Sitemap

Begroting 2022 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Voorwoord Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Hoofdlijnen Blz. 5
Beleid Blz. 6
1.1 Samen werken aan een duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren Blz. 7
1.2 Structureel sluitende begroting en duurzame balans Blz. 8
1.3 Opgaven voor 2022 Blz. 9
Financiën Blz. 10
2.1 Solide begroting Blz. 11
2.2. Financieel beeld Programmabegroting 2022-2025 Blz. 12
2.3 Financiële positie Blz. 13
2.4 Structureel en reëel evenwicht van de meerjarenbegroting als één van de uitgangspunt van het financieel beleid Blz. 14
Leeswijzer Blz. 15
Leeswijzer Blz. 16
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 17
Ambitie Blz. 18
1.1 Burgerparticipatie en Overheidsparticipatie Blz. 19
Doelstellingen Blz. 20
1.1.1 Doelstelling - Meeweten, Meedenken, Meedoen en Meebeslissen Blz. 21
Professionaliseren van participatie in onze organisatie Blz. 22
Vernieuwend Samenwerken Blz. 23
Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt Blz. 24
1.1.2 Doelstelling - Werken aan vitale en leefbare wijken Blz. 25
Opstellen wijkagenda's Blz. 26
1.1.3 Doelstelling - Stimuleren van initiatieven uit de samenleving Blz. 27
Initiatieven meer faciliteren Blz. 28
1.2 Inclusie Blz. 29
Doelstellingen Blz. 30
1.2.1 Doelstelling - Inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving Blz. 31
Uitvoeren van de lokale inclusie agenda ‘Iedereen doet mee, 2022-2025’ Blz. 32
1.3 Klantgerichte dienstverlening Blz. 33
Doelstellingen Blz. 34
1.3.1 Doelstelling - Dienstverlening meer digitaal Blz. 35
Digitale aanvragen producten Burgerzaken Blz. 36
1.3.2 Doelstelling - Archief bij de tijd Blz. 37
Besluitvorming fusie Archiefdienst Blz. 38
1.3.3 Doelstelling - Verbeteren van onze dienstverlening Blz. 39
Inrichten bredere frontoffice dienstverlening Blz. 40
Verbeteren managementinformatiesystemen Blz. 41
Het meten van klanttevredenheid Blz. 42
1.4 Samenwerken met overheden Blz. 43
Doelstellingen Blz. 44
1.4.1 Doelstelling - Een strategisch perspectief op samenwerking Blz. 45
Er is een strategisch perspectief op samenwerking Blz. 46
Uitvoering strategische nota verbonden partijen Blz. 47
Uitvoering geven aan de Regionale samenwerkingsagenda Blz. 48
Uitvoering MRA agenda Blz. 49
Verbeteren besluitvorming Regio Blz. 50
Versterken samenwerking MRA Blz. 51
Wat mag het kosten? Blz. 52
Toelichting financiële verschillen Blz. 53
2. Programma Veiligheid Blz. 54
Ambitie Blz. 55
2.1 Criminaliteit Blz. 56
Doelstellingen Blz. 57
2.1.1 Doelstelling - Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 58
Voortzetten van de aanpak ondermijning Blz. 59
2.1.2 Doelstelling - Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes Blz. 60
Aanpak inbraken, insluipingen, autokraken en fietsendiefstallen Blz. 61
Versterken samenwerking met inwoners om buurten veiliger te maken Blz. 62
Aanpak Cybercrime Blz. 63
2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 64
Doelstellingen Blz. 65
2.2.1 Doelstelling - Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen Blz. 66
Samenwerken met buurgemeenten, deelnemen aan regionale piketten en opleiden en trainen Blz. 67
Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid Blz. 68
2.2.2 Doelstelling - Brandveilig leven bevorderen Blz. 69
Inzet van de wijkbrandweer Blz. 70
Verbinden van partijen Blz. 71
2.2.3 Doelstelling - Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s Blz. 72
Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst Blz. 73
2.3 Sociale veiligheid Blz. 74
Doelstellingen Blz. 75
2.3.1 Doelstelling - Effectieve aanpak van personen met ernstige veiligheidsproblemen Blz. 76
Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving Blz. 77
Voortzetten persoonsgerichte aanpak Blz. 78
2.3.2 Doelstelling - Zorg- en Veiligheidshuis Blz. 79
Inzet Zorg-en Veiligheidshuis Blz. 80
