. 379 Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd
      2. Blz. 380 8.4.2 Doelstelling - Een buitenruimte voor iedereen
       1. Blz. 381 Zorgen voor een bespeelbare buitenruimte
    6. Blz. 382 Wat mag het kosten?
    7. Blz. 383 Toelichting financiële verschillen
    8. Blz. 384 Investeringen
   11. Blz. 385 9. Programma baten en lasten
    1. Blz. 386 Ambitie
    2. Blz. 387 9.1 Sluitende begroting
     1. Blz. 388 Doelstellingen
      1. Blz. 389 9.1.1 Doelstelling - Kritisch op uitgaven en financieel bewust
       1. Blz. 390 Programma financiële beheersing
      2. Blz. 391 9.1.2 Doelstelling - Adequaat Planning en Control instrumentarium
       1. Blz. 392 Ontwikkelen beleidsindicatoren
       2. Blz. 393 Overdrachtsdossier
    3. Blz. 394 9.2 Belastingen
     1. Blz. 395 Doelstellingen
      1. Blz. 396 9.2.1 Doelstelling - Geen lastenverzwaring voor onze inwoners
       1. Blz. 397 Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte
    4. Blz. 398 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 399 Toelichting financiële verschillen
    6. Blz. 400 Investeringen
   12. Blz. 401 Financiële begroting
    1. Blz. 402 Financiële recapitulatie programma's
     1. Blz. 403 Financiële recapitulatie programma's
     2. Blz. 404 Investeringen
    2. Blz. 405 Overzicht incidentele baten en lasten
     1. Blz. 406 Incidentele baten en lasten
     2. Blz. 407 Structurele mutaties reserves
    3. Blz. 408 Balans
     1. Blz. 409 Balans
     2. Blz. 410 Stand en verloop reserves
     3. Blz. 411 Stand en verloop voorzieningen
    4. Blz. 412 Financiële positie
     1. Blz. 413 Algemene Dekkingsmiddelen
     2. Blz. 414 Overhead
  2. Blz. 415 Paragrafen
   1. Blz. 416 Paragraaf Lokale heffingen
    1. Blz. 417 Overzicht lokale heffingen
    2. Blz. 418 Beleid lokale heffingen
    3. Blz. 419 Tarieven en opbrengsten
    4. Blz. 420 Lokale belastingdruk
    5. Blz. 421 Kostendekkende heffingen
   2. Blz. 422 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 423 Risicobeheersing
    2. Blz. 424 Weerstandsvermogen
    3. Blz. 425 Kengetallen
   3. Blz. 426 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 427 Inleiding
    2. Blz. 428 Beleidskader
    3. Blz. 429 Ontwikkelingen 2022
   4. Blz. 430 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 431 Algemene ontwikkelingen
    2. Blz. 432 Financieringsbeleid
    3. Blz. 433 Financiering
   5. Blz. 434 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 435 Inleiding
    2. Blz. 436 Control
    3. Blz. 437 Interne bedrijfsvoering
   6. Blz. 438 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 439 Inleiding
    2. Blz. 440 Regio Gooi en Vechtstreek
    3. Blz. 441 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
    4. Blz. 442 Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek
    5. Blz. 443 Werkvoorzieningschap Tomingroep
    6. Blz. 444 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
    7. Blz. 445 Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
    8. Blz. 446 Stichting Goois Natuurreservaat
    9. Blz. 447 Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)
    10. Blz. 448 GEM Crailo BV
    11. Blz. 449 BNG Bank N.V.
    12. Blz. 450 Metropoolregio Amsterdam
    13. Blz. 451 Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer
   7. Blz. 452 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 453 Hoofdlijnen
    2. Blz. 454 Bouwgronden in exploitatie
    3. Blz. 455 Niet in exploitatie genomen gronden
    4. Blz. 456 Reserves en risico's grondexploitaties
  3. Blz. 457 Bijlagen
   1. Blz. 458 Bijlage 1 Overzicht Investeringen
    1. Blz. 459 Overzicht investeringen
   2. Blz. 460 Bijlage 2 Taakvelden
    1. Blz. 461 Taakvelden
   3. Blz. 462 Bijlage 3 Beleidsnota's
    1. Blz. 463 Beleidsnota's
   4. Blz. 464 Bijlage 4 Beleidsindicatoren
    1. Blz. 465 Verplichte indicatoren eigen gegevens
    2. Blz. 466 Verplichte indicatoren Waar staat je gemeente?
    3. Blz. 467 Toelichtingen verplichte indicatoren
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap