Uitgaven

5,1%
€ 7.336
x €1.000
5,1% Complete

Inkomsten

0,57%
€ -825
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

0%
€ 6.510
x €1.000

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Uitgaven

5,1%
€ 7.336
x €1.000
5,1% Complete

Inkomsten

0,57%
€ -825
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

0%
€ 6.510
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie
Cultuur, cultuurhistorie, sport en recreatie zijn belangrijke op zichzelf staande waarden; deze waarden zijn ook van betekenis voor de sociale structuur van de gemeente. Het mes snijdt aan twee kanten. We willen sport, cultuur en recreatie inzetten om de verbinding tussen inwoners te versterken. Het aanbod van voorzieningen zal daarom breed toegankelijk moeten zijn om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en verbinding tussen inwoners te realiseren.
 
Kunst en cultuur zijn een essentieel onderdeel van de samenleving. Het is belangrijk voor het welzijn van inwoners en levert een bijdrage aan maatschappelijke vorming. Dat geldt zeker voor kennismaking met cultuur door met name kinderen. Samenwerking tussen culturele instellingen wordt bevorderd. De artistieke, maatschappelijke, economische en ruimtelijke waarden van cultuur brengen we tot uiting in ons beleid.
 
De gemeente is trots op haar cultuurhistorisch erfgoed. Dit cultureel bezit (erfgoed) draagt bij aan de kwaliteit van wonen en (samen)leven. Deze kwaliteiten willen we meer benutten ten behoeve van educatie, recreatie, toerisme, ontmoeting en verbinding. Door het erfgoed voor meer mensen toegankelijk te maken wordt de betrokkenheid van inwoners met de gemeente bevorderd. Ook voor bezoekers en investeerders is die historische identiteit van belang. Het maakt onze gemeente interessanter voor toeristisch bezoek en is ook een steeds belangrijker vestigingsfactor. We zetten ons in om verduurzaming van het cultuurhistorisch erfgoed te bewerkstelligen.
 
Sport en bewegen draagt op positieve en laagdrempelige wijze bij aan vitale en gezonde inwoners en een inclusieve samenleving. De gemeente stimuleert (sportief) bewegen van jeugdige en kwetsbare inwoners en ondersteunt (sport)aanbieders zich (door) te ontwikkelen tot betrokken en vitale organisaties. Daarvoor zetten we buurtsportcoaches in en verlenen we subsidies voor kleinschalige sportevenementen. Gooise Meren draagt bij aan een duurzame en toegankelijke beweeg- en sportinfrastructuur.
 
We bieden inwoners en bezoekers van jong tot oud mogelijkheden om zelfstandig te recreëren en te spelen. Om dit te bereiken zorgen we ervoor dat er sprake is van een aantrekkelijke buitenruimte waar jong en oud kunnen ontspannen en genieten door te bewegen en te spelen. Dit doen we o.a. door de instandhouding van parken en bij de vraag van de jeugd passende speelplaatsen.  Met de inzet van buurtsportcoaches en door het creëren van doorgaande wandel- en fietsroutes stimuleren wij dat jong en oud voldoende kunnen bewegen.
 
Corona
De coronacrisis stelt ons voor nog een andere belangrijke opgave, namelijk hoe voorkomen we dat onze maatschappelijke infrastructuur zo hard wordt geraakt dat waardevolle organisaties omvallen? We zien dat deze organisaties bijdragen aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven door de organisatie van activiteiten en de inzet van de aanwezige expertise binnen die organisatie. Die infrastructuur willen we waar mogelijk overeind houden. Om dit te bewerkstelligen hebben we steunmaatregelen ingezet. We blijven ons inzetten voor de ontplooiing van verenigingen en inwoners in de fase van de coronacrisis waarin weer meer activiteiten mogelijk zijn.

8.1 Kunst en Cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.1.1 Doelstelling - Bevorderen van Kunst en Cultuur

Terug naar navigatie - 8.1.1 Doelstelling - Bevorderen van Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur zorgen voor sociale samenhang, verbinding en participatie en versterken de economische waarde van de gemeente Gooise Meren.

 

Zo gaan we dat doen

8.2 Cultureel Erfgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.2.1 Doelstelling - Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - 8.2.1 Doelstelling - Behouden, versterken en ontwikkelen van cultureel erfgoed

Wij beogen om cultureel erfgoed zorgvuldig te behouden, te versterken en indien mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast willen we de beleving en benutting ervan vergroten.

Zo gaan we dat doen

8.3 Sport

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.3.1 Doelstelling - Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners

Terug naar navigatie - 8.3.1 Doelstelling - Stimuleren van beweeg- en sportactiviteiten voor alle inwoners

Wij willen sport en beweegactiviteiten voor alle inwoners toegankelijk maken. Hierbij wordt de aandacht met name gericht op de volgende specifieke doelgroepen: jeugd (0-18 jaar oud), inwoners die vanwege een barriere amper/niet sporten en inwoners die (opnieuw) aansluiting zoeken bij de samenleving

Zo gaan we dat doen

8.3.4 Doelstelling - Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur

Terug naar navigatie - 8.3.4 Doelstelling - Het bevorderen van een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur

Gooise Meren houdt bij vervanging en/of investering van sportgebouwen rekening met toegankelijkheid en duurzaamheid. Bij renovatie, aanleg of groot onderhoud van sportaccommodaties wordt nadrukkelijk rekening gehouden met eisen van toegankelijkheid en duurzaamheid. Denk hierbij aan LED-verlichting, een duurzaam beregeningssysteem, een invalidentoilet etc.

Zo gaan we dat doen

8.4 Spelen en recreëren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.4.1 Doelstelling - Voldoende (inclusieve) speelplaatsen

Terug naar navigatie - 8.4.1 Doelstelling - Voldoende (inclusieve) speelplaatsen

Alle kinderen en jongeren moeten vrij en zelfstandig van de buitenruimte gebruik kunnen maken. Dat is belangrijk voor hun persoonlijke ontwikkeling en het samen spelen van kinderen met en zonder beperking.

Zo gaan we dat doen

8.4.2 Doelstelling - Een buitenruimte voor iedereen

Terug naar navigatie - 8.4.2 Doelstelling - Een buitenruimte voor iedereen

Een buitenruimte die gelegenheid biedt voor spel, sport en ontmoeting, maakt de gemeente aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. Dit leidt er ook toe dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze buitenruimte.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (na wijziging) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
633 Culturele vorming 2.608 1.755 1.724 1.724 1.724 1.724
634 Sport 3.114 3.612 3.314 3.371 3.277 3.321
635 Kunst 817 872 829 829 829 829
636 Monumenten en musea 751 623 595 593 592 590
637 Recreatie 202 256 282 282 282 282
642 Speelvoorzieningen 504 542 556 572 583 599
Totaal Lasten 7.997 7.661 7.300 7.371 7.287 7.344
Baten
633 Culturele vorming -594 -14 -14 -14 -14 -14
634 Sport -494 -551 -525 -751 -751 -751
635 Kunst -11 0 0 0 0 0
636 Monumenten en musea -120 -94 -96 -96 -96 -96
637 Recreatie -13 -9 -9 -9 -9 -9
642 Speelvoorzieningen -13 0 0 0 0 0
Totaal Baten -1.245 -667 -643 -869 -869 -869
Resultaat voor bestemming 6.752 6.994 6.657 6.501 6.418 6.475
Onttrekkingen
634 Sport -151 -158 -150 -148 -113 -120

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2022 t.o.v. begroting 2021
Onderdeel programma 8 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.
-268 V

Sport
In 2021 incidenteel lasten ivm waterleidingen en legionella (V €97.000)

-97 V

Overige verschillen

Diverse posten < € 70.000

36 N

Totaal

-329 V

 

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Het totaal aan voorgenomen investeringen voor dit programma in 2022 bedraagt € 1,2 miljoen (Renovaties sportvelden en vervanging speelvoorzieningen). Met het vaststellen van de begroting worden voor de in de onderstaande tabel opgenomen investeringen kredieten gevoteerd. Voor de andere voorgenomen investeringen worden in 2022 separate voorstellen aan u voorgelegd. De bijbehorende kapitaallasten zijn al in deze begroting verwerkt.

Omschrijving Investeringsbedrag * in €
Programma 8
Renovatie veld 2 De Negen Morgen Muiderberg 75.698
Vervanging speeltoestellen 2022 155.225
Totaal 230.923

* Investeringsbedragen exclusief bijdragen van derden