Uitgaven

6,67%
€ 9.602
x €1.000
6,67% Complete

Inkomsten

1,93%
€ -2.773
x €1.000
1,93% Complete

Saldo

0%
€ 6.829
x €1.000

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Uitgaven

6,67%
€ 9.602
x €1.000
6,67% Complete

Inkomsten

1,93%
€ -2.773
x €1.000
1,93% Complete

Saldo

0%
€ 6.829
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

In dit programma geven wij aan wat we lokaal en in regionaal verband doen aan het verkeer, het parkeren en de openbare ruimte. Het programma ziet er anders uit dan in de afgelopen jaren. De op 18 maart 2021 vastgestelde Mobiliteits- en Parkeervisie Gooise Meren 2040 is ‘vertaald’ naar de begroting 2022.
Met de vastgestelde visie is gekozen voor een veilige en leefbare openbare ruimte, een duurzame samenleving met ruimte voor innovaties voor duurzame mobiliteit, een optimale bereikbaarheid als randvoorwaarde voor een vitale gemeente, een infrastructuur waardoor iedereen zich goed en veilig kan verplaatsen en een modern en dynamisch parkeerbeleid dat past bij lokale behoeften.
Gevoelens van verkeersveiligheid hangen direct samen met de weginrichting en het gedrag en de vaardigheid van verkeersdeelnemers. Men moet dus juist opgeleid zijn om goed te kunnen deelnemen aan het verkeer. De drie E’s zijn hier van groot belang: Education, Engineering, Enforcement. Naast opleiding dienen de wegen op de juiste manier te zijn vormgegeven en is handhaving op de wetten en regels noodzakelijk. Met een Strategisch Plan Verkeerveiligheid streeft de landelijke overheid naar nul doden in het verkeer. Lokaal geven wij daar invulling aan door verkeersveiligheid risico-gestuurd te benaderen; maatregelen ontwikkelen voor locaties of gebieden waar men de meeste risico’s loopt. 
Op weg naar een duurzame samenleving met duurzame mobiliteit willen wij fietsgebruik en elektrisch vervoer stimuleren. Woongebieden willen wij daarbij verkeersveiliger en leefbaarder maken. Ongewenst doorgaand verkeer hoort daar niet bij. Doorgaand verkeer rijdt over de hoofdwegenstructuur. Voor winkel- en werkgebieden is het van vitaal belang dat ze goed bereikbaar zijn. Daarvoor is doorstroming op de hoofdwegenstructuur een voorwaarde, ook voor ons openbaar vervoer.
Goede doorstroming op fietspaden is net zo goed van groot belang: hoe zijn mensen anders te verleiden zich duurzaam en gezond te verplaatsen.
Fietsen en auto’s dienen in of nabij woon-, werk- en/of winkelgebieden te kunnen worden gestald. Wij willen auto’s naar de juiste parkeergelegenheid leiden en met een modern en dynamisch parkeerbeleid zorgen voor een gastvrij ‘parkeerklimaat’, op maat voor elke kern.
In de Uitvoeringsagenda van het Mobiliteitsplan is aangegeven waar wij in de komende jaren op in willen zetten.

3.1 Verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.2 Leefbaarheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.2.1 Doelstelling - Er is in 2040 sprake van een optimale kwaliteit van de leefomgeving

Terug naar navigatie - 3.2.1 Doelstelling - Er is in 2040 sprake van een optimale kwaliteit van de leefomgeving

Leefbaarheid en verblijfskwaliteit zijn leidend in de openbare ruimte en gaan boven parkeerruimte op straat.
De auto heeft niet vanzelfsprekend het eerste recht op een plek. Bij het verdelen van de openbare ruimte wordt steeds rekening gehouden met de wensen van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Zo gaan we dat doen

3.3 Innovatie en duurzame mobiliteit

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.3.1 Doelstelling - In 2040 is 50% van de voertuigen ‘zero emissie’

Terug naar navigatie - 3.3.1 Doelstelling - In 2040 is 50% van de voertuigen ‘zero emissie’

Omwille van het klimaat, de gezondheid en leefbaarheid moet de uitstoot van voertuigen teruggedrongen worden. In Gooise Meren stimuleren we innovatieve en duurzame middelen van vervoer en haken we aan op innovatieve vervoermogelijkheden. 

Zo gaan we dat doen

3.3.2 Doelstelling - Vergroten gebruik deelvoertuigen

Terug naar navigatie - 3.3.2 Doelstelling - Vergroten gebruik deelvoertuigen

We zijn in transitie naar een ander mobiliteitssysteem dat doelen verenigt voor bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Deelconcepten voor mobiliteit worden een vanzelfsprekendheid in onze woon- en werkomgeving.  

Zo gaan we dat doen

3.4 Bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.4.1 Doelstelling - Gooise Meren is goed bereikbaar per weg en per spoor

Terug naar navigatie - 3.4.1 Doelstelling - Gooise Meren is goed bereikbaar per weg en per spoor

Bereikbaarheid van woon-, werk- en recreatiegebieden is essentieel voor een aantrekkelijke, gastvrije en economisch vitale gemeente. Bevoorrading is daarbij essentieel. Wij willen Gooise Meren dus goed bereikbaar houden per fiets, openbaar vervoer, te voet en per auto. 

