Bijlage 3 Beleidsnota's

Beleidsnota's

Terug naar navigatie - Beleidsnota's

Hieronder geven we een overzicht van de beleidsnota’s per programma

Programma 1

 • Visie Burgerparticipatie
 • Visie op dienstverlening 2014
 • Dienstverleningsnota 2015

Programma 2

 • Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022
 • Uitvoeringsplan plan 2019/2020
 • APV

Programma 3

 • Verkeersstructuurplan Naarden
 • Verkeersvisie Muiden
 • Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan Bussum
 • Parkeerbeleidsplan Naarden
 • Gebiedsvisie Centrum Bussum
 • Kaderplan verkeer centrum Bussum
 • Paraplubestemmingsplan parkeernormen Gooise Meren
 • Richtlijnen voor parkeernormen
 • Harmonisatie parkeervergunningen
 • Harmonisatie parkeertarieven
 • Nota Structuurvisie Naarden en Bussum
 • Ontwikkelplan Verder met de Vesting Muiden
 • Visie Buitenruimte
 • Geluidsituatie gemeente Gooise Meren 2016
 • Visie Buitenruimte
 • Actieplan Leefbaarheid

Programma 4

 • Woonvisie (regionaal en lokaal)
 • Strategisch Accommodatiebeleidsplan

Programma 5

 • Visie Buitenruimte
 • Samen Sneller Duurzaam

Programma 6

Beleidsnota's:

 • Programma Inclusieve Arbeidsmarkt (PIAM)
 • Werken aan Werk
 • Perspectief op Werk

Wetgeving:

• Participatiewet
• Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (Iaow)
• Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (Iaoz)
• Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)
• Daaruit voortvloeiende verordeningen en beleidsregels (o.m. bijzondere bijstand, afstemming, fraudebestrijding, minimaregelingen, werk en participatie)

Programma 7

 • Strategisch beleidsplan sociaal domein 2015-1018 Gooise Meren inclusief de volgende subnota’s:
  Grip op het bestaan; Gemeentelijke dienstverlening; Passend Onderwijs en afstemming jeugdhulp; Toegankelijke samenleving; Basisvoorzieningen op orde; Inwoners aan zet.
 • Verordening Jeugdhulp 2019 Gooise Meren en bijhorende beleidsregels en nadere regels
 • Verordening leerlingenvervoer Gooise Meren 2019
 • Verordening Wmo gemeente Gooise Meren 2020 en bijhorende nadere regels
 • Algemene subsidieverordening Gooise Meren 2018 en bijhorend Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur, toerisme
 • Beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020
 • Nota lokaal gezondheidsbeleid Naarden
 • Nota lokaal gezondheidsbeleid Muiden
 • Nota lokaal gezondheidsbeleid Bussum
 • Integraal huisvestingsplan onderwijs 2018-2030
 • Verordening voorziening onderwijshuisvesting Gooise Meren
 • Dierenwelzijnsbeleid Gooise Meren 2019-2023

Programma 8

 • Sportbeleid
 • Welstandsnota voor erfgoed
 • Visie Buitenruimte

Programma 9

 • Financiële verordening
 • Nota Reserves en Voorzieningen