2.3.3 Doelstelling - Integrale aanpak (kwetsbare) jongeren Blz. 81
Verminderen overlast jongeren Blz. 82
Voortzetten integrale aanpak van risicojongeren Blz. 83
2.3.4 Doelstelling - Radicalisering en polarisatie Blz. 84
Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen Blz. 85
Opleiden en trainen van medewerkers Blz. 86
2.4 Handhaving Blz. 87
Doelstellingen Blz. 88
2.4.1 Doelstelling - Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Blz. 89
Wat mag het kosten Blz. 90
Toelichting financiële verschillen Blz. 91
Beleidsindicatoren Blz. 92
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 93
Ambitie Blz. 94
3.1 Verkeersveiligheid Blz. 95
Doelstellingen Blz. 96
3.1.1 Doelstelling - Er is in 2040 een hoge mate van verkeersveiligheid bereikt. Blz. 97
Onveilige plekken risicogericht aanpakken Blz. 98
Aanleren juist verkeersgedrag door verkeerseducatie Blz. 99
Schoolomgevingen verkeersveiliger maken Blz. 100
Verkeersgedrag beïnvloeden Blz. 101
3.2 Leefbaarheid Blz. 102
Doelstellingen Blz. 103
3.2.1 Doelstelling - Er is in 2040 sprake van een optimale kwaliteit van de leefomgeving Blz. 104
Terugdringen geluidshinder Blz. 105
Terugdringen geuroverlast en verbeteren luchtkwaliteit Blz. 106
Stimuleren van burgerinitiatieven Blz. 107
In balans houden van leefbaarheid en bereikbaarheid Blz. 108
3.3 Innovatie en duurzame mobiliteit Blz. 109
Doelstellingen Blz. 110
3.3.1 Doelstelling - In 2040 is 50% van de voertuigen ‘zero emissie’ Blz. 111
Inrichten van ‘zero emissie zones’ Blz. 112
Ontwikkelen laadpalenbeleid Blz. 113
3.3.2 Doelstelling - Vergroten gebruik deelvoertuigen Blz. 114
Bevorderen gebruik deelfietsen, deelauto’s en andere deelconcepten Blz. 115
3.4 Bereikbaarheid Blz. 116
Doelstellingen Blz. 117
3.4.1 Doelstelling - Gooise Meren is goed bereikbaar per weg en per spoor Blz. 118
Optimaliseren/ realiseren van een hoogwaardig fietsnetwerk Blz. 119
Creëren van voldoende en passende mogelijkheden om fietsen (en fietsachtigen) te parkeren Blz. 120
Versterken van OV knooppunten Blz. 121
Ontwikkelen van mobiliteitshubs met voorzieningen voor deelvoertuigen en distributie (pakketten) Blz. 122
Autoluw maken van het winkelgebied Bussum centrum, Naarden-Vesting en Muiden centrum. Blz. 123
Tegengaan van ongewenst doorgaand verkeer door verblijfsgebieden Blz. 124
3.5 Toegankelijkheid Blz. 125
Doelstellingen Blz. 126
3.5.1 Doelstelling - In 2040 is de fysieke buitenruimte veilig en gemakkelijk toegankelijk Blz. 127
Toegankelijkheid leidend maken bij het uitvoeren van onderhoud wegen Blz. 128
Inzetten van alternatieve vormen van vervoer Blz. 129
3.6 Parkeren Blz. 130
Doelstellingen Blz. 131
3.6.1 Doelstelling - In 2040 is een gastvrij parkeerbeleid gerealiseerd dat op hoofdlijnen voor heel de gemeente geldt en tegelijkertijd maatwerk biedt per woonkern, doelgroep en soort gebied. Blz. 132
Optimaliseren van bestaande parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen. Blz. 133
Modernisering van de gehele parkeerketen Blz. 134
3.7 Samenwerken Blz. 135
Doelstellingen Blz. 136
3.7.1 Doelstelling - In 2040 werkt een betrokken samenleving samen met de gemeente aan vraagstukken op gebied van mobiliteit en parkeren. Blz. 137
Realiseren van een gelijkwaardige samenwerking met inwoners, ondernemers, convenantpartners en maatschappelijke partijen Blz. 138
Bieden van krachtig samenspel met medeoverheden als Regio Gooi en Vechtstreek, Metropoolregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland Blz. 139
Wat mag het kosten Blz. 140
Toelichting financiële verschillen Blz. 141
Investeringen Blz. 142
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 143
Ambitie Blz. 144
4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving Blz. 145
Doelstellingen Blz. 146
4.1.1 Doelstelling - Klaar voor de omgevingswet Blz. 147
Instellen van een Omgevingstafel Blz. 148
Opstellen routekaart Blz. 149
Vaststellen Omgevingsvisie en opstellen Omgevingsplan Blz. 150
Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie Blz. 151
Kwalitatieve verbetering bouwen Blz. 152
4.1.2 Doelstelling - Gebiedsontwikkeling met kwaliteit Blz. 153
Onderzoeken projecten op PAS regelgeving Blz. 154
Voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen Blz. 155
4.1.3 Doelstelling - Uitvoeren ruimtelijke projecten Blz. 156
Participatie en communicatie Blz. 157
Uitvoering projecten Blz. 158
4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling Blz. 159
Doelstellingen Blz. 160
4.2.1 Doelstelling - Meer vitale wijken en kernen Blz. 161
Gemeente ondersteunt ondernemers Blz. 162
Kernwinkelgebied centrum Bussum Blz. 163
Marketingorganisatie Gooise Meren Blz. 164
Aantrekken Manager vitale kernen Blz. 165
Aanbesteding Buitenreclame Blz. 166
4.2.2 Doelstelling - Werken aan meer werkplekken Blz. 167
Onderzoek Toekomstbestendigheid Bedrijventerreinen Blz. 168
Aandacht voor schuifruimte en behoud van werklocaties Blz. 169
Regionaal: Werkplan werklandschappen Blz. 170
Visie op transformatie Blz. 171
4.2.3 Doelstelling - Verbeteren dienstverlening aan ondernemers Blz. 172
Pro-actief accountmanagement en inzet Manager Vitale Kernen Blz. 173
4.2.4 Doelstelling - Bevorderen recreatie en toerisme Blz. 174
Opstellen Ligplaatsenverordening Blz. 175
Activiteiten gemeentebrede marketingorganisatie Blz. 176
Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen Blz. 177
Uitvoering Visie aan de Gooise Kust Blz. 178
4.3 Goed wonen in Gooise Meren Blz. 179
Doelstellingen Blz. 180
4.3.1 Doelstelling - Passend (meer en beter) woningaanbod Blz. 181
Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad Blz. 182
Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters Blz. 183
Opstellen doelgroepenverordening Blz. 184
Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad Blz. 185
4.3.2 Doelstelling - Wonen met zorg Blz. 186
Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg Blz. 187
Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders Blz. 188
4.3.3 Doelstelling - Huisvesting statushouders Blz. 189
Uitvoeren taakstelling Blz. 190
4.3.4 Doelstelling - Bieden compensatieregeling Blz. 191
Toepassen en monitoren compensatieregeling Blz. 192
4.4 Gemeentelijk vastgoed Blz. 193
Doelstellingen Blz. 194
4.4.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed Blz. 195
Gemeentewerven Blz. 196
Onderzoek naar bezettingsgraad Blz. 197
Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem Blz. 198
Panden en gronden afgestoten Blz. 199
Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties Blz. 200
4.4.2 Doelstelling - Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed Blz. 201
Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker Blz. 202
Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek Blz. 203
Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties Blz. 204
4.4.3 Doelstelling - Duurzame inzet van vastgoed Blz. 205
Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan Blz. 206
Toegankelijkheid voor iedereen Blz. 207
Verduurzamen eigen vastgoed Blz. 208
Wat mag het kosten? Blz. 209
Toelichting financiële verschillen Blz. 210
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 211
Ambitie Blz. 212
5.1 Duurzaamheid Blz. 213
Doelstellingen Blz. 214
5.1.1 Doelstelling - Gooise Meren is in 2050 een energieneutrale gemeente Blz. 215
Onderzoeken van concrete mogelijkheden binnen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie Blz. 216
Wijkaanpak: bij elkaar brengen van inwoners en ondersteunen van collectieve inkoopacties Blz. 217
Inzetten op zonnepanelen op daken Blz. 218
5.1.2 Doelstelling - Alle wijken van Gooise Meren zijn in 2050 aardgasvrij Blz. 219
Uitwerken van de Transitievisie Warmte (TVW) Blz. 220
Aanleg warmtenet in Muiderberg Blz. 221
Opstellen van het eerste Wijkuitvoeringsplan Blz. 222
5.1.3 Doelstelling - Opgavegericht werken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren Blz. 223
