Omschrijving (toelichting)

De Raden in de regio Gooi en Vechststreek werken in de periode 2022 - 2025 aan de speerpunten voor regionale samenwerking op het vlak van het fysiek en sociaal domein. Daarbij gaat het eerst  om het bepalen van de onderwerpen waarop samenwerking nadrukkelijk meerwaarde heeft voor alle betrokken gemeenten.  Dit proces zal in 2022 door het nieuwe college en de nieuwe raad in samenspraak met de Regio vorm krijgen.  Dit proces vergt van de betrokken raden een passend vorm van intergemeentelijk samenwerking, met heldere beslisregels. Het vraagt ook van de raden een helder beeld van de doelen van de onderwerpen en beoogde effecten van samenwerking.  Hiermee zijn de opgave voor 2022 geschest.

Omschrijving (label)
Begroting 2022