Sitemap

Begroting 2022 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Zoeken Blz. 3  
Bijlagen Blz. 4  
Sitemap Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Hoofdlijnen Blz. 8  
Beleid Blz. 9  
1.1 Samen werken aan een duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren Blz. 10  
1.2 Structureel sluitende begroting en duurzame balans Blz. 11  
1.3 Opgaven voor 2022 Blz. 12  
Financiën Blz. 13  
2.1 Solide begroting Blz. 14  
2.2. Financieel beeld Programmabegroting 2022-2025 Blz. 15  
2.3 Financiële positie Blz. 16  
2.4 Structureel en reëel evenwicht van de meerjarenbegroting als één van de uitgangspunt van het financieel beleid Blz. 17  
Leeswijzer Blz. 18  
Leeswijzer Blz. 19  
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 20  
Ambitie Blz. 21  
1.1 Burgerparticipatie en Overheidsparticipatie Blz. 22  
Doelstellingen Blz. 23  
1.1.1 Doelstelling - Meeweten, Meedenken, Meedoen en Meebeslissen Blz. 24  
Professionaliseren van participatie in onze organisatie Blz. 25  
Vernieuwend Samenwerken Blz. 26  
Jongeren kennis laten maken met hoe de democratie werkt Blz. 27  
1.1.2 Doelstelling - Werken aan vitale en leefbare wijken Blz. 28  
Opstellen wijkagenda's Blz. 29  
1.1.3 Doelstelling - Stimuleren van initiatieven uit de samenleving Blz. 30  
Initiatieven meer faciliteren Blz. 31  
1.2 Inclusie Blz. 32  
Doelstellingen Blz. 33  
1.2.1 Doelstelling - Inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving Blz. 34  
Uitvoeren van de lokale inclusie agenda ‘Iedereen doet mee, 2022-2025’ Blz. 35  
1.3 Klantgerichte dienstverlening Blz. 36  
Doelstellingen Blz. 37  
1.3.1 Doelstelling - Dienstverlening meer digitaal Blz. 38  
Digitale aanvragen producten Burgerzaken Blz. 39  
1.3.2 Doelstelling - Archief bij de tijd Blz. 40  
Besluitvorming fusie Archiefdienst Blz. 41  
1.3.3 Doelstelling - Verbeteren van onze dienstverlening Blz. 42  
Inrichten bredere frontoffice dienstverlening Blz. 43  
Verbeteren managementinformatiesystemen Blz. 44  
Het meten van klanttevredenheid Blz. 45  
1.4 Samenwerken met overheden Blz. 46  
Doelstellingen Blz. 47  
1.4.1 Doelstelling - Een strategisch perspectief op samenwerking Blz. 48  
Er is een strategisch perspectief op samenwerking Blz. 49  
Uitvoering strategische nota verbonden partijen Blz. 50  
Uitvoering geven aan de Regionale samenwerkingsagenda Blz. 51  
Uitvoering MRA agenda Blz. 52  
Verbeteren besluitvorming Regio Blz. 53  
Versterken samenwerking MRA Blz. 54  
Wat mag het kosten? Blz. 55  
Toelichting financiële verschillen Blz. 56  
2. Programma Veiligheid Blz. 57  
Ambitie Blz. 58  
2.1 Criminaliteit Blz. 59  
Doelstellingen Blz. 60  
2.1.1 Doelstelling - Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning Blz. 61  
Voortzetten van de aanpak ondermijning Blz. 62  
2.1.2 Doelstelling - Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes Blz. 63  
Aanpak inbraken, insluipingen, autokraken en fietsendiefstallen Blz. 64  
Versterken samenwerking met inwoners om buurten veiliger te maken Blz. 65  
Aanpak Cybercrime Blz. 66  
2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing Blz. 67  
Doelstellingen Blz. 68  
2.2.1 Doelstelling - Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen Blz. 69  
Samenwerken met buurgemeenten, deelnemen aan regionale piketten en opleiden en trainen Blz. 70  
Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid Blz. 71  
2.2.2 Doelstelling - Brandveilig leven bevorderen Blz. 72  
