Omschrijving (toelichting)

Het Kabinet heeft in 2021 extra incidentele middelen voor de aanpak van de problematiek jeugdzorg beschikbaar gesteld. Wij zetten deze middelen ook in 2022 in om verder vorm te geven aan de transformatie van de jeugdhulp, en om bestaande knelpunten op te lossen. Zo is een verhoging van personele kosten opgenomen als investering in beleid en uitvoering, om op die manier passende dienstverlening te kunnen geven, ook daar waar het knelt. Deze versterking is nodig om verder vorm te kunnen geven aan de transformatie. Verder zetten we de gelden o.a. in voor de versterking van grip op de lokale huisartsenroute, verbetering/versnelling van de jeugdbeschermingsketen, de transformatie van Verblijf in een instelling naar ‘Zo thuis mogelijk wonen’. En ook voor de bekostiging van de autonome stijging van vraag naar en verlening van individuele maatwerkvoorzieningen jeugdhulp. De inzet van Jeugd-GGZ stijgt naar verwachting ook i.v.m. Corona-effect.

Omschrijving (label)
Begroting 2022