Uitgaven

14,43%
€ 20.766
x €1.000
14,43% Complete

Inkomsten

9,11%
€ -13.105
x €1.000
9,11% Complete

Saldo

0%
€ 7.661
x €1.000

6. Programma Werk en Inkomen

Uitgaven

14,43%
€ 20.766
x €1.000
14,43% Complete

Inkomsten

9,11%
€ -13.105
x €1.000
9,11% Complete

Saldo

0%
€ 7.661
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Het beleid van Gooise Meren is erop gericht dat alle inwoners kunnen meedoen aan het maatschappelijke leven, betekenisvolle contacten kunnen opbouwen en zinvol bezig kunnen zijn. Meedoen heeft een positief effect op de ervaren gezondheid en welzijn van onze inwoners. Het draagt bij aan een gezonde en vitale samenleving waarin iedereen talenten kan ontwikkelen, waar kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien en kansen krijgen, waar inwoners in verbinding staan met elkaar. Het Sociaal Domein wordt in deze programmabegroting beschreven in de hoofdstukken 6 (Werk en Inkomen) en 7 (Zorg en Welzijn).

Het is bij het opmaken van deze Programmabegroting 2022-2025 nog niet ten volle bekend wat de effecten zijn van de coronacrisis. In 2020 nam de werkgelegenheid in een aantal sectoren sterk af maar in tweede helft 2021 is een kentering ingezet. Op basis van huidige cijfers en gegevens maken wij een inschatting van het gebruik en de bekostiging van de voorzieningen. Het is nog ongewis hoe de arbeidsmarkt zich in 2022 verder ontwikkelt en hoe voorzieningen gericht op re-integratie leiden tot uitstroom uit de uitkering naar werk. We bieden inwoners adequate voorzieningen om hen te ontwikkelen en zo veel mogelijk te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt

Wij werken aan een inclusieve arbeidsmarkt en willen dat meer inwoners participeren op de arbeidsmarkt, hun talenten benutten en economische zelfstandigheid bereiken. De gemeente ondersteunt daarbij door een breed scala aan voorzieningen aan te bieden. Samen met ondernemers, Regio Gooi en Vechtstreek, Tomingroep, het onderwijs, het UWV en overige partners werken we aan de inclusieve arbeidsmarkt. Het pakket van voorzieningen houden wij goed in stand en laten wij zo goed mogelijk aansluiten op de nieuwe economische omstandigheden en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Inkomensondersteuning     

Wij ondersteunen inwoners die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarbij staan eigen kracht en deelname aan de samenleving voorop. Het vinden van betaald werk is het eerste doel. Is dat (nog) niet haalbaar dan worden inwoners gesteund met een wettelijke inkomensvoorziening, zoals een bijstandsuitkering. Aan deze inkomensvoorzieningen zitten rechten en verplichtingen. Wij streven naar 100% rechtmatige verstrekkingen, waarbij inwoners precies ontvangen waar ze recht op hebben. Tevens ondersteunen wij inwoners met aanvullende minimaregelingen en schuldhulpverlening.

6.1 Werk

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.1.1 Doelstelling - Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - 6.1.1 Doelstelling - Stimuleren inclusieve arbeidsmarkt

We ondersteunen inwoners die niet op eigen kracht kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Wij creëren een breed palet van voorzieningen om te participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Wij werken langs drie sporen: van school naar werk, van werk naar werk,  en van uitkering naar werk. Voor de nieuwe Wet inburgering stellen we als doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving, het liefst via werk. 

Zo gaan we dat doen

6.1.2 Doelstelling - Aandacht voor inburgeraars

Terug naar navigatie - 6.1.2 Doelstelling - Aandacht voor inburgeraars

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Vanaf dat moment is de gemeente verantwoordelijk voor zowel het (taal)onderwijs als de participatie van inburgeraars. Het doel is dat zij zo snel mogelijk kunnen participeren in de samenleving.

