Omschrijving (toelichting)

We beperken nadelige gevolgen voor het milieu, zoals de verontreiniging van oppervlaktewater door lozing van (gemengd) afvalwater. Dit doen wij onder andere door de regenwaterafvoer af te koppelen van het vuilwaterriool.

Omschrijving (label)
Begroting 2022