Uitgaven

10,55%
€ 15.184
x €1.000
10,55% Complete

Inkomsten

7,01%
€ -10.091
x €1.000
7,01% Complete

Saldo

0%
€ 5.093
x €1.000

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Uitgaven

10,55%
€ 15.184
x €1.000
10,55% Complete

Inkomsten

7,01%
€ -10.091
x €1.000
7,01% Complete

Saldo

0%
€ 5.093
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

We streven naar een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de leefomgeving, geënt op de behoeften van inwoners. We zetten in op groei van de werkgelegenheid, duurzaam toerisme en een voldoende en passend woonaanbod. Kernbegrippen zijn: samenwerken, participatie, verder kijken (lange termijn) en breder kijken (integraal, samenhang). We gaan voor gedifferentieerde, duurzame en betaalbare woonruimte voor alle inkomensgroepen en huishoudens die toekomstbestendig en passend is. Hierbij willen we de kansen voor starters vergroten en de doorstroming stimuleren. 

In dit programma komen verschillende beleidsvelden bij elkaar die zich richten op de (fysieke) leefomgeving van onze inwoners, We streven naar een goed woon-, werk en leefklimaat. Daarom is het van belang om maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen integraal en in samenhang te bezien. En keuzes te maken die bijdragen aan een goede balans en duurzaamheid.

Een van de opgaven waar we voor staan is te zorgen voor voldoende woonaanbod. dat aansluit op de verschillende woonbehoeftes die er zijn. Er liggen concrete opgaven voor betaalbare woningen, wonen met zorg en huisvesting van statushouders. 

Op het gebied van economie ligt er een opgave om de gevolgen  van corona in beeld te krijgen en waar nodig maatregelen te treffen om onze centra vitaal te houden. Daarnaast speelt de opgave om te zorgen dat onze gemeente  een aantrekkelijk vestigingsklimaat biedt  voor bedrijven om zodoende de werkgelegenheid te borgen en te stimuleren. 

Toerisme draagt ook bij aan de levendigheid en een kan een impuls geven aan onze economie als we er voor zorgen dat toeristen langer verblijven in binnen de gemeentegrenzen. Dat kan bijvoorbeeld door het promoten van het cultureel erfgoed en het versterken van het kustgebied.

Ons gemeentelijk vastgoed wordt ingezet om onze culturele en historische waarden te versterken en een goede infrastructuur te bieden voor maatschappelijke voorzieningen. Ook hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een prettig leefklimaat waar aandacht is voor alle inwoners.

In dit licht bezien  biedt de omgevingswet kansen om de integraliteit tussen de beleidsvelden  nog een stap verder te brengen. immers het doel van deze wet is een bijdrage aan het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving om maatschappelijke functies te vervullen. In de omgevingsvisie worden alle doelen en ambities die een impact hebben op de (fysieke) leefomgeving integraal gepresenteerd en afgewogen. In 2022 bereiden bestuur en organisatie zich voor op  nog meer integraal denken en werken, in nauwe afstemming en samenspraak met onze inwoners.

 

 

 

4.1 Veilig en duurzaam ingerichte omgeving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.1.1 Doelstelling - Klaar voor de omgevingswet

Terug naar navigatie - 4.1.1 Doelstelling - Klaar voor de omgevingswet

Met de Omgevingswet wordt het wettelijk kader voor verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving vereenvoudigd. Doel van de Omgevingswet is het bereiken van een balans tussen: een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden.

Zo gaan we dat doen

4.1.2 Doelstelling - Gebiedsontwikkeling met kwaliteit

Terug naar navigatie - 4.1.2 Doelstelling - Gebiedsontwikkeling met kwaliteit

Binnen Gooise Meren wordt veel ontwikkeld. Het betreft integrale gebiedsontwikkelingen met woningbouw en de herinrichting van de buitenruimte, of infrastructurele opgaven rondom wegen en spoor. Naast aandacht voor de bouwopgave is het ook van belang dat de leefomgeving van de nieuwe situatie en de aansluiting op de bestaande leefomgeving duurzaam en veilig wordt ingericht.

