Uitgaven

13,6%
€ 19.573
x €1.000
13,6% Complete

Inkomsten

10,3%
€ -14.825
x €1.000
10,3% Complete

Saldo

0%
€ 4.748
x €1.000

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Uitgaven

13,6%
€ 19.573
x €1.000
13,6% Complete

Inkomsten

10,3%
€ -14.825
x €1.000
10,3% Complete

Saldo

0%
€ 4.748
x €1.000

Ambitie

Terug naar navigatie - Ambitie

 

“Duurzaamheid is een zodanig gebruik van de aarde en de bewoners van deze aarde dat er geen sprake is van uitputting en toekomstige generaties er ook plezier van kunnen hebben.’’ Deze definitie van duurzaamheid (John Elkington, 1994) is richtinggevend voor de ambitie van het college en vertalen we in dit programma naar maatregelen die ten goede komen aan de kwaliteit van het klimaat, energie, groen en water. We geloven dat we het meeste kunnen bereiken door in te spelen op de kracht en energie in de samenleving: duurzaamheid is een thema dat veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aanspreekt en hen inspireert tot activiteiten en projecten die bijdragen aan een samenleving waar wij graag willen wonen, werken en recreëren.

We streven naar een duurzame, klimaatbestendige en toegankelijke buitenruimte. Een openbare ruimte die met aandacht en samen met de gebruikers is ingericht, en door ons wordt onderhouden en beheerd. Met meer groen en biodiversiteit en minder stenen. Dit draagt bij aan een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving en we houden daarmee het stedelijk gebied koel in de zomer en we voorkomen het uitdrogen van de grond.

Groen is een kernkwaliteit van onze gemeente, die we willen houden en willen versterken, want een groene leefomgeving is essentieel voor de kwaliteit van gezondheid, het welbevinden van onze inwoners, voor de biodiversiteit, het opvangen van de effecten van de klimaatsveranderingen en de uitstraling van onze kernen, de buitenwijken en de buitengebieden. Onze ambitie is om als groene gemeente nog groener te worden.
Samen met onze partners werken wij aan behoud en beheer van waardevolle natuurgebieden. Hierin hebben Goois Natuurreservaat, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een grote rol. Veel natuurgebieden rondom Gooise Meren zijn in bezit en beheer van deze organisaties. Deze natuurgebieden zijn nationaal en internationaal van belang en zijn op rijksniveau (Natura 2000-gebieden) en provinciaal (Natuurnetwerk Nederland) beschermd.

We willen een betrouwbare en (kosten)efficiënte (afval)waterketen waarmee de volksgezondheid, de bodem en het grond- en oppervlaktewater worden beschermd. En waarmee we een bijdrage leveren aan een hoogwaardige, klimaatbestendige woon- en leefomgeving met mogelijkheden tot recreatie op en langs het water. Daarnaast focust dit programma op de (duurzame) uitvoering van taken op het vlak van milieu, natuur en afval.

5.1 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.1.1 Doelstelling - Gooise Meren is in 2050 een energieneutrale gemeente

Terug naar navigatie - 5.1.1 Doelstelling - Gooise Meren is in 2050 een energieneutrale gemeente

Doel van de energietransitie is om zoveel mogelijk energie te besparen en over te schakelen op alternatieve, duurzame energiebronnen. In 2050 moet Gooise Meren volledig energieneutraal zijn.

Zo gaan we dat doen

5.1.2 Doelstelling - Alle wijken van Gooise Meren zijn in 2050 aardgasvrij

Terug naar navigatie - 5.1.2 Doelstelling - Alle wijken van Gooise Meren zijn in 2050 aardgasvrij

We ontwikkelen de Transitievisie Warmte (TVW) in samenwerking met andere gemeenten in de regio. In de TVW wordt aangegeven wanneer de verschillende wijken naar verwachting van het gas af gaan en welke warmtebronnen daarbij in beeld zijn.

Zo gaan we dat doen

5.1.3 Doelstelling - Opgavegericht werken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren

Terug naar navigatie - 5.1.3 Doelstelling - Opgavegericht werken aan een duurzame en gezonde manier van leven en werken in Gooise Meren

Door middel van het samenwerkingsverband Samen Sneller Duurzaam, waar de gemeente Gooise Meren met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties aan deelneemt, wordt gewerkt aan een duurzaam en gezond Gooise Meren, te weten: gebruik van niet-fossiele energie, slimmere en groenere mobiliteit, een afvalloze samenleving / circulaire economie, biodiversiteit / een gezond ecosysteem, gezond lokaal voedsel, duurzaam onderwijs.