Zo gaan we dat doen

6.2 Inkomen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.2.1 Doelstelling - Bieden van inkomensondersteuning

Terug naar navigatie - 6.2.1 Doelstelling - Bieden van inkomensondersteuning

Gooise Meren wil bijdragen aan de economische zelfstandigheid van alle inwoners. Wij bieden inwoners die (tijdelijk) niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien een passende inkomensvoorziening. Wij bieden aanvullende minimaregelingen om armoede te bestrijden bij de inwoners met een laag inkomen en wij helpen inwoners bij het voorkomen en aanpakken van schulden.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (na wijziging) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
622 BUIG 23.801 14.614 15.040 14.952 14.952 14.952
623 Werkvoorziening 4.304 3.771 3.393 3.382 3.305 3.188
624 Minimabeleid 2.263 2.071 1.976 1.976 1.976 1.976
625 Sociale recherche 431 543 507 507 507 507
Totaal Lasten 30.799 20.999 20.916 20.817 20.741 20.623
Baten
622 BUIG -23.409 -12.558 -13.337 -13.337 -13.337 -13.337
623 Werkvoorziening -46 0 0 0 0 0
624 Minimabeleid -51 -28 -29 -29 -29 -29
625 Sociale recherche -383 -402 -402 -402 -402 -402
Totaal Baten -23.889 -12.988 -13.767 -13.767 -13.767 -13.767
Resultaat voor bestemming 6.910 8.012 7.148 7.050 6.973 6.856
Onttrekkingen
622 BUIG -115 -180 0 0 0 0
623 Werkvoorziening -544 -135 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -659 -315 0 0 0 0

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2022 t.o.v. begroting 2021
Onderdeel programma 6 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.
-637 V

BUIG

De baten voor de buig zijn verhoogd op basis van het nader voorlopig budget vanuit het Rijk met 838k.
Met dezelfde prognose zijn ook de lasten verhoogd.

51 N

Overige verschillen 

Diverse posten < € 70.000

37 N
Totaal -549 V

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

 Eigen indicatoren Werk en Inkomen

Nr. Omschrijving 2017 2018 2019 2020
7. Het percentage klanten dat gedurende het poortproces 'afgevangen' worden (van melding tot start inkomen) - - - -
8. Het aantal voorzieningen/trajecten per klant dat succesvol is afgerond - - - -
9. Uitstroom naar betaald werk of opleiding als percentage van het aantal te bemiddelen personen - - - -

Toelichting:

7. Deze indicator (preventiequota) heeft als doel om zoveel mogelijk cliënten gedurende het poortproces aan het werk te krijgen. Vanaf 2022 komen hier cijfers voor beschikbaar.

8.

9. Deze indicator toont de uitstroom uit de uitkering van jongeren (18 -27 jarigen) naar betaald werk en opleiding (dat is het doel van re-integratie activiteiten). Andere uitstroomredenen, zoals verhuizing of overlijden, worden niet meegenomen in dit percentage.

De wettelijk verplichte beleidsindicatoren zijn opgenomen in bijlage 4.

Kengetallen Werk en Inkomen

Terug naar navigatie - Kengetallen Werk en Inkomen
Nr. Omschrijving 2017 2018 2019 2020 Bron
8. Beroepsbevolking         CBS (databank Statline)
9. Klanten Participatiewet         Administratie USD
10. Klanten WSW         Administratie USD
11. Inwoners met een WW-uitkering         UWV
12. Aantal huishoudens dat gebruik maakt van een minimaregeling         Administratie USD
13. Aantal meldingen inzake 'vroegsignalering'         Administratie USD
14. Aantal verwezen klanten naar de Kredietbank         Administratie USD
15. Aantal personen dat een schuldhulptraject heeft bij de Kredietbank Nederland        

Administratie USD

Toelichting:

8.

9.

10.

11.

12.

13. Aantal meldingen dat de gemeente ontvangt over achterstallige betalingen (van o.a. nutsbedrijven). Hieraan nemen woningcorporaties (nog) geen deel.

14.

15.