Uitgaven

13,69%
€ 19.708
x €1.000
13,69% Complete

Inkomsten

64,28%
€ -92.513
x €1.000
64,28% Complete

Saldo

0%
€ -72.805
x €1.000

9. Programma baten en lasten

Uitgaven

13,69%
€ 19.708
x €1.000
13,69% Complete

Inkomsten

64,28%
€ -92.513
x €1.000
64,28% Complete

Saldo

0%
€ -72.805
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Gooise Meren is financieel gezond en belast inwoners en ondernemers niet zwaarder dan voor de gemeentelijke financiële huishouding nodig is. Het bestuur van Gooise Meren gaat zorgvuldig om met de middelen die ze tot haar beschikking heeft gekregen om al haar taken uit te voeren en Gooise Meren een gemeente te laten zijn, waar het goed wonen, werken en recreëren is. We kiezen voor een zorgvuldige en behoedzame wijze van begroten, zonder dat een groter beroep gedaan hoeft te worden op inwoners dan nodig is. Wij staan voor een gedegen financieel beleid en een sluitende begroting. De begroting dient dan ook meerjarig reëel en structureel in evenwicht te zijn. Het is belangrijk om gedegen en strak te begroten en genoeg weerstandsvermogen en -capaciteit te hebben, zodat financiële risico's kunnen worden opgevangen zonder dat dit een nadelig effect heeft op de lopende begroting en de gemeentelijke taken.

9.1 Sluitende begroting

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

9.2 Belastingen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (na wijziging) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
638 Uitkeringen Gemeentefonds 18 35 0 0 0 0
639 Belastingen 917 946 634 625 625 625
640 Overige baten en lasten 31 539 2.135 1.090 1.309 720
644 Huisvesting Gooise Meren 9 0 0 0 0 0
646 Overhead 18.024 18.382 20.943 21.077 21.067 20.972
Totaal Lasten 18.999 19.902 23.712 22.793 23.002 22.318
Baten
638 Uitkeringen Gemeentefonds -76.808 -78.367 -82.009 -80.801 -80.688 -81.012
639 Belastingen -13.440 -13.431 -11.672 -11.830 -11.988 -11.988
640 Overige baten en lasten -1.670 -2.835 -3.490 -2.444 -2.766 -2.222
644 Huisvesting Gooise Meren 0 0 0 0 0 0
646 Overhead -616 -84 -2 -2 -2 -2
Totaal Baten -92.533 -94.716 -97.174 -95.078 -95.444 -95.224
Resultaat voor bestemming -73.534 -74.814 -73.462 -72.285 -72.442 -72.906
Stortingen
640 Overige baten en lasten 685 195 0 0 0 0
641 Rekening van baten en lasten 976 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 1.661 195 0 0 0 0
Onttrekkingen
640 Overige baten en lasten -3.124 -18.085 -300 -91 0 0
Saldo reserves -1.463 -17.889 -300 -91 0 0

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2020 t.o.v. begroting 2019
Onderdeel programma 9 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat; nadere toelichting zie programma 9.

2.665 N

Uitkeringen Gemeentefonds
Extra middelen meicirculaire 2021, extra Rijksmiddelen Jeugd, incidentele uitkering tbv Corona en bommenregeling

-3.640 V

Belastingen
In 2021 is het WOZ project Taxeren naar gebruiksoppervlakte uitgevoerd (V € 252.000)

-252 V

Belastingopbrengsten
Toename OZB opbrengst door indexatie en areaaluitbreiding (V 345.000) en verhoging toeristenbelasting (V € 40.000)
Vanaf 2022 vervallen de opbrengsten precariobelasting op kabels en leidingen (N € 2,2 miljoen)

1.675

N

Overige baten en lasten
In 2021 zijn forse bedragen onttrokken aan de Algemene Reserve tbv de Reserve tijdelijke huisvesting Onderwijs, saldo jaarrekening, maatschappelijk ondersteuningsfonds (Corona), baggeren Singelgracht en dak Villa Zeezicht

18.716 N

Overige verschillen

Diverse posten < € 70.000

-139 V
Totaal 19.025 V

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Het totaal aan voorgenomen investeringen voor dit programma in 2022 bedraagt € 1,2 miljoen (Tractie, automatisering en facilitair). Met het vaststellen van de begroting worden voor de in de onderstaande tabel opgenomen investeringen kredieten gevoteerd. De bijbehorende kapitaallasten zijn al in deze begroting verwerkt.

Omschrijving  Investeringsbedrag * in €
Programma 9
Vw Caddy (93-VTX-3) 43.000
Vw Caddy (14-BZ-TL) 43.000
Volkswagen transporter (VD-662-L) 69.000
Volkswagen transporter (VD-518_S) 69.000
Mega Worker (electrisch voertuig) 50.000
Piaggio Porter (VJ-968-F) 39.000
Piaggio Porter (VJ-969-F) 39.000
Volkswagen Caddy (28-HTD-4 43.000
Mobiele werkplekken/devices 2022 (3 jr) 139.500
Firewall/reverse proxy 2022 (5 jaar) 50.000
Devices & raadomgeving 2022 (3 jr) 71.500
Hardware voor opbouw raadsomgeving 35.000
Programma digitalisering 2022 (5 jaar) 465.000
Fysieke hosts, acces switches, wifi 2022 (5 jaar) 87.000
Totaal 1.243.000

* Investeringsbedragen exclusief bijdragen van derden