Omschrijving (toelichting)

In 2021 is gewerkt aan een voorstel voor de verbetering van de  samenwerking in de MRA.  Dit leidt tot een andere governance, met een meer prominante posite van de raad als onderdeel van een algemene vergadering die besluit over kaders en financien. Deze nieuwe structuur zal in 2022 ingevoerd worden, met de raad in een nieuwe rol en de opgave om deze lokaal gestalte te geven. Bepaald zal moeten worden op  welke wijze de Raad de vertegenwoordiging in de algemene vergadering inricht. De insteek van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek blijft om als regio impact te hebben binnen dit grote geheel.  Om deze impact te behouden, zullen gemeenten in de Gooi en Vechststreek hun inbreng goed moeten blijven afstemmen. 

Omschrijving (label)
Begroting 2022