Inzet van de wijkbrandweer Blz. 73  
Verbinden van partijen Blz. 74  
2.2.3 Doelstelling - Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s Blz. 75  
Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst Blz. 76  
2.3 Sociale veiligheid Blz. 77  
Doelstellingen Blz. 78  
2.3.1 Doelstelling - Effectieve aanpak van personen met ernstige veiligheidsproblemen Blz. 79  
Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving Blz. 80  
Voortzetten persoonsgerichte aanpak Blz. 81  
2.3.2 Doelstelling - Zorg- en Veiligheidshuis Blz. 82  
Inzet Zorg-en Veiligheidshuis Blz. 83  
2.3.3 Doelstelling - Integrale aanpak (kwetsbare) jongeren Blz. 84  
Verminderen overlast jongeren Blz. 85  
Voortzetten integrale aanpak van risicojongeren Blz. 86  
2.3.4 Doelstelling - Radicalisering en polarisatie Blz. 87  
Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen Blz. 88  
Opleiden en trainen van medewerkers Blz. 89  
2.4 Handhaving Blz. 90  
Doelstellingen Blz. 91  
2.4.1 Doelstelling - Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid Blz. 92  
Wat mag het kosten Blz. 93  
Toelichting financiële verschillen Blz. 94  
Beleidsindicatoren Blz. 95  
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 96  
Ambitie Blz. 97  
3.1 Verkeersveiligheid Blz. 98  
Doelstellingen Blz. 99  
3.1.1 Doelstelling - Er is in 2040 een hoge mate van verkeersveiligheid bereikt. Blz. 100  
Onveilige plekken risicogericht aanpakken Blz. 101  
Aanleren juist verkeersgedrag door verkeerseducatie Blz. 102  
Schoolomgevingen verkeersveiliger maken Blz. 103  
Verkeersgedrag beïnvloeden Blz. 104  
3.2 Leefbaarheid Blz. 105  
Doelstellingen Blz. 106  
3.2.1 Doelstelling - Er is in 2040 sprake van een optimale kwaliteit van de leefomgeving Blz. 107  
Terugdringen geluidshinder Blz. 108  
Terugdringen geuroverlast en verbeteren luchtkwaliteit Blz. 109  
Stimuleren van burgerinitiatieven Blz. 110  
In balans houden van leefbaarheid en bereikbaarheid Blz. 111  
3.3 Innovatie en duurzame mobiliteit Blz. 112  
Doelstellingen Blz. 113  
3.3.1 Doelstelling - In 2040 is 50% van de voertuigen ‘zero emissie’ Blz. 114  
Inrichten van ‘zero emissie zones’ Blz. 115  
Ontwikkelen laadpalenbeleid Blz. 116  
3.3.2 Doelstelling - Vergroten gebruik deelvoertuigen Blz. 117  
Bevorderen gebruik deelfietsen, deelauto’s en andere deelconcepten Blz. 118  
3.4 Bereikbaarheid Blz. 119  
Doelstellingen Blz. 120  
3.4.1 Doelstelling - Gooise Meren is goed bereikbaar per weg en per spoor Blz. 121  
Optimaliseren/ realiseren van een hoogwaardig fietsnetwerk Blz. 122  
Creëren van voldoende en passende mogelijkheden om fietsen (en fietsachtigen) te parkeren Blz. 123  
Versterken van OV knooppunten Blz. 124  
Ontwikkelen van mobiliteitshubs met voorzieningen voor deelvoertuigen en distributie (pakketten) Blz. 125  
Autoluw maken van het winkelgebied Bussum centrum, Naarden-Vesting en Muiden centrum. Blz. 126  
Tegengaan van ongewenst doorgaand verkeer door verblijfsgebieden Blz. 127  
3.5 Toegankelijkheid Blz. 128  
Doelstellingen Blz. 129  
3.5.1 Doelstelling - In 2040 is de fysieke buitenruimte veilig en gemakkelijk toegankelijk Blz. 130  
Toegankelijkheid leidend maken bij het uitvoeren van onderhoud wegen Blz. 131  
Inzetten van alternatieve vormen van vervoer Blz. 132  
3.6 Parkeren Blz. 133  
Doelstellingen Blz. 134  
3.6.1 Doelstelling - In 2040 is een gastvrij parkeerbeleid gerealiseerd dat op hoofdlijnen voor heel de gemeente geldt en tegelijkertijd maatwerk biedt per woonkern, doelgroep en soort gebied. Blz. 135  