Zo gaan we dat doen

5.1.5 Doelstelling - Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade

Terug naar navigatie - 5.1.5 Doelstelling - Inwoners en organisaties bewust maken van het belang van Fairtrade

Gooise Meren is vanaf januari 2016 Fairtrade Gemeente, waarmee we aangeven dat in onze gemeente winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de lokale overheid fairtrade een warm hart toedragen en door verkoop en gebruik van fairtrade producten bijdragen aan meer eerlijke handel.

Zo gaan we dat doen

5.2 Klimaatadaptatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.2.1 Doelstelling - Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050

Terug naar navigatie - 5.2.1 Doelstelling - Het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte voor 2050

In het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en de (nog vast te stellen) Regionale en Lokale Adaptatiestrategie werken wij aan het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte om nadelige gevolgen van effecten van klimaatverandering (wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen) te beperken.

Zo gaan we dat doen

5.2.2 Doelstelling - Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden

Terug naar navigatie - 5.2.2 Doelstelling - Stimuleren inwoners klimaatbestendige inrichting particuliere gronden

Maatregelen voor het klimaatbestendig maken van het stedelijk gebied is niet alleen een zaak van de gemeente. Een groot deel van het grondgebied van Gooise Meren is in particulier bezit.  Door particulieren bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering en welke maatregelen zij zelf kunnen nemen op gebied van duurzaamheid, kunnen we samen het stedelijk gebied klimaatbestendig maken.

Zo gaan we dat doen

5.3 Groen, natuur en milieu

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.3.1 Doelstelling - Versterken van de biodiversiteit in de gemeente

Terug naar navigatie - 5.3.1 Doelstelling - Versterken van de biodiversiteit in de gemeente

Biodiversiteit, een variatie aan planten- en diersoorten, vervult een belangrijke rol bij een stabiel klimaat, een leefbare woonomgeving, vruchtbare grond en schoon water. Hoe groter de variatie, hoe beter de natuur in evenwicht is.

Zo gaan we dat doen

5.3.2 Doelstelling - Uitvoeren Milieubeheer

Terug naar navigatie - 5.3.2 Doelstelling - Uitvoeren Milieubeheer

De meeste basis- en plustaken op milieugebied zijn door Gooise Meren ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV). Zie voor meer informatie de paragraaf Verbonden Partijen.

 

 

Zo gaan we dat doen

5.4 Begraafplaatsen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.4.1 Doelstelling - Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen

Terug naar navigatie - 5.4.1 Doelstelling - Instandhouden en zorgvuldig beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen

Begraafplaatsen zijn naast een plek waar geliefden een laatste rustplaats hebben gevonden ook groene oases, plekken voor rust, bezinning en natuurbeleving, waar bomen, bijzondere planten, mossen, kleine dieren en vogels goed gedijen. Het beheren, onderhouden en verzorgen doen we dan ook heel zorgvuldig met oog voor de aanwezige biodiversiteit. Daar waar mogelijk spelen wij in op veranderingen in de wensen van nabestaanden.

5.5 Goede grondstofinzameling bij huishoudens

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.5.1 Doelstelling - Opvolging van het regionaal uitvoeringsprogramma VANG

Terug naar navigatie - 5.5.1 Doelstelling - Opvolging van het regionaal uitvoeringsprogramma VANG

De regiogemeenten en de Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD), een uitvoeringsorganisatie van de Regio Gooi en Vechtstreek, hebben zich als doel gesteld om de gescheiden inzameling van afval te verbeteren en de hoeveelheid restafval terug te dringen (Van Afval Naar Grondstof, VANG-programma). Het VANG-programma loopt af en is in 2020 geëvalueerd. Aansluitend zijn de portefeuillehouders Milieu en Duurzaamheid samen met de gemeenteraden van de 7 regiogemeentes aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een nieuwe grondstoffenvisie voor na 2020. Dit sluit goed aan op het in 2018 gestarte Rijksbrede programma Circulaire Economie: ‘Nederland circulair in 2050’, dat ook volop in ontwikkeling is.

 

 

 

 

Zo gaan we dat doen

5.6 Grip op water

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.6.1 Doelstelling - Zorgdragen voor stedelijk water

Terug naar navigatie - 5.6.1 Doelstelling - Zorgdragen voor stedelijk water

De aanleg en het beheer van voorzieningen voor de inzameling en het transport van afval- en hemelwater zorgen ervoor dat verontreinigd water uit de directe leefomgeving wordt verwijderd en (grond-)wateroverlast zoveel als mogelijk wordt voorkomen.

Zo gaan we dat doen

5.6.3 Doelstelling - Versterken waterrecreatief potentieel

Terug naar navigatie - 5.6.3 Doelstelling - Versterken waterrecreatief potentieel

Door samen te werken met gemeenten binnen het randmerengebied (Coöperatie Gastvrije Randmeren) en IJmeergebied (Samenwerkingsverband Maaien Waterplanten IJmeer - Markermeer) versterken we de recreatiemogelijkheden. De hiervoor opgestelde Integrale Uitvoeringsagenda Randmerengebied draagt bij aan het verbinden van belangrijke water-recreatieve assets zoals het water, de vaargeul, havens, eilanden, kusten, fietspaden en overnachtingsmogelijkheden langs het water.

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 (na wijziging) Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
616 Afval en afvalstoffenheffing 5.674 5.894 6.505 6.437 6.509 6.440
617 Riolering en rioolheffing 4.447 4.720 4.362 4.477 4.873 5.310
618 Begraven 1.131 1.282 1.136 1.139 1.128 1.124
619 Water 998 1.029 637 641 640 589
620 Groen 4.527 5.356 4.511 4.492 4.534 4.543
621 Natuur en milieu 1.868 2.041 1.928 1.887 1.906 1.927
643 Ongediertebestrijding 85 83 46 42 42 42
645 Duurzaamheid 888 999 594 357 357 348
Totaal Lasten 19.619 21.404 19.720 19.471 19.989 20.323
Baten
616 Afval en afvalstoffenheffing -6.997 -7.199 -8.002 -7.921 -7.924 -7.840
617 Riolering en rioolheffing -6.045 -6.482 -6.018 -6.145 -6.587 -7.080
618 Begraven -824 -785 -789 -789 -789 -789
619 Water -274 -27 -28 -28 -28 -28
620 Groen -248 -323 -328 -328 -328 -328
621 Natuur en milieu -21 -1 -1 -1 -1 -1
643 Ongediertebestrijding -1 0 0 0 0 0
645 Duurzaamheid -277 -138 0 0 0 0
Totaal Baten -14.686 -14.955 -15.166 -15.211 -15.657 -16.066
Resultaat voor bestemming 4.933 6.449 4.554 4.260 4.333 4.257
Stortingen
620 Groen 0 130 0 0 0 0
Onttrekkingen
620 Groen -130 -130 0 0 0 0
621 Natuur en milieu -21 -21 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -151 -151 0 0 0 0
Saldo reserves -151 -21 0 0 0 0

Toelichting financiële verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting financiële verschillen

 

Toelichting verschillen begroting 2022 t.o.v. begroting 2021
Onderdeel programma 5 Verschil (x € 1.000) 

V/N 

(V= voordeel, N= nadeel)

Doorbelastingen
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9.
-806 V
Afval en afvalstoffenheffing
Per saldo een voordelig verschil van €192k. Bij de afvalstoffenheffing is het uitgangspunt 100% kostendekking. De hogere bijdrage aan de GAD en de lagere onttrekking aan de egalisatievoorziening leidt tot een stijging van de tarieven met 17%. In de paragraaf lokale heffingen is een onderbouwing van de kostendekking opgenomen.
-192 V
Riolering en rioolheffing
Ook de rioolheffing is een 100% kostendekkende heffing. De berekening tot volledige kostendekkendheid resulteert per saldo in een nadelig verschil van €106k. Voor een onderbouwing van de kostendekking wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.
106 N
Water
In 2021 zijn er Baggerwerkzaamheden Singelgracht - Muiden uitgevoerd (incidenteel €440k). De actualisatie van het beheerplan Water leidt tot een verhoging van het budget voor onderhoud met €123k.
-317 V
Groen
In 2021 was incidenteel budget; voor groen Mariahoeve € 130k (doorgeschoven van 2020), kleinschalige vervangingen € 36k, onderzoek bomen €40k en voor onderzoek 't Mouwtje €18k (totaal €224k V). Voor projecten leefbaarheid is in 2022 €177k minder begroot. Met ingang van 2022 is budget met €100k verlaagd als structurele dekking precario.
-512 V
Reserve openbaar groen
Incidentele Dekking groen Mariahoeve door onttrekking aan bestemmingsreserve (€130k) doorgeschoven van 2020 naar 2021. Dit is budgettair neutraal.
0  
Duurzaamheid
In 2021 is subsidie Aquathermie Muiderberg toegekend en uitbetaald (€ 138k, per saldo € 0)
Bij het vaststellen van de jaarstukken 2020 zijn middelen voor energietransitie overgeheveld naar 2021 (€ 305k). Bij de perspectiegnota 2002 is het budget voor het Initatievenfonds Duurzaam GM verlaagd met €38k.
-231 V

Overige verschillen 

Diverse posten < € 70.000

-26 V
Totaal -1.874 V

 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Eigen indicatoren Duurzaamheid

Nr. Omschrijving indicator 2017 2018 2019 2020 Streefwaarde Bron
1. % Woningen met geregistreerde zonnepanelen op het dak 3,2% 4,6% 6,4% 9,0% N.v.t. Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
2. % Circulaire inkoop (euro's) ten opzichte van totale inkoop door eigen organisatie - brons zilver - 2025: goud Spend-analyse, contractregistratie, afdeling Inkoop
3. CO2 Footprint eigen organisatie - 548 ton CO2 595 ton CO2 - 2050: energieneutraal Milieubarometer

Toelichting:

1. Hiermee wordt aangegeven op hoeveel procent van de woningen zonnepanelen liggen.

2. De meetmethodiek van de MRA is dusdanig opgezet dat gewerkt wordt met bandbreedtes:
Zilver: tussen 20 en 49% wordt circulairiteit meegenomen in inkoopopdrachten.
Goud: tussen 50 en 79% wordt circulairiteit meegenomen in inkoopopdrachten.
In het Actieplan Circulair Inkopen van augustus 2021 wordt aangegeven dat 1x per 2 jaar gemonitord wordt. In 2021 is dus een nieuwe indicator beschikbaar.

3. De CO2 footprint geeft aan de hand van een aantal thema's inzicht in de CO2 uitstoot van de gemeentelijke organisatie. In 2050 moet de eigen organisatie energieneutraal zijn.

De wettelijk verplichte beleidsindicatoren zijn opgenomen in bijlage 4.

 

 

Kengetallen Duurzaamheid

Terug naar navigatie - Kengetallen Duurzaamheid
Nr. Omschrijving 2017 2018 2019 2020 Bron
1. Totaal elektriciteitsgebruik woningen (bemeten) (kWh) 78,2 mln. kWh 76,3 mln. kWh 75,3 mln. kWh n.n.b. Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
2. Totaal aardgasverbruik woningen (m3) (temperatuur gecorrigeerd) 43,6 mln. m3 42,8 mln. m3 42,7 mln. m3 n.n.b. Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
3. Opbrengst zonneprojecten Wattnu - - - 154.631 kWh Wattnu
4. Aantal duurzaamheidsleningen - - - 55 Afdeling M&O

Toelichting:

1. Dit cijfer geeft het totaal elektriciteitsgebruik weer van alle woningen in de gemeente Gooise Meren. In werkelijkheid is het elektriciteitsverbruik hoger, omdat stroom geleverd door zonnepanelen op het dak niet zijn meegerekend. Voor 2020 zijn nog geen gegevens bekend in de klimaatmonitor.

2.  Dit cijfer geeft het totaal aardgasgebruik weer van alle woningen in de gemeente Gooise Meren. In de cijfers is rekening gehouden met de invloed van temperatuurschommelingen. Het daadwerkelijke gasverbruik ligt dus hoger of lager, omdat in een jaar veel meer koude dagen heeft geteld. Of juist heel weinig aantal koude dagen telt. Voor 2020 zijn nog geen gevens bekend in de klimaatmonitor.

3. De totale opbrengst van zonne-energie geleverd door zonnepanelen geplaatst door de energiecoöperatie Wattnu.

4. In een revolverend fonds is 6 ton beschikbaar gesteld. In 2020 zijn 57 aanvragen goedgekeurd. De gemiddelde lening is € 5.500 en 38 aanvragen betreft een lening voor de installatie van zonnepanelen.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Het totaal aan voorgenomen investeringen voor dit programma in 2022 bedraagt € 5,2 miljoen (Herinrichting riolering en Groenvoorzieningen). Met het vaststellen van de begroting worden voor de in de onderstaande tabel opgenomen investeringen kredieten gevoteerd. Voor de andere voorgenomen investeringen worden in 2022 separate voorstellen aan u voorgelegd. De bijbehorende kapitaallasten zijn al in deze begroting verwerkt.

Omschrijving Investeringsbedrag * in €
Programma 5
VBK Riolering Olmenlaan 100.000
VBK Riolering Veerplein/Veerstraat 200.000
VBK Riolering Slochterenlaan e.o. 350.000
Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast 230.000
Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte 230.000
Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen 46.000
Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie) 115.000
Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 57.500
Beschoeiingen 2022 90.000
Herinrichting Keverdijk 97.920
Vervangingsinvesteringen groen 2022 234.383
Totaal 1.750.803

* Investeringsbedragen exclusief bijdragen van derden