Omschrijving (toelichting)

  • In 2019-2021 is het actieprogramma 'Geweld hoort nergens thuis' uitgevoerd. Met de uitvoering van dit programma hebben we een goede basis gelegd voor de aanpak van huiselijk geweld, seksueel geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling. Het jeugdteam en de jeugdconsulenten zijn nauw bij dit programma betrokken. Begin 2022 wordt de eindevaluatie van het programma verwacht. We informeren de raad over de uitkomsten van deze eindevaluatie. 
  • We evalueren de deelname van de Uitvoeringsdienst Sociaal domein aan de pilot MDA++ (intersectorale specialistische Multidisciplinaire Aanpak). Vanuit deze pilot MDA++ zijn drie consulenten getraind in het maken en regisseren van veiligheidsplannen bij multiprobleemgezinnen met structureel geweld. Doel is de overdracht van geweld tussen generaties te doorbreken en op termijn dure maatwerkvoorzieningen minder in te hoeven zetten.
  • Wij versterken het jeugdteam van onze uitvoeringsdienst Sociaal domein. Dit is nodig vanwege de uitbreiding van de taken van dit team. Denk aan meer hulpvragen en complexere zaken en de versterkte rol vanuit MDA++. De versterking van het jeugdteam is ook nodig vanwege de noodzaak om de GGZ deskundigheid in dat team te versterken. Dit laatste. i.v.m. stijging hulpvraag bij GGZ problematiek en de pilot verlengingen ambulante jeugd-GGZ.

Omschrijving (label)
Begroting 2022