Optimaliseren van bestaande parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen. Blz. 136  
Modernisering van de gehele parkeerketen Blz. 137  
3.7 Samenwerken Blz. 138  
Doelstellingen Blz. 139  
3.7.1 Doelstelling - In 2040 werkt een betrokken samenleving samen met de gemeente aan vraagstukken op gebied van mobiliteit en parkeren. Blz. 140  
Realiseren van een gelijkwaardige samenwerking met inwoners, ondernemers, convenantpartners en maatschappelijke partijen Blz. 141  
Bieden van krachtig samenspel met medeoverheden als Regio Gooi en Vechtstreek, Metropoolregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland Blz. 142  
Wat mag het kosten Blz. 143  
Toelichting financiële verschillen Blz. 144  
Investeringen Blz. 145  
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 146  
Ambitie Blz. 147  
4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving Blz. 148  
Doelstellingen Blz. 149  
4.1.1 Doelstelling - Klaar voor de omgevingswet Blz. 150  
Instellen van een Omgevingstafel Blz. 151  
Opstellen routekaart Blz. 152  
Vaststellen Omgevingsvisie en opstellen Omgevingsplan Blz. 153  
Werken met proces vroegtijdige burgerparticipatie Blz. 154  
Kwalitatieve verbetering bouwen Blz. 155  
4.1.2 Doelstelling - Gebiedsontwikkeling met kwaliteit Blz. 156  
Onderzoeken projecten op PAS regelgeving Blz. 157  
Voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen Blz. 158  
4.1.3 Doelstelling - Uitvoeren ruimtelijke projecten Blz. 159  
Participatie en communicatie Blz. 160  
Uitvoering projecten Blz. 161  
4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling Blz. 162  
Doelstellingen Blz. 163  
4.2.1 Doelstelling - Meer vitale wijken en kernen Blz. 164  
Gemeente ondersteunt ondernemers Blz. 165  
Kernwinkelgebied centrum Bussum Blz. 166  
Marketingorganisatie Gooise Meren Blz. 167  
Aantrekken Manager vitale kernen Blz. 168  
Aanbesteding Buitenreclame Blz. 169  
4.2.2 Doelstelling - Werken aan meer werkplekken Blz. 170  
Onderzoek Toekomstbestendigheid Bedrijventerreinen Blz. 171  
Aandacht voor schuifruimte en behoud van werklocaties Blz. 172  
Regionaal: Werkplan werklandschappen Blz. 173  
Visie op transformatie Blz. 174  
4.2.3 Doelstelling - Verbeteren dienstverlening aan ondernemers Blz. 175  
Pro-actief accountmanagement en inzet Manager Vitale Kernen Blz. 176  
4.2.4 Doelstelling - Bevorderen recreatie en toerisme Blz. 177  
Opstellen Ligplaatsenverordening Blz. 178  
Activiteiten gemeentebrede marketingorganisatie Blz. 179  
Samen met de regio toerisme en recreatie bevorderen Blz. 180  
Uitvoering Visie aan de Gooise Kust Blz. 181  
4.3 Goed wonen in Gooise Meren Blz. 182  
Doelstellingen Blz. 183  
4.3.1 Doelstelling - Passend (meer en beter) woningaanbod Blz. 184  
Bijdragen aan de verduurzaming van ons woningvoorraad Blz. 185  
Doorstroming, minder druk op de (sociale) woningmarkt en vergroten kansen voor starters Blz. 186  
Opstellen doelgroepenverordening Blz. 187  
Voldoende en gedifferentieerd woonaanbod en een toekomstbestendige woonvoorraad Blz. 188  
4.3.2 Doelstelling - Wonen met zorg Blz. 189  
Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg Blz. 190  
Samenwerking vierhoek corporaties - gemeente - inwoners - zorgaanbieders Blz. 191  
4.3.3 Doelstelling - Huisvesting statushouders Blz. 192  
Uitvoeren taakstelling Blz. 193  
4.3.4 Doelstelling - Bieden compensatieregeling Blz. 194  