Het faciliteren van projecten en activiteiten Blz. 224
5.1.4 Doelstelling - Gemeente Gooise Meren geeft het goede voorbeeld Blz. 225
Gemeente Gooise Meren gaat naar 50% circulair inkopen in 2025 Blz. 226
5.1.5 Doelstelling - Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade Blz. 227
Communiceren over het belang van fairtrade Blz. 228
5.2 Klimaatadaptatie Blz. 229
Doelstellingen Blz. 230
5.2.1 Doelstelling - Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050 Blz. 231
Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen Blz. 232
Uitvoeren Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Blz. 233
5.2.2 Doelstelling - Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden Blz. 234
Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen Blz. 235
Inwoners informeren over klimaatadaptatie Blz. 236
Mee-afkoppelen particulieren Blz. 237
5.3 Groen, natuur en milieu Blz. 238
Doelstellingen Blz. 239
5.3.1 Doelstelling - Versterken van de biodiversiteit in de gemeente Blz. 240
Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand Blz. 241
We geven uitvoering aan de maatregelen uit het Biodiversiteitsactieplan Blz. 242
5.3.2 Doelstelling - Uitvoeren Milieubeheer Blz. 243
Opstellen nota bodembeheer Blz. 244
5.4 Begraafplaatsen Blz. 245
Doelstellingen Blz. 246
5.4.1 Doelstelling - Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen Blz. 247
5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens Blz. 248
Doelstellingen Blz. 249
5.5.1 Doelstelling - Opvolging van het regionaal uitvoeringsprogramma VANG Blz. 250
Verder met afval en grondstoffeninzameling Blz. 251
5.6 Grip op water Blz. 252
Doelstellingen Blz. 253
5.6.1 Doelstelling - Zorgdragen voor stedelijk water Blz. 254
Beheer en onderhoud van riolering en gemalen Blz. 255
Beperken nadelige gevolgen voor het milieu Blz. 256
Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan volgende planperiode Blz. 257
5.6.2 Doelstelling - Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten Blz. 258
Schoonmaken van stranden en watergangen Blz. 259
Vervangen van oeverbescherming Blz. 260
5.6.3 Doelstelling - Versterken waterrecreatief potentieel Blz. 261
Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer Blz. 262
Wat mag het kosten? Blz. 263
Toelichting financiële verschillen Blz. 264
Beleidsindicatoren Blz. 265
Kengetallen Duurzaamheid Blz. 266
Investeringen Blz. 267
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 268
Ambitie Blz. 269
6.1 Werk Blz. 270
Doelstellingen Blz. 271
6.1.1 Doelstelling - Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt Blz. 272
Van school naar werk Blz. 273
Van uitkering naar werk Blz. 274
Van werk naar werk Blz. 275
6.1.2 Doelstelling - Aandacht voor inburgeraars Blz. 276
Begeleiden van inburgeraars Blz. 277
6.2 Inkomen Blz. 278
Doelstellingen Blz. 279
6.2.1 Doelstelling - Bieden van inkomensondersteuning Blz. 280
Bieden van passende inkomensondersteuning Blz. 281
Bieden van toegankelijke schuldhulpverlening Blz. 282
Wat mag het kosten? Blz. 283
Toelichting financiële verschillen Blz. 284
Beleidsindicatoren Blz. 285
Kengetallen Werk en Inkomen Blz. 286
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 287
Ambitie Blz. 288
7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein Blz. 289
Doelstellingen Blz. 290
7.1.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 291
Voorkomen van zwaardere vormen van ondersteuning en inzetten lichtere ondersteuning Blz. 292
Inzet extra rijksmiddelen Jeugd voor oplossen knelpunten, in combinatie met transformatie jeugdhulp Blz. 293
Lokale en regionale maatregelen om zorguitgaven jeugdhulp te beheersen Blz. 294
7.1.2 Doelstelling - Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder Blz. 295
We monitoren uitgaven Wmo-maatwerk Blz. 296
Lokale en regionale maatregelen om uitgaven Wmo-maatwerk te beheersen Blz. 297
