Paragraaf Lokale heffingen

Overzicht lokale heffingen

Terug naar navigatie - Overzicht lokale heffingen
Met lokale heffingen dragen inwoners en ondernemers in Gooise Meren bij aan het welzijn, de leefbaarheid en voorzieningen in onze Gemeente. Ook in 2022 ontvangen we een belangrijk deel van onze inkomsten uit lokale heffingen.
 
Bij lokale heffingen onderscheiden we belastingen, retributies en leges.
• Belastingen zijn verplichte bijdragen aan ons, zonder dat hier een directe tegenprestatie tegenover staat.
• Retributies heffen we als we één van onze bezittingen beschikbaar stellen, of als we een dienst verlenen aan een persoon of onderneming.
• Leges zijn vergoedingen voor kosten die we maken voor de administratieve handelingen, zoals informatie geven of vergunningen verstrekken.
 
Lokale heffingen zijn algemeen of hebben betrekking op een bestemming.
 
Algemene heffingen
• Onroerendezaakbelasting (OZB)
• Roerende zaakbelasting (RZB)
• Precariobelasting overige zaken
• Toeristenbelasting
• Watertoeristenbelasting
• Reclamebelasting
• Parkeerbelasting
 
Bestemmingsheffingen
• Rioolheffing
• Afvalstoffenheffing
• Lijkbezorgingsrechten
• Marktgelden
• Bouwleges
• Overige leges
 
Voor bestemmingsheffingen geldt dat de vast te stellen tarieven niet mogen leiden tot geraamde opbrengsten die hoger zijn dan de geraamde kosten (maximaal kostendekkende tarieven).
 
Het doel van deze paragraaf lokale heffingen is om op één centrale plaats in de begroting alle zaken met betrekking tot de lokale heffingen te groeperen en inzicht te geven in:
• het gemeentelijk beleid (in hoofdlijnen) dat voor de lokale heffingen geldt;
• de tariefvoorstellen 2022;
• de lastendruk.
 

Beleid lokale heffingen

Terug naar navigatie - Beleid lokale heffingen
Het beleid van de gemeente Gooise Meren is als volgt samen te vatten: "De inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden leveren een belangrijke bijdrage in de gemeentelijke voorzieningen"
De lokale lastendruk blijft in reële termen gelijk, waarbij er van uitgegaan wordt dat de leges en bestemmingsheffingen kostendekkend blijven c.q. worden. De OZB opbrengst wordt, anders dan de gebruikelijke indexering en de areaaluitbreidingen, niet verder verhoogd.
 
De geraamde opbrengsten van belastingen, leges en bestemmingsheffingen zijn in de begroting 2022 verhoogd met het inflatiepercentage van 1,7%. Met deze verhoging wordt de algemene prijsontwikkeling gevolgd.
De enige uitzondering hierop is de afvalstoffenheffing, de reden hiervan wordt in deze paragraaf nader gespecificeerd.

Afvalstoffenheffing 

Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt voor belastingjaar 2022 verhoogd met 17%.Voor de afvalstoffenheffing is 100% kostendekking het uitgangspunt. Om 100% kostendekking te realiseren en de stijging van de tarieven te beperken worden voor de afvalstoffenheffing jaarlijks middelen onttrokken aan de voorziening Egalisatie Afvalstoffenheffing. In de Begroting 2021 is aangegeven dat deze voorziening onvoldoende saldo heeft voor volledige kostendekking voor 2022 en verder. Ter compensatie van het wegvallen van de dekking vanuit de voorziening is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een stijging van het tarief voor 2022 met 7%.
Echter, de GAD heeft, zoals blijkt uit de Regiobegroting 2022 – 2025, te maken met diverse nadelige effecten:
• Hogere kosten voor de nieuwe inzamelwijze vanuit VANG-beleid;
• Onverwachte introductie en vervolgens versnelde toename van de verbrandingsbelasting;
• Hogere verwerkingskosten door nieuwe contracten die Europees zijn aanbesteed;
• Lager inkomsten voor grondstoffen;
• Wijziging in de vergoedingensystematiek. Voorheen kreeg de GAD ook vergoedingen voor het sorteren en vermarkten van PMD. Sinds 2020 is dat alleen nog maar voor de inzameling van PMD.