Toepassen en monitoren compensatieregeling Blz. 195  
4.4 Gemeentelijk vastgoed Blz. 196  
Doelstellingen Blz. 197  
4.4.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed Blz. 198  
Gemeentewerven Blz. 199  
Onderzoek naar bezettingsgraad Blz. 200  
Ontwikkelen vastgoedregistratie en -managementsysteem Blz. 201  
Panden en gronden afgestoten Blz. 202  
Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties Blz. 203  
4.4.2 Doelstelling - Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed Blz. 204  
Gebruikskosten van gemeentelijk vastgoed doorbelasten naar gebruiker Blz. 205  
Huur- en erfpachtovereenkomsten onderzoek Blz. 206  
Uitvoeren harmonisatiebeleid voor buitensport accommodaties Blz. 207  
4.4.3 Doelstelling - Duurzame inzet van vastgoed Blz. 208  
Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan Blz. 209  
Toegankelijkheid voor iedereen Blz. 210  
Verduurzamen eigen vastgoed Blz. 211  
Wat mag het kosten? Blz. 212  
Toelichting financiële verschillen Blz. 213  
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 214  
Ambitie Blz. 215  
5.1 Duurzaamheid Blz. 216  
Doelstellingen Blz. 217  
5.1.1 Doelstelling - Gooise Meren is in 2050 een energieneutrale gemeente Blz. 218  
Onderzoeken van concrete mogelijkheden binnen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie Blz. 219  
Wijkaanpak: bij elkaar brengen van inwoners en ondersteunen van collectieve inkoopacties Blz. 220  
Inzetten op zonnepanelen op daken Blz. 221  
5.1.2 Doelstelling - Alle wijken van Gooise Meren zijn in 2050 aardgasvrij Blz. 222  
Uitwerken van de Transitievisie Warmte (TVW) Blz. 223  
Aanleg warmtenet in Muiderberg Blz. 224  
Opstellen van het eerste Wijkuitvoeringsplan Blz. 225  
5.1.3 Doelstelling - Opgavegericht werken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren Blz. 226  
Het faciliteren van projecten en activiteiten Blz. 227  
5.1.4 Doelstelling - Gemeente Gooise Meren geeft het goede voorbeeld Blz. 228  
Gemeente Gooise Meren gaat naar 50% circulair inkopen in 2025 Blz. 229  
5.1.5 Doelstelling - Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade Blz. 230  
Communiceren over het belang van fairtrade Blz. 231  
5.2 Klimaatadaptatie Blz. 232  
Doelstellingen Blz. 233  
5.2.1 Doelstelling - Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050 Blz. 234  
Waterbestendig (her)inrichten en (ver)bouwen Blz. 235  
Uitvoeren Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Blz. 236  
5.2.2 Doelstelling - Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden Blz. 237  
Het stimuleren van inwoners om hun tuin te vergroenen Blz. 238  
Inwoners informeren over klimaatadaptatie Blz. 239  
Mee-afkoppelen particulieren Blz. 240  
5.3 Groen, natuur en milieu Blz. 241  
Doelstellingen Blz. 242  
5.3.1 Doelstelling - Versterken van de biodiversiteit in de gemeente Blz. 243  
Zorgdragen voor een gevarieerd, duurzaam bomenbestand Blz. 244  
We geven uitvoering aan de maatregelen uit het Biodiversiteitsactieplan Blz. 245  
5.3.2 Doelstelling - Uitvoeren Milieubeheer Blz. 246  
Opstellen nota bodembeheer Blz. 247  
5.4 Begraafplaatsen Blz. 248  
Doelstellingen Blz. 249  
5.4.1 Doelstelling - Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen Blz. 250  
5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens Blz. 251  
Doelstellingen Blz. 252  
5.5.1 Doelstelling - Opvolging van het regionaal uitvoeringsprogramma VANG Blz. 253  