Voorkomen van zwaardere vormen van ondersteuning en inzetten lichtere ondersteuning Blz. 298
Wmo-hulpmiddelen nieuw aanbesteden Blz. 299
Verzamelaanvragen woningcorporaties / zorgaanbieders Blz. 300
7.1.3 Doelstelling - Informatievoorziening optimaliseren Blz. 301
Meer wegwijs en samenwerking in de wereld van hulp- en ondersteuning Blz. 302
7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 303
Doelstellingen Blz. 304
7.2.1 Doelstelling - Preventie en vroegsignalering inzetten Blz. 305
Opstellen integrale jeugdnota Blz. 306
Bevorderen van een kansrijke start Blz. 307
Maatschappelijke diensttijd Blz. 308
7.2.2 Doelstelling - Voorkomen van onderwijsachterstand Blz. 309
Uitvoeren vernieuwd onderwijskansenbeleid Blz. 310
7.2.3 Doelstelling - Realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting Blz. 311
We wijzigen het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) naar een huisvestingsprogramma Blz. 312
Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs Blz. 313
7.3 Sterke sociale voorzieningen: samenleven en een leven lang meedoen Blz. 314
Doelstellingen Blz. 315
7.3.1 Doelstelling - Collectieve voorzieningen versterken Blz. 316
Voldoende laagdrempelige algemene voorzieningen. Blz. 317
Hernieuwen subsidieafspraken Versa Welzijn Blz. 318
7.3.2 Doelstelling - Wonen met zorg Blz. 319
7.4 Omzien naar elkaar Blz. 320
Doelstellingen Blz. 321
7.4.1 Doelstelling - Sociaal verbonden gemeenschap Blz. 322
Lokaal netwerk "Een tegen Eenzaamheid" Blz. 323
7.4.2 Doelstelling - Mantelzorgers worden ondersteund naar behoefte Blz. 324
Uitvoering van mantelzorgondersteuning. Blz. 325
7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl Blz. 326
Doelstellingen Blz. 327
7.5.1 Doelstelling - Gezond leven voor iedereen Blz. 328
Bevorderen van een gezonde leefstijl Blz. 329
Nieuw gezondheidsbeleid 2022-2025 Blz. 330
7.6 Bescherming en Opvang Blz. 331
Doelstellingen Blz. 332
7.6.1 Doelstelling - Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen Blz. 333
Uitvoeren van het beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025 Blz. 334
7.6.2 Doelstelling - Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 335
Faciliteren Veilig Thuis Blz. 336
Evaluatie actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021' Blz. 337
Versnellen jeugdbeschermingsketen Blz. 338
Kennis over meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stimuleren Blz. 339
7.7 Dierenwelzijn Blz. 340
Doelstellingen Blz. 341
7.7.1 Doelstelling - Zorgen voor een goed leven voor dieren Blz. 342
Notitie Dierenwelzijn uitvoeren Blz. 343
Wat mag het kosten? Blz. 344
Toelichting financiële verschillen Blz. 345
Investeringen Blz. 346
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 347
Ambitie Blz. 348
8.1 Kunst en Cultuur Blz. 349
Doelstellingen Blz. 350
8.1.1 Doelstelling - Bevorderen van Kunst en Cultuur Blz. 351
De waardevolle eigendommen laten taxeren Blz. 352
Kwaliteit Blz. 353
Opstellen beleidsnota cultuur Blz. 354
8.1.2 Doelstelling - Culturele ontwikkeling van kinderen Blz. 355
Doorvoeren wijziging cultuureducatie Blz. 356
8.2 Cultureel Erfgoed Blz. 357
Doelstellingen Blz. 358
8.2.1 Doelstelling - Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed Blz. 359
Samenwerken met erfgoedpartners Blz. 360
Actualiseren erfgoedbestand Blz. 361
Opstellen cultuurhistorische waardenkaart Blz. 362
Faciliteren monumenteigenaren Blz. 363
Vergroten mogelijkheden verduurzamen erfgoed Blz. 364
8.3 Sport Blz. 365
Doelstellingen Blz. 366
8.3.1 Doelstelling - Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners Blz. 367
Inzet van buurtsportcoaches Blz. 368
Subsidiemogelijkheden voor sport- en beweegaanbieders Blz. 369
8.3.2 Doelstelling - Realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties Blz. 370
Uitvoeren van het sportakkoord in samenwerking met betrokken verenigingen, sportorganisaties en andere betrokken partijen Blz. 371