 

Zo gaan we dat doen

4.2 (Duurzame) economische ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.2.1 Doelstelling - Meer vitale wijken en kernen

Terug naar navigatie - 4.2.1 Doelstelling - Meer vitale wijken en kernen

De gemeente wil samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners aantrekkelijke, economisch vitale en toekomst bestendige buurten / wijken realiseren of behouden. 

Zo gaan we dat doen

4.2.2 Doelstelling - Werken aan meer werkplekken

Terug naar navigatie - 4.2.2 Doelstelling - Werken aan meer werkplekken

We willen dat werklocaties - en daarmee de werkgelegenheid - in Gooise Meren behouden blijven en waar mogelijk worden uitgebreid.

Zo gaan we dat doen

4.2.4 Doelstelling - Bevorderen recreatie en toerisme

Terug naar navigatie - 4.2.4 Doelstelling - Bevorderen recreatie en toerisme

We zorgen dat we aantrekkelijk zijn en blijven voor bezoekers, recreanten en toeristen. We streven daarbij naar het behouden en versterken van onze kwaliteiten op het gebied van natuur, cultuur en erfgoed.

Zo gaan we dat doen

4.3 Goed wonen in Gooise Meren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.3.1 Doelstelling - Passend (meer en beter) woningaanbod

Terug naar navigatie - 4.3.1 Doelstelling - Passend (meer en beter) woningaanbod

Gooise Meren is een gemeente die een aantrekkelijke plek is om te wonen en te leven. We willen dit ook graag voor toekomstige generaties behouden met aandacht voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen en duurzaamheid als uitgangspunt. Dit vraagt van ons dat we continue werken aan de beschikbaarheid van passende en betaalbare woonruimte voor alle inkomensgroepen en huishoudenstypen in Gooise Meren.

Zo gaan we dat doen

4.3.2 Doelstelling - Wonen met zorg

Terug naar navigatie - 4.3.2 Doelstelling - Wonen met zorg

We brengen wonen en zorg dichter bij elkaar. De vraag naar passende woonruimte, met allerlei varianten van ambulante zorg en ondersteuning, is toegenomen en is er een tekort. Inwoners blijven, als ze ouder worden, langer zelfstandig thuis wonen dan vroeger. Ook zijn er meer kwetsbare inwoners die na een begeleidingstraject, in bijvoorbeeld een instelling voor beschermd wonen of een pleeggezin, zelfstandig willen en kunnen wonen.

Zo gaan we dat doen

4.3.4 Doelstelling - Bieden compensatieregeling

Terug naar navigatie - 4.3.4 Doelstelling - Bieden compensatieregeling

De gemeente streeft naar een goede spreiding van de betaalbare woningvoorraad over wijken en buurten. Bij de nieuwbouw willen we meer regie voeren op de realisatie van betaalbare woningen.

 

Zo gaan we dat doen

4.4 Gemeentelijk vastgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

4.4.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed

Terug naar navigatie - 4.4.1 Doelstelling - Doelmatige inzet maatschappelijk vastgoed

Wij willen ons vastgoed optimaal en effectief inzetten als middel om (maatschappelijke) doelen te realiseren.

Zo gaan we dat doen

4.4.2 Doelstelling - Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed

Terug naar navigatie - 4.4.2 Doelstelling - Helderheid, gelijkheid en compliance bij inzet van vastgoed

We willen dat ons vastgoed op een eerlijke manier het beleid ondersteunt. Dat betekent dat we zo min mogelijk onderscheid maken tussen gelijksoortige huurders, heldere overeenkomsten opstellen en de kosten die we maken doorbelasten.