Verder met afval en grondstoffeninzameling Blz. 254  
5.6 Grip op water Blz. 255  
Doelstellingen Blz. 256  
5.6.1 Doelstelling - Zorgdragen voor stedelijk water Blz. 257  
Beheer en onderhoud van riolering en gemalen Blz. 258  
Beperken nadelige gevolgen voor het milieu Blz. 259  
Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan volgende planperiode Blz. 260  
5.6.2 Doelstelling - Onderhoud van watergangen, oevers en waterbouwkundige objecten Blz. 261  
Schoonmaken van stranden en watergangen Blz. 262  
Vervangen van oeverbescherming Blz. 263  
5.6.3 Doelstelling - Versterken waterrecreatief potentieel Blz. 264  
Maaien waterplanten Randmeren en IJmeer Blz. 265  
Wat mag het kosten? Blz. 266  
Toelichting financiële verschillen Blz. 267  
Beleidsindicatoren Blz. 268  
Kengetallen Duurzaamheid Blz. 269  
Investeringen Blz. 270  
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 271  
Ambitie Blz. 272  
6.1 Werk Blz. 273  
Doelstellingen Blz. 274  
6.1.1 Doelstelling - Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt Blz. 275  
Van school naar werk Blz. 276  
Van uitkering naar werk Blz. 277  
Van werk naar werk Blz. 278  
6.1.2 Doelstelling - Aandacht voor inburgeraars Blz. 279  
Begeleiden van inburgeraars Blz. 280  
6.2 Inkomen Blz. 281  
Doelstellingen Blz. 282  
6.2.1 Doelstelling - Bieden van inkomensondersteuning Blz. 283  
Bieden van passende inkomensondersteuning Blz. 284  
Bieden van toegankelijke schuldhulpverlening Blz. 285  
Wat mag het kosten? Blz. 286  
Toelichting financiële verschillen Blz. 287  
Beleidsindicatoren Blz. 288  
Kengetallen Werk en Inkomen Blz. 289  
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 290  
Ambitie Blz. 291  
7.1 Optimale dienstverlening sociaal domein Blz. 292  
Doelstellingen Blz. 293  
7.1.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 294  
Voorkomen van zwaardere vormen van ondersteuning en inzetten lichtere ondersteuning Blz. 295  
Inzet extra rijksmiddelen Jeugd voor oplossen knelpunten, in combinatie met transformatie jeugdhulp Blz. 296  
Lokale en regionale maatregelen om zorguitgaven jeugdhulp te beheersen Blz. 297  
7.1.2 Doelstelling - Doelmatige inzet maatwerkvoorzieningen - inwoners 18 jaar en ouder Blz. 298  
We monitoren uitgaven Wmo-maatwerk Blz. 299  
Lokale en regionale maatregelen om uitgaven Wmo-maatwerk te beheersen Blz. 300  
Voorkomen van zwaardere vormen van ondersteuning en inzetten lichtere ondersteuning Blz. 301  
Wmo-hulpmiddelen nieuw aanbesteden Blz. 302  
Verzamelaanvragen woningcorporaties / zorgaanbieders Blz. 303  
7.1.3 Doelstelling - Informatievoorziening optimaliseren Blz. 304  
Meer wegwijs en samenwerking in de wereld van hulp- en ondersteuning Blz. 305  
7.2 Opgroeien en kansen krijgen - inwoners jonger dan 18 jaar Blz. 306  
Doelstellingen Blz. 307  
7.2.1 Doelstelling - Preventie en vroegsignalering inzetten Blz. 308  
Opstellen integrale jeugdnota Blz. 309  
Bevorderen van een kansrijke start Blz. 310  
Maatschappelijke diensttijd Blz. 311  
7.2.2 Doelstelling - Voorkomen van onderwijsachterstand Blz. 312  
Uitvoeren vernieuwd onderwijskansenbeleid Blz. 313  
7.2.3 Doelstelling - Realisatie van toekomstbestendige onderwijshuisvesting Blz. 314  
We wijzigen het integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) naar een huisvestingsprogramma Blz. 315  
Integraal plan lokalen bewegingsonderwijs Blz. 316  
7.3 Sterke sociale voorzieningen: samenleven en een leven lang meedoen Blz. 317  
