Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Aan de Raad
 

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2022-2025 aan.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht is dit de laatste begroting die wij mogen presenteren. Ook in deze begroting vindt u de waarden uit het coalitieakkoord terug: duurzaam, sociaal, veilig en vitaal. Ondanks de financiële uitdaging blijven deze uitgangspunten leidend bij de ontwikkeling van Gooise Meren.

Het presenteren van een structureel sluitende Programmabegroting 2022-2025 is niet zonder slag of stoot gegaan. Allereerst begonnen we met een taakstelling uit de vorige begroting om € 600.000 structureel te vinden. Ook waren er tegenvallers in het sociaal domein en de openbare ruimte en was er de wens om ruimte te maken voor nieuw beleid. De in de Perspectiefnota 2022 opgenomen maatregelen vanuit het traject ‘Duurzame balans in de begroting’ bleken niet voldoende om dit op te lossen. Daarnaast leidden de aangenomen amendementen bij de vaststelling van de perspectiefnota tot een extra tekort van bijna 3 ton.

Met aanvullende voorstellen, het bijstellen van ambities, geen reserveringen op te nemen voor nog niet uitgewerkte investeringen en de inzet van de extra rijksmiddelen Jeugd is het ons gelukt een meerjarig sluitende meerjarenbegroting aan u voor te leggen. Wij hebben hierbij nadrukkelijk niet gekozen voor lastenverhoging van onze inwoners. Hiermee houden wij ons aan de afspraak in het coalitieakkoord, maar laten wij inkomsten liggen.

Een sluitende programmabegroting neemt onze financiële zorgen niet weg. Er staan ons nog flinke (financiële) uitdagingen te wachten, doordat ambities zijn geschrapt, waardoor zaken blijven liggen. Daarnaast kunnen we niet voorzien wat de landelijke politieke ontwikkelingen betekenen voor onze begroting.

We vinden het belangrijk dat een volgend college begint met financiën die op orde zijn. Het college is dan ook blij een sluitende meerjarenbegroting aan de raad te kunnen presenteren. Daarnaast hebben wij de begroting duurzaam in balans gebracht, door nagenoeg te voldoen aan de minimale streefwaarde, zoals die is bepaald in de nota beoordeling kengetallen.

Het college van Burgermeester en Wethouders,

Geert-Jan Hendriks, wethouder Financiën