Uitgaven

2,92%
€ 4.209
x €1.000
2,92% Complete

Inkomsten

0,57%
€ -823
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

0%
€ 3.386
x €1.000

1. Programma Inwoners en Bestuur

Uitgaven

2,92%
€ 4.209
x €1.000
2,92% Complete

Inkomsten

0,57%
€ -823
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

0%
€ 3.386
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

Vernieuwing van de democratie is één van de ambities van dit programma. Hoe kunnen we samen aan de slag met de opgaven die er liggen en maken we optimaal gebruik van de aanwezige kennis in de samenleving? Hoe kunnen we goed omgaan met alle initiatieven vanuit de samenleving? Hoe krijgen en houden we de beweging gaande? We hebben in het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet en veel geleerd. Zo geeft ons 'participatieleidraad' uit 2021 handen en voeten aan onze visie op Burgerparticipatie en beschrijft deze dat onze gemeente een samenwerking met de omgeving ambieert op de hoogst mogelijke treden van de participatieladder.  Hoogst mogelijke’ is wat anders dan ‘de hoogste treden’. Wat mogelijk is, daarover gaan we met elkaar in gesprek. Participatie staat bij ons hoog in ‘t vaandel. 

Ten aanzien van onze dienstverlening zijn we klantgericht en ondersteunend en streven we naar kwaliteit en efficiëntie. We willen meer doen met digitale mogelijkheden. We willen ook dat inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving. Elk mens moet kunnen leren, wonen, werken, sporten, deelnemen aan activiteiten, vrienden maken en houden. De gemeente kan de inclusieve samenleving niet alleen realiseren. Dat lukt alleen sámen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Daarom voeren we een programma Inclusie uit. Tot slot streven we naar een krachtige doeltreffende samenwerking met mede-overheden, waarbij we zelfbewust en kritisch zijn op doelen en middelen.

 

1.1 Burgerparticipatie en Overheidsparticipatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.1.1 Doelstelling - Meeweten, Meedenken, Meedoen en Meebeslissen

Terug naar navigatie - 1.1.1 Doelstelling - Meeweten, Meedenken, Meedoen en Meebeslissen

We willen inwoners goede informatie verstrekken en indien mogelijk de gelegenheid bieden mee te denken, mee te doen en mee te beslissen, in een zo divers mogelijke samenstelling en indien het onderwerp relevant voor ze is.

 

Zo gaan we dat doen

1.1.2 Doelstelling - Werken aan vitale en leefbare wijken

Terug naar navigatie - 1.1.2 Doelstelling - Werken aan vitale en leefbare wijken

De gemeente wil samen met bewoners een buurt of wijk maken. Vitaliteit van de wijken is wezenlijk voor het succes van Gooise Meren. Daarom zijn we voortdurend in gesprek met de wijkbewoners en luisteren we naar hun behoeften.

Zo gaan we dat doen

1.2 Inclusie

1.3 Klantgerichte dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.3.1 Doelstelling - Dienstverlening meer digitaal

Terug naar navigatie - 1.3.1 Doelstelling - Dienstverlening meer digitaal

De digitalisering binnen de dienstverlening staat niet stil. Door in te zetten op online dienstverlening kan de dienstverlening aan inwoners en bedrijven verder verbeterd worden. Het streven is om in 2022, 80% van de aanvragen/ aangiften van de Burgerzaken/ Frontoffice producten digitaal te ontvangen.

Zo gaan we dat doen

1.3.2 Doelstelling - Archief bij de tijd

Terug naar navigatie - 1.3.2 Doelstelling - Archief bij de tijd

Bij het gemeentearchief zijn de afgelopen jaren stappen gezet in de ontwikkeling van de digitale dienstverlening. Het is van belang hiermee verder te gaan. Daarnaast is het van belang dat de archieffunctie in de regio ingericht wordt op de duurzame opslag van digitale documenten. 

Zo gaan we dat doen

1.3.3 Doelstelling - Verbeteren van onze dienstverlening

Terug naar navigatie - 1.3.3 Doelstelling - Verbeteren van onze dienstverlening

We willen kwalitatief goede dienstverlening verlenen die aansluit bij de behoefte en verwachting van onze inwoners en ondernemers. 

Zo gaan we dat doen

1.4 Samenwerken met overheden

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.4.1 Doelstelling - Een strategisch perspectief op samenwerking

Terug naar navigatie - 1.4.1 Doelstelling - Een strategisch perspectief op samenwerking

Het doel van samenwerking tussen overheden is om de  (lokale) maatschappelijk doelen te helpen realiseren, waar dat zelfstandig niet of (veel) minder goed kan. De door de Raad  vast te stellen nota verbonden partijen (herfst 2021) biedt hiervoor het kader. 

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (na wijziging) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
601 Bestuur 2.788 2.030 2.256 2.273 2.289 2.307
602 Bestuursondersteuning 1.082 487 1.356 1.335 1.328 1.328
603 Burgerzaken 1.540 1.396 1.414 1.423 1.673 1.753
604 Raadsondersteuning 407 610 584 584 584 584
647 Samenkracht en burgerparticipatie 63 48 49 49 49 49
Totaal Lasten 5.880 4.570 5.660 5.664 5.923 6.021
Baten
601 Bestuur -18 0 0 0 0 0
602 Bestuursondersteuning -114 -137 -101 -179 -85 -85
603 Burgerzaken -644 -673 -664 -551 -1.040 -1.115
604 Raadsondersteuning -5 0 0 0 0 0
Totaal Baten -781 -810 -765 -730 -1.124 -1.200
Resultaat voor bestemming 5.099 3.760 4.895 4.934 4.799 4.822

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

 

 

 

 

Toelichting verschillen begroting 2022 t.o.v. begroting 2021
Onderdeel programma 1 Verschil (x € 1.000) 

V/N

(V = Voordeel, N = Nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.
272 N

Bestuur

Extra uitgaven in het kader van de Wet Open Overheid (het Rijk heeft extra middelen beschikbaar gesteld in de uitkering uit het Gemeentefonds)

136 N

Bestuursondersteuning

Vanaf 2022 wordt het KCC niet meer doorbelast naar alle producten in de begroting maar centraal binnen dit programma verwerkt (N € 1.006.000).
In 2021 was nog sprake van incidentele budgetten voor het archief en programma dienstverlening (V € 150.000)

856 N

Overige verschillen 

Diverse posten < € 70.000

130 V
Totaal 1.134 N