Doelstellingen Blz. 318  
7.3.1 Doelstelling - Collectieve voorzieningen versterken Blz. 319  
Voldoende laagdrempelige algemene voorzieningen. Blz. 320  
Hernieuwen subsidieafspraken Versa Welzijn Blz. 321  
7.3.2 Doelstelling - Wonen met zorg Blz. 322  
7.4 Omzien naar elkaar Blz. 323  
Doelstellingen Blz. 324  
7.4.1 Doelstelling - Sociaal verbonden gemeenschap Blz. 325  
Lokaal netwerk "Een tegen Eenzaamheid" Blz. 326  
7.4.2 Doelstelling - Mantelzorgers worden ondersteund naar behoefte Blz. 327  
Uitvoering van mantelzorgondersteuning. Blz. 328  
7.5 Gezonde leefomgeving & leefstijl Blz. 329  
Doelstellingen Blz. 330  
7.5.1 Doelstelling - Gezond leven voor iedereen Blz. 331  
Bevorderen van een gezonde leefstijl Blz. 332  
Nieuw gezondheidsbeleid 2022-2025 Blz. 333  
7.6 Bescherming en Opvang Blz. 334  
Doelstellingen Blz. 335  
7.6.1 Doelstelling - Ondersteuning aan inwoners die (dreigen) maatschappelijk uit te vallen Blz. 336  
Uitvoeren van het beleidsplan Bescherming en Opvang 2022-2025 Blz. 337  
7.6.2 Doelstelling - Stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 338  
Faciliteren Veilig Thuis Blz. 339  
Evaluatie actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis 2019-2021' Blz. 340  
Versnellen jeugdbeschermingsketen Blz. 341  
Kennis over meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stimuleren Blz. 342  
7.7 Dierenwelzijn Blz. 343  
Doelstellingen Blz. 344  
7.7.1 Doelstelling - Zorgen voor een goed leven voor dieren Blz. 345  
Notitie Dierenwelzijn uitvoeren Blz. 346  
Wat mag het kosten? Blz. 347  
Toelichting financiële verschillen Blz. 348  
Investeringen Blz. 349  
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 350  
Ambitie Blz. 351  
8.1 Kunst en Cultuur Blz. 352  
Doelstellingen Blz. 353  
8.1.1 Doelstelling - Bevorderen van Kunst en Cultuur Blz. 354  
De waardevolle eigendommen laten taxeren Blz. 355  
Kwaliteit Blz. 356  
Opstellen beleidsnota cultuur Blz. 357  
8.1.2 Doelstelling - Culturele ontwikkeling van kinderen Blz. 358  
Doorvoeren wijziging cultuureducatie Blz. 359  
8.2 Cultureel Erfgoed Blz. 360  
Doelstellingen Blz. 361  
8.2.1 Doelstelling - Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed Blz. 362  
Samenwerken met erfgoedpartners Blz. 363  
Actualiseren erfgoedbestand Blz. 364  
Opstellen cultuurhistorische waardenkaart Blz. 365  
Faciliteren monumenteigenaren Blz. 366  
Vergroten mogelijkheden verduurzamen erfgoed Blz. 367  
8.3 Sport Blz. 368  
Doelstellingen Blz. 369  
8.3.1 Doelstelling - Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners Blz. 370  
Inzet van buurtsportcoaches Blz. 371  
Subsidiemogelijkheden voor sport- en beweegaanbieders Blz. 372  
8.3.2 Doelstelling - Realiseren van betrokken en vitale sportorganisaties Blz. 373  
Uitvoeren van het sportakkoord in samenwerking met betrokken verenigingen, sportorganisaties en andere betrokken partijen Blz. 374  
8.3.3 Doelstelling - Een eenduidig en transparant beleid m.b.t. tot sportverenigingen Blz. 375  
Implementatie geharmoniseerd beheer- en tariefstelsel buitensportaccommodaties Blz. 376  
8.3.4 Doelstelling - Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur Blz. 377  
Duurzaamheid en toegankelijkheid vergroten bij sportaccommodaties Blz. 378  
8.4 Spelen en recreëren Blz. 379  
Doelstellingen Blz. 380  
8.4.1 Doelstelling - Voldoende (inclusieve) speelplaatsen Blz. 381  
Bewegen in de openbare ruimte wordt gefaciliteerd Blz. 382  
