Financiële begroting

Financiële recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie programma's
Programma Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Inwoners en Bestuur 5.879.703 4.570.418 5.659.596 5.663.682 5.923.105 6.021.145
Veiligheid 6.964.172 6.696.303 6.033.097 6.083.770 6.080.604 6.077.447
Openbare ruimte en verkeer 10.159.368 11.026.172 9.685.302 9.632.036 9.804.391 10.144.606
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme 15.982.814 16.035.019 12.760.642 13.044.108 11.643.563 10.849.211
Duurzaamheid en water 19.618.738 21.403.711 19.719.829 19.471.349 19.989.198 20.323.298
Werk en Inkomen 30.799.374 20.999.394 20.915.654 20.817.322 20.740.639 20.623.469
Zorg en welzijn, onderwijs en jeugd 42.368.584 43.037.340 39.622.602 38.878.011 39.006.060 39.343.545
Sport, Cultuur en Recreatie 7.996.680 7.660.930 7.299.771 7.370.541 7.286.820 7.344.333
Algemene baten en lasten 19.975.365 19.901.857 21.825.516 21.858.468 21.986.291 21.978.723
Totaal lasten 159.744.797 151.331.143 143.522.008 142.819.287 142.460.671 142.705.777
Inwoners en Bestuur -780.721 -810.140 -764.722 -729.994 -1.124.117 -1.199.580
Veiligheid -79.600 -195.096 -65.996 -65.996 -65.996 -65.996
Openbare ruimte en verkeer -2.622.047 -2.882.994 -2.953.602 -3.328.602 -3.328.602 -3.328.602
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme -11.521.511 -10.691.548 -7.971.516 -8.133.180 -6.928.374 -6.226.591
Duurzaamheid en water -14.686.130 -14.954.584 -15.165.777 -15.211.237 -15.656.687 -16.066.142
Werk en Inkomen -23.889.206 -12.987.731 -13.767.252 -13.767.252 -13.767.252 -13.767.252
Zorg en welzijn, onderwijs en jeugd -7.711.675 -6.127.142 -6.067.345 -6.067.345 -6.067.345 -6.067.345
Sport, Cultuur en Recreatie -1.244.943 -667.106 -643.145 -869.245 -869.245 -869.245
Algemene baten en lasten -92.532.887 -94.716.325 -95.100.744 -94.246.981 -94.766.438 -95.348.917
Totaal Baten -155.068.718 -144.032.666 -142.500.099 -142.419.833 -142.574.056 -142.939.670
Resultaat voor bestemming 4.676.079 7.298.477 1.021.909 399.455 -113.386 -233.893
Totaal toevoegingen reserves 1.197.523 16.540.227 0 0 0 0
Totaal onttrekkingen reserves -5.873.601 -23.838.703 -835.492 -502.962 -225.037 -230.304
Totaal reserves saldo -4.676.079 -7.298.477 -835.492 -502.962 -225.037 -230.304
Lasten inclusief reserves 160.942.319 167.871.369 143.522.008 142.819.287 142.460.671 142.705.777
Baten inclusief reserves -160.942.319 -167.871.369 -143.335.591 -142.922.795 -142.799.093 -143.169.974
Resultaat na bestemming 0 0 186.417 -103.507 -338.423 -464.197

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Het totaal aan voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2022 bedraagt € 15,6 miljoen, exclusief bijdragen van derden € 2,0 miljoen (zie bijlage 1 Overzicht investeringen). De kapitaallasten van alle voorgenomen investeringen zijn verwerkt in het meerjarenperspectief van deze programmabegroting en dus in principe afgedekt binnen die begroting. Bij elk Programma is aangegeven voor welke (voorbereidings)kredieten direct goedkeuring van uw raad wordt gevraagd bij vaststelling van de begroting. Voor de overige investeringen worden separate raadsvoorstellen aan u voorgelegd.
 

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten Begroting 2022  Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Programma 1        
Lasten        
Stemhulp 15.000 0 0 0
Totaal incidentele lasten 15.000 0 0 0
         
Baten        
  0 0 0 0
Totaal incidentele baten 0 0 0 0
Saldo programma 1 0 0 0 0

Toelichting programma 1

 • Stemhulp

Gebleken is dat burgers steeds meer gebruik maken van stemhulpen om hun keuze te maken. Inwoners kunnen daarin achtergrondinformatie vinden over de standpunten van de politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen en ze kunnen partijen met elkaar vergelijken.