Zo gaan we dat doen

3.5 Toegankelijkheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.5.1 Doelstelling - In 2040 is de fysieke buitenruimte veilig en gemakkelijk toegankelijk

Terug naar navigatie - 3.5.1 Doelstelling - In 2040 is de fysieke buitenruimte veilig en gemakkelijk toegankelijk

Door de  veilige, obstakelvrije en uitnodigende inrichting is de openbare ruimte voor iedereen  toegankelijk en stimuleren we wandelen en fietsen. Ontmoeting en een gezonde leefstijl bevorderen we op deze manier.

Zo gaan we dat doen

3.6 Parkeren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.6.1 Doelstelling - In 2040 is een gastvrij parkeerbeleid gerealiseerd dat op hoofdlijnen voor heel de gemeente geldt en tegelijkertijd maatwerk biedt per woonkern, doelgroep en soort gebied.

Terug naar navigatie - 3.6.1 Doelstelling - In 2040 is een gastvrij parkeerbeleid gerealiseerd dat op hoofdlijnen voor heel de gemeente geldt en tegelijkertijd maatwerk biedt per woonkern, doelgroep en soort gebied.

Parkeermogelijkheden en - beperkingen sluiten aan bij de omgeving en behoeften. De auto heeft niet vanzelfsprekend het eerste recht op een plek. Leefbaarheid en verblijfskwaliteit gaan boven parkeerruimte.

Zo gaan we dat doen

3.7 Samenwerken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.7.1 Doelstelling - In 2040 werkt een betrokken samenleving samen met de gemeente aan vraagstukken op gebied van mobiliteit en parkeren.

Terug naar navigatie - 3.7.1 Doelstelling - In 2040 werkt een betrokken samenleving samen met de gemeente aan vraagstukken op gebied van mobiliteit en parkeren.

Samenwerken is geen doel op zich. Het heeft meerwaarde om verschillende belangen bij elkaar te brengen. Overheden, markt en samenleving kunnen gezamenlijk tot creatieve en innovatieve initiatieven komen die een bijdrage leveren aan het oplossen van bereikbaarheidsvraagstukken in samenhang met andere opgaven.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (na wijziging) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
607 Wegen en straatmeubilair 7.439 7.964 7.072 7.137 7.214 7.353
608 Verkeer 1.071 919 905 867 845 824
609 Parkeren 1.623 1.799 1.628 1.629 1.746 1.968
647 Samenkracht en burgerparticipatie 26 344 80 0 0 0
Totaal Lasten 10.159 11.026 9.685 9.632 9.804 10.145
Baten
607 Wegen en straatmeubilair -369 -296 -185 -185 -185 -185
608 Verkeer -83 -21 -21 -21 -21 -21
609 Parkeren -2.169 -2.566 -2.748 -3.123 -3.123 -3.123
Totaal Baten -2.622 -2.883 -2.954 -3.329 -3.329 -3.329
Resultaat voor bestemming 7.537 8.143 6.732 6.303 6.476 6.816

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

-

Toelichting verschillen begroting 2022 t.o.v. begroting 2021
Onderdeel programma 3 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.

-399 V
Wegen en straatmeubilair
In het eerste voortgangsverslag 2021 zijn onderhoudsbudgetten voor de wegen en bruggen incidenteel opgehoogd (€772k).De actualisatie van beheerplannen leidt tot verhoging van de dotaties voorziening Wegen en Civieltechnische kunstwerken (€28k ).De kapitaallasten stijgen in 2022 met circa €323k . De geraamde baten en lasten voor het Aanpak zwerfvuil (per saldo neutraal) zijn in 2022 €112k lager. Middels voortgangsverslag in 2022 zullen deze budgetten geactualiseerd worden.

-492 V
Parkeren
In 2021 incidenteel budget €66k voor procesplan digitalisering parkeerorganisatie. 
-66 V
Samenkracht en burgerparticipatie
In 2020 is €192k budget leefbaarheid overgeheveld naar 2021. Het totale budget voor 2021 komt daarmee op € 344k . Het budget voor 2022 is conform het CUP € 80k.
-264 V

Overige verschillen 

Diverse posten < € 70.000

-190

V

Totaal -1.411 V

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Het totaal aan voorgenomen investeringen voor dit programma in 2022 bedraagt € 5,3 miljoen (Herinrichting wegen, civieltechnische kunstwerken, Openbare verlichting, Gebiedsontwikkeling en Parkeervoorzieningen). Met het vaststellen van de begroting worden voor de in de onderstaande tabel opgenomen investeringen kredieten gevoteerd. Voor de andere voorgenomen investeringen worden in 2022 separate voorstellen aan u voorgelegd. De bijbehorende kapitaallasten zijn al in deze begroting verwerkt.

Omschrijving Investeringsbedrag * in €
Programma 3
Aanpassing Amersfoortse straatweg/Godelindeweg 150.000
Autoluw Naarden-Vesting 250.000
Totaal  400.000

* Investeringsbedragen exclusief bijdragen van derden