Omschrijving (toelichting)

• We onderzoeken of we de samenwerking tussen het jongerenwerk en de scholen kunnen intensiveren. Mogelijk starten we met een pilot in schooljaar 2022-2023.
• Samen met de verwijzende huisartsen bezien we hoe ze vanuit de uitvoeringsdienst gefaciliteerd kunnen worden bij Jeugd GGZ verwijzingen én de verlengingen daarvan.
• In 2022 start een nieuw inkooptraject Jeugd Verblijf.
• We hebben onze deelname aan het Buitenshuisproject tussentijds geëvalueerd. Het blijkt dat het beoogd effect van het wegnemen van stress bij de kinderen in deelnemende gezinnen waarvan ouders psychische en/of verslavingsproblemen hebben, wordt behaald. Daarom hebben we het voornemen om het project vanaf 2022 structureel in te bedden. Versterken samenwerking rondom het gedwongen kader: regionaal komen er betere afspraken.

Omschrijving (label)
Begroting 2022