De financiële doorvertaling van deze effecten heeft gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage aan de GAD. De verhoogde bijdrage van Gooise Meren bedraagt circa € 586.000,- wat leidt tot een extra verhoging van het tarief met 10%.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen van de regiogemeenten wordt het e.e.a. aan besparende maatregelen niet doorgevoerd door de GAD, waardoor de uitgaven toenemen. De definitieve financiële bijstelling aan de hand van de begrotingswijziging, wordt dit najaar door het algemeen bestuur vastgesteld. Dan wordt het effect van de bijstelling op de gemeentebijdrage aan de GAD duidelijk.
Deze extra last wordt meegenomen in de berekening van de definitieve tarieven in de verordening afvalstoffenheffing van de gemeente. Besluitvorming over de belastingverordeningen 2022 vindt plaats in december 2021.

Corona
Voor de paragraaf lokale heffingen is er gekeken naar welke gevolgen de corona voor de begroting 2022 heeft.
Hieruit is gebleken dat dit met name zit in de verwachte toename van de leegstand bij bedrijven. De extra toename van de leegstand zorgt voor minder ozb opbrengsten niet-woningen gebruik. Deze toename hebben we gebaseerd op basis van de uitkomsten van een extern onderzoek.
In opdracht van de Retailagenda, en in samenwerking met INretail en NRW, voerde onderzoeksbureau Q&A een uitgebreide impactanalyse uit naar de gevolgen van de coronacrisis op de non-foodretail. Voor het onderzoek is aan consumenten, retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten gevraagd naar hun verwachtingen voor volgend jaar.
De conclusie uit dit rapport, met betrekking tot de toename van de leegstand, is dat de totale leegstand in het komende jaar verder zal toenemen.  
Deze uitkomst (toename van de leegstand) zien wij ook terug in de door ons uitgevoerde marktanalyse.
Dit is verwerkt in de prognose van de geraamde ozb opbrengsten bij niet-woningen gebruiker. 
 
Invordering
Het totaal in te vorderen bedrag is het resultaat van het totaalbedrag van de opgelegde aanslagen, minus de effecten van de behandeling van bezwaarschriften (verminderingen) en de verleende kwijtschelding. Verder vindt een correctie plaats van oninbaar verklaarde vorderingen en het bijtellen van de kosten bij aanmaning en dwangbevel. Per saldo betreft dit het netto in te vorderen bedrag.
 

Oninbaar
Van oninbaarheid is sprake als een belastingschuldige wel moet betalen, maar invordering op de gebruikelijke wijze in de praktijk niet (meer) mogelijk is. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als er volgens de belastingdeurwaarder geen verhaalsmogelijkheden zijn, de belastingschuldige failliet is gegaan of de belastingschuldige vertrokken is zonder dat de nieuwe verblijfplaats bij de invorderingsambtenaar bekend is, of indien er opgelegd is aan een verkeerd rechtspersoon.

Kwijtscheldingsbeleid
Belastingplichtigen die de belastingschuld niet kunnen voldoen door het ontbreken van (voldoende) vermogen of inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen. Het beleid dat hierbij gehanteerd wordt, ligt vast in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019. Voor de afvalstoffenheffing wordt in 2022 kwijtschelding verleend tot maximaal het tarief behorende bij een meerpersoons huishouden. Voor andere gemeentelijke belastingen wordt geen kwijtschelding verleend.
 
Belastingen op onroerende zaakbelastingen Gooise Meren 2022 (OZB)
De berekening en de vaststelling van de OZB tarieven 2022 is feitelijk een reken technische aangelegenheid, omdat wordt uitgegaan van de geraamde OZB opbrengst, inclusief indexering. Met gebruikmaking van de gecorrigeerde WOZ waarde (voor belastingjaar 2022 met waarde peildatum 1-1-2021) en de geraamde OZB opbrengst 2022 komen de OZB tarieven voor 2022 voor de gemeente Gooise Meren dan uit op de volgende percentages:
 
Tariefgroepen Geraamde OZB opbrengst Gecorrigeerde WOZ waarde OZB tarief
Woningen eigenaar € 8.922.637 € 13.833.545.000 0,0645
Niet - woningen eigenaar € 1.563.802 € 1.048.827.326 0,1491
Niet- woningen gebruiker € 819.608 € 729.837.563 0,1123
Totaal € 11.306.046    
Met deze OZB tarieven zal de in de begroting van Gooise Meren geraamde netto OZB opbrengst 2022 van € 11.306.046 worden gerealiseerd.
 
De genoemde tarieven zijn nog niet definitief.
Vanwege het feit dat de taxaties van al het vastgoed nog in  begin stadium verkeren, wordt er in het 4e kwartaal een definitieve berekening gemaakt.
 
Effect voor inwoners
Deze nieuwe ozb tarieven hebben bij een gemiddelde WOZ waarde (peildatum 1-1-2021 € 523.000, peildatum 1-1-2020: € 471.000) voor de eigenaren van woningen de volgende effecten:
 
Gemeente Gemiddelde OZB aanslag 2021 Gemiddelde OZB aanslag 2022 Verhoging  
Gooise Meren 330 338 8
Belastingen op roerende woon– en bedrijfsruimten Gooise Meren 2022 (RZB)
Naast de onroerende zaakbelastingen biedt de Gemeentewet de mogelijkheid om ook voor roerende zaken een belasting te heffen. Deze belastingen wordt de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten (RZB) genoemd. De totaal geraamde opbrengst voor deze belastingen in 2022 bedraagt afgerond € 11.000.
In artikel 221 (derde lid) van de Gemeentewet is voorgeschreven dat de tarieven voor de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten gelijk zijn aan die van de OZB. Daarom stellen wij u voor de hiervoor genoemde OZB tarieven 2022 ook te hanteren voor de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten in de Gooise Meren 2022.
 
Om de heffing van de onroerende zaakbelastingen en de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten in 2022 mogelijk te maken is het noodzakelijk om nieuwe belastingverordeningen voor 1 januari 2022 vast te stellen.
 
Rioolheffing Gooise Meren
Vanaf 2018 wordt rioolheffing opgelegd op basis van de uitgangspunten, zoals vastgesteld door de raad op 12 oktober 2016. Voor woningen is de eigenaar daarvan belastingplichtig; voor niet-woningen de gebruiker/huurder.
 
Precario belasting
De precario belastingen op kabels en leidingen wordt definitief afgeschaft met ingang van 2022. Dit betekent dat met ingang van 2022 een bedrag ter hoogte van 2.170.000 aan belastinginkomsten wegvalt. Met het wegvallen van deze inkomsten is in de begroting in het meerjarenperspectief al rekening gehouden.

Tarieven en opbrengsten

Terug naar navigatie - Tarieven en opbrengsten
Tarieven Gooise Meren 2022
In onderstaande tabel worden de tarieven voor het jaar 2022 weergegeven.
 
Heffing Grondslag  Tarief 2022

Algemene heffingen

   
OZB woning eigenaar  % WOZ-waarde woning 0,0645%
OZB niet-woning eigenaar  % WOZ-waarde niet-woning 0,1491%
OZB niet-woning gebruiker % WOZ-waarde niet-woning 0,1123%
RZB Zie OZB Zie OZB
Precariobelasting grond Per m2  Zie verordening
Toeristenbelasting  Per overnachting

€ 1,82

Watertoeristenbelasting Per etmaal € 1,82
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heffing

Grondslag  Tarief 2022
Bestemmingsheffingen    
Rioolheffing woning eigenaar Per aansluiting op de riolering € 210,05
Rioolheffing niet-woning gebruiker [1] Niet meer afgevoerd dan 500 m3 € 204,62
Rioolheffing niet-woning gebruiker 501-1.000 m3 € 306,93
Rioolheffing niet-woning gebruiker 1.001-2.000 m3 € 613,86
Rioolheffing niet-woning gebruiker 2.001-5.000 m3 € 1.432,36
Rioolheffing niet-woning gebruiker 5.001-10.000 m3 € 3.069,35
Rioolheffing niet-woning gebruiker > 10.000 m3 € 6.138,68
Afvalstoffenheffing gezinnen * Eénpersoonshuishouden € 230,13
Afvalstoffenheffing gezinnen * Meerpersoonshuishouden € 361,69
 [1] Gebaseerd op gemiddeld verbruik
* De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn, zoals eerder uitgebreider toegelicht, nog onder voorbehoud van de definitieve financiële bijstelling welke in het najaar van 2021 wordt vastgesteld. Dit kan nog van invloed zijn op de hierboven genoemde tarieven.
 
Opbrengsten en tarieven lokale heffingen
Op basis van het beleid, de tarieven en volumeontwikkelingen is in de begroting 2022 een totale belastingopbrengst geraamd van circa €33 miljoen. De samenstelling van de voor 2022 geraamde opbrengst ziet er als volgt uit:
 
Heffing % aandeel opbrengst 2022
Onroerendezaakbelasting (OZB) 34,10% € 11.306.046
Roerende zaakbelasting (RZB) 0,04% € 11.611
Precariobelasting grond 0,12% € 40.200
Toeristenbelasting 0,82% € 271.930
Reclamebelasting 0,67% € 222.542
Rioolheffing 17,70% € 5.868.440
Afvalstoffenheffing 23,87% € 7.916.178
Lijkbezorgingsrechten 2,05% € 680.007
Marktgelden 0,30% € 100.139
Parkeerbelasting 8,24% € 2.732.295
Bouwleges 9,84% € 3.261.616
Overige leges 2,25% € 746.450
Totaal 100,00% € 33.157.454
Grafiek: Verdeling opbrengst gemeentelijke heffingen
 

Lokale belastingdruk

Terug naar navigatie - Lokale belastingdruk

Lokale belastingdruk voor huishoudens
De lokale belastingdruk voor huishoudens is gerelateerd aan het wonen. Dit betekent berekeningen van de belastingdruk per huishouden (gebruikers en/of eigenaren van woningen) aan de hand van de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing (meerpersoons) en de rioolheffing. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de lokale belastingdruk, gerelateerd aan de waarde van de woning. Deze berekeningen zijn indicaties. De gemiddelde (WOZ)-waarde van een woning in Gooise Meren voor belastingjaar 2022 (peildatum 1-1-2021) is circa € 523.000.

 

Gemiddelde woonlasten  
Gemiddelde waarde woning (waardepeildatum 1-1-2021) € 523.000
Afvalstoffenheffing (meerpersoons huishouden) €361,69
Rioolheffing €210,05
Onroerendezaakbelasting €337,79
Totaal €909,53

Op basis van de gemiddelde WOZ-woningwaarde per gemeente en de gegevens van 2021 zijn voor de gemeente de woonlasten per huishouden van de gemeenten in de regio in beeld gebracht (bron Coelo).

Gemeente Gemiddelde WOZ-waarde Tarief OZB OZB bedrag Rioolheffing Afvalstoffenheffing Totaal woonlasten
Blaricum € 647.000 0,10 % €708 €211 € 297 € 1.216
Gooise Meren € 471.000 0,0699 % €330 €207 € 309 € 846
Hilversum € 337.000 0,0824 % €299 €183 € 346 € 828
Huizen € 333.000 0,0562 % €202 €225 € 332 € 759
Laren € 686.000 0,1001 % €759 €203 € 304 € 1.266
Weesp € 357.000 0,0734 % €277 €213 € 307 € 797
Wijdemeren € 409.000 0,1263 % €550 €235 € 306 € 1.091
Gemiddeld regio €462.000 0,0869% €446 €211 € 314 € 972
Nederland gemiddeld € 290.000 0,1188 % €338 €194 € 285 € 817

Kostendekkende heffingen

Terug naar navigatie - Kostendekkende heffingen

Per onderdeel worden kosten onderbouwingen opgesteld zodat inzichtelijk wordt gemaakt welke kosten zijn toe te rekenen en wat de inkomsten zullen zijn. Daarnaast wordt rekening gehouden met de rente- en overheadregels van de BBV. Hiermee kan de kostendekkendheid worden bepaald.

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing  2022
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld afval 6.409
Inkomsten taakveld afval, excl. heffingen -10
Netto kosten taakveld  6.399
Toe te rekenen kosten kwijtschelding                                220
Overhead                                  48
BTW op exploitatie en investeringen 1.336
Totale kosten  8.002
Opbrengst heffingen  7.916
Dekkingspercentage  98,9%

In de begroting 2022 wordt € 86.000  onttrokken aan de voorziening Egalisatie afvalstoffenheffing, waardoor het dekkingspercentage voor de afvalstoffenheffing 100% wordt.

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing  2022  
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld riolering  4.819
Inkomsten taakveld riolering, excl. heffingen                                      -41
Netto kosten taakveld  4.778
Overhead                                      528
BTW op exploitatie en investeringen                                     684
Totale kosten  5.990
Opbrengst heffingen  5.868
Dekkingspercentage  98%

Na onttrekking van € 122.000 aan de voorziening Egalisatie rioolheffing wordt 100% kostendekkendheid gerealiseerd.

Berekening van kostendekkendheid van de begraafrechten 2022  
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld begraven 1.098
Inkomsten taakveld begraven, excl. heffingen                                    -110
Netto kosten taakveld  988
Overhead                                     562
Totale kosten  1.550
Opbrengst heffingen  680
Dekkingspercentage  44%

 

Berekening van kostendekkendheid van de marktgelden 2022  
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld marktgelden 95
Inkomsten taakveld marktgelden, excl. heffingen                   -2
Netto kosten taakveld  93
Overhead                   58
BTW                    6
Totale kosten  157
Opbrengst heffingen  100
Dekkingspercentage  64%

 

Berekening van kostendekkendheid van de leges in totaal 2022  
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges 3.429
Inkomsten taakveld leges, excl. heffingen                 -  
Netto kosten taakveld  3.429
Overhead           1.462
Totale kosten  4.891
Opbrengst heffingen  3.943
Dekkingspercentage  81%

 

Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 1; Algemene dienstverlening 2022  
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges titel 1 560
Inkomsten taakveld leges titel 1, excl. heffingen                 -  
Netto kosten taakveld  560
Overhead              308
Totale kosten  868
Opbrengst heffingen  625
Dekkingspercentage  72%

 

Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 2; Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 2022  
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges titel 2 2.756
Inkomsten taakveld leges titel 2, excl. heffingen                 -  
Netto kosten taakveld  2.756
Overhead              1.058
Totale kosten  3.814
Opbrengst heffingen  3.291
Dekkingspercentage  86%

 

Berekening van kostendekkendheid van de leges Titel 3; Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 2022  
Bedragen x € 1.000
Kosten taakveld leges titel 3 113
Inkomsten taakveld leges titel 3, excl. heffingen                 -  
Netto kosten taakveld  113
Overhead                95
Totale kosten  208
Opbrengst heffingen 27
Dekkingspercentage  13%