Uitgaven

4,2%
€ 6.042
x €1.000
4,2% Complete

Inkomsten

0,04%
€ -52
x €1.000
0,04% Complete

Saldo

0%
€ 5.990
x €1.000

2. Programma Veiligheid

Uitgaven

4,2%
€ 6.042
x €1.000
4,2% Complete

Inkomsten

0,04%
€ -52
x €1.000
0,04% Complete

Saldo

0%
€ 5.990
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Veiligheid blijft voor de gemeente Gooise Meren een belangrijke prioriteit voor een goed en prettig leefklimaat. Als gemeente willen we dat inwoners, ondernemers en bezoekers niet alleen veilig zijn, maar zich ook veilig voelen. We hebben daarbij oog voor het belang van zowel verlaging van de criminaliteit en overlast, als ook een verhoogd veiligheidsgevoel van onze inwoners. Dit doen we onder meer door de sociale cohesie en betrokkenheid in de buurt te versterken, en samen met de inwoners te kijken naar preventie en verbeteringen in de wijken. Eigen verantwoordelijkheid is daarbij een belangrijk aspect. Daarnaast zetten we samen met andere betrokken hulpdiensten (ketenpartners), zoals de politie, in op betere handhaving.

Als het gaat om veiligheid werken we ‘cyclisch’; eerst preventie, dan maatregelen, dan nazorg en evaluatie. Op basis daarvan vervolging aanpassing op preventie. Veiligheid is een continu proces, je moet er aan blijven werken.

2.1 Criminaliteit

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.1.1 Doelstelling - Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Terug naar navigatie - 2.1.1 Doelstelling - Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Met de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning willen wij voorkomen dat de onder- en bovenwereld (verder) verweven raken, dat het lokale gezag ondermijnt wordt, dat de veiligheid en leefbaarheid verslechtert, dat er normvervaging plaatsvindt en dat ondermijnende criminaliteit bonafide ondernemers schade oplevert.

Zo gaan we dat doen

2.1.2 Doelstelling - Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes

Terug naar navigatie - 2.1.2 Doelstelling - Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes

We voeren regie op de gezamenlijke aanpak van vermogenscriminaliteit, high impact crimes en cyberveiligheid vanuit een goede informatiepositie en analyse van cijfers uit het Veiligheidsinformatiesysteem.

Zo gaan we dat doen

2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.2.1 Doelstelling - Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen

Terug naar navigatie - 2.2.1 Doelstelling - Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen

Het doel is de kennis en vaardigheden van het eigen personeel op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen voor een inzet tijdens een ramp of crisis. Ook willen we inwoners bewust maken van participatie en inzet voor eigen veiligheid.

Zo gaan we dat doen

2.2.2 Doelstelling - Brandveilig leven bevorderen

Terug naar navigatie - 2.2.2 Doelstelling - Brandveilig leven bevorderen

Het landelijke programma van de brandweer - brandveilig leven – heeft als doel om de activiteiten rond fysieke en sociale veiligheid van verschillende doelgroepen in hun eigen omgeving te verbeteren. Kwetsbare groepen, zoals (zelfstandige wonende) ouderen en personen met een beperking hebben in het bijzonder onze aandacht.

Zo gaan we dat doen

2.2.3 Doelstelling - Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s

Terug naar navigatie - 2.2.3 Doelstelling - Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s

We bieden ondersteuning aan de verregaande samenwerking en versterking van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek door de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland op basis van de samenwerkingsovereenkomst.

Zo gaan we dat doen

2.3 Sociale veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.3.1 Doelstelling - Effectieve aanpak van personen met ernstige veiligheidsproblemen

Terug naar navigatie - 2.3.1 Doelstelling - Effectieve aanpak van personen met ernstige veiligheidsproblemen

Om de zorg voor kwetsbare mensen en hun omgeving te verbeteren en veiligheidsproblematiek aan te pakken is intensieve samenwerking tussen sociaal domein- en veiligheidsprofessionals nodig. 

 

Zo gaan we dat doen

2.3.2 Doelstelling - Zorg- en Veiligheidshuis

Terug naar navigatie - 2.3.2 Doelstelling - Zorg- en Veiligheidshuis

Wij werken in het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek (ZVHGV)  met jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samen bij de persoonsgerichte aanpak van plegers van overlast en criminaliteit.

Zo gaan we dat doen

2.4 Handhaving

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten

 

 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (na wijziging) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
605 Brandweer en rampen 5.213 5.398 5.284 5.350 5.347 5.344
606 Handhaving 1.751 1.299 749 734 734 734
Totaal Lasten 6.964 6.696 6.033 6.084 6.081 6.077
Baten
605 Brandweer en rampen -15 0 0 0 0 0
606 Handhaving -65 -195 -66 -66 -66 -66
Totaal Baten -80 -195 -66 -66 -66 -66
Resultaat voor bestemming 6.885 6.501 5.967 6.018 6.015 6.011

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2022 t.o.v. begroting 2021
Onderdeel programma 2 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelasting
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.
88 V

Handhaving

Bommenregeling. Op basis van aanvraag derden wordt er subsidie aangevraagd (verantwoord op programma 9 via algemene uitkering) en op programma 2 uitbetaald. In 2022 is hiervoor geen bedrag opgenomen.

447 V

Overige verschillen:

Diverse posten < € 70.000

1 N
Totaal 534 V

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Eigen indicatoren Veiligheid

Nr. Omschrijving indicator 2017 2018 2019 2020 Bron
1. Percentage inwoners dat zich ‘s avonds onveilig voelt 1,4% - 0,9% - Veiligheidsmonitor 2019 -  VM 2021
2. Percentage inwoners dat sociale overlast ervaart  8,7% - 9,1% - Veiligheidsmonitor
3. Totaal aantal geregistreerde misdrijven GM ≤ voorgaand jaar   2.695 2.856 2.975 2.771 RVS - politie

De wettelijk verplichte beleidsindicatoren zijn opgenomen in bijlage 4.