8.4.2 Doelstelling - Een buitenruimte voor iedereen Blz. 383  
Zorgen voor een bespeelbare buitenruimte Blz. 384  
Wat mag het kosten? Blz. 385  
Toelichting financiële verschillen Blz. 386  
Investeringen Blz. 387  
9. Programma baten en lasten Blz. 388  
Ambitie Blz. 389  
9.1 Sluitende begroting Blz. 390  
Doelstellingen Blz. 391  
9.1.1 Doelstelling - Kritisch op uitgaven en financieel bewust Blz. 392  
Programma financiële beheersing Blz. 393  
9.1.2 Doelstelling - Adequaat Planning en Control instrumentarium Blz. 394  
Ontwikkelen beleidsindicatoren Blz. 395  
Overdrachtsdossier Blz. 396  
9.2 Belastingen Blz. 397  
Doelstellingen Blz. 398  
9.2.1 Doelstelling - Geen lastenverzwaring voor onze inwoners Blz. 399  
Taxeren op basis van gebruikersoppervlakte Blz. 400  
Wat mag het kosten? Blz. 401  
Toelichting financiële verschillen Blz. 402  
Investeringen Blz. 403  
Financiële begroting Blz. 404  
Financiële recapitulatie programma's Blz. 405  
Financiële recapitulatie programma's Blz. 406  
Investeringen Blz. 407  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 408  
Incidentele baten en lasten Blz. 409  
Structurele mutaties reserves Blz. 410  
Balans Blz. 411  
Balans Blz. 412  
Stand en verloop reserves Blz. 413  
Stand en verloop voorzieningen Blz. 414  
Financiële positie Blz. 415  
Algemene Dekkingsmiddelen Blz. 416  
Overhead Blz. 417  
Paragrafen Blz. 418  
Paragraaf Lokale heffingen Blz. 419  
Overzicht lokale heffingen Blz. 420  
Beleid lokale heffingen Blz. 421  
Tarieven en opbrengsten Blz. 422  
Lokale belastingdruk Blz. 423  
Kostendekkende heffingen Blz. 424  
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 425  
Risicobeheersing Blz. 426  
Weerstandsvermogen Blz. 427  
Kengetallen Blz. 428  
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 429  
Inleiding Blz. 430  
Beleidskader Blz. 431  
Ontwikkelingen 2022 Blz. 432  
Paragraaf Financiering Blz. 433  
Algemene ontwikkelingen Blz. 434  
Financieringsbeleid Blz. 435  
Financiering Blz. 436  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 437  
Inleiding Blz. 438  
Control Blz. 439  
Interne bedrijfsvoering Blz. 440  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 441  
Inleiding Blz. 442  
Regio Gooi en Vechtstreek Blz. 443  
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Blz. 444  
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Blz. 445  
Werkvoorzieningschap Tomingroep Blz. 446  
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Blz. 447  
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. Blz. 448  
Stichting Goois Natuurreservaat Blz. 449  
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Blz. 450  
GEM Crailo BV Blz. 451  
BNG Bank N.V. Blz. 452  
Metropoolregio Amsterdam Blz. 453  
Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer Blz. 454  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 455  
Hoofdlijnen Blz. 456  
Bouwgronden in exploitatie Blz. 457  
Niet in exploitatie genomen gronden Blz. 458  
Reserves en risico's grondexploitaties Blz. 459  
Bijlagen Blz. 460  
Bijlage 1 Overzicht Investeringen Blz. 461  
Overzicht investeringen Blz. 462  
Bijlage 2 Taakvelden Blz. 463  
Taakvelden Blz. 464  
Bijlage 3 Beleidsnota's Blz. 465  
Beleidsnota's Blz. 466  
Bijlage 4 Beleidsindicatoren Blz. 467  
Verplichte indicatoren eigen gegevens Blz. 468  
Verplichte indicatoren Waar staat je gemeente? Blz. 469  
Toelichtingen verplichte indicatoren Blz. 470