8.3.3 Doelstelling - Een eenduidig en transparant beleid m.b.t. tot sportverenigingen Blz. 372
Implementatie geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties Blz. 373
8.3.4 Doelstelling - Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur Blz. 374
Duurzaamheid en toegankelijkheid vergroten bij sportaccommodaties Blz. 375
8.4 Spelen en recreëren Blz. 376
Doelstellingen Blz. 377
8.4.1 Doelstelling - Voldoende (inclusieve) speelplaatsen Blz. 378
Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd Blz. 379
8.4.2 Doelstelling - Een buitenruimte voor iedereen Blz. 380
Zorgen voor een bespeelbare buitenruimte Blz. 381
Wat mag het kosten? Blz. 382
Toelichting financiële verschillen Blz. 383
Investeringen Blz. 384
9. Programma baten en lasten Blz. 385
Ambitie Blz. 386
9.1 Sluitende begroting Blz. 387
Doelstellingen Blz. 388
9.1.1 Doelstelling - Kritisch op uitgaven en financieel bewust Blz. 389
Programma financiële beheersing Blz. 390
9.1.2 Doelstelling - Adequaat Planning en Control instrumentarium Blz. 391
Ontwikkelen beleidsindicatoren Blz. 392
Overdrachtsdossier Blz. 393
9.2 Belastingen Blz. 394
Doelstellingen Blz. 395
9.2.1 Doelstelling - Geen lastenverzwaring voor onze inwoners Blz. 396
Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte Blz. 397
Wat mag het kosten? Blz. 398
Toelichting financiële verschillen Blz. 399
Investeringen Blz. 400
Financiële begroting Blz. 401
Financiële recapitulatie programma's Blz. 402
Financiële recapitulatie programma's Blz. 403
Investeringen Blz. 404
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 405
Incidentele baten en lasten Blz. 406
Structurele mutaties reserves Blz. 407
Balans Blz. 408
Balans Blz. 409
Stand en verloop reserves Blz. 410
Stand en verloop voorzieningen Blz. 411
Financiële positie Blz. 412
Algemene Dekkingsmiddelen Blz. 413
Overhead Blz. 414
Paragrafen Blz. 415
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 416
Overzicht lokale heffingen Blz. 417
Beleid lokale heffingen Blz. 418
Tarieven en opbrengsten Blz. 419
Lokale belastingdruk Blz. 420
Kostendekkende heffingen Blz. 421
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 422
Risicobeheersing Blz. 423
Weerstandsvermogen Blz. 424
Kengetallen Blz. 425
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 426
Inleiding Blz. 427
Beleidskader Blz. 428
Ontwikkelingen 2022 Blz. 429
Paragraaf Financiering Blz. 430
Algemene ontwikkelingen Blz. 431
Financieringsbeleid Blz. 432
Financiering Blz. 433
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 434
Inleiding Blz. 435
Control Blz. 436
Interne bedrijfsvoering Blz. 437
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 438
Inleiding Blz. 439
Regio Gooi en Vechtstreek Blz. 440
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Blz. 441
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Blz. 442
Werkvoorzieningschap Tomingroep Blz. 443
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Blz. 444
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. Blz. 445
Stichting Goois Natuurreservaat Blz. 446
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Blz. 447
GEM Crailo BV Blz. 448
BNG Bank N.V. Blz. 449
Metropoolregio Amsterdam Blz. 450
Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer Blz. 451
Paragraaf Grondbeleid Blz. 452
Hoofdlijnen Blz. 453
Bouwgronden in exploitatie Blz. 454
Niet in exploitatie genomen gronden Blz. 455
Reserves en risico's grondexploitaties Blz. 456
Bijlagen Blz. 457
Bijlage 1 Overzicht Investeringen Blz. 458
Overzicht investeringen Blz. 459
Bijlage 2 Taakvelden Blz. 460
Taakvelden Blz. 461
Bijlage 3 Beleidsnota's Blz. 462
Beleidsnota's Blz. 463
Bijlage 4 Beleidsindicatoren Blz. 464
Verplichte indicatoren eigen gegevens Blz. 465
Verplichte indicatoren Waar staat je gemeente? Blz. 466
Toelichtingen verplichte indicatoren Blz. 467
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap