Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een verbonden partij is een rechtspersoon, waarin de gemeente zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen beschikbaar stelt, die zij mogelijk kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partijen verhaald kunnen worden op de gemeente. In praktijk is deelname in NV’s, BV’s, VOF’s, CV’s en Gemeenschappelijke Regelingen (per definitie) een verbonden partij. Ook stichtingen en (coöperatieve) verenigingen kunnen onder verbonden partijen vallen, als de gemeente een zetel in het bestuur heeft en financiële risico’s loopt.
Voor de raad is inzicht in de verbonden partijen belangrijk, aangezien het gaat om afwegingen over de taken en activiteiten waartoe de raad de kaders uitzet. Voor het aangaan en onderhouden van contacten met verbonden partijen is het van belang om af te wegen wat de meest doelmatige wijze is om een taak uit te voeren, welke manier de meeste garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd zoals de gemeente voor ogen staat en hoe er voldoende inhoudelijk en financieel inzicht in het uitvoeren van een taak wordt gekregen.
Eventuele financiële risico’s van de verbonden partijen zijn meegenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

 

Overzicht verbonden partijen Gooise Meren

 
Naam verbonden partij Vestigingsplaats Bijdrage in 2022 
Gemeenschappelijke regelingen    
Regio Gooi en Vechtstreek Bussum 12.395.544
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Hilversum 4.582.880
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek Lelystad 1.047.976
Werkvoorzieningschap Tomingroep Hilversum 1.655.122
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen Naarden pm
     
Vennootschappen en coöperaties    
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. Harderwijk 28.985
     
Stichtingen en verenigingen    
Stichting Goois Natuurreservaat Hilversum  574.340
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) Bussum N.v.t.  (renteloze lening)
     
Overige verbonden partijen    
GEM Crailo BV Laren pm
BNG Bank N.V. Den Haag pm
Metropoolregio Amsterdam (bestuurlijk convenant) Amsterdam 89.536
Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer Hoorn 10.590

Totaal

  20.384.973

 

Regio Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Regio Gooi en Vechtstreek
Ontwikkelingen
 

Bestuurlijke ontwikkelingen
In 2022 wordt de Regionale Samenwerkingsagenda 2022 - 2025 opgesteld. Deze agenda vertaalt de thema's waarop de regiogemeenten de komende jaren gaan samenwerken. De wijze van vaststelling van deze agenda, is een aandachtspunt. Hiertoe wordt de gemeenschappelijke regeling aangepast. De aanpassing beoogt de samenwerking te versterken en met name het proces om te komen tot de agenda te vergemakkelijken. Verder zal Weesp in 2022 definitief uittreden uit het samenwerkingsverband met de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Door afspraken met Amsterdam zal een deel van taken vooralsnog bij de Regio blijven. Diensten van de GAD, RBL en Jeugd en Gezin worden door Amsterdam/Weesp de komende jaren betrokken van de Regio. Een aantal diensten worden ook niet meer geleverd aan Weesp. Netto zal de Regio hierdoor 1 miljoen minder aan inkomsten hebben. Voor een deel is het financiële effect nihil, omdat het werk ook verdwijnt, waardoor de regio navenant minder personele en materiële kosten heeft. Voor een deel van de diensten geldt deze kostenvermindering niet, omdat de omvang van die taken met het terugtreden van Weesp niet wezenlijk verandert. Dit geldt bijvoorbeeld voor inkoop en contractbeheer en regionale beleidsvoorbereiding. De inschatting is dat het hier gaat om € 400.000, die de regio door herschikking van taken wil terugverdienen. 

Inhoudelijke ontwikkelingen
De Regio werkt met zeven programma’s: sturing, inkoop en contractbeheer, maatschappelijke dienstverlening, Jeugd en gezin, gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD). De Regio heeft te maken met drie majeure opgaven voor de begroting 2022 – 2025: naast het vertrek van Weesp uit de Regio zijn dit de bezuinigingsopgave en de kostenstijging bij het GAD.

De financiële situatie van gemeenten is problematisch: om een sluitende begroting te krijgen moeten er kosten bespaard worden. Omdat een groot deel van de kosten van gemeenten de uitgaven voor de programma’s en diensten van verbonden partijen betreft, is ook aan deze partijen gevraagd een bezuiniging door te voeren. De opgave voor de regio was om vanaf de Begroting 2022 – na correctie van de lonen – een 3% lagere gemeentelijke bijdrage realiseren. Met betrekking tot afval (GAD) heeft de Regio te maken met een forse kostenstijging. De vergoeding voor afval als grondstof is drastisch afgenomen, terwijl de kosten voor inzameling, verwerking en transport juist toenemen. Het gaat om een structurele kostenverhoging van zo’n 3,2 miljoen vanaf 2022.

De Regio heeft een pakket van maatregelen tot stand gebracht die resulteren in een verlaging van de gemeentelijke bijdragen. De voorgestelde bezuinigingen betreffen verschuiving van kosten (kosten naar centrumgemeente) technische aanpassingen (hanteren van een andere rekenrente), verminderen apparaatskosten (meldkamer RAV afschaffen door samenwerken/schaalvergroting) en verminderen van de ambtelijke inzet op bepaalde dossiers (zoals CERT) die geen speerpunt van samenwerking zijn. Er wordt niet gekort op dienstverlening. De voorgestelde bezuiniging op de regioconservator wordt niet doorgevoerd.

De GAD heeft te maken met een verlaging van de vergoeding van afval ten behoeve van hergebruik en tegelijkertijd met een verhoging van de kosten voor ophalen, vervoer en vervoer. Al met al is het huidige tekort € 3,2 miljoen. De Regio zal de bijdrage van gemeenten te verhogen en maatregelen te nemen waardoor de organisatiekosten omlaag gaan. Die maatregelen zouden betekenen dat de dienstverlening aan inwoners afneemt.  Op verzoek van de raden wordt een oplossing gezocht die de dienstverlening minder raakt. De kosten voor gemeenten zullen hierdoor verder stijgen. 

De GGD intensiveert de samenwerking met GGD Flevoland. Dit leidt tot een vermindering van de kwetsbaarheid, maar ook tot hogere kosten. Deze zijn nog niet in de begroting verwerkt.

Ook zal 2022 belangrijk worden voor de samenwerking in MRA-verband, vanwege de invoering van een nieuw governance model MRA. De samenwerking MRA zal afstemming in regioverband blijven vragen. In 2022 wordt voorts uitvoering gegeven aan een samenwerkingsagenda met de provincie Noord-Holland.

Op het vlak van sociaal domein zien we een gestage groei van kosten, die voor gemeenten een grote druk op de begroting legt. De overdracht van taken naar gemeenten (2015) heeft niet geleid tot een afname van een beroep op individueel gerichte zorg, integendeel. De regio heeft met gemeenten een plan ontwikkeld om het beroep op de zorg en toenemende kosten te beheersen. Dit wordt in 2022 en verder uitgewerkt en uitgevoerd.

Risico's

De risico's die van betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de regio hebben in de eerste plaats te maken met ontwikkelingen op het vlak van lonen en prijzen. Voor 2022 wordt een stijging verwacht van tenminste 2,5 %. Ook wordt een stijging van de pensioenpremie verwacht. Het totale risicoprofiel van de Regio is bepaald op € 1.602.250 voor 2022.  Dit profiel is de optelsom van alle geschatte risico's afgezet tegen de kans op voordoen. Hoog in deze lijst staan: loonkosten, arbeidsgerelateerde kosten en de pensioenen.  
 
Regio Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 1: Inwoners en bestuur;
Programma 3: Openbare ruimte en verkeer;
Programma 7: Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd;
Programma 9: Algemene baten en lasten
Taakvelden 0.4 Overhead
1.2 Openbare orde en veiligheid
3.1 Economische ontwikkeling
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
5.5 Cultureel erfgoed
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.5 Arbeidsparticipatie
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
7.1 Volksgezondheid
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
8.1 Ruimtelijke Ordening
8.3 Wonen en bouwen
Deelnemende gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang Intergemeentelijke beleidsvorming- en afstemming dan wel uitvoering van taken op terreinen waarvan vaststaat dat dit toegevoegde waarde heeft in vergelijking met taakbehartiging door de individuele gemeente.
Bestuurlijk belang De gemeente heeft rechtstreekse invloed op de besluitvorming.
Elke gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd op basis van een verdeelsleutel van één stem per 10.000 inwoners (met een minimum van twee stemmen per lid).
Financieel belang / bijdrage 2022 De gemeentelijke bijdrage is begroot voor het jaar 2022 op € 12.395.544.
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen €    8.960.000 €    8.960.000
Vreemd vermogen € 51.793.000 € 55.812.000
Solvabiliteit EV/VV 0,17 0,16
Geraamd resultaat 2022 Het geraamde resultaat is € 858.000 negatief. Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserves.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Ontwikkelingen

De opgave van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV) is om de functionele samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland (VRF) en Veiligheidsregio Utrecht (VRU) te vergroten, gericht op het behalen van schaalvoordelen. De intensivering van de samenwerking met VRF krijgt hierbij prioriteit. De samenwerking met Utrecht en Flevoland gezamenlijk richt zich de komende jaren op een gezamenlijk kennis- en oefencentrum, de gezamenlijke meldkamer en een gezamenlijk veiligheidsbureau. Voor verdere ontwikkelingen, risico’s en uitgevoerde taken, verwijzen wij naar de jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de Veiligheidsregio.

Risico's

In de paragraaf weerstandsvermogen van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek staan de risico’s opgesomd. Voor de opsomming van de risico's wordt verwezen naar voornoemde paragraaf van de Programmabegroting 2022.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 2: Veiligheid
Taakvelden 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang De veiligheidsregio heeft tot doel door samenwerking doelmatig georganiseerde en gecoördineerde preventieve en repressieve brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen en rampen in het verzorgingsgebied te verzorgen.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft zes leden. De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Financieel belang / bijdrage 2022 De gemeentelijke bijdrage is begroot voor het jaar 2022 op € 4.582.880
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen €    2.290.094 €    2.477.594
Vreemd vermogen € 13.987.253 € 15.272.999
Solvabiliteit EV/VV 0,16 0,16
Geraamd resultaat 2022 Het geraamde resultaat is nihil.

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Terug naar navigatie - Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Ontwikkelingen

Weesp gaat met ingang van 2022 samen verder met Amsterdam en is voornemens uit de OFGV te treden.
De OFGV is druk bezig met de implementatie van de Omgevingswet (in werking 1 juli 2022). Ook voor de OFGV zal de Omgevingswet ingrijpende gevolgen hebben op de wijze van werken. Met ingang van 2021 is een nieuwe kostprijssystematiek (KPS) periode van 3 jaar ingegaan. Ten opzichte van de eerdere kostenverdeling over 2018 t/m 2020 betaalt de gemeente Gooise Meren jaarlijks € 21.784 meer in de periode 2021 t/m 2023.

 

Risico's 

Gooise Meren heeft al haar milieutaken (zowel basistaken als plustaken) ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV). Bij een eventueel faillissement van de OFGV loopt Gooise Meren het maatschappelijke risico dat milieutaken niet meer uitgevoerd zullen worden. Dit kan ook niet overgenomen worden door eigen medewerkers, omdat er binnen het ambtelijk apparaat geen milieukennis (meer) aanwezig is. Aangezien in ieder geval de wettelijke verplichting bestaat om basistaken bij een uitvoeringsdienst onder te brengen (binnen de eigen regio) zal Gooise Meren, net als de andere partners bij de OFGV, ook financieel moeten ingrijpen om het voortbestaan van de OFGV, en daarmee de uitvoering van de wettelijke milieutaken, te garanderen.

De effecten van de uittreding van Weesp uit de OFGV worden zoveel mogelijk gedempt, maar zullen wel merkbaar worden doordat de vaste lasten straks met een partner minder gedragen moeten worden. In de begroting van de OFGV wordt hier rekening mee gehouden. De OFGV heeft voor de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet enkel incidenteel budget geraamd. Er is op dit moment geen actuelere informatie om de financiële effecten structureel te ramen, maar dit wordt continue gemonitord. Per augustus 2021 zijn er geen onvoorziene kosten in dit verband bekend.
De KPS berekening wordt op basis van de gemaakte kosten en prognose voor de uitvoering van de wettelijke taken, telkens voor een periode van 3 jaar vastgesteld. De jaarlijkse bijdrage fluctueert hierdoor elke 3 jaar en als gemeente Gooise Meren hebben we hier maar zeer beperkt grip op.
 

Gemeenten krijgen er in juli 2022 met de komst van de Omgevingswet nieuwe bodemtaken bij. Het grootste deel van de bodemtaken, waarvoor nu nog de Provincie het bevoegde gezag is, gaat over naar de gemeenten.  De OFGV heeft berekend dat de uitvoering van de bodemtaken, die overgaan naar de gemeenten, in de gemeente Gooise Meren op het huidige niveau  jaarlijks, structureel tussen de € 105.000 en  € 153.000 zal gaan kosten en in 2022 de helft van dit bedrag. De koepels (VNG, IPO, unie van Waterschappen) en twee ministeries (I&W en BzK) zijn al lange tijd met elkaar in onderhandeling over de budgetten. Hoewel er op dit moment nog geen zekerheid is over hoeveel budget er van de provincies naar de gemeenten via het Rijk overgaat voor de uitvoering van bodemtaken heeft het Rijk toegezegd hier geen bezuiniging op uit te voeren, waardoor wij er vooralsnog van uitgaan dat dit budgettair neutraal gebeurt.

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Openbare ruimte en verkeer
Taakvelden 7.4 Milieubeheer
Deelnemende gemeenten De provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten Almere, Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder, Urk, Lelystad, Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Gooise Meren en Wijdemeren.
Doel/Openbaar belang Een robuuste uitvoeringsdienst ten behoeve van een adequate uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de provincie Flevoland, de provincie Noord-Holland en de regio Gooi en Vechtstreek, waarmee een verbetering van de kwaliteit en de integraliteit van de uitvoering van de taken wordt beeogd. De uitvoering is bij de uitvoeringsdienst belegd met het behoud van de eigen bevoegdheden van alle deelnemers. Tevens kan de OFGV taken verrichten op basis van de WABO voor zover de deelnemers hiertoe opdracht verlenen.
Bestuurlijk belang Gemeenten en provincies zijn opdrachtgever van de Omgevingsdienst en vormen samen het Algemeen Bestuur (AB). De stemverdeling in het AB is gebaseerd naar rato van de ingebrachte financiële bijdrage per deelnemende partij aan de gemeenschappelijke regeling.
Financieel belang / bijdrage 2022 De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2022 begroot op € 1.047.976, bestaande uit de reguliere bijdrage van € 1.035.154 en de bijdrage voor de directe productiekosten van € 12.822.
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen €     919.000 €     919.000
Vreemd vermogen € 4.940.119 € 4.940.119
Solvabiliteit EV / VV 0,19 0,19
Geraamd resultaat 2022 Het geraamde resultaat is nihil.

Werkvoorzieningschap Tomingroep

Terug naar navigatie - Werkvoorzieningschap Tomingroep

Ontwikkelingen

Door verliezen bij Tomingroep sinds 2019 is geconstateerd dat de bestuursopdracht/businessmodel niet goed functioneert. De verwachting dat de daling van de SW-populatie (en de daarmee gepaard gaande afname van de SW-rijkssubsidies sinds 2015) kon worden gecompenseerd met inzet vanuit de P-wet uitkeringsgerechtigden is niet haalbaar gebleken. Het Algemeen Bestuur van Tomingroep heeft in 2020 opdracht gegeven om toekomstscenario’s uit te werken voor het bedrijf, in samenhang met het Sociaal Domein, de inclusieve arbeidsmarkt en de economische ontwikkelingen. In 2021 heeft het AB op basis daarvan gekozen voor een stabiele koers en een hernieuwd bedrijfsplan voor de periode 2022-2025. Daarin zijn tussen de gemeenten en Tomingroep concrete afspraken gemaakt over de aantallen mensen die bij Tomingroep werk kunnen vinden, de bijbehorende middelen en er zijn uitgangspunten geformuleerd over de gemeentelijke opdrachten aan Tomingroep. 

Risico's 

De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Vooralsnog staat de BV garant voor afdekking van dit risico. Mochten de winst en de Algemene Reserves van de BV echter niet volstaan, moeten de deelnemende gemeenten zelf extra bijdragen.

 

Werkvoorzieningschap Tomingroep
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 6: Werk en Inkomen
Taakvelden 6.4  Begeleide participatie
Deelnemende gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren, Eemnes en Almere.
Doel/Openbaar belang Het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een Wsw-indicatie en vanuit de Participatiewet. Tevens is de doelstelling zoveel mogelijk werknemers uit die doelgroepen richting de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden/ontwikkelen. Om dit te bereiken maakt de gemeenschappelijke regeling gebruik van Tomin BV, waar zij een honderd procent deelneming in heeft. De BV heeft een aantal bedrijfsactiviteiten ingericht om de doelstellingen te behalen.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft acht leden en wordt geadviseerd door een ambtelijk secretaris en twee ambtelijke adviesgroepen (beleid en financiën). De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Financieel belang / bijdrage 2022 De Rijksvergoeding (o.b.v. de meicirculaire 2021: € 1.655.122 voor 2022) wordt doorbetaald aan Tomingroep. De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke regeling. Vooralsnog staat de BV garant voor afdekking van dit risico. Mochten de winst en de Algemene Reserves van de BV echter niet volstaan, zullen de gemeenten zelf extra moeten bijdragen.
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen €   1.906.000 €  1.906.000
Vreemd vermogen €   9.094.000 €   8.530.000
Solvabiliteit EV / VV 0,21 0,22
Geraamd resultaat 2022 Het geraamde resultaat is € 132.000 negatief. In het jaarcontract tussen Tomingroep BV en het Werkvoorzieningschap is vastgelegd dat Tomingroep BV een nihil resultaat bij het Werkvoorzieningschap Tomingroep garandeert. Door de fors dalende Wsw-subsidie wordt voor de begroting 2022 een garantiebijdrage door Werkvoorzieningschap Tomingroep ad. € 132.000 voorzien.

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Ontwikkelingen

Er is een breed gedragen bestuurlijk streven in de regio om een nieuwe, goed uitgeruste archieforganisatie op regionaal niveau in te richten. Hiervoor is een nieuwe planning gemaakt. De voorbereiding van de besluitvorming is intensief, maar de inzet is om deze voor het einde van de collegeperiode aan de raad voor te leggen.
 

Risico's 

Bij onvoldoende investeren in de archiefdienst voldoet de gemeente niet aan de archiefwettelijke verplichting om overheidsinformatie duurzaam te bewaren, te beheren en ter beschikking te stellen voor de samenleving. Wat dit laatste betreft moet ook de archiefdienst mee in de digitalisering van de dienstverlening.

 

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 9: Algemene baten en lasten
Taakvelden 0.4 Overhead
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Huizen
Doel/Openbaar belang Het Gemeentearchief voert voor de aangesloten gemeenten de Archiefwet uit v.w.b. de historische archivering. Tevens wordt jaarlijks per aangesloten gemeente aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren geïnspecteerd en daarmee toegezien op de kwaliteit van de gemeentelijke Informatiehuishouding.
Bestuurlijk belang Centrumregeling waarbij gemeente Gooise Meren 1 vertegenwoordiger heeft in de commissie van advies.
Financieel belang / bijdrage 2022 Gemeente Huizen is jaarlijks een vergoeding aan de centrumgemeente Gooise Meren verschuldigd.
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen N.v.t. N.v.t.
Vreemd vermogen N.v.t. N.v.t.
Solvabiliteit EV / VV N.v.t. N.v.t.
Geraamd resultaat 2022 N.v.t.

Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Terug naar navigatie - Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.

Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband voor de Randmeren in de vorm van een coöperatieve vereniging. Vanuit deze coöperatie zorgen de gemeenten gelegen aan deze Randmeren voor het recreatief beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen in de Randmeren. Naast deze taak streeft de Coöperatie naar het versterken van de natuurwaarden in het gebied en zet het gebied op de recreatieve kaart via gebiedspromotie.

 

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden in 2022.

Risico's 

Geen bijzonderheden in 2022.
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A.
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 5: Duurzaamheid en Water;
Programma 8: Sport en Recreatie, Cultuur en Toerisme
Taakvelden 2.4 Economische havens en waterwegen
Deelnemende gemeenten Alle gemeenten gelegen aan Gooi- en Eemmeer en Veluwerandmeren
Doel/Openbaar belang 1. Het behartigen van de bovengemeentelijke belangen van de recreatie binnen het gebied van de Randmeren;
2. Het behartigen van de belangen van de natuur binnen het gebied van de Randmeren;
3. Het bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon binnen het gebied van de Randmeren;
4. Het bevorderen van de watersportsector in het gebied van de Randmeren;
5. Recreatief beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen in de Randmeren, streven naar het versterken van de natuurwaarden in het gebied en het gebied op de recreatieve kaart zetten via gebiedspromotie.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit 5 leden. De gemeente Gooise Meren heeft op basis van haar jaarlijkse bijdrage 4 stemmen in de algemene ledenvergadering.
Financieel belang / bijdrage 2022 De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2022 begroot op € 28.985. Leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie en zijn op geen enkele wijze verplicht om bij te dragen in een eventueel tekort bij de ontbinding van de coöperatie.
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen € 2.370.000 € 1.566.000
Vreemd vermogen € 8.971.000 € 7.742.000
Solvabiliteit EV / VV 0,27 0,20
Geraamd resultaat 2022 Het geraamde resultaat is € 804.000.000 negatief. Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve en reserve B&O Groot Onderhoud.

Stichting Goois Natuurreservaat

Terug naar navigatie - Stichting Goois Natuurreservaat
Inhoudelijke ontwikkelingen
Het beleidsplan 2020 - 2023 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn opgesteld en vormen de basis voor de begroting 2022 (het bestuur heeft besloten dit plan en programma niet meer jaarlijks aan te passen). Het uitvoeringsprogramma beschrijft de projecten en initiatieven op het vlak het beheer en de doorontwikkeling daarvan, alsmede de nadere uitwerking van het beleid. Het projectenprogramma richt zich voornamelijk op gebiedsontwikkeling, het realiseren van natuurverbindingen voor versterking van de biodiversiteit, areaaluitbreiding, de uitvoering van de duurzaamheidsagenda en de versterking van het recreatieve aanbod. 
 
Financiële ontwikkelingen
De participantenbijdrage 2022 van Gooise Meren komt uit op een bedrag van € 574.340 (dit is inclusief de bijdragen voor het beheer van de rijwielpaden) en is daarmee circa € 10.000 lager dan de bijdrage voor 2021. 

 

Risico's 

Uittreding participanten

Gemeente Amsterdam en Provincie Noord-Holland willen beide uit het SOK van de GNR treden. De Gooise gemeenten moeten op (de langere) termijn de structurele financiële verplichtingen van de Provincie en Amsterdam opvangen. In 2021 is een uittredingsovereenkomst afgesloten, waarbij de participant Amsterdam een afkoopsom van € 5,2 miljoen beschikbaar stelt. Deze overeenkomst wordt definitief als alle participanten de overeenkomst hebben ondertekend. Deze (formele) stap moet nog gezet worden. De overeenkomst voorziet erin dat jaarlijks ten laste van deze afkoopsom een vast bedrag van € 312.570 (gebaseerd op de bijdrage 2020 van Amsterdam) in de jaarexploitatie van het GNR wordt meegenomen. De begroting 2022 is aangepast aan de uittreding van Amsterdam. Zolang er geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SOK) is afgesloten (die kan pas worden opgesteld als ook de uittreding met de Provincie is afgerond), is de verdeelsleutel in de gemeentelijke bijdragen aan het GNR nog gebaseerd op de oude verdeelsleutel maar zonder het aandeel van Amsterdam.

Eventueel Faillissement 

Bij faillissement van het GNR zullen de participanten als eigenaren van de stichting de financiële gevolgen voor hun rekening krijgen. Het faillissement kan gevolgen hebben voor het beheer van de natuur en de recreatieve voorzieningen. De kans op faillissement is gering, aangezien tekorten worden aangevuld naar de procentuele verdeling van alle participanten.

 

Stichting Goois Natuurreservaat
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Openbare ruimte en vervoer
Taakvelden 5.7 Openbaar groen en (openlucht recreatie)
Deelnemende gemeenten Amsterdam, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en provincie Noord-Holland.
Doel/Openbaar belang De instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van aldaar gelegen terreinen, ten einde ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden.
Aan het publiek door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon verzekeren.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft 17 leden. De gemeente Gooise Meren is met 3 leden vertegenwoordigd. De vertegenwoordiger van de Gooise Meren zit ook in het dagelijks bestuur.
Financieel belang / bijdrage 2022 De gemeentelijke bijdrage is begroot voor het jaar 2022 op € 574.340
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen € 1.452.500 € 1.438.700
Vreemd vermogen €     882.400 €     777.900
Solvabiliteit EV / VV 1,65 1,85
Geraamd resultaat 2022 Het geraamde resultaat is € 13.765 negatief. Dit negatieve resultaat wordt gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserves.

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Terug naar navigatie - Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)

Ontwikkelingen

Talent Primair heeft te maken met de volgende uitdagingen in 2021 en 2022:
- Nationaal Programma Onderwijs. De scholen zijn bezig met het ontwikkelen van de plannen voor de besteding van de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs. Uitvoering van deze plannen start in schooljaar 2021-2022.
- Hoog ziekteverzuim. In combinatie met het lerarentekort blijft dit een belangrijk aandachtspunt. Voor een aantal scholen is dit een groter knelpunt dan voor andere scholen.

Op basis van de financiële rapportages van Talent Primair is het resultaat negatief, maar het eigen vermogen is voldoende om dit negatieve resultaat op te kunnen vangen.
 
 

Risico's 

Een maatschappelijk risico is het toenemende lerarentekort. Talent Primair en de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek voeren hier regelmatig overleg over en onderzoeken hoe kwalitatief goede leraren willen (blijven) werken in onze regio. De Coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het lerarentekort nog groter is geworden, onder andere door langdurig verzuim van leraren die Corona hebben gehad. Vanwege het Nationaal Programma Onderwijs is de arbeidsmarkt nog krapper geworden.

Er zijn geen bijzondere financiële risico's.

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair)
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 7: Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
Taakvelden 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Weesp, Wijdemeren,  Stichtse Vecht en Laren.
Doel/Openbaar belang De gemeenten zijn wettelijk verplicht openbaar onderwijs aan te bieden. De gemeenten hebben er dus groot belang bij dat de scholen met openbaar onderwijs goed worden bestuurd. Talent Primair oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit inzake de openbare basisscholen in de deelnemende gemeenten. Om de regie op de werkzaamheden van de stichting te behouden is door de gemeenteraden binnen het werkgebied van Talent Primair een samenwerkingsovereenkomst aangegaan.
Bestuurlijk belang De gemeenten zien toe op de financiën en werkzaamheden van de stichting en op het functioneren van het bestuur. Daartoe bestaat een bestuurlijke Regiegroep op grond van een samenwerkingsovereenkomst tussen de voornoemde gemeenten. De bestuurlijke Regiegroep bestaat uit 7 leden. Het betreft de collegeleden met Onderwijs/Talent Primair in portefeuille vanuit de deelnemende gemeenten. De stichting heeft een College van Bestuur (CvB) van maximaal 3 leden en een Raad van Toezicht (RvT) van maximaal 7 natuurlijke personen. In de huidige praktijk bestaat het CvB uit één directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is belast met het besturen van de stichting. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de onder de stichting ressorterende scholen. In de huidige statuten is opgenomen dat 3 leden van de RvT worden benoemd op voordracht vanuit de gemeenten waar de stichting scholen exploiteert.
Financieel belang / bijdrage 2022 De gemeente Gooise Meren heeft  een renteloze lening van € 274.413 (€ 132.913 Naarden /€ 96.500 Bussum/€ 45.000 Muiden) verstrekt aan de rechtsvoorganger van de huidige stichting.
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen* € 4.902.660 € 5.092.043
Vreemd vermogen* € 5.228.935 € 5.581.625
Solvabiliteit EV / VV* 0,94 0,91
Geraamd resultaat 2022* Het geraamde resultaat is ca. € 189.000 positief.
* De begroting 2022 van Talent Primair is nog niet opgesteld. De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting 2021-2024 van Talent Primair.