Zo gaan we dat doen

4.4.3 Doelstelling - Duurzame inzet van vastgoed

Terug naar navigatie - 4.4.3 Doelstelling - Duurzame inzet van vastgoed

Met het oog gericht op de toekomst is het doel om de vastgoedportefeuille in 2030 energieneutraal te krijgen.  Dit geldt ook voor het vastgoed dat we niet in eigendom hebben, maar waar we wel verantwoordelijk voor zijn, zoals de onderwijshuisvesting.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (na wijziging) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
610 Economie 1.274 1.628 1.272 1.272 1.272 1.272
611 Bestemmingsplannen 1.020 698 829 653 593 593
612 Beheer gemeentelijke gebouwen 6.887 7.413 5.765 6.197 5.950 5.870
613 Ruimtelijke ontwikkeling 3.801 4.113 2.809 2.836 1.743 1.029
614 Projecten 1.155 828 836 836 836 836
615 Bouwen 1.845 1.354 1.249 1.249 1.249 1.249
Totaal Lasten 15.983 16.035 12.761 13.044 11.644 10.849
Baten
610 Economie -1.760 -642 -716 -740 -743 -754
611 Bestemmingsplannen -26 -59 -60 -60 -60 -60
612 Beheer gemeentelijke gebouwen -2.699 -2.518 -2.629 -2.729 -2.729 -2.729
613 Ruimtelijke ontwikkeling -2.901 -5.206 -2.262 -2.299 -1.091 -378
614 Projecten -1.693 -837 -852 -852 -852 -852
615 Bouwen -2.443 -1.429 -1.454 -1.454 -1.454 -1.454
Totaal Baten -11.522 -10.692 -7.972 -8.133 -6.928 -6.227
Resultaat voor bestemming 4.461 5.343 4.789 4.911 4.715 4.623
Stortingen
612 Beheer gemeentelijke gebouwen 0 413 0 0 0 0
613 Ruimtelijke ontwikkeling 513 2.712 0 0 0 0
Totaal Stortingen 513 3.125 0 0 0 0
Onttrekkingen
612 Beheer gemeentelijke gebouwen -785 -1.850 -17 -167 -17 -17
613 Ruimtelijke ontwikkeling -611 -545 0 0 0 0
614 Projecten 0 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -1.397 -2.395 -17 -167 -17 -17
Saldo reserves -884 730 -17 -167 -17 -17

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

Toelichting verschillen begroting 2022 t.o.v. begroting 2021
Onderdeel programma 4 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelasting

Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.

-591 V
Kapitaallasten
De interne rekenrente is verlaagd van 2% naar 1,5%. Dit leidt tot lagere kapitaallasten bij alle producten.
-204 V
Economie
In 2021 was er incidenteel extra budget voor de opstart van de marketingorganisatie Gooise Meren (V € 168.000)
Duurzame balans Perspectiefnota (extra opbrengsten buitenreclame ; V € 60.000))
-228 V
Bestemmingsplannen
Tijdelijke ondersteuning invoer Omgevingswet (N 235.000)
235 N
Beheer gemeentelijke gebouwen
In 2021 was sprake van extra lasten voor de afkoop huur voor het MFC Keverdijk en inrichtingskosten (€ 2 miljoen). Hiertegenover stonden gelijke onttrekkingen uit de reserve, waardoor dit budgetneutraal is.
In 2021 is een storting gedaan in de reseve voor dekking kapitaallasten Dak Zeezicht (V € 413.000)
-413 V
Ruimtelijke ontwikkeling
In 2021 is de verkoopopbrengst Jan ter Gouwweg (€ 2.455.000), na aftrek van de grondwaarde (€ 256.000), gestort in de Algemene Reserve Grondexploitatie (per saldo neutraal) alsmede de vrijval van een deel van de verliesvoorziening Grex Bredius (V € 506.000). De sloop van de noodgebouwen Emma locatie (N € 545.000) werden in 2021 onttrokken uit de Algemene Reserve Grondexploitatie.
Daarnaast was in 2021 sprake van enkele incidentele budgetten. (V € 238.000)
-199 V

Overige verschillen  < € 70.000

98 N

Totaal

-1.302