Incidentele baten en lasten Begroting 2022  Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Programma 3        
Lasten        
Uitvoeringsplan leefbaarheid 200.000 0 0 0
Totaal incidentele lasten 200.000 0 0 0
         
Baten        
Dekking uitvoeringsplan leefbaarheid uit Algemene Reserve -200.000 0 0 0
Totaal incidentele baten -200.000 0 0 0
Saldo programma 3 0 0 0 0

Toelichting programma 3

College-uitvoeringsprogramma

 • Actieplan Leefbaarheid

Op basis van het Actieplan Leefbaarheid, dat in 2019 samen in met inwoners is opgesteld, wordt het actieplan l uitgevoerd (2020 – 2022). Onderdeel van dit plan is het Actieplan Geluid, dat gemeenten verplicht zijn op te stellen. Het actieplan leefbaarheid omvat onderwerpen waar inwoners last van ondervinden (rommel, geluidsoverlast, verkeer) en onderwerpen die de kwaliteit van de leefomgeving juist verbeteren (vergroening, verduurzaming, ontmoeting). Het Actieplan Leefbaarheid is een coproductie van inwoners en gemeente en sluit nauw aan bij de agenda duurzaamheid, de omgevingswerk en het versterken van de sociale basis (zie programma 5 en 7). De kosten voor het uitvoeringsplan leefbaarheid worden gedekt uit de Algemene Reserve.

Incidentele baten en lasten Begroting 2022  Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Programma 4        
Lasten        
Afkoop huursom MFC 0 150.000 0 0
Resultaat realisatie MFC    91.000 0
Totaal incidentele lasten 0 241.000 0 0
         
Baten        
Dekking afkoop huursom MFC uit Reserve MFC Keverdijk 0 -150.000 0 0
Dekking realisatie MFC uit Algemene Reserve 0 -91.000 0  
Totaal incidentele baten 0 -241.000 0 0
Saldo programma 4 0 0 0 0

Toelichting programma 4

 • Afkoop huursom MFC
De gemeente wordt de huurder van de begane grond van het MFC gedurende 25 jaar. De huursom wordt ineens afgekocht en dit wordt gedekt uit de Reserve MFC Keverdijk.
Het resultaat van de realisatie MFC wordt gedekt uit de Algemene Reserve.
 
Incidentele baten en lasten Begroting 2022  Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Programma 5        
Lasten        
Energietransitie 200.000 0 0 0
Geluidbelastingkaarten 15.000      
Totaal incidentele lasten 215.000 0 0 0
         
Baten        
  0 0 0 0
Totaal incidentele baten 0 0 0 0
Saldo programma 5 215.000 0 0 0

Toelichting programma 5

College-uitvoeringsprogramma

 • Energietransitie

Het Rijk legt de regie van de energietransitie voor de gebouwde omgeving bij gemeenten. Het doel is dat alle wijken in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat wij voor Gooise Meren de verantwoordelijkheid en bevoegdheid krijgen om besluiten te nemen over de lokale energievoorziening. We zetten de regionale samenwerking in 2022 voort met onze partners die de regionale energiestrategie getekend hebben. Deze strategie zet in op de realisatie van de energietransitie in de gebouwde omgeving. 

 • Geluidbelastingkaarten
  Voor het opstellen van de geluidbelastingkaarten is het nodig om in 2022 al te starten. Hiervoor zal rekeningen moeten worden gehouden met de kosten voor het maken van de kaarten en het onderhouden hiervan.

 

Incidentele baten en lasten Begroting 2022  Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Programma 7        
Lasten        
Innovatiebudget 250.000 0 0 0
Totaal incidentele lasten 250.000 0 0 0
         
Baten        
Dekking innovatiebudget uit Reserve Sociaal Domein -250.000

0

0 0
Totaal incidentele baten -250.000 0 0 0
Saldo programma 7 0 0 0 0

Toelichting programma 7

College-uitvoeringsprogramma

 • Innovatiebudget

Met een innovatiebudget sociaal domein stimuleren we nieuwe uitvoeringspraktijken die de kanteling naar inwoners en ondersteuning in buurten en wijken kunnen versterken. We willen een substantiële verschuiving realiseren van individuele specialistische inzet naar meer algemene voorzieningen in de wijk die een breed pakket op het gebied van leefbaarheid, zorg en ondersteuning bieden met op afzienbare termijn lagere kosten. Eigen kracht en zelf oplossend vermogen staan voorop en vermindering van het beroep op specialistische voorzieningen. Oplossingen moeten zo veel mogelijk worden gezocht in de reguliere omgeving van kwetsbare mensen. Activiteiten en pilots die bijdragen aan deze beweging komen in aanmerking voor bekostiging uit het innovatiebudget.

De kosten voor de uitvoering innovatiebudget sociaal domein worden gedekt uit de Reserve Sociaal Domein.

Incidentele baten en lasten Begroting 2022  Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Programma 9        
Lasten        
Dotatie voorziening civiele kunstwerken 44.000 0 0 0
Totaal incidentele lasten 44.000 0 0 0
         
Baten        
         
Totaal incidentele baten 0 0 0 0
Saldo programma 9 44.000 0 0 0

Toelichting programma 9

 • Dotatie voorziening civiele kunstwerken

Zowel voor het jaar 2022 is sprake van onvoldoende budget in de voorziening civiele kunstwerken om alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren. Voor 2022 om een bedrag van € 44.000.

 

Incidentele baten en lasten Begroting 2022  Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Overige posten        
Lasten        
Overige posten incidentele lasten 30.000 30.000 0 0
Totaal incidentele lasten 30.000 30.000 0 0
         
Baten        
Overige posten incidentele baten -30.000 -30.000 0 0
Totaal incidentele baten 30.000 -30.000 0 0
Saldo overige posten 0 0 0 0

 

Incidentele baten en lasten Begroting 2022  Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Totaal        
Lasten        
Totaal incidentele lasten, inclusief overige posten 754.000 271.000 0 0
Totaal incidentele lasten 754.000 271.000 0 0
         
Baten        
Totaal incidentele baten, inclusief overige posten -480.000 -271.000 0 0
Totaal incidentele baten -480.000 -271.000 0 0
Saldo begroting incidentele baten en lasten 274.000 0 0 0


Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) Begroting 2022  Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
 + = negatief saldo; - = positief saldo        
Saldo baten en lasten 939 194 -298 -399
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -835 -503 -225 -230
Begrotingssaldo na bestemming -103

-309

-523 -629
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 274 0 0 0
Structurele begrotingssaldo -171

-309

-523 -629

 

Structurele mutaties reserves

Terug naar navigatie - Structurele mutaties reserves

Beoogde structurele mutaties reserves Gooise Meren

Structurele reserves Saldo Onttrekking Saldo Onttrekking Saldo Onttrekking Saldo Onttrekking Saldo
31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025
Reserve Godelindeschool 2.866.638 96.173 2.770.465 94.806 2.675.659 93.438 2.582.221 92.071 2.490.150
Reserve Egalisatie Talent Primair 32.976 1.947 31.029 1.657 29.372 1.368 28.004 1.078 26.926
Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen 889.066 150.164 738.902 148.291 590.611 113.023 477.588 119.947 357.641
Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs 1.904.505 0 1.904.505 0 1.904.505 0 1.904.505 0 1.904.505
Reserve Dekking kapitaallasten Dak Villa Zeezicht 413.000 17.208 395.792 17.208 378.584 17.208 361.376 17.208 344.168
Totaal structurele mutaties reserves 6.106.185 265.492 5.840.693 261.962 5.578.731 225.037 5.353.694 230.304 5.123.390

Toelichting:

Er is geen sprake van beoogde toevoeging.

 • Reserve Godelindeschool: Reserve ter dekking van de kapitaallasten voor de realisatie van een unilocatie Godelindeschool.
 • Reserve egalisatie Talent Primair: Reserve ter dekking van de interne rentekosten van een verstrekte renteloze lening. Deze lening maakt de continuering mogelijk van de stichting voor openbaar onderwijs, Talent Primair, Naarden.
 • Reserve uitbreiding sportvoorzieningen: Reserve ter dekking kapitaallasten van investeringen ten behoeve van de optimalisatie en uitbreiding van sportvoorzieningen in Naarden.
 • Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs: Reserve ter dekking van de kapitaallasten primaire onderwijs.
 • Reserve Dekking kapitaallasten Dak Villa Zeezicht: Reserve ter dekking van de kapitaallasten voor het dak van Villa Zeezicht.

Balans

Balans

Terug naar navigatie - Balans
Balansontwikkeling  2020 2021 2022 2023 2024 2025
Stand per ultimo jaar bedragen in € x 1.000
             
Materiële Vaste Activa 195.859 199.173 203.586             213.668            231.857             245.057
Vlottende activa              35.032               33.891               33.941               34.858                35.444                 35.724
Totale Activa             230.891            223.065            237.528            248.526             267.301             280.781
             
Reserves               49.126               43.998              43.416              43.339               43.054              43.754
Voorzieningen              21.451              19.733               21.722               23.579              24.736               24.131
Langlopende leningen            124.621             133.640            136.697             145.915              163.818             177.203
Vlottende passiva              35.693              35.693             35.693             35.693             35.693             35.693
Totale Passiva             230.891            223.065            237.528            248.526             267.301             280.781

Het balanstotaal, i.c. de materiële vaste activa en de langlopende leningen, neemt de komende jaren toe door investeringen in onderwijshuisvesting en civiele herinrichtingsprojecten.

 

EMU saldo

Met het EMU-saldo wil het Rijk de begroting en de jaarrekening van gemeenten monitoren om te kunnen voldoen aan afspraken die gemaakt zijn binnen de Economische en Monetaire Unie (EMU).
Het EMU-saldo is gebaseerd op het kasstelsel en bestaat uit het saldo van alle inkomsten en uitgaven op kasbasis, ongeacht of dit ten behoeve van bedrijfsvoering of investering is. Het belangrijkste verschil tussen het door de gemeente gehanteerde stelsel van lasten en baten met het door het Rijk gehanteerde kasstelsel is dat de gemeente door middel van afschrijvingen de investeringen over meerdere jaren ten laste brengt van de exploitatie, daar waar het Rijk deze investeringen in één keer ten laste brengt van het investeringsjaar. 
 
Het EMU saldo toont een negatief beeld door het hoge volume aan voorgenomen investeringen bij met name onderwijshuisvesting (IHP) en civiele herinrichtingsprojecten.
 
EMU-berekening

no. Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023
    Volgens begroting 2021 Volgens begroting 2022

Volgens

 meerjarenraming  in begroting 2022

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)                                -5.240            -1.022                            -399
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                8.042                            9.181                              9.754
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 5.211 5.569 5.512
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 30.529 13.594                           19.836
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4                                        -                                          -                                          -  
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:                                        -                                          -                                          -  
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)                                        -                                          -                                          -  
8 Baten bouwgrondexploitatie:                                        -                                          -                                          -  
Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen                               5.266                            3.190                              3.219
10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten                                        -                                          -                                          -  
11 Verkoop van effecten:      
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)  nee   nee   nee 
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?      
  Berekend EMU-saldo                  -27.782                  -3.056                  -8.188

Stand en verloop reserves

Terug naar navigatie - Stand en verloop reserves

 

 

 Reserves  Saldo 31-12-2021  Toevoeging  Onttrekking  Saldo 31-12-2022  Toevoeging  Onttrekking  Saldo 31-12-2023  Toevoeging  Onttrekking  Saldo 31-12-2024  Toevoeging  Onttrekking  Saldo 31-12-2025
 Algemene Reserve 27.436.800 253.515 300.000 27.390.315 425.791 91.000 27.725.106 -59.572 0 27.665.534 930.139 0 28.595.673
 Totaal Algemene reserve 27.436.800 253.515 300.000 27.390.315 425.791 91.000 27.725.106 -59.572 0 27.665.534 930.139 0 28.595.673
 Bestemmingsreserves:
 Algemene Reserve Grondexploitatie 3.228.772 0 0 3.228.772 0 0 3.228.772 0 0 3.228.772 0 0 3.228.772
 Reserve Parkeren centrum Bussum 2.179.241 0 0 2.179.241 0 0 2.179.241 0 0 2.179.241 0 0 2.179.241
 Reserve Godelindeschool 2.866.638 0 96.173 2.770.465 0 94.806 2.675.659 0 93.438 2.582.221 0 92.071 2.490.150
 Reserve MFC Keverdijk 150.000 0 0 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0
 Reserve Sociaal Domein 1.275.004 0 270.000 1.005.004 0 0 1.005.004 0 0 1.005.004 0 0 1.005.004
 Reserve Bovenwijkse voorz. Krijgsman 39.818 0 0 39.818 0 0 39.818 0 0 39.818 0 0 39.818
 Reserve Grote projecten Muiden 2.091.000 0 0 2.091.000 0 0 2.091.000 0 0 2.091.000 0 0 2.091.000
 Reserve Egalisatie Talent Primair 32.976 0 1.947 31.029 0 1.657 29.372 0 1.368 28.004 0 1.078 26.926
 Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen 889.066 0 150.164 738.902 0 148.291 590.611 0 113.023 477.588 0 119.947 357.641
Reserve Kwaliteitsverbetering Groen Muiden 15.000 0 0 15.000 15.000 0 15.000 0 0 15.000
 Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs 1.904.505 0 0 1.904.505 0 0 1.904.505 0 0 1.904.505 0 0 1.904.505
Reserve Stim. fonds betaalbare woningen 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000
Reserve Dekking kap lasten Dak Villa Zeezicht 413.000 17.208 395.792 17.208 378.584 17.208 361.376 0 17.208 344.168
 Totaal bestemmingsreserves 15.585.020 0 535.492 15.049.528 0 411.962 14.637.566 0 225.037 14.412.529 0 230.304 14.182.225
 Totaal reserves 43.021.820 253.515 835.492 42.439.843 425.791 502.962 42.362.672 -59.572 225.037 42.078.063 930.139 230.304 42.777.898

Stand en verloop voorzieningen

Terug naar navigatie - Stand en verloop voorzieningen

 

 

Voorzieningen  Saldo 31-12-2021  Toevoeging  Onttrekking  Saldo 31-12-2022  Toevoeging  Onttrekking  Saldo 31-12-2023  Toevoeging  Onttrekking  Saldo 31-12-2024  Toevoeging  Onttrekking  Saldo 31-12-2025
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Spaarpremies hypoth. Ambt. 69.737 5.264 0 75.001 3.739 78.739 0 0 0 0 0 0 0
Afkoopsommen begraafrechten 1.274.994 0 103.925 1.171.069 0 103.925 1.067.144 0 103.925 963.219 0 103.925 859.294
Voorziening Pensioen/wachtg. wethouders 5.227.357 204.522 441.669 4.990.210 204.522 441.669 4.753.063 204.522 441.669 4.515.916 204.522 441.669 4.278.769
Voorziening personele kosten 432.892 0 15.914 416.978 0 15.914 401.064 0 15.914 385.150 0 15.914 369.236
Totaal overige voorzieningen 7.004.978 209.786 561.508 6.653.256 208.261 640.247 6.221.270 204.522 561.508 5.864.284 204.522 561.508 5.507.298
Onderhoudsvoorzieningen
Voorziening onderhoud gebouwen 771.404 968.749 387.343 1.352.810 968.749 653.616 1.667.943 968.749 956.025 1.680.667 968.749 956.025 1.693.391
Voorziening onderhoud wegen 2.835.636 1.526.859 1.908.355 2.454.140 1.526.859 1.908.355 2.072.644 1.526.859 1.908.355 1.691.147 1.526.859 1.908.355 1.309.651
Voorziening groot onderhoud zwembad 1.285.568 1.085.500 215.767 2.155.301 1.085.500 88.451 3.152.350 1.085.500 236.797 4.001.053 1.085.500 236.797 4.849.755
Voorziening onderhoud civieltechnische kunstwerken 512.537 363.519 214.320 661.736 362.719 104.320 920.135 362.719 104.320 1.178.534 362.719 104.320 1.436.933
Voorziening onderhoud water -37.120 52.020 7.000 7.900 52.020 7.000 52.920 52.020 7.000 97.940 52.020 7.000 142.960
Totaal onderhoudsvoorzieningen 5.368.025 3.996.646 2.732.785 6.631.886 3.995.846 2.761.742 7.865.991 3.995.846 3.212.497 8.649.340 3.995.846 3.212.497 9.432.689
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
Egalisatie rioolheffing 5.504.459 78.697 0 5.583.156 0 24.328 5.558.828 0 466.584 5.092.244 0 959.565 4.132.679
Egalisatie afvalstoffenheffing 95.260 0 86.300 8.960 0 4.500 4.460 69.456 0 73.916 69.456 0 143.372
Egalisatie sociale recherche 53.607 8.000 0 61.607 8.000 0 69.607 8.000 0 77.607 8.000 0 85.607
Vervangingsvoorziening riolering 1.357.041 826.018 200.232 1.982.827 850.279 224.492 2.608.614 894.434 224.492 3.278.556 925.474 224.492 3.979.538
Egalisatievoorziening Krijgsman 350.000 450.000 0 800.000 450.000 0 1.250.000 450.000 0 1.700.000 0 850.000 850.000
Totaal voorzieningen derden 7.360.367 1.362.715 286.532 8.436.550 1.308.279 253.320 9.491.509 1.421.890 691.076 10.222.323 1.002.930 2.034.057 9.191.197
 Totaal voorzieningen 19.733.370 5.569.147 3.580.825 21.721.693 5.512.386 3.655.309 23.578.770 5.622.258 4.465.081 24.735.947 5.203.299 5.808.062 24.131.184

Financiële positie

Algemene Dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene Dekkingsmiddelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedragen in € x 1.000 Rekening 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Algemene Dekkingsmiddelen            
Belastingen 13.241 13.329 11.569 11.727 11.884 11.884
Algemene uitkering 76.807 78.367 82.009 80.801 80.688 81.012
Dividend 128 182 287 287 287 287
Saldo financieringsfunctie 1.205 1.619 1.088 1.285 1.798 2.056
Overige alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0
Totaal 91.381 93.496 94.953 94.100 94.657 95.240
Overige informatie            
Bedrag voor onvoorzien 0 50 10 10 10 10
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0

 

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit

- Belastingen: (on)roerende zaakbelasting, precariobelasting (tot en met 2021) en toeristenbelasting

- Algemene uitkering uit het Gemeentefonds op basis van de meicirculaire 2021.

- Dividend is gebaseerd op de aandelen BNG

- Het saldo van de financieringsfunctie betreft de zogenoemde 'bespaarde' rente, zijnde de intern doorberekende rente over de activa verminderd met de feitelijke rente over de leningenportefeuille.

- De gemeente Gooise Meren kent geen overige algemene dekkingsmiddelen

 

Overige informatie

Er is een vast jaarlijks bedrag opgenomen in de meerjarenbegroting van € 10.000 voor onvoorziene, onvermijdelijk en onuitstelbare uitgaven.

Met de belastinginspecteur is overleg gevoerd over de aangifte vennootschapsbelasting 2016 - 2018 (Vpb). De uitkomst is dat gemeente Gooise Meren met haar activiteiten volgens de Wet op de Vennootschapsbelasting vooralsnog geen onderneming drijft. Derhalve is geen Vpb verschuldigd.

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Bedragen in € x 1.000 Rekening 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Overhead            
Lasten 18.024 18.382 20.943 21.077 21.067 20.972
Baten - 616 -84 -2 -2 -2 -2
Totaal 17.408 18.298 20.941 21.075 21.065 20.970

De overhead wordt, conform de regelgeving (BBV), separaat toegelicht.

De overhead bestaat uit de baten en lasten van de ondersteunende afdelingen, te weten Bestuurs- en managementondersteuning, Financiën en Belastingen, Facilitaire Zaken, Informatisering en Automatisering, Strategie & Control, Documentaire Informatievoorziening en de Directie.

Daarnaast bestaat de overhead uit alle baten en lasten die gepaard gaan met de bedrijfsvoering, waaronder het gemeentehuis.

Tenslotte worden ook alle leidinggevenden tot de overhead gerekend.