GEM Crailo BV

Terug naar navigatie - GEM Crailo BV

Ontwikkelingen

Eind 2017 zijn de gronden van Crailo aangekocht door de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren. De gemeenten hebben op 19 december 2017 besloten tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Crailo (hierna: SOK) en tot oprichting van GEM Crailo BV. De GEM Crailo B.V. is op 1 mei 2018 opgericht om de Gebiedsontwikkeling uit te voeren, er is op dat moment ook een projectdirecteur aangesteld.
In 2019 is een stedenbouwkundig plan voor Crailo opgesteld dat op 4 maart 2020 is vastgesteld door de raden van Laren, Hilversum en Gooise Meren. Vervolgens is door de GEM Crailo een ontwerp bestemmingsplan verbrede reikwijdte opgesteld dat in het najaar van 2020 is vrijgegeven voor zienswijzen. Het bestemmingsplan is door de drie betrokken gemeenten vastgesteld op 7 juli 2021.
In 2022 wordt verder gewerkt aan de uitgiftestrategie en het beheersconcept van de buurtschap Crailo. Verder wordt in 2022 een aantal van de bestaande opstallen circulair gesloopt.

De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Conform afspraken in de SOK hebben partijen gekozen om in de financieringsbehoefte van GEM Crailo B.V. te voorzien door middel van externe financiering. Op 18 december 2018 is een collegebesluit genomen om de akte van borgtocht voor de garantstelling voor deze externe financiering te ondertekenen, voor Gooise Meren is dat een bedrag van € 9 miljoen. Door de GEM wordt vanaf 2019 jaarlijks een jaarplan opgesteld. Deze wordt in de AVA behandeld. Hierin wordt ook de beheersmaatregel van monitoring en rapportage en risico- management opgenomen.
 
 

Risico's 

Voor de herontwikkeling van Crailo is door de raad een Grondexploitatie vastgesteld. Op dit moment is het netto eindresultaat positief. Wanneer het netto eindresultaat negatief is, dan draaien de aandeelhoudende gemeenten op voor het verlies. De gemeenten nemen deel in het kapitaal van GEM Crailo BV in de verhouding: 45% gemeente Hilversum, 45% gemeente Gooise Meren, 10% gemeente Laren. Beheersmaatregel is monitoring en rapportage en risico- management binnen de GEM Crailo BV. Daarnaast worden de gemeenteraden gevraagd garant te staan voor de externe financiering. De deelnemende gemeenten draaien op voor hun deel, voor Gooise Meren is dat een bedrag van € 9 miljoen.

 

GEM Crailo BV
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 3: Openbare ruimte en verkeer
Taakvelden 8.1 Ruimtelijke Ordening
Deelnemende gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren
Doel/Openbaar belang Het doel van de Gebiedsontwikkeling is om een innovatieve en ambitieuze woonwijk te realiseren, waarbij duurzaamheid en de groene omgeving centraal staan, in combinatie met ruimte voor vormen van bedrijvigheid en natuur, zoals beschreven in het Ambitiedocument Buurtschap Crailo, waarvoor het Ruimtelijk kader het vertrekpunt is geweest.
Bestuurlijk belang Aan ieder der aandeelhouders van GEM Crailo BV komt in de aandeelhoudersvergadering van GEM Crailo BV stemrecht toe in de verhouding van deelname van kapitaal in GEM Crailo BV (45% gem. Hilversum, 45% gem. Gooise Meren, 10% gem. Laren.
Financieel belang / bijdrage 2022 Gem. Hilversum neemt voor 45% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.
Gem. Gooise Meren neemt voor 45% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.
Gem. Laren neemt voor 10% deel in het kapitaal van GEM Crailo BV.
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen € 1.000 aandelenkapitaal € 1.000 aandelenkapitaal
Vreemd vermogen Zie toelichting Zie toelichting
Toelichting Het volgestorte aandeelkapitaal van Gem Crailo BV bedraagt (oprichting 1 mei 2018) € 1.000. Het aandeel van Gooise Meren daarin is 45% (€ 450). GEM Crailo BV heeft een kredietfaciliteit bij de BNG Bank van € 20 mln., waarvan de maximale opnamelimiet tot 1 juli 2020 is vastgesteld op € 10 mln. De gemeente Gooise Meren staat voor 45% borg (gemeente Hilversum voor 45% en gemeente Laren voor 10%).
Solvabiliteit EV / VV N.v.t. N.v.t.
Geraamd resultaat 2022 Het saldo contante waarde per 1-1-2022, verdisconteerd met 2%, bedraagt € 1.581.000. Gebaseerd op een winstgevende eindwaarde per 31-12-2029 van  € 1.851.000. Het financieel resultaat van de verbonden partij vloeit voort uit de intergemeentelijke grondexploitatie, die jaarlijks geactualiseerd zal worden.

BNG Bank N.V.

Terug naar navigatie - BNG Bank N.V.

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden in 2022.

 

Risico's 

Geen bijzonderheden in 2022.

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 9: Algemene baten en lasten
Taakvelden 0.5 Treasury
Deelnemende gemeenten Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen
Doel/Openbaar belang BNG Bank N.V. is de bank van en voor overheden en instellingen met maatschappelijk belang. Het is de huisbankier van de gemeente.
Bestuurlijk belang De gemeente Gooise Meren heeft 100.698 van de 55.690.720 aandelen in zijn bezit. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van € 2,50).
Financieel belang / bijdrage 2022 De aandelen staan voor € 251.745 op de balans (= € 2,50 per aandeel)
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen N.n.b. N.n.b.
Vreemd vermogen N.n.b. N.n.b.
Solvabiliteit EV / VV N.n.b. N.n.b.
Geraamd resultaat 2022 N.n.b.

Metropoolregio Amsterdam

Terug naar navigatie - Metropoolregio Amsterdam

Ontwikkelingen

De MRA werkt met een 4 jaarlijks programma. In 2020 is de MRA Agenda 2020 - 2024 opgesteld, waarin de doelen en ambities voor de komende periode zijn opgenomen. Er is gekozen voor een compacte agenda bestaande uit vier opdrachten op het gebied van samenwerking, economie, wonen en mobiliteit. Iedere opdracht wordt nader vorm gegeven in een aantal uitvoeringslijnen (in totaal 19). Elke uitvoeringslijn kent een tweetal MRA partners die als trekker functioneren. De MRA begroting voor 2022 volgt de MRA agenda 2020 - 2024 qua indeling en uitvoeringslijnen. De regiogemeenten zijn trekker van 3 uitvoeringslijnen: landschap, vernieuwende mobiliteit en wonen (bereikbare steden).

In 2022 wordt de nieuwe governance van de MRA ingevoerd. Daarbij krijgen raden een grotere rol. Ze vormen de algemene vergadering die zich buigt over kader en financiën.

Financiële ontwikkelingen

Aan gemeenten wordt voor 2022 een bijdrage gevraagd van  € 1,53 per inwoner. De bijdrage van de deelnemers worden ingezet voor de uitvoering van de programmalijnen (€ 6.569.000) en voor het MRA Bureau (€ 1.783.980).

Risico's

Deelname aan de MRA  is voor Gooise Meren nauwelijks een risico te noemen. De bijdrage is relatief gering en het eventueel uittreden uit de MRA brengt geen kosten met zich mee. Het niet meedoen aan de MRA is eerder een risico, omdat de middelen die vanuit het rijk naar de MRA kunnen vloeien dan minder snel in het bereik van onze gemeente komen. Investering in de MRA door deelname aan projecten of het nemen van een trekkersrol vraagt extra capaciteit en middelen. De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek nemen als regio aan de MRA deel om meer invloed te hebben.

Metropoolregio Amsterdam
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 4: Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
Taakvelden 3.1 Economische ontwikkelingen
8.1 Ruimtelijke Ordening
8.3 Wonen en bouwen
Deelnemende gemeenten 33 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam; provincie Noord-Holland, provincie Flevoland; Vervoersregio Amsterdam
Doel/Openbaar belang Doel van de MRA is het versterken van de regio, opdat zij een aantrekkelijk vestigingsgebied blijft om te wonen, werken en ontspannen, zowel voor huidige als toekomstige inwoners en bedrijven.
Bestuurlijk belang Gooise Meren heeft zitting in Regiegroep (functioneert als AB)
Financieel belang / bijdrage 2022 De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2022 begroot op € 89.536.
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen N.v.t. N.v.t.
Vreemd vermogen N.v.t. N.v.t.
Solvabiliteit EV / VV N.v.t. N.v.t.
Geraamd resultaat 2022 N.v.t.

Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer

Terug naar navigatie - Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden in 2022.

Risico's

Geen bijzonderheden in 2022.

Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer-Markermeer
Onderwerp Kerngegevens
Programma Programma 5: Duurzaamheid, Water en Groen
Taakvelden 5.7 Openbaar groen en (openlucht recreatie)
Deelnemende gemeenten Almere, Amsterdam, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Gooise Meren, Hoorn, Koggenland, Stede Broec en Waterland
Doel/Openbaar belang Het verankeren van de samenwerking tussen gemeenten voor het maaien van waterplanten in het IJmeer en Markermeer en het bindend vastleggen van de voorwaarden waaronder deze samenwerking plaatsvindt.
Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur heeft tien leden. De gemeente Gooise Meren is met één lid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Financieel belang / bijdrage 2022 De gemeentelijke bijdrage is voor het jaar 2022 begroot op € 10.590.
1-1-2022 31-12-2022
Eigen vermogen N.n.b. N.n.b.
Vreemd vermogen N.n.b. N.n.b.
Solvabiliteit EV / VV N.n.b. N.n.b.
Geraamd resultaat 